• UÇAK PİLOTU LİSANS YÖNETMELİĞİ (SHY-1)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ... - 12/12/2011
 • Resmi Gazete Tarihi: 06.06.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26190

   

  UÇAK PİLOTU LİSANS YÖNETMELİĞİ (SHY–1)

   

  BİRİNCİ KISIM

  Genel Hükümler

   

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

                  Amaç

                  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, uçak pilotu olarak faaliyette bulunacak personelin lisans, yetki, yetkilendirme ve sertifika almalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

                  Kapsam

                  MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden sivil havacılık alanında uçak pilotluğu için gerekli lisans, yetki, yetkilendirme ve sertifika almış, alacak, temdit edecek veya yenileyecek olan kişileri ve bunlara eğitim veren veya bünyelerinde bulunduran kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişileri kapsar.

                  Dayanak

                  MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 4 üncü maddesine ve 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 95, 96 ve 97 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

                  Tanımlar

                  MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

                  a) Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığını,

                  b) Aletli süre: Aletli uçuş süresi veya aletli yer süresini,

                  c) Aletli uçuş süresi: Pilotun başka bir harici referans noktası almaksızın yalnızca aletleri referans alarak bir hava aracını uçurduğu süreyi,

                  ç) Aletli yer süresi: SHGM tarafından onaylı sentetik eğitim cihazlarında bir pilotun, benzetilmiş aletli uçuş şartlarında aldığı eğitim süresini,

                  d) Çift kumanda eğitim süresi: SHGM tarafından yetkilendirilmiş olan öğretmenden uçuş eğitimi alan bir pilot adayının uçuş eğitimi esnasındaki uçuş süresi veya aletli yer süresini,

                  e) Çok pilotlu uçak: Operasyonu en az iki pilotlu uçuş ekibini gerektirecek şekilde sertifikalandırılmış uçakları,

                  f) Diğer eğitim cihazları: Uçuş simülatörleri, uçuş eğitim cihazları veya uçuş ve seyrüsefer prosedür eğitim cihazlarından başka, tam bir uçuş kokpit ortamının gerekli olmadığı bir eğitime imkan sağlayan eğitim yardımcı cihazlarını,

                  g) Gece: Akşam alaca karanlığın sonu ve sabah alaca karanlığın başlangıcı arasındaki veya güneş yuvarlağının ufuk hattının akşam altı derece altındaki battığı zamanla, sabah altı derece altında doğduğu zaman arasındaki süreyi,

                  ğ) Hava aracı: Havalanabilen ve havada seyredebilme kabiliyetine sahip her türlü aracı,

                  h) Hava aracı kategorisi: Uçak, helikopter, planör ve serbest balon gibi belirli temel özelliklere göre hava aracının sınıflandırılmasını,

                  ı) Hava aracı tipi: Kullanımı, uçuş karakteristikleri veya uçuş ekibinde değişikliğe neden olacak modifikasyonlar hariç, diğer bütün modifikasyonları ve temel dizaynı aynı olan hava araçlarını,

                  i) Hususi pilot: Ücret karşılığı yapılan uçuş operasyonlarında hava aracı kullanması yasaklanmış olan lisansa sahip bir pilotu,

                  j) İkamet: Bireyin kişisel veya mesleki bağlantılar sebebiyle her takvim yılı içinde en az 185 gün yaşadığı veya hiçbir mesleki bağlantısı olmaması durumunda yaşadığı yer ile arasında kişisel nedenlerle yakın ilişkileri bulunan yeri,

                  k) İkinci pilot: Hava aracında bulunan fakat amacı sadece lisans ya da tip yetkisi uçuş eğitimi almak olan pilot dışında, hava aracı tip listeleri ya da tip sertifikasyonuna göre veya uçuşun yürütüldüğü operasyon düzenlemeleri uyarınca idaresi birden fazla pilotu gerektiren hava araçlarında sorumlu pilot haricinde görev yapan pilotu,

                  l) Kontrol pilotu yetkisi: Pilot adaylarının, pilotların, uçuş öğretmenlerinin ve diğer kontrol pilotlarının uçuş yeterlilik/yetenek testlerini yapmak üzere SHGM tarafından yetki kategorileri onaylanarak atanan ve isimleri yayımlanan öğretmen pilotlara verilen yetkiyi,

                  m) Karşılıklı tanıma: JAA Üyesi bir ülkenin lisans ve sağlık konularında JAA Merkezince yapılan gerekli denetimlerden başarı ile geçtikten sonra, bu ülkenin eğitim, lisans, yetki, yetkilendirme ve sınav konularında JAR-FCL’e göre yaptıkları işlem ve belgelerinin ilave bir işleme tabi tutulmadan diğer JAA üyesi ülkelerce kabul edilmesini,

                  n) Lisansın çevrilmesi: JAA üyesi olmayan ülkelerce tanzim edilmiş ya da SHGM tarafından milli usullere göre tanzim edilmiş lisansların JAR-FCL lisansına çevrilmesini,

                  o) Onaylı eğitim: SHGM tarafından onaylı, özel bir müfredat ve gözetim altında yürütülen eğitimi,

                  ö) Profesyonel pilot: Ücret karşılığı yapılan uçuş operasyonlarında hava aracı kullanma yetkisini veren lisansa sahip bir pilotu,

                  p) Sektör: Kalkış, ayrılış, 15 dakikadan az olmayan seyrüsefer, varış, yaklaşma ve iniş safhalarını kapsayan uçuşu,

                  r) Sorumlu pilot: Uçuş süresince hava aracının her türlü harekâtından sorumlu olan pilotu,

                  s) Tek pilotlu uçaklar: Operasyonu bir pilot tarafından yürütülecek şekilde sertifikalandırılmış uçakları,

                  ş) Temdit: Bir yetkinin veya onayın, geçerlilik süresi bitmeden gereksinimlerin yerine getirilmesi koşuluyla, sahibine sağladığı imtiyazların daha sonraki belirli bir periyoda kadar uzatılmasını,

                  t) Tip intibak eğitim organizasyonu: SHGM tarafından onaylı ve tip intibak eğitimlerinin alındığı eğitim kuruluşunu,

                  u) Uçak: Havadan ağır, motor gücüyle seyreden karaya, denize veya hem karaya hem denize inip kalkabilen hava aracını, (bu tanım, aksi belirtilmedikçe ulusal tanımlarda geçen çok hafif hava araçlarını içermez)

                  ü) Uçuş eğitim organizasyonu: Pilot lisansı alınmasına esas teşkil eden teorik bilgi ve uçuş eğitimi veren SHGM tarafından onaylı eğitim kuruluşunu,

                  v) Uçuş ekibi işbirliği: Sorumlu pilot idaresinde uçuş ekibinin uyumlu bir işbirliği içinde takım olarak çalışmasını,

                  y) Uçuş ekibi üyesi: Uçuş süresince bir hava aracının operasyonu için gerekli olan görevleri yerine getirmekten sorumlu, SHGM tarafından lisanslandırılmış uçuş ekibi üyelerini,

                  z) Uçuş simülatörü: Belirli bir hava aracı tipinin kokpitindeki mekanik, elektrik, elektronik ve benzeri hava aracı sistem kontrol fonksiyonlarını ve uçuş ekibi üyelerinin ortamını aynen yansıtan ve hava aracı tipinin performans ve uçuş özelliklerinin gerçeğindeki gibi uygulandığı cihazı,

                  aa) Uçuş süresi: Bir hava aracının kalkış yapmak amacıyla, kendi gücü ile veya harici bir güç uygulanmak suretiyle ilk hareketine başladığı andan, uçuşun veya görevin sonunda yolcu, yük veya diğer muhteviyatı indirme ve/veya bindirme amacıyla kendisine tahsis edilen park yerine gelip tam olarak durduğu ana kadar geçen toplam süreyi,

                  bb) Uçuştan sorumlu öğrenci pilot: Öğrencinin sorumlu pilot olduğu, uçuş öğretmeninin sadece öğrenciyi kumandada gözlediği ve uçuş kontrolüne müdahalede bulunmadığı uçuş süresini,

                  cc) Validasyon: Yabancı ülkelerce ICAO Ek-1’e göre düzenlenmiş lisansların Türk tescilli hava araçlarında kullanımının geçerli kılınmasını,

                  çç) Varyant: B737–400/500/600 gibi aynı hava aracı tipinin değişik modellerini,

                  dd) Yetenek testi: Bir adayın lisans veya yetki tanzimi için, sözlü sınavı da içerecek şekilde yeteneklerini kontrol pilotuna sergilemesini,

                  ee) Yalnız uçuş süresi: Bir öğrenci pilotun uçuş esnasında tek başına bir hava aracında bulunduğu uçuş süresini,

                  ff) Yenileme: Bir yetkinin veya onayın geçerlilik süresinin sona ermesi sonucu, gereksinimlere uyulması koşuluyla, sözü edilen yetki veya onayın süresinin daha sonraki belirli bir periyoda kadar yeniden düzenlenmesini,

                  gg) Yeterlilik kontrolü: Bir adayın yetkilerinin temdidi ya da yenilenmesi için, gerektiğinde sözlü sınavı da kapsayacak şekilde uçuş yeteneklerini kontrol pilotuna sergilemesini,

                  ğğ) Yetki: Lisans üzerinde lisansa ait özel koşulları, imtiyazları veya sınırlandırmaları belirten kaydı;

                    hh) (Ek:RG-31/12/2007-26743-2.Mükerrer) Yönetici personel: Uçuş eğitim ve tip intibak eğitim organizasyonlarında görevli ve Yönetici Bilgi Onay Formları SHGM tarafından onaylanmış genel müdür, eğitim müdürü, kalite sorumlusu, baş uçuş öğretmeni veya baş yer dersi öğretmenini

              ıı) (Ek:RG-12/12/2011-28140) Uçuş disiplinsizliği: Uçuş emniyetini sağlamaya yönelik belirlenmiş olan ulusal ve uluslararası kurallar dışında gerçekleştirilen eylemi,

                  ifade eder.

                  (2) Bu Yönetmelikte geçen kısaltmalar;

                  a) (A): Uçağı,

                  b) ATPL: Havayolu nakliye pilotu lisansını,

                  c) BITD: Temel alet eğitim aracını,

                  ç) CRE: Sınıf yetkisi kontrol pilotluğunu,

                  d) CRI: Sınıf yetkisi öğretmenini,

                  e) CPL: Ticari pilot lisansını,

                  f) FE: Uçuş kontrol pilotluğunu,

                  g) FI: Uçuş öğretmenini,

                  ğ) FIE: Uçuş öğretmeni yetkisi kontrol pilotluğu,

                  h) FNPT: Uçuş ve seyrüsefer usulleri eğitim cihazını,

                  ı) FTD: Uçuş eğitim cihazlarını,

                  i) FTO: Uçuş eğitim organizasyonunu,

                  j) (H): Helikopteri,

                  k) HPA: Yüksek performanslı uçakları,

                  l) ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünü,

                  m) IFR: Aletli uçuş kurallarını veya koşullarını,

                  n) IR: Aletli uçuş yetkisini,

                  o) IRE: Aletli uçuş yetkisi kontrol pilotluğunu,

                  ö) IRI: Aletli uçuş yetkisi öğretmenini,

                  p) JAA: Avrupa Havacılık Otoriteleri Birliğini,

                  r) JAR-FCL: Avrupa Havacılık Otoriteleri Birliğinin yayımlamış olduğu Uçuş Ekibi Lisanslandırması düzenlemelerini,

                  s) JAR-OPS: Avrupa Havacılık Otoriteleri Birliğinin yayımlamış olduğu hava aracı operasyonlarına ilişkin kuralları,

                  ş) JAR-STD: Avrupa Havacılık Otoriteleri Birliğinin yayımlamış olduğu sentetik eğitim cihazlarına ilişkin kuralları,

                  t) MCC: Uçuş ekibi işbirliğini,

                  u) MCCI : Uçuş ekibi işbirliği öğretmenini,

                  ü) MPA: Çok pilota sertifikalı uçağı,

                  v) OML: Operasyonel çoklu uçuş ekibi kısıtlamasını,

                  y) OSL: Operasyonel emniyet pilotu kısıtlamasını,

                  z) PF: Uçan pilotu,

                  aa) PICUS: Gözetim altındaki sorumlu pilotu veya bu şekilde yapılan uçuş süresini,

                  bb) PNF: Uçmayan pilotu,

                  cc) PPL: Hususi pilot lisansını,

                  çç) R/T: Telsizle haberleşme yetkisini,

                  dd) SFE: Sentetik uçuş kontrol pilotluğunu,

                  ee) SFI: Sentetik uçuş öğretmenini,

                  ff) SHGM: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,

                  gg) SPA: Tek pilota sertifikalı uçağı,

                  ğğ) SPIC: Uçuştan sorumlu öğrenci pilotu veya bu şekilde yapılan uçuş süresini,

                  hh) TRE: Tip intibak yetkisi kontrol pilotluğunu,

                  ıı) TRI: Tip intibak yetkisi öğretmenini,

                  ii) TRTO: Tip intibak eğitim organizasyonunu,

                  jj) VFR: Görerek uçuş kurallarını veya koşullarını,

                  ifade eder.

                  (3) Bu Yönetmelikte belirtilmeyen tanım ve kısaltmalar için ülkemizin üyesi bulunduğu uluslararası sivil havacılık kuruluşları tarafından yayımlanan dokümanlarda belirtilen tanımlar geçerlidir.

   

  İKİNCİ BÖLÜM

  Genel Esaslar

                  Uygulama

                  MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen koşullar bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren lisans, yetki, yetkilendirme, onay veya sertifika müracaatları ile tüm eğitim, test ve sınav düzenlemelerine uygulanır.

                  (2) Bu Yönetmelikte geçen lisanslar, yetkiler, yetkilendirmeler, onaylar veya sertifikalar JAR-FCL’e göre düzenlenmiş lisanslar, yetkiler, yetkilendirmeler, onaylar ya da sertifikalar anlamındadır. Diğer durumlarda, bu dokümanların ICAO veya milli usullere göre tanzim edildiği belirtilmiştir.

                  (3) Lisans, yetki, yetkilendirme, onay ya da sertifikaların karşılıklı tanınması hususunda JAA üye devletinden bahsedildiğinde bu JAA tam üyesi ve karşılıklı tanıma kapsamındaki devlet ve bu devletin JAR-FCL’e göre yaptığı işlem ve belgeler anlaşılır.

                  (4) Bu Yönetmelikte bahsi geçen tüm sentetik eğitim cihazları, yürütülecek egzersizler için JAR-STD içeriğinde açıklanmış olan gereklere uyumlu ve SHGM tarafından onaylı olmalıdır.

                  (5) JAA üyesi ülkeler dışında alınan eğitimlere istinaden tanzim edilmiş lisansların imtiyazları ve yetkiler, gerekli eğitimlerin bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesindeki esaslarına uygun olarak onaylanmış bir eğitim organizasyonunda alınmadıkça, belge üzerine işlenmek suretiyle sadece Türk hava aracı tescilindeki uçaklarda sınırlandırılır.

                  Uçuş ekibi üyesi olarak yetkilendirme

                  MADDE 6 – (1) Türk sivil hava aracı tescilinde kayıtlı bir uçağın uçuş ekibi üyesi olarak görev yapacak personel, icra edilecek göreve uygun ve geçerli yetki veya yetkiler içeren;

                  a) Bu Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenmiş bir lisansa veya

                  b) Bu Yönetmeliğin 65 inci maddesine göre verilmiş özel yetkilendirmeye veya

                  c) JAA üyesi bir devlet tarafından tanzim edilmiş geçerli bir JAR-FCL lisansına veya

                  ç) Yabancı bir ülke tarafından ICAO Ek-1’e göre düzenlenmiş ve SHGM tarafından validasyonu yapılmış lisansa sahip olması gerekir.

                  (2) Lisans veya yetki sahibi bir kişi, lisansının veya yetkisinin kendisine tanıdığı imtiyazlardan başkasını kullanamaz.

                  (3) Bir başvuru ya da lisans sahibinin bu Yönetmelikteki veya lisansı tanzim eden ülkenin milli mevzuatındaki ilgili koşulları daha önceden veya hâlihazırda karşılamadığı tespit edildiğinde, SHGM ilgili prosedürlere uygun olarak herhangi bir lisans, yetki, yetkilendirme, onay veya sertifikanın imtiyazlarını sınırlandırır, askıya alır veya iptal eder.

                  (4) Bir başvuru sahibinin veya JAA üyesi bir devlet tarafından verilmiş JAR-FCL lisansı sahibinin JAR-FCL, bu yönetmelik veya ilgili diğer Türk mevzuatı hükümlerini daha önceden veya hâlihazırda yerine getirmediği tespit edilirse; SHGM durumu lisansı tanzim eden devlete ve JAA Merkezi Lisans Bölümüne bildirir. SHGM, bu şekilde bildirdiği başvuru veya lisans sahibi kişiyi emniyet sebebiyle Türk sivil hava aracı tescilinde kayıtlı uçaklarda veya Türk hava sahasındaki herhangi bir uçakta pilotluk yapmaktan men eder.

               (5) (Ek:RG-31/12/2007-26743-2.Mükerrer) Personel Lisanslandırması konulu ICAO Ek-1’deki dil gereksinimlerine paralel olarak, 5/3/2008 tarihinden itibaren, lisans başvurusunda bulunanlar veya lisans sahipleri, telsiz haberleşmelerinde kullanılan dilde konuşma ve anlama yeteneğini göstermelidir. Sağlanması gereken dil yeterliliği, ICAO dil yeterliliği derecelendirme cetveline göre en az operasyonel seviye (seviye 4) olmalıdır.

               (6) (Ek:RG-31/12/2007-26743-2.Mükerrer) Telsiz haberleşmesinde kullanılan dil normal olarak uçuş yapılan hava sahasındaki yer istasyonunca kullanılan dil veya İngilizce olabilir.

               (7) (Ek:RG-31/12/2007-26743-2.Mükerrer) Mevcut ölçme ve değerlendirme metodlarına bağlı olarak SHGM, 5/3/2008’ten önce lisans sahibi olanlardan İngilizce ve/veya diğer dillerde telsizle haberleşme yetkisi olanlara, ilgili dilde operasyonel seviye (seviye 4)’de dil yeterliliği verebilir ve lisanslarına işleyebilir.

               (8) (Ek:RG-31/12/2007-26743-2.Mükerrer) Dil yeterliliği konusundaki eğitim, sınav ve buna ilişkin diğer uygulamaların usul ve esasları SHGM tarafından belirlenir.

                  Lisans, yetki, yetkilendirme, onay ve sertifikaların kabulü

                  MADDE 7 – (1) JAA üyesi devletlerce JAR-FCL ve ilgili prosedür şartlarına göre verilen lisanslar, yetkiler, yetkilendirmeler, onaylar ve sertifikalar, SHGM tarafından ilave koşul istenmeden kabul edilir. Ancak, bu belgelerin imtiyazlarını kullanmadan önce SHGM’den yazılı izin alınır. SHGM bu izni vermeden ilgili ülkeden lisans, yetki, onay, yetkilendirme veya sertifikaların geçerliliğini teyit eder.

                  (2) JAA üyesi olmayan bir devlet tarafından verilen bir lisans SHGM’nin inisiyatifiyle Türk sivil hava aracı tescilinde kayıtlı bir uçakta kullanım için validasyon yapılabilir. Validasyona ilişkin gereksinimler Ek-2’de belirtilmiştir.

                  (3) Asıl lisansın geçerli olması koşuluyla, JAA üyesi olmayan bir devlet tarafından verilen profesyonel pilot lisansının veya aletli uçuş yetkisi içeren PPL’nin validasyon süresi, düzenleme tarihinden itibaren bir yılı geçemez. Verilen validasyonun, başka bir JAA üyesi devlet tescilinde kayıtlı uçaklarda geçerli olabilmesi, SHGM’nin diğer JAA üyesi ülkeyle olan anlaşmasına ve JAA içinde uygun görülen durumlara bağlıdır. SHGM tarafından validasyon verilerek geçerli kılınan bir lisansın kullanıcısı, bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.

                  (4) Türk tescilinde kayıtlı bulunan bir uçağın, JAA üyesi olmayan bir devletteki işleticiye kiralanması halinde, kiralayan işleticinin bağlı olduğu devletin; JAR-OPS 1.165’e uygun olarak teknik ve/veya operasyona ait denetim sorumluluğunu kabul etmesi şartıyla kiralama süresince bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkrasında belirtilen şartlar uygulanmaz. JAA üyesi olmayan devlet işleticisinin uçuş ekibi lisanslarına SHGM tarafından validasyon verilebilir. Bu şekilde verilen validasyon, kiraya veren Türk işleticisinin wet-lease veya başka tür bir anlaşma yoluyla operasyona direkt veya dolaylı olarak dâhil olmaması kaydıyla, kiralayan şirketin operasyonlarında sadece kiralama süresi ve kiralanan uçak için geçerlidir.

                  (5) JAA üyesi olmayan bir devlet tarafından ICAO Ek-1 hükümlerine göre tanzim edilmiş ve öğretmenlik yetkisi veya kontrol pilotluğu yetkilendirmesi içeren bir pilot lisansının, Türk tescilindeki bir uçakta gösterim, işletme, ferry veya test uçuşu gerçekleştirmek üzere,

                  a) lisans sahibinin sözkonusu görevler için kendi ülkesinde geçerli olan uygun bir lisans, sağlık sertifikası, tip yetkisi ve diğer niteliklere haiz olması,

                  b) bir uçak üreticisi tarafından istihdam ediliyor olması,

                  c) ilk defa verilecek tip yetkisi için uçuş eğitimi ve testi, işletici pilotlarının başlangıç hat uçuşlarına nezaret, teslim veya nakil uçuşu, başlangıç hat uçuşu, uçuş gösterimleri veya uçuş testleri icra etmeye sınırlandırılmış olması,

                  koşullarıyla SHGM tarafından en fazla 1 yıl için olmak üzere, Ek-2’deki diğer şartlar yerine getirilmeden validasyonu veya özel yetkilendirmesi yapılabilir. Böyle bir pilot, hat uçuşu icra ederken veya hat uçuşuna nezaret ederken SHGM tarafından belirlenen ilgili JAR-OPS gerekliliklerini de yerine getirir.

                  (6) JAA üyesi olmayan bir devlet tarafından verilen profesyonel bir pilot lisansı ve/veya IR; SHGM ile JAA üyesi olmayan devletler arasında karşılıklılık esasına dayanan bir anlaşma olması ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile JAA üyesi olmayan devletin eğitim ve test gereksinimlerinin eşit emniyet düzeyini garanti etmesi şartıyla JAR-FCL lisansına çevrilebilir. Bu amaçla varılmış herhangi bir anlaşma; SHGM ile JAA üyesi olmayan devlet tarafından periyodik olarak gözden geçirilir. Böyle bir anlaşma uyarınca çevirme işlemi sonunda tanzim edilen lisansa, JAA üyesi olmayan devlet tarafından verilmiş lisansa dayanılarak tanzimi edildiği yazılır. Diğer JAA üyesi ülkeler bu şekilde tanzim edilmiş bir lisansı kabul etmeye zorlanamaz. Anlaşma olmadığı durumlarda bu Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki hükümler uygulanır.

                  (7) JAA üyesi olmayan bir devlet tarafından ICAO Ek-1’e göre tanzim edilmiş geçerli bir PPL(A), CPL(A) ya da ATPL(A) sahibine,

                  a) en az ikinci sınıf JAR-FCL sağlık sertifikasına sahip olması,

                  b) SHGM tarafından kabul edilecek R/T imtiyazına sahip olması,

                  c) 100 saatten fazla uçuş tecrübesi olması,

                  ç) Hava hukuku ile insan performansı ve limitleri derslerinden yapılacak yazılı sınavda başarılı olması,

                  d) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak PPL(A) yetenek testinden başarılı olması,

                  e) Bu Yönetmeliğin ikinci kısmı beşinci bölümündeki ilgili sınıf/tip yetkisi şartlarını yerine getirmesi,

                  koşuluyla tek pilotlu uçak sınıf/ tip yetkisi olan bir JAR-FCL PPL(A) düzenlenebilir.

                  (8) Bu Yönetmelik hükümlerinden farklı koşullara bağlı olarak tanzim edilmiş bir lisansın XIII üncü bölümünde bu farklılık belirtilir.

                  JAA üyesi olmayan ülke lisansı sahiplerine tanınacak krediler

                  MADDE 8 – (1) JAR-FCL’e göre lisans ve IR almak için başvuran adaylar, JAA üyesi olmayan bir ülke tarafından ICAO Ek-1’e uygun olarak düzenlenmiş en azından başvurduğu lisansın eşdeğerine sahip olması koşuluyla, Yönetmelikteki tüm gereklilikleri yerine getirmek zorundadır. Bu durumdaki adaylar için kurs süresi, ders sayısı ve belli eğitim saatleri azaltılabilir.

                  (2) Çok pilotlu uçaklarda sorumlu pilot veya ikinci pilot olarak 1500 saat uçuş tecrübesi ve ATPL(A) yetenek testi için kullanılacak geçerli bir çok pilotlu tip yetkisi olan ICAO Ek-1’e göre düzenlenmiş ATPL(A) sahipleri, teorik sınavlarına başlamadan ve yetenek testine girmeden önce gitmesi gereken onaylı eğitimden muaf tutulabilir.

                  (3) JAA üyesi olmayan bir ülke tarafından ICAO Ek-1’e uygun olarak düzenlenmiş lisans ve/veya IR sahiplerine, JAR-FCL göre lisans veya IR almak için başvurduklarında tanınacak kredilere ilişkin hususlar SHGM tarafından çıkarılacak talimat ile belirlenir.

                  Özel amaçlı yetkilendirmeler ve yetkiler

                  MADDE 9 – (1) Aletli meteorolojik koşullar (IMC) uçuşu, yelken kanat, paraşütçülerin atılması, akrobasi uçuşu gibi özel amaçlı yetkilendirme/yetki ile ilgili hususlar, sadece Türk hava sahasında geçerli olmak üzere SHGM tarafından belirlenir. Bu amaçla verilmiş özel yetkilendirme/yetkinin diğer JAA ülkeleri hava sahasında kullanımı için, söz konusu ülkelerle muvafakate varılması veya mevcut iki taraflı anlaşmanın olması gerekir.

                  Askeri pilotların ve askeri uçuş eğitimi almış personelin kredilendirilmesi

                  MADDE 10 – (1) Bu yönetmelikteki lisans ve yetkiler için başvuruda bulunan askeri uçucu personel ile askeri uçuş eğitimi almış personelin askeri hizmette kazanılan bilgi, tecrübe ve yetenekleri bu Yönetmelikteki ve JAR-FCL’deki ilgili gereksinimler doğrultusunda kredilendirilir. Kredilendirme ve lisanslandırmayla ilgili izlenecek usuller Milli Savunma Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle SHGM tarafından çıkarılacak talimat ile belirlenir ve bu usuller JAA’ye bildirilir.

                  (2) Bu maddede belirtilen hususlara göre tanzim edilmiş bir lisansın imtiyazı sadece Türk sivil hava aracı tesciline kayıtlı uçaklarla sınırlı tutulur. Bu tahdidin kaldırılması için lisans sahibi bu Yönetmeliğin Ek-1’inde belirtilen koşulları yerine getirmelidir.

                  Lisansların ve yetkilerin geçerliliği

                  MADDE 11 – (1) Bir lisans sahibi, bu Yönetmelikte lisansı ile ilgili belirtilmiş olan şartları yerine getirmeyerek, yeterliliğini korumadıkça, SHGM tarafından verilen herhangi bir lisans veya yetki ile kendisine tanınan imtiyazları kullanamaz.

                  (2) Bir lisansın geçerliliği, içindeki mevcut yetkilerin ve sağlık sertifikasının geçerlilik süresi ile belirlenir.

                  (3) Bir pilot, sahip olduğu imtiyazları kullanabilmek için geçerli lisansını, geçerli sağlık sertifikasını ve kimliğini ispatlayacak fotoğraflı ve muteber bir belgeyi yanında bulundurur.

                  (4) Lisans tanzimi, temdidi ya da yenilenmesi esnasında bir yetkinin geçerlilik süresi gerektiğinde, SHGM’nin inisiyatifinde Lisansın bittiği takvim ayının son gününe kadar uzatılabilir, ancak söz konusu geçerlilik tarihi aynı kalır.

                  (5) Lisans en fazla 5 yıllık olarak tanzim edilir. Bu 5 yıllık süre içinde lisans;

                  a) Bir yetkinin ilk defa tanziminde ya da yenilenmesinden sonra,

                  b) Lisansın XII nci bölümü dolduğunda,

                  c) İdari bir nedenle,

                  ç) SHGM’nin inisiyatifine bağlı olarak, bir yetki temdit edildiğinde,

  SHGM tarafından yeniden düzenlenir.

                  (6) Yeni lisans tanzim edilirken geçerli yetkiler SHGM tarafından yeni lisansa transfer edilir. Lisans sahibi lisansın yeniden tanzimi için SHGM’ye başvurur. Başvuruda gerekli dökümanlar hazır bulundurulur.

                  Pilotların son dönem tecrübeleri

                  MADDE 12 – (1) Bir pilot, son 90 gün içersinde aynı tip/sınıf uçakta ya da simülatörde en az 3 kalkış ve iniş icra etmemişse, yolcu taşıyan bir uçakta sorumlu pilot veya ikinci pilot olarak görev yapamaz.

                  (2) Lisansında geçerli IR(A) olmayan bir pilot, son 90 gün içerisinde bu maddenin birinci fıkrasında istenen uçuşlardan en az bir kalkış ve inişi gece icra etmemişse sorumlu pilot olarak uçuramaz. Yolcu taşıyan bir uçakta gece şartlarında sorumlu pilot olarak görev yapamaz.

                  Testlerin yapılmasıyla ilgili düzenlemeler

                  MADDE 13 – (1) SHGM, kendi adına yetenek testlerini ve yeterlilik kontrollerini yürütecek uygun nitelikteki kişileri belirleyerek kontrol pilotu olarak yetkilendirir. Kontrol pilotlarında aranacak vasıflar bu Yönetmeliğin üçüncü kısım sekizinci bölümünde belirtilmiştir. Kontrol pilotlarına ilişkin diğer hususlar SHGM tarafından çıkarılacak bir talimat ile belirlenir. Kontrol Pilotlarının sorumlulukları ve imtiyazları SHGM tarafından kendilerine bizzat yazılı olarak bildirilir.

                  (2) SHGM, gerekli olan kontrol pilotlarının sayısını; işletmelerde ve organizasyonlarda görev yapan pilotların sayısına ve bu işletmelerin ve organizasyonların yerleşik adreslerinin bölgelere göre yoğunluğunu dikkate alarak belirler.

                  (3) SHGM, Kontrol pilotlarının hangi yetkilere sahip olduğunu gösteren bir liste tutar. Bu listeyi ülkede bulunan TRTO, FTO, tescilli kuruluşlara ve JAA’ye bildirir, ayrıca internet sayfasında yayınlar. Kontrol pilotlarının yetenek testleri için görevlendirilmesinde izlenecek usuller SHGM tarafından çıkarılacak bir talimat ile belirlenir.

                  (4) SHGM, pilot adaylarını ATPL(A) yetenek testi için atadığı kontrol pilotları konusunda bilgilendirir.

                  (5) Kontrol pilotları, SHGM’nin yazılı izni olmadıkça, kendilerinin uçuş eğitimi verdikleri lisans veya yetki için adayları teste tabi tutamaz.

                  (6) Lisans veya yetki almak için yapılacak yetenek testinden önce aday entegre kurslar hariç ilgili teorik bilgi sınavını geçmiş olmalıdır. Teorik bilgi sınavına yönelik eğitim daima ilgili yetenek testlerinden önce tamamlanmış olmalıdır. ATPL tanzimi hariç, diğer yetenek test veya testlerine girecek aday; ilgili test veya testlere, adayın eğitiminden sorumlu olan organizasyon tarafından sevk edilir.

                  Tıbbi uygunluk

                  MADDE 14 – (1) Bir lisansın imtiyazlarını kullanmak veya başvuruda bulunmak için lisans ya da başvuru sahibinin SHGM tarafından veya SHGM’ce yetkilendirilmiş bir havacılık tıp merkezi tarafından verilmiş, lisans imtiyazlarına uygun sınıfta, geçerli bir sağlık sertifikasına sahip olmalıdır.

                  (2) Sağlık sertifikası sahibi, ilgili lisansın imtiyazlarını kullanabilmek için ruhsal ve fiziksel açıdan yeterli uygunlukta olmalıdır.

                  (3) Sağlık sertifikası, muayenenin tamamlanmasından sonra sağlık şartlarına uygunluk halinde SHGM veya SHGM’ce yetkilendirilmiş havacılık tıp merkezi tarafından düzenlenir.

                  (4) Adayın ya da lisans sahibinin sağlık yönünden uygun olup olmadığı, ya da kararın SHGM’ye bırakıldığı gibi hususlar yetkili havacılık tıp merkezleri tarafından SHGM’ye ve adaya veya lisans sahibine bildirilir.

                  (5) Yetkili havacılık tıp merkezi lisansın imtiyazlarını ve/veya uçuş eğitimini kısıtlayabilecek durumları SHGM’ye ve adaya veya lisans sahibine bildirir.

                 (6) (Değişik:RG-31/12/2007-26743-2.Mükerrer) Sağlık sertifikalarının geçerlilik süresi, JAR FCL 3 ve SHT-3 hükümlerine göre belirlenir.

                  (7) (Değişik:RG-31/12/2007-26743-2.Mükerrer) Sağlık sertifikalarının geçerlilik süresi, klinik olarak gerekli olan durumlarda SHGM veya SHGM tarafından yetkilendirilmiş havacılık tıp merkezleri veya SHGM tarafından yetkilendirilmiş uçuş tabipleri tarafından azaltılabilir.

                  (8) Bir CPL ya da ATPL sahibinin 1 inci sınıf sağlık sertifikası şartlarını tam olarak karşılamadığı ancak, görev yapamaz duruma gelme riskinin kabul edilebilir limitler içinde değerlendirildiği durumlarda lisansa ‘ikinci pilot olarak ya da nitelikli ikinci pilot ile birlikte geçerlidir’ anlamında "operasyonel çoklu uçuş ekibi kısıtlaması (OML)" işlenir. Bu kısıtlama çok pilotlu operasyonlarda kullanılır ve yalnızca SHGM tarafından konulur ya da kaldırılır. Bu kısıtlamaya sahip bir pilotun söz konusu uçak tipinde görev yapabilmesi için, diğer pilotun aynı tipte nitelikli, 60 yaşını geçmemiş ve OML kısıtlamasına sahip olmaması gerekir.

                  (9) Emniyet pilotu, çift kumandalı uçakta bulunan ve söz konusu uçak sınıf/tipinde sorumlu pilot olabilecek nitelikte ve "operasyonel emniyet pilotu kısıtlaması (OSL)"na tabi 2 nci sınıf sağlık sertifikasına sahip sorumlu pilotun görevi yapamaz duruma gelmesi durumunda kontrolü alacak pilottur. OSL, sadece SHGM tarafından konulur ya da kaldırılır ve 2 nci sınıf sağlık sertifikası için uygulanır.

                  (10) Sağlık sertifikalarına ilişkin diğer hususlar SHGM tarafından belirlenir.

                  Tıbbi uygunlukta azalma

                  MADDE 15 – (1) Sağlık sertifikası sahipleri, lisanlarının ve ilgili yetki veya yetkilendirmelerinin imtiyazlarını, bu imtiyazları emniyetli bir şekilde kullanamaz duruma sokacak sağlık yönünden herhangi bir bozulmayı fark ettikleri herhangi bir zamanda kullanamazlar.

                  (2) Sağlık sertifikası sahipleri, görevlerini emniyetle yerine getirmelerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmadığından tamamen emin olmadıkça, reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilaç alamaz ve tedavi sürecine giremez. Eğer şüphe varsa SHGM’den veya yetkili havacılık tıp merkezinden tavsiye alınmalıdır.

                  (3) Sağlık sertifikası sahipleri;

                  a) 12 saatten fazla hastane veya klinikte kalma,

                  b) Ameliyat veya invazif işlem,

                  c) Düzenli ilaç kullanımı,

                  ç) Düzenli gözlük veya lens kullanımına ihtiyaç,

                  durumlarında gecikmeksizin SHGM’ye veya yetkili havacılık tıp merkezine başvurarak tavsiye almalıdır.

                  (4) Sağlık sertifikası sahipleri;

                  a) Uçuş ekibi üyesi olarak görevlerini yapmayı engelleyici önemli bir yaralanma veya sakatlanma,

                   b) Uçuş ekibi üyesi olarak görevlerini yapmayı engelleyici 21 gün veya daha fazla süren herhangi bir hastalık,

                  ç) Hamilelik,

                  hallerinde durumu gecikmeksizin SHGM’ye yazılı olarak bildirmelidir. Bu hallerde sağlık sertifikası askıya alınmış olarak kabul edilir.

                  (5) Yaralanma, sakatlanma veya hastalık halinde SHGM tarafından yapılan düzenlemelere göre muayene edilen ve muayene sonucu uçuş ekibi üyesi olarak çalışmasında sakınca görülmeyen veya SHGM’nin koşulları uygun görerek muayeneden muaf tuttuğu kişinin sağlık sertifikasının askıya alınma işlemi kaldırılır.

                  (6) Hamileliğin bitiminde yapılan muayene ve kontroller sonucu uçuş ekibi üyesinin çalışmasına mani bir durum olmadığı ve görevine başlayabileceği uygun görülürse, sağlık sertifikasının askıya alınma işlemi SHGM tarafından kaldırılır.

                  Özel durumlar

                  MADDE 16 – (1) Başvuru sahipleri, Yönetmelik uygulamalarının yetersiz kaldığı veya yeni eğitim ve test kavramlarının geliştirilmesinin gereksinimleri karşılamadığı durumlarda geçici muafiyet için SHGM’ye başvurabilir. Muafiyet ancak eşdeğer bir emniyet düzeyinin ortaya çıkmasını sağlıyorsa onaylanabilir. Bu şekilde verilecek muafiyet en fazla 6 aylık olabilir.

                  (2) 6 aydan daha fazla verilecek uzun dönemli muafiyetlere onay, yalnızca JAA lisans komitesi LST’de varılacak bir anlaşmayla uygulanabilir.

                  Uçuş süresinin kredilendirilmesi

                  MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte aksi belirtilmedikçe, bir lisans veya yetkiye yönelik kredilendirilecek uçuş süresi; lisans veya yetkinin istendiği hava aracı kategorisinde uçulmuş süre olmalıdır.

                  (2) Sorumlu Pilot ya da Eğitimdeki Pilot:

                  a) Lisans veya yetki için başvuran bir adayın yalnız uçuş, çift kumanda eğitimi süresi ve sorumlu pilot olarak uçtukları sürelerin tümü lisans ya da yetki için istenen toplam uçuş süresi açısından kredilendirilir.

                  b) Entegre havayolu nakliye pilotu uçuş eğitim kursunu tamamlayan bir aday, ATPL(A), CPL(A), çok motor tip veya sınıf yetkisi için gerekli olan sorumlu pilot uçuş süresi açısından; uçuştan sorumlu öğrenci pilot olarak uçtuğu aletli uçuş süresinin 50 saate kadarı ile kredilendirilir.

                  c) Entegre CPL/IR uçuş eğitim kursunu tamamlayan bir aday, CPL(A) ve çok motor tip veya sınıf yetkisi için gerekli olan sorumlu pilot uçuş süresi açısından; uçuştan sorumlu öğrenci pilot olarak uçtuğu aletli uçuş süresinin 50 saate kadarı ile kredilendirilir.

                  (3) İkinci Pilot:

                  a) Lisans sahibi bir pilot, daha üst seviyedeki bir lisansı almak için gerekli olan toplam uçuş süresi açısından; ikinci pilot olarak uçmuş olduğu sürenin tümü ile kredilendirilir.

                  b) Lisans sahibi bir pilot, sorumlu pilotun gözetiminde sorumlu pilotun işlev ve görevlerini ikinci pilot olarak yerine getirerek uçuş görevini yaptığında, gözetim metodunun SHGM tarafından benimsenmesi şartıyla, daha üst seviyedeki bir pilot lisansı almak için gereken toplam uçuş süresi açısından gözetim altında yapılan bu uçuş süresinin tamamı ile kredilendirilir.

                  Teorik bilginin kredilendirilmesi

                  MADDE 18 – (1) IR(H) sahibi bir kişi, IR(A) için gerekli teorik bilgi eğitimi ve sınavlarından muaftır.

                  (2) Aşağıdaki lisans sahipleri konuyla ilgili köprü eğitimini tamamlamaları ve köprü sınavlarını geçmeleri koşuluyla geriye kalan teorik bilgi eğitimi ve sınav gereksinimlerinden muaftır:

                  a) PPL(A) için başvuran helikopter lisansı sahibi,

                  b) CPL(A) veya ATPL(A) için başvuran VFR kısıtlaması olmayan ATPL(H) sahibi,

                  c) CPL(A) için başvuran VFR kısıtlaması olan ATPL(H) ya da CPL(H) sahibi.

                  (3) ATPL(A) teorik bilgi sınavını geçen bir kişi PPL(A), CPL(A) ve IR(A) teorik bilgi gereksinimleri ile kredilendirilir.

                  (4) CPL(A) teorik bilgi sınavını geçen bir kişi PPL(A) teorik bilgi gereksinimleri ile kredilendirilir.

                  (5) İnsan Performansı ve Limitleri dersinden geçmiş bir CPL(A) veya CPL(H) sahibi, 131 inci maddedeki limitler dahilinde olması koşuluyla IR(A) sınavlarında aynı dersten muaftır.

                  (6) İnsan Performansı ve Limitleri dersinden geçmiş bir IR(A) veya IR(H) sahibi, 131 inci maddedeki limitler dahilinde olması koşuluyla CPL(A) sınavlarında aynı dersten muaftır.

                  Eğitim kuruluşları ve tescilli kuruluşlar

                  MADDE 19 – (1) Lisans ve ilgili yetki eğitimi vermek isteyen ve ana iş merkezi ve kayıtlı ofisi Türkiye içinde bulunan uçuş eğitim organizasyonlarının yetkilendirilmeleri ile ilgili hususlar bu Yönetmeliğin beşinci kısmında açıklanmıştır. Eğitimin bir bölümü JAA üyesi olmayan bir ülkede, Yönetmeliğin ilgili hususlarına ve SHGM’nin belirleyeceği diğer koşullara uygun olarak gerçekleşebilir.

                  (2) Lisans ve ilgili yetki eğitimi vermek isteyen ve ana iş merkezi ve kayıtlı ofisi JAA üye ülkeleri dışında bulunan uçuş eğitim organizasyonlarına;

                  a) Eğer SHGM ve FTO’nun ana iş merkezinin ve kayıtlı ofisinin bulunduğu diğer ülke sivil havacılık otoritesi arasında, onay sürecine SHGM’nin katılımını ve FTO’nun denetimini sağlayacak bir anlaşmaya varılmışsa ya da,

                  b) SHGM, yeterli düzeyde kontrol ve denetlemeyi taahhüt ediyorsa, ilgili ilave gereksinimler karşılanıyorsa ve SHGM tarafından idari usulleri JAA tarafından kabul edilen bir onay süreci izleniyorsa,

                  bu Yönetmelik hususlarına ve SHGM’nin belirleyeceği diğer hususlara göre onay verilebilir.

                  (3) Tip yetki eğitimi vermek isteyen TRTO’ların yetkilendirilmeleri ile ilgili hususlar bu Yönetmeliğin beşinci kısmındaki hükümler uygulanır.

                  (4) JAA üyesi olmayan bir ülkede bulunan TRTO’lara, JAR-FCL ve bu Yönetmelikteki gereksinimlerin ve SGHM’nin belirleyeceği şartların yerine getirilmesi koşuluyla onay verilir.

                  (5) Sadece PPL eğitimi vermek isteyen kuruluşlar, bu amaçla SHGM tarafından tescilli kuruluş olarak yetkilendirilir.

                  Yaş kısıtlaması

                  MADDE 20 – (1) 60 yaşını dolduran bir pilot,

                  a) Çok pilotu gerektiren operasyonlarda uçuş ekibinin bir üyesi olmadıkça ve

                  b) Bu pilot, uçuş ekibi içinde 60 yaşını doldurmuş tek pilot olmadıkça

                  ticari hava taşımacılığındaki hava aracının pilotu olarak görev yapamaz.

                  (2) 65 yaşını doldurmuş bir pilot ticari hava taşımacılığıyla ilgili bir hava aracının pilotu olamaz.

                  Lisansı düzenleyen ülke

                  MADDE 21 – (1) Lisans başvurusunda bulunana bir aday, lisans alabilmek için gerekli bütün şartların yeterli düzeyde karşıladığını SHGM’ye göstermelidir.

                  (2) SHGM ile JAA üyesi bir ülkenin sivil havacılık otoritesinin anlaşması halinde, anlaşma yapılan ülkenin sivil havacılık otoritesinin sorumluluğu altında eğitime başlamış olan bir aday, SHGM’nin sorumluluğunda eğitim gerekliliklerini tamamlayabilir. Bu anlaşma aşağıdaki hususları içerir:

                  a) Teorik bilgi eğitimi ve sınavlar,

                  b) Sağlık muayenesi ve değerlendirme,

                  c) Uçuş eğitimi ve testi.

                  (3) SHGM ve diğer ülkenin sivil havacılık otoritesi "lisansı düzenleyen ülke" hususunda anlaşıp karar verirler.

                  (4) İlave yetkiler, bu Yönetmelik ve JAR-FCL hükümlerine göre başka bir JAA üyesi devlette alınabilir. Bu yetkiler lisansı tanzim eden devlet tarafından lisansa işlenir.

                  (5) İdari kolaylık açısından, örneğin temdit için, işi ve ikameti Türkiye’de olan bir lisans sahibi diğer JAA ülkesi tarafından verilen lisansını Türkiye’ye transfer edebilir. Türkiye, bu durumda lisansı düzenleyen ülke statüsünü alır ve bu maddenin birinci bendinde belirtilen lisans verilmesine yönelik sorumluluğu üzerine almış olur. Böyle bir talepte, SHGM diğer ülke sivil havacılık otoritesinden lisans sahibi hakkında gerekli gördüğü tüm kayıtları alır. Benzer şekilde Türkiye’de tanzim edilen bir lisansın sahibi, lisansını diğer JAA üyesi devlete transfer edilebilir.

                  (6) Bir pilot, aynı anda sadece bir JAR-FCL uçak lisansına ve sadece bir sağlık sertifikasına sahip olabilir.

                  Uçuş ekibi lisans formatı ve özellikleri

                  MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre SHGM tarafından verilen uçuş ekibi lisansları Ek-3’te açıklanan formata ve aşağıdaki özelliklere uygunluk gösterir.

                  (2) Roma rakamları ile yazılacak aşağıdaki konu numaraları, konu başlığıyla birlikte basılır:

                  a) (I) Lisansı düzenleyen ülke,

                  b) (II) Lisansın ismi, ilk tanzim tarihi ve TR ülke kodu,

                  c) (III) TR koduyla başlayıp, rakam ve yazı karakterleriyle devam eden lisans numarası,

                  ç) (IV) Lisans sahibinin adı,

                  d) (V) Lisans sahibinin adresi,

                  e) (VI) Lisans sahibinin milliyeti,

                  f) (VII) Lisans sahibinin imzası,

                  g) (VIII) Tanzim eden kurum olarak "SHGM" ve başka bir ülke tarafından düzenlenen bir lisansın temel alınarak tanzim edilmesi gibi özel durumlar,

                  ğ) (IX) İlk tanzim tarihinden itibaren en fazla 5 yıl olmak üzere lisansın geçerliliği ve imtiyazlara ilişkin yetkilendirmeler,

                  h) (X) Lisansı veren memurun imzası ve veriliş tarihi,

                  ı) (XI) SHGM mührü,

                  i) (XII) Son geçerlilik tarihleriyle birlikte sınıf, tip, öğretmen, aletli uçuş, R/T ve benzeri yetkiler. Bunlardan R/T imtiyazları ayrı bir sertifika olarak da düzenlenebilir.

                  j) (Değişik:RG-31/12/2007-26743-2.Mükerrer) (XIII) Dil yeterliliği seviyesi ile sağlık sertifikasında bulunan gözlük kullanma zorunluluğu ve benzeri kısıtlayıcı şartlar ve SHGM tarafından gerekli görülen ya da ICAO veya JAA kurallarınca yazılması gerekli diğer ayrıntılar.

                 (k) (Değişik:RG-31/12/2007-26743-2.Mükerrer) (XIV) Doğum tarihi ve yeri

                  (3) Kullanılan kağıt veya diğer materyal herhangi bir değişikliği veya silintiyi önleyecek veya derhal gösterecek şekilde olmalıdır. Form üzerinde yapılan herhangi bir ilave veya silinti SHGM tarafından açık bir şekilde onaylanır.

                  (4) Lisanslar, Türkçe, İngilizce ve gerektiğinde SHGM’nin uygun göreceği diğer dillerde yazılır.

                  (5) SHGM’den lisans almış olan tüm uçucu personel, ikametgah adresi değişikliği, işten ayrılma veya işyeri değişikliği durumlarını en geç 20 gün içinde SHGM’ye yazılı olarak bildirir.

                  Uçuş süresinin kaydedilmesi

                  MADDE 23 – (1) Pilot olarak uçulan tüm uçuşların ayrıntıları, SHGM onaylı logbook formatına uygun olarak kaydedilir. JAR-OPS 1 kapsamında uçulan uçuşların ayrıntıları ticari hava işletmesi tarafından sağlanan bilgisayar formatında kaydedilebilir. Bu durumda; ticari hava işletmesi, pilotun "tanıma" ve "fark" eğitimlerini de içeren tüm uçuş kayıtlarını tutmak ve istenildiğinde sunmak zorundadır. Uçuş kayıtları aşağıdaki bilgileri içermelidir:

                  a) İsim ve adres

                  b) Her uçuş için;

                  1) Sorumlu pilotun adı ve soyadı,

                  2) Uçuş tarihi (gün, ay, yıl),

                  3) Ayrılış ve varış yeri ve zamanı ("UTC" zamanları blok zaman olacak),

                  4) Uçağın tipi ( yapım, model ve varyant) ve tescil işareti,

                  5) Uçağın tek motor veya çok motor olduğu,

                  6) Toplam uçuş süresi,

                  7) Kümülatif toplam uçuş süresi.

                  c)  Her uçuş simülatörü ya da FNPT oturumu için;

                  1) Eğitim cihazının tipi ve numarası,

                  2) Sentetik eğitim cihazı,

                  3) Tarih (gün, ay, yıl),

                  4) Oturumun toplam süresi,

                  5) Kümülatif toplam süre.

                  d) Pilotun fonksiyonu;

                  1) Sorumlu pilot (Yalnız uçuş, uçuştan sorumlu öğrenci pilot veya gözetim altındaki sorumlu pilot süreleri dahil),

                  2) İkinci pilot,

                  3) Çift kumanda eğitimi,

                  4) Uçuş öğretmeni / Kontrol pilotu,

                  5) SPIC, PICUS, aletli uçuş süresi gibi özel fonksiyonların ayrıntılarını gösterecek bir sütun. Bir pilot, yalnızca aletleri referans alarak gerçek ya da benzetilmiş aletli uçuş şartları altında uçtuğu süreyi aletli uçuş süresi olarak kayıt edebilir.

                  e) Operasyon koşulları:

                  1) Gece

                  2) IFR.

                  (2) Lisans sahibi, sorumlu pilot olarak uçtuğu sürenin tamamını sorumlu pilot süresi olarak kaydedebilir.

                  (3) Pilot lisansı sahibi ya da adayı, tüm yalnız uçuş süresini ve öğretmenin imzalaması koşuluyla sorumlu öğrenci pilot uçuş süresini sorumlu pilot süresi olarak kaydedebilir.

                  (4) Öğretmen yetkisi sahibi bir kişi, bir uçakta öğretmen olarak görev yaptığı sürenin tümünü hem öğretmen pilot süresi, hem de sorumlu pilot süresi olarak kaydedebilir.

                  (5) Kontrol pilotu yetkilendirmesi sahibi bir kişi uçakta pilot koltuğunda bulunduğu ve kontrol pilotu olarak görev yaptığı sürenin tümünü sorumlu pilot olarak kaydedebilir.

                  (6) Uçağın tip sertifikası ya da JAR-OPS gerekleri nedeniyle birden fazla pilotun gerektiği uçaklarda ikinci pilotun, sorumlu pilotun gözetiminde sorumlu pilot olarak görev yaptığı süre logbookta sorumlu pilot tarafından onaylandıktan sonra, ikinci pilot tarafından sorumlu pilot süresi olarak kaydedilebilir.

                  (7) Eğer lisans sahibi aynı gün içinde yaptığı uçuşlarda, her seferinde aynı ayrılış yerine dönüyor ve birbirini izleyen uçuş aralıkları 30 dakikayı geçmiyorsa bu uçuş serileri tek giriş olarak kaydedilebilir.

                  (8) Uçağın tip sertifikası ya da uçuşla ilgili düzenlemeler gereği birden fazla pilotun gerektiği uçaklarda pilot koltuğunda ikinci pilot olarak bulunan bir lisans sahibi, bu sürenin tamamını ikinci pilot uçuş süresi olarak kaydedebilir.

                  (9) Uzun uçuşlarda, yedek ikinci pilot, pilot koltuğunda görev aldığı süreyi ikinci pilot uçuş süresi olarak kaydedebilir.

                  (10) Bir aday tarafından bir lisans ya da yetki için uçuş eğitimi, aletli uçuş eğitimi, alet yer süresi gibi eğitimler eğitim uçuş süresi olarak kaydedilir ve bu eğitimleri veren ve yetkili/yetkilendirilmiş öğretmen tarafından onaylanır.

                  (11) Gözetim metodunun SHGM tarafından benimsenmesi koşuluyla, ikinci pilotun sorumlu pilot görev ve işlevlerinin tamamını sorumlu pilotun emniyet açısından müdahalesini gerektirmeyecek bir şekilde yerine getirerek sorumlu pilotun gözetimi altında uçtuğu süre sorumlu pilot süresi olarak kaydedilebilir. Bu süre sorumlu pilot tarafından onaylanır.

                  (12) Lisans sahibi veya öğrenci pilot, denetleme maksadıyla SHGM tarafından istenmesi halinde, uçuş sürelerinin kaydını yetkililere sunar.

                  (13) Öğretmenden gerekli yetkilendirmenin alındığının ispatı olarak bir öğrenci pilot, tüm yalnız seyrüsefer uçuşlarda logbookunu yanında taşımak zorundadır.

   

   

  İKİNCİ KISIM

  Pilot Lisans ve Yetkileri

   

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Öğrenci Pilot Lisansı

   

                  Şartlar

                  MADDE 24 – (1) Öğrenci pilot lisansı için müracaatlarda aşağıdaki şartlar aranır:

                  a) İlk yalnız uçuşundan önce 17 yaşını tamamlamış olmak. Ancak entegre kurslara başlayacak adaylar için 16 yaşını tamamlamış olmak yeterlidir.

                  b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

                  c) (Değişik:RG-31/12/2007-26743-2.Mükerrer)  SHGM veya SHGM tarafından yetkilendirilen havacılık tıp merkezleri tarafından düzenlenmiş geçerli 1 inci veya 2 nci sınıf sağlık sertifikası sahibi olmak ve sağlık sertifikasında tek pilota sertifikalı uçaklarda sorumlu pilot olarak uçmasına engel kısıtlama bulunmamak.

                  ç) (Ek:RG-31/12/2007-26743-2.Mükerrer) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlardan, 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı mülga Türk Ceza Kanunu, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunlar uyarınca basit veya nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçlarından, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama veya Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlardan, Devlet sırlarını açığa vurma, Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlardan, Devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan, milli savunmaya karşı suçlardan, Devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlardan, 765 sayılı mülga Türk Ceza Kanununun 384 üncü maddesinde yer alan nakliye ve muhabere vasıtaları aleyhindeki suçlar ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 223 üncü maddesinde yer alan ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması suçlarından veya 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanuna muhalefetten hüküm giymemiş olmak ve bunu gösteren Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınacak arşiv kayıtlı Adli Sicil Belgesini SHGM’ye vermek.

                   Lisans verilme esasları

                  MADDE 25 – (1) Öğrenci pilot lisansı, pilot adaylarının lisans almaya esas teşkil edecek eğitimleri alabilmeleri için eğitime başlamadan önce tanzim edilir ve ön talep formu niteliği taşır. Öğrenci pilot lisansı ile sadece uçuş eğitimi amacıyla ve eğitim programına uygun olarak uçuşlar yapılabilir. Başvuru, ilgili kurs müdürlüğü tarafından gerekli belge ve bilgileri kapsayan talep formları ile SHGM’ye yapılır. Bu belge, bilgi ve formlar üzerinde değerlendirmeler yapılır ve durumu uygun olanların Öğrenci Pilot Lisansı düzenlenir.

                  Yalnız uçuş şartları

                  MADDE 26 – (1) Öğrenci pilotların ilk yalnız uçuşlarını yapabilmeleri için; uçuş eğitim programlarında, yalnız uçuştan önce gösterilecek tüm hareketler detaylı olarak yazılır ve yalnız uçuşa gönderilmeden önce gerekli tüm hareketlerin aday tarafından emniyetli bir şekilde yapılabildiğine uçuş öğretmenleri ve uçuş eğitim kurumlarınca emin olunur ve bu durum kayıt altına alınır.

                  Yalnız seyrüsefer eğitimleri

                  MADDE 27 – (1) Pilot adaylarının eğitim planına uygun olarak gerekli seyrüsefer uçuşlarını icra edebilmeleri için yeterli ve gerekli eğitimlerin verildiği uçuş defterlerine kaydedilir ve uçuş öğretmeni tarafından onaylanır.

                  Uçak tip tahdidi

                  MADDE 28 – (1) Öğrenci pilotlara sadece eğitimini aldıkları uçak sınıfı/tipi ile yalnız uçuş yaptırılır.

                  Haberleşme usulleri

                  MADDE 29 – (1) Öğrenci pilotlar yalnız uçuşa gönderilmeden önce öğrenci pilotun gerekli tüm bilgilere sahip olduğu, ilgili hava trafik haberleşme kurallarını bildiği ve uygulayabildiği kayıt altına alınır. Ayrıca öğrenci pilot lisansındaki ilgili R/T hanesi, bu dersi veren öğretmen pilot tarafından onaylanır.

                  Eğitim organizasyonlarının sorumluluğu

                  MADDE 30 – (1) Öğrenci pilotların normal hava trafik akışını ihlal etmeyecek ve uçuş emniyet kurallarına uygun olarak uçuşlarını icra etmelerini sağlayacak tedbirleri almaktan aday pilotun uçuşlarını yaptıran uçuş eğitim organizasyonu sorumludur.

   

   

  İKİNCİ BÖLÜM

  Hususi Pilot Lisansı

                  Şartlar

                  MADDE 31 – (1) Hususi pilot lisansı almak için müracaatlarda aşağıdaki şartlar aranır:

                  a) En az 18 yaşında olmak.

                  b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

                  c) SHGM tarafından veya SHGM’ce yetkilendirilmiş havacılık tıp merkezleri tarafından düzenlenmiş geçerli 1 veya 2 nci sınıf sağlık sertifikası sahibi olmak.

                  ç) SHGM tarafından yetkilendirilmiş olan Uçuş Eğitim Organizasyonlarında gerekli teorik bilgi ve uçuş eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

                  d) Teorik bilgi sınavlarında ve uçuş eğitiminin tamamlanmasından sonra 6 ay içinde girilecek yetenek testinde başarılı olmak.

                  e) Gece uçuşu yetkisi isteniyorsa gerekli eğitimleri almış olmak.

                  f) Bu Yönetmelikte belirtilen uçuş tecrübesine sahip olmak.

  g) (Ek:RG-31/12/2007-26743-2.Mükerrer) Bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmak ve bunu gösteren Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınacak arşiv kayıtlı Adli Sicil Belgesini SHGM’ye vermek.

                  İmtiyazlar

                  MADDE 32 – (1) Hususi pilot lisansına sahip bir pilotun imtiyazı; lisansında mevcut sınıf ve tipte, ticari olmayan bir uçuşta, herhangi bir gelir elde etmeksizin, sorumlu pilot veya ikinci pilot olarak uçmaktır.

                  Teorik bilgi eğitimi

                  MADDE 33 – (1) PPL(A) adayı yetkili bir uçuş eğitim organizasyonunda veya tescilli kuruluşta onaylı bir kursta teorik bilgi eğitimini tamamlamalıdır.

                  Sınavlar

                  MADDE 34 – (1) Aday, bu Yönetmeliğin dördüncü kısmında belirtildiği şekilde PPL(A) teorik bilgi sınavlarını, ilk sınava girdiği tarihin ay sonundan itibaren hesaplanmak üzere 18 aylık sürede tamamlamalıdır.

                  Uçuş eğitimi

                  MADDE 35 – (1) Hususi pilot lisansı almak için SHGM tarafından yetkilendirilmiş bir uçuş eğitim organizasyonunda veya tescilli kuruluşta en az 45 saatlik uçuş süresinin tamamlanmış olması gerekir. Bu sürenin en çok 5 saati BITD’de, FNPT’de veya uçuş simülatöründe tamamlanmış olabilir. Bu saatlerin değerlendirilmesinde; daha önceden başka kategori bir hava aracına ait lisans veya sertifikaya sahip olan kişilerin bu hava aracında sorumlu pilot olarak uçmuş oldukları saatlerin yüzde 10’u kredilendirilir. Ancak bu süre hiçbir zaman 10 saati geçemez. Diğer kategori hava araçlarından kasıt helikopter, çok hafif hava araçları ve planörlerdir.

                  (2) 45 saatin 25 saati çift kumanda eğitimi, 10 saati denetim altında yalnız uçuş bu 10 saatin en az 5 saati yalnız seyrüsefer uçuşu olmalı ve bu seyrüsefer uçuşların en az birisi kalkış havaalanından farklı ve en az 270 km (150 NM)’lik mesafede iki havaalanına tam duruşlu inişin yapıldığı seyrüsefer uçuşu şeklinde yapılmış olmalıdır.

                  (3) Başvuru sahibinin başka bir hava aracına ait bir lisansa sahip olmasından dolayı sorumlu pilot süresinde kredilendirilmesi halinde, uçakta çift kumanda eğitimi 20 saatten az olamaz.

                  (4) Lisansın imtiyazlarını gece şartlarında kullanabilmek için adayın fazladan en az 5 saat gece uçuş süresi bulunmalıdır. Bu süre, en az 1 saat seyrüsefer uçuş eğitimi ve yalnız olarak 5 adet kalkış ve tam duruşlu iniş içeren 3 saat çift kumanda eğitimini kapsamalıdır. Gece uçuş yetkisi lisansa işlenir.

                  Uçuş eğitim konuları

                  MADDE 36 – (1) Uçuş eğitim programları aşağıdaki uçuş hareketleri ve konularını kapsamalıdır:

                  a) Ağırlık ve denge hesaplanması, uçakların iç ve dış kontrolleri ve servis alma işlemlerini kapsayan uçuş öncesi hazırlıklar,

                  b) Meydan ve trafik patern çalışmaları, çarpışmadan kaçınma önlemleri ve usulleri,

                  c) Uçağın dıştan ve içten görerek kontrolü,

                  ç) Kritik düşük hızlarda yavaş uçuş, stall hissetme ve stall’dan çıkma,

                  d) Kritik yüksek hızlarda uçuş, spiral dalışı hissetme ve dalıştan çıkma,

                  e) Normal ve yan rüzgar şartlarında iniş ve kalkış,

                  f) Azami performansla kısa kalkış, mania kalkışı ve kısa iniş teknikleri.

                  g) 180 derecelik dönüşleri de kapsayan, yalnızca uçuş alet ve göstergeleri referans alınarak yapılan uçuş,

                  ğ) Görünür referansların, parakete rota hesabının ve radyo seyrüsefer yardımcılarının kullanıldığı seyrüsefer uçuş,

                  h) Benzetilmiş uçak sistem/alet arızaları da dahil olmak üzere tehlikeli/acil hallerde hareket tarzları.

                  ı) Hava trafik servisi, haberleşme usulleri ve uçuş terimlerine uyularak, kontrollü hava meydanlarına gidiş, geliş ve buralardan transit geçişin yapıldığı operasyonlar.

                  Eğitim uçakları ve temel alet eğitim aracı

                  MADDE 37 – (1) Eğitim verecek kuruluşların, kurslarına uygun ve ilgili JAR standartlarına göre ekipmanı ve bakımı olan yeterli sayıda eğitim uçak filosu olmalıdır. SHGM tarafından düzenlenmiş ya da kabul edilmiş uçuşa elverişlilik sertifikası bulunan uçaklarda yürütülen eğitim, adayın pistonlu- tek motorlu sınıf yetkisi alabilmesine imkan sağlar. JAR-22’ye uygun sertifikalı motorlu planörde yürütülen eğitim adayın motorlu planör sınıf yetkisi alabilmesine olanak sağlar. Her uçakta öğretmen ve öğrencinin kullanabileceği çift ana uçuş kontrolleri bulunmalıdır. Tek bir kumandanın hem öğrenci hem de öğretmen tarafından kullanılabildiği düzenek kabul edilmez. Filo, verilen eğitim kurslarına uyumlu olacak şekilde, stall ve spin önlemeyi göstermeye elverişli ve aletli meteorolojik şartları benzetebilecek ekipmanla donatılmış uçaklardan oluşmalıdır. Eğitimde kullanılacak uçaklar SHGM tarafından eğitim amaçlı olarak onaylanır.

                  (2) Temel alet eğitim aracı, yalnızca uçuş alet ve göstergeleri referans alınarak yapılan uçuşun, radyo seyrüsefer yardımcıklarının kullanıldığı seyrüseferlerin ve temel alet uçuşunun eğitimlerinde kullanılabilir. Bu eğitimler uçakta yapılacak eğitimlerle tamamlanır, uçuş parametreleri kayıtları ayrıntılı olarak tutulur ve yalnızca FI(A) tarafından verilir.

                  Hava meydanları

                  MADDE 38 – (1) Uçuş eğitiminin yürütüldüğü ana hava meydanı ve herhangi bir alternatif ana hava meydanı aşağıdaki gereksinimleri sağlamalıdır:

                  a) Eğitim uçaklarının izin verilen maksimum kalkış ve iniş ağırlıklarında normal kalkış ve inişine olanak sağlayacak;

                  1) En fazla 4 knot olan sakin rüzgar şartlarında ve yılın en sıcak ayındaki ortalama sıcaklıkta operasyon bölgesi,

                  2) En az 50 feet çevresine kadar tüm engellerden arındırılmış kalkış yolu,

                  3) Üretici firma tarafından tavsiye edilen motor, iniş takımı ve flap kullanımına uygun,

                  4) Yerden kesildikten sonra en iyi tırmanma oranı süratine geçiş için üstün pilotluk yeteneği veya tekniği gerektirmeyecek pist uzunluğu,

                  özelliklere sahip en az bir pist ya da kalkış alanı,

                  b) Yer seviyesinden ve her pistin sonlarından görülebilecek şekilde rüzgar istikamet göstergesi,

                  c) Gece eğitimi için kullanılacaksa yeterli pist ışıklandırması,

                  ç) SHGM tarafından kabul edilebilir uygun hava/yer iletişim araçları.

                  Hususi pilot lisansı yetenek testi

                  MADDE 39 – (1) Hususi pilot lisansı yetenek testi; uçuş eğitiminin alındığı tip/sınıf uçakta yapılır. Eğer uçuş eğitimleri çok motorlu bir uçak kullanılarak yapılmış ise, çok motorlu bir uçakla uçuş testine girebilmek için 70 saat sorumlu pilot uçuş saatine sahip olunması gereklidir.

                  (2) Aday, SHGM’nin incelemesi sonucu yetenek testine girmesi uygun görüldükten sonra teste girer.

                  (3) Aday yetenek testinin 1 den 5’e kadar olan bölümlerini, çok motorlu uçak kullanılacaksa 6 ncı bölümü de geçmelidir. Bir bölümde herhangi bir maddeden başarısız olursa, o bölümde başarısız olmuş sayılır. Birden fazla bölümde başarısız olursa başarılı olduğu bölümler de dahil olmak üzere testin tamamını tekrar alır. Sadece bir bölümde başarısız olan aday başarısız olduğu bölümü tekrar alır. Herhangi bir bölümün test tekrarında, daha önce başarılı olmuş olsa dahi bir maddeden başarısız olursa, aday tüm testi tekrar alır. Yetenek testinin tüm bölümleri altı ay içinde tamamlanmak zorundadır. Yetenek testinde başarısız olunmasını müteakip ilave eğitim şartı istenebilir. Testin bütün bölümlerinden, iki denemeye rağmen başarı sağlanamamışsa, aday SHGM tarafından belirlenecek ilave eğitimi alır. Girilecek yetenek testleri hususunda sayı kısıtlaması yoktur.

                  (4) SHGM, testin güvenilir bir şekilde yürütülebilmesini sağlayabilmek amacıyla, kontrol pilotuna emniyetle ilgili gerekli bilgileri tavsiye eder.

                  (5) Kontrol pilotu, adayın uçuş yeteneğini sergilemesi esnasında testi herhangi bir aşamada durdurabilir. Kontrol pilotu, adayı yetersiz gördüğü için testi sonlandırırsa aday testin tamamına tekrar girer. Testin sonlandırılmasını aday talep eder ve kontrol pilotu sebepleri uygun görürse veya kontrol pilotunun takdir ettiği başka bir sebeple test sona erdirilirse, bu durumda testin eksik kalan kısımları daha sonra tamamlanır. Adayın talebi üzerine, herhangi bir manevra ya da usul bir defaya mahsus tekrarlanabilir.

                  (6) Aday, uçağı sorumlu pilot fonksiyonlarını yerine getirebilecek bir şekilde uçurur ve uçağı test süresince yanında başka bir uçuş ekibi üyesi yokmuş gibi idare eder. Uçuştaki sorumluluk kontrol pilotundadır.

                  (7) Seyrüsefer testinde uçulacak rota kontrol pilotu tarafından seçilir. Rota kalkışın yapıldığı ya da başka bir meydanda son bulabilir. Aday uçuş planlamasından sorumlu olur ve uçuşun gerçekleşmesi için gereken ekipman ve dokümanın uçakta bulundurulmasını sağlar. Yetenek testinin seyrüsefer bölümünün süresi, en az 60 dakika olmalıdır. Bu test, aday ve kontrol pilotu tarafından ortak alınacak bir karar sonucunda ayrı bir test olarak yapılabilir.

                  (8) Aday, kontrol pilotuna kontroller ve radyo kolaylıklarının tanımlanması da dahil, yapması gereken tüm görevlerini yerine getirdiğini göstermelidir. Kontroller testin yapıldığı uçağın onaylı kontrol listesine göre tamamlanır. Uçuş öncesi hazırlıklar esnasında, test uçuşunda, uçak el kitabında belirtilmiş olan limitler dahilinde uçağın uçurulmasına ait güç ayarlarına ve hızlara aday karar verir. Kalkış, yaklaşma ve inişe ait performans bilgileri, kullanılan uçağın operasyon ya da uçuş el kitabına uygun olarak aday tarafından hesaplanır.

                  (9) Kontrol pilotu, emniyet açısından müdahalenin gerektiği durumlar ya da trafikte gecikmenin önlenmesi dışında uçağın operasyonunda rol almaz.

                  (10) Yetenek testinde aday;

                  a) Uçağı limitleri dahilinde idare edebilmeli,

                  b) Tüm manevraları düzgün ve tam olarak tamamlayabilmeli,

                  c) İyi bir havacı olarak doğru karar verebilmeli,

                  ç) Havacılık bilgisini uygulayabilmeli,

                  d) Bir prosedür ya da manevranın sonucunun başarılı olacağına şüphe bırakmayacak şekilde her zaman uçağın kontrolünü elinde tutmalıdır.

                  (11) Yetenek testinin formatı ve başvuru formu SHGM tarafından belirlenir.

                  (12) Kontrol pilotu, türbülanslı koşullar, kullanılan helikopterin idare özellikleri ve performansına göre, aşağıdaki limitler dahilinde esnekliğe izin verir:

                  a) İRTİFA

                  1) Normal uçuşta                                 +- 150 feet

                  2) Benzetilmiş motor arızasında        +- 200 feet

                  b) İSTİKAMET / RADYO YARDIMCILARINI TAKİP

                  1) Normal uçuşta                 +- 10°

                  2) Benzetilmiş motor arızasında        +- 15°

                  c) HIZ               

                  1) Kalkış ve yaklaşma                        +15/-5 kts

                  2) Diğer uçuş rejimleri                        +-15 kts

   

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Ticari Pilot Lisansı

                  Şartlar

                  MADDE 40 – (1) Ticari pilot lisansı almak için müracaatlarda aşağıdaki şartlar aranır:

                  a) En az 18 yaşında olmak.

                  b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

                  c) SHGM tarafından düzenlenmiş geçerli 1. sınıf sağlık sertifikası sahibi olmak.

                  ç) SHGM tarafından yetkili kılınmış uçuş eğitim organizasyonlarında gerekli teorik bilgi ve uçuş eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

                  d) Teorik bilgi sınavlarında ve uçuş yetenek testinde başarılı olmak.

                  e) Bu Yönetmelikte belirtilen uçuş tecrübesine sahip olmak.

   f) (Ek:RG-31/12/2007-26743-2.Mükerrer) Bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmak ve bunu gösteren Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınacak arşiv kayıtlı Adli Sicil Belgesini SHGM’ye vermek.

                  İmtiyazlar

                  MADDE 41 – (1) Ticari pilot lisansına sahip bir pilot; aldığı eğitim ve kurs programına bağlı olarak aşağıda belirtilen imtiyazların tümünü veya bir kısmını kullanabilir:              

                  a) PPL(A) imtiyazlarını kullanmak.

                  b) Ticari hava taşımacılığı yapmayan herhangi bir uçakta sorumlu pilot veya ikinci pilot olarak uçmak.

                  c) Tek pilota sertifikalı ticari hava taşımacılığı yapan uçakta sorumlu pilot olarak uçmak.

                  d) Ticari hava taşımacılığı yapan bir uçakta ikinci pilot olarak uçmak.

                  Tecrübe ve kredilendirme

                  MADDE 42 – (1) Ticari pilot lisansı alabilmek için gerekli uçuş tecrübesi ile uçuş sürelerinin kredilendirmesi ile ilgili esaslar:

                  a) Entegre uçuş eğitim kursunu başarı ile tamamlayan bir CPL(A) adayı, SHGM tarafından verilmiş ya da kabul edilmiş uçuşa elverişlilik sertifikası olan bir uçakta en az 150 saat uçuş süresini tamamlamalıdır. Kredilendirme entegre kursların ilgili bölümlerinde açıklanmıştır.

                  b) Entegre kurs mezunu olmayan bir CPL(A) adayı, SHGM tarafından verilmiş ya da kabul edilmiş uçuşa elverişlilik sertifikası olan bir uçakta en az 200 saat uçuş süresini tamamlamalıdır. Bu 200 saatlik uçuş süresinden:

                  1) PPL(H) sahibi için helikopterde sorumlu pilot olarak 30 saat,

                  2) CPL(H) sahibi için helikopterde sorumlu pilot olarak 100 saat,

                  3) Motorlu planörde ya da planörde sorumlu pilot olarak 30 saat,

                  kredilendirilir.

                  c) Aday, entegre kurs süresince 150 saat ve modüler kurs süresince ise 200 saat uçuş süresini tamamlamış olmalıdır. Bu uçuşlar en az aşağıdaki süreleri içerir:

                  1) 100 saat sorumlu pilot uçuş süresi ya da entegre uçuş eğitim kursu tamamlanmış ise 70 saat sorumlu pilot uçuş süresi,

                  2) Kurs süresince, kalkış meydanından farklı iki meydana tam duruşlu inişin yapıldığı toplam en az 540 km (300 NM)’lik seyrüsefer uçuşu içeren, sorumlu pilot olarak 20 saatlik VFR seyrüsefer uçuş süresi,

                  3) En fazla 5 saat aletli yer süresini içeren, 10 saatlik alet eğitimi,

                  4) 5 saat gece uçuşu.

                  Teorik bilgi

                  MADDE 43 – (1) CPL(A) adayı, yetkili bir uçuş eğitimi organizasyonunda onaylı bir kursta teorik bilgi eğitimi almalıdır. Kurs, 44 üncü maddede belirtilen şekilde bir uçuş eğitim kursuyla birleştirilir.

                  (2) Aday, CPL(A) sahibine tanınacak imtiyazlara uygun bilgi seviyesinde olduğunu göstermeli ve bu Yönetmeliğin dördüncü kısmında belirtilen gereksinimleri karşılamalıdır.

                  (3) Entegre uçuş eğitim kursunu bitiren bir aday, ilgili kurs şartlarında açıklanan bilgi seviyesine sahip olduğunu sınavları geçerek göstermelidir.

                  Uçuş eğitimi

                  MADDE 44 – (1) CPL(A) adayı, onaylı entegre veya modüler uçuş eğitim kursunu, SHGM tarafından yetkilendirilmiş bir uçuş eğitim organizasyonunda, uçuşa elverişlilik sertifikası SHGM tarafından verilmiş veya kabul edilmiş uçaklarda tamamlamalıdır. Bu kurs teorik bilgi eğitim kursuyla birleştirilmelidir. Onaylı kurslar şunlardır:

                  a) Entegre Havayolu Nakliye Pilotu Kursu,

                  b) Entegre Ticari Pilot Lisansı ve Aletli Uçuş Yetkisi Kursu,

                  c) Entegre Ticari Pilot Lisansı Kursu,

                  d) Modüler Ticari Pilot Lisansı Kursu.

                  (2) Aday, en az 5 saat uçakta gece uçuş süresini tamamlar. Bu sürenin en az 3 saati, en az 1 saat seyrüsefer uçuşu ve 5 yalnız kalkış ve 5 tam duruşlu iniş içeren çift kumanda eğitimi olmalıdır.

                  Yetenek

                  MADDE 45 – (1) CPL(A) adayı, 50 nci maddede açıklanan manevra ve usulleri uçağın sorumlu pilotu olarak uygulayabilmeli ve CPL(A) sahibine verilen imtiyazlara uygun yeterliliğe sahip olduğunu göstermelidir. Aday ilgili kursta açıklanan hususlara göre yetenek testine girmelidir.

                  Entegre havayolu nakliye pilotu kursu

                  MADDE 46 – (1) Entegre havayolu nakliye pilotu kursunun amacı, pilotları ticari hava taşımacılığındaki çok pilotlu, çok motorlu uçaklarda ikinci pilot olarak görev yapabilecek düzeyde eğitmek ve CPL(A)/IR(A) alabilmelerini sağlamaktır.

                  (2) Entegre havayolu nakliye pilotu kursu almak isteyen bir aday, onaylı bir uçuş eğitim organizasyonunun eğitim müdürünün denetimi ve sorumluluğunda, FTO tarafından düzenlenen onaylı kursun tüm safhalarını ara vermeden tamamlamalıdır.

                  (3) Kurs en az 12, en fazla 36 ay sürer. FTO tarafından ilave olarak uçuş eğitimi veya yer eğitimi verilecekse ve bu uzatma kursun 36 aydan fazla sürmesine neden olacak ise, bu şekildeki özel düzenlemeler SHGM’nin onayıyla yapılabilir.

                  (4) İlk defa uçuş eğitimine başlayan ya da ICAO Ek 1’e göre düzenlenmiş PPL(A) veya PPL(H) sahibi adaylar bu eğitime kabul edilebilir. İlk defa uçuş eğitimine başlayacak aday, öğrenci pilot şartlarını karşılamalıdır. Eğer aday PPL(A) veya PPL(H) sahibi ise; kurs öncesi yapılan uçak uçuş süresinin %50’si uçuş eğitimi gereksinimi açısından en fazla 40 saate kadar ya da gece uçuş yetkisi varsa 45 saate kadar kredilendirilebilir. Bu süre içinde çift kumanda eğitimi en fazla 20 saate kadar kredilendirilebilir. Uçulan sürelerle ilgili kredilendirme FTO’nun takdirinde olup adayın eğitim kayıtlarına işlenir. Aday, pilot lisansı sahibi olmayan bir öğrenci pilot ise; FTO, SHGM’nin onayı ile helikopterde ya da gezi amaçlı motorlu planörde uçulacak en fazla 20 saate kadar çift kumanda alıştırmaları tahsis edebilir.

                  (5) Havayolu nakliye pilotu kursunun tümünü tamamlayamayan bir aday daha düşük seviyedeki bir lisans ve tatbiki mümkünse aletli uçuş yetkisi almaya yönelik teorik bilgi sınavı ve yetenek testi için SHGM’ye başvurabilir.

                  (6) Bir kurs esnasında başka bir FTO’ya transfer olmak isteyen bir aday, diğer FTO’da göreceği ilave eğitim saatlerinin değerlendirilmesi için SHGM’ye başvurmalıdır.

                  (7) FTO, adayın kurstaki teorik bilgi eğitim içeriğini anlamasını kolaylaştırmak açısından kursa kabulden önce adayın yeterli Matematik, Fizik ve İngilizce bilgisine sahip olduğunu yapacağı sınavlar ile belirlemelidir. İngilizce yeterliliği bu yönetmeliğin 56 ncı maddesinde yer alan gereklilikleri karşılamalıdır.

                  (8) Entegre havayolu nakliye pilotu kursu; ATPL(A) bilgi düzeyine yönelik teorik bilgi eğitimini, görerek ve aletli uçuş eğitimini ve birden fazla pilotlu uçakların operasyonuna yönelik MCC eğitimini kapsar.

                  (9) SHGM tarafından onaylı bir havayolu nakliye pilotu teorik bilgi kursu; uygun oranlarda sınıf çalışması interaktif video, slayt/teyp gösterimi, etüt çalışması, bilgisayarlı eğitim ve SHGM tarafından kabul edilen diğer medya desteğini içerecek en az 750 saatlik (1 saat = 60 dakikalık eğitim) eğitimi kapsar. 750 saatlik eğitimde her bir konunun minimum saati aşağıdaki örnekteki gibi bölünür:

                  a) KONU                                     SAAT

                  Hava Hukuku Bilgisi                          40

                  Hava Aracı Genel Bilgisi                   80

                  Uçuş Performansı ve Planlaması      90

                  İnsanın Performans ve Limitleri        50

                  Meteoroloji                                          60

                  Seyrüsefer                                           150

                  Operasyon Usulleri                            20

                  Uçuş Prensipleri                  30

                  Haberleşme                                          30

                  b) Saatlerin konu alt bölümlerine ayrılması, SHGM ve FTO arasında kararlaştırılır.

                  (10) MCC kursu en az 25 saat teorik bilgi eğitimi ve alıştırmalarını kapsar.

                  (11) Aday, bu Yönetmeliğin dördüncü kısmında belirtilen şartlara göre gireceği teorik bilgi sınavında ATPL(A) sahibinin imtiyazlarına uygun bilgi düzeyini göstermelidir.

                  (12) Tip yetkisi eğitimini içermeyen uçuş eğitimi, tüm gelişim testlerini içerecek ve en fazla 55 saati aletli yer süresi olabilecek şekilde toplam en az 195 saati kapsar. Bu 195 saat en az;

                  a) En fazla 55 saati aletli yer süresi olabilecek 95 saat çift kumanda eğitimi,

                  b) 50 saat VFR uçuş ve uçuştan sorumlu öğrenci pilot olarak 50 saat aletli uçuşu içeren 100 saatlik sorumlu pilot süresi, Uçuş öğretmeni uçuşun herhangi bir bölümünü etkilemek veya kontrol etmek durumunda kalmadıkça; uçuştan sorumlu öğrenci pilot süresini sorumlu pilot bu 195 saat en az süresi olarak kredilendirilir. Uçuş öğretmenince verilecek uçuş sonrası brifingi sorumlu pilot süresi olarak kredilendirilmez.

                  c) Kurs süresince, kalkış meydanından farklı iki meydana tam duruşlu inişin yapıldığı toplam en az 540 km (300 NM)’lik seyrüsefer uçuşu içeren, sorumlu pilot olarak 50 saatlik VFR seyrüsefer uçuş süresi,

                  ç) 5 saat uçakta gece uçuş süresini, (Bu sürenin en az 3 saati, en az 1 saat seyrüsefer uçuşu ve 5 yalnız kalkış ve 5 tam duruşlu iniş içeren çift kumanda eğitimi olmalıdır)

                  d) 115 saat aletli uçuş süresi (Bu süre 50 saat uçuştan sorumlu öğrenci pilot uçuşu, FNPT II veya uçuş simülatöründe gerçekleştirilebilecek 15 saat uçuş ekibi işbirliği ve 50 saat aletli uçuş eğitimi içermelidir. Aletli uçuş süresinin 25 saate kadarı FNPT I’de aletli yer süresi veya tüm aletli yer eğitimi FNPT II veya uçuş simülatöründe yapıldıysa 20 saate kadarı aletli yer süresi olabilir. SHGM’nin onayı ile FNPT II veya uçuş simülatörü aletli yer eğitiminin 10 saate kadarı FNPT I’de yapılabilir.)

                  olarak tamamlanmalıdır.

                  (13) İlgili uçuş eğitimini tamamlayan aday; CPL(A) yetenek testine tek motorlu ya da çok motorlu bir uçakta 50 nci maddeye göre, aletli uçuş testine çok motorlu bir uçakta 60 ıncı maddeye göre ve diğer testlere 78 inci maddeye göre girer.

                  (14) İlgili teorik bilgi sınavlarının ve yetenek testinin başarı ile tamamlanması sonucunda, aday testte kullanılan uçak tip/sınıf yetkisini ve çok motor aletli uçuş yetkisini içeren uçak ticari pilot lisansı CPL(A) almaya hak kazanır.

                  Entegre ticari pilot lisansı ve aletli uçuş yetkisi kursu

                  MADDE 47 – (1) Entegre ticari pilot lisansı ve aletli uçuş yetkisi kursunun amacı; pilotları ticari hava taşımacılığında tek pilota sertifikalı tek motorlu ya da tek pilota sertifikalı çok motorlu uçakları uçurabilecek yeterlilikte yetiştirmek ve CPL(A)/IR almalarını sağlamaktır.

                  (2) Entegre ticari pilot lisansı ve aletli uçuş yetkisi kursu almak isteyen bir aday, onaylı bir uçuş eğitim organizasyonunun eğitim müdürünün denetimi ve sorumluluğunda, FTO tarafından düzenlenen onaylı kursun tüm safhalarını ara vermeden tamamlamalıdır.

                  (3) Kurs, 9 ile 30 ay arası sürer.

                  (4) İlk defa uçuş eğitimine başlayan ya da ICAO Ek 1’e göre düzenlenmiş PPL(A) sahibi adaylar bu eğitime kabul edilebilir. İlk defa başlayacak aday, öğrenci-pilot şartlarını karşılamalıdır. Eğer aday PPL(A) sahibi ise; kurs öncesi yapılan uçuş süresinin %50’si uçuş eğitimi gereksinimi açısından en fazla 40 saate kadar ya da gece uçuş yetkisi varsa 45 saate kadar kredilendirilebilir. Bu sürenin kredilendirilmesinde çift kumanda eğitim süresi en fazla 20 saat olabilir. Uçulan sürelerle ilgili kredilendirme FTO’nun takdirinde olacak ve adayın eğitim kayıtlarına işlenecektir. Aday, pilot lisansı sahibi olmayan bir öğrenci pilot ise; FTO SHGM onayı ile helikopterde ya da gezi amaçlı motorlu planörde uçulacak en fazla 20 saate kadar çift kumanda alıştırmaları tahsis edebilir.

                  (5) Entegre ticari pilot lisansı ve aletli uçuş yetkisi kursunu tamamlayamayan veya başaramayan bir aday daha düşük seviyedeki bir lisans ve tatbiki mümkünse aletli uçuş yetkisi almaya yönelik teorik bilgi sınavı ve yetenek testi için SHGM’ye başvurabilir.

                  (6) Bir kurs esnasında başka bir FTO’ya transfer olmak isteyen bir aday, diğer FTO’da göreceği ilave eğitim saatlerinin değerlendirilmesi için SHGM’ye başvurmalıdır.

                  (7) FTO, adayın kurstaki teorik bilgi eğitim içeriğini anlamasını kolaylaştırması açısından kursa kabulden önce adayın yeterli İngilizce bilgisine sahip olduğunu yapacağı sınavlar ile belirlemelidir. İngilizce yeterliliği bu yönetmeliğin 56 ncı maddesinde belirlenen koşulları sağlamalıdır.

                  (8) Kurs şunları kapsayacaktır:

                  a) CPL(A) ve (IR) bilgi düzeyine yönelik teorik bilgi eğitimi,

                  b) Görerek ve aletli uçuş eğitimi.

                  (9) SHGM tarafından onaylı bir ticari pilot lisansı ve aletli uçuş yetkisi teorik bilgi kursu; uygun oranlarda sınıf çalışması, interaktif video, slayt/teyp gösterimi, çalışma odaları, bilgisayarlı eğitim ve SHGM tarafından kabul edilen diğer medya desteğini içerecek en az 500 saatlik (1 saat = 60 dakikalık eğitim) teorik bilgi eğitimini kapsamalıdır. 500 saatlik eğitimde her bir konunun minimum saati aşağıdaki örnekteki gibi bölünür:

                  a) KONU                                      SAAT

                  Hava Hukuku Bilgisi                          30

                  Genel Hava Aracı Bilgisi                   50

                  Uçuş Performansı ve Planlaması      60

                  İnsanın Performans ve Limitleri        15

                  Meteoroloji                                          40

                  Seyrüsefer                                           100

                  Operasyon Prosedürleri                    10

                  Uçuş Kuralları                                     25

                  Haberleşme                                          30

                  b) Saatlerin diğer alt bölümlere ayrılması, SHGM ile FTO arasında düzenlenir.

                  (10) Aday, bu Yönetmeliğin dördüncü kısmında belirtilen şartlara göre teorik bilgi sınavı sınavlarını geçerek bir CPL(A) sahibinin imtiyazlarına uygun bilgi düzeyini göstermelidir.

                  (11) Tip intibak eğitimini içermeyen uçuş eğitimi, tüm ilerleme testlerini içerecek ve en fazla 40 saati aletli yer süresi olabilecek şekilde toplamda en az 180 saati kapsayacaktır. Toplam 180 saat içerisinde adaylar en azından şunları tamamlamak zorundadır:

                  a) En fazla 40 saati aletli yer süresi olabilecek 80 saat çift kumanda eğitimi,

                  b) Uçuştan sorumlu öğrenci pilot olarak 50 saat VFR uçuş ve 50 saat aletli uçuşu içeren 100 saatlik sorumlu pilot süresi. Uçuş öğretmeni uçuşun herhangi bir bölümünü etkilemek veya kontrol etmek durumunda kalmadıkça; uçuştan sorumlu öğrenci pilot süresi sorumlu pilot süresi olarak kredilendirir. Uçuş öğretmenince verilecek uçuş sonrası brifingi sorumlu pilot süresi olarak kredilendirilmez,

                  c) Kalkış havaalanından farklı iki havaalanına tam duruşlu inişler yapılacak şekilde planlanmış en az 540 km (300 NM)’lik bir mesafedeki VFR seyrüsefer uçuşu içeren sorumlu pilot olarak uçulan 50 saatlik seyrüsefer uçuşu,

                  ç) 5 saat gece uçuşu süresi. Bu sürede en az 1 saati seyrüsefer olmak üzere 3 saatlik çift kumanda eğitimi ile yalnız olarak 5 adet kalkış ve 5 tam duruşlu iniş yapılmış olmalıdır.

                  d) 100 saat aletli uçuş süresi. Bu süre şunları içerir:

                  1) 50 saatlik aletli uçuş eğitimi; bunun, FNPT I ‘de yapılmışsa 25 saate kadarı, FNPT II veya uçuş simülatöründe yapılmışsa 40 saate kadarı aletli yer süresi olabilir,

                  2) Uçuştan sorumlu öğrenci pilot olarak 50 saat.

                  (12) İlgili uçuş eğitimini tamamlayan aday; CPL(A) yetenek testine 50 nci maddeye göre tek motorlu ya da çok motorlu uçakta, aletli uçuş testini 60 ıncı maddeye göre tek motorlu ya da çok motorlu bir uçakta girer.

                  (13) Bu maddenin onuncu fıkrasında belirtilen teorik bilgi sınavının ve onikinci fıkrasında belirtilen yetenek testlerinin başarılı bir şekilde tamamlanması sonucunda; aday testte kullanılan uçak tip/sınıf ve tek ya da çok motor aletli uçuş yetkisini içeren ticari pilot lisansı almaya hak kazanır.

                  Entegre ticari pilot lisansı kursu

                  MADDE 48 – (1) Entegre ticari pilot lisansı kursunun amacı; pilotları uçuş öğretmenliği eğitimi ve aletli uçuş eğitimini hariç tutarak CPL(A) almaya yönelik yetiştirmek ve ayrıca adayın almak istediği zirai ilaçlama ve benzeri diğer eğitimleri vermektir.

                  (2) Entegre ticari pilot lisansı kursu almak isteyen bir aday, onaylı bir uçuş eğitim organizasyonunun eğitim müdürünün denetiminde FTO tarafından düzenlenen onaylı kursun tüm safhalarını aralık vermeden tamamlamalıdır.

                  (3) Kurs 9 ile 24 ay arası sürer.

                  (4) İlk defa uçuş eğitimine başlayan ya da ICAO Ek 1’e göre düzenlenmiş PPL(A) sahibi adaylar bu eğitime kabul edilebilir. İlk defa başlayacak aday, öğrenci pilot şartlarını karşılamalıdır. Eğer aday PPL(A) sahibi ise; kurs öncesi yapılan uçuş süresinin %50’si uçuş eğitimi gereksinimi açısından en fazla 40 saate kadar ya da gece uçuş yetkisi varsa 45 saate kadar kredilendirilebilir. Bu sürenin kredilendirilmesinde çift kumanda eğitim süresi en fazla 20 saat olabilir. Uçulan sürelerle ilgili kredilendirme FTO’nun takdirinde olacak ve adayın eğitim kayıtlarına işlenecektir. Aday, pilot lisansı sahibi olmayan bir öğrenci pilot ise; FTO SHGM’nin onayı ile helikopterde ya da gezi amaçlı motorlu planörde uçulacak en fazla 20 saate kadar çift kumanda alıştırmaları tahsis edebilir.

                  (5) Entegre ticari pilot lisansı kursunun tümünü tamamlayamayan bir aday daha düşük seviyedeki bir lisans ve tatbiki mümkünse aletli uçuş yetkisi almaya yönelik teorik bilgi sınavı ve yetenek testi için SHGM’ye başvurabilir.

                  (6) Bir kurs esnasında başka bir FTO’ya transfer olmak isteyen bir aday, diğer FTO’da göreceği ilave eğitim saatlerinin değerlendirilmesi için SHGM’ye başvurmalıdır.

                  (7) Kurs en az aşağıdaki hususları kapsamalıdır:

                  a) CPL(A) düzeyine yönelik teorik bilgi eğitimi,

                  b) Görerek ve aletli uçuş eğitimi.

                  (8) Onaylı bir ticari pilot lisansı teorik bilgi kursu; uygun oranlarda sınıf çalışması, interaktif video, slayt/teyp gösterimi, etüt çalışması, bilgisayarlı eğitim ve SHGM tarafından kabul edilen diğer medya desteğini içerecek en az 300 (PPL sahibi için 200) saatlik (1 saat = 60 dakikalık eğitim) eğitimi kapsamalıdır.

                  (9) Aday, bu Yönetmeliğin dördüncü kısmında belirtilen şartlara göre bir CPL(A) sahibinin imtiyazlarına uygun bilgi düzeyini göstermelidir.

                  (10) Tip intibak eğitimini içermeyen uçuş eğitimi, tüm ilerleme testlerini içerecek ve en fazla 5 saati aletli yer süresi olabilecek şekilde toplamda en az 150 saati kapsayacaktır. Toplam 150 saat içerisinde adaylar en azından şunları tamamlamak zorundadır:

                  a) En fazla 5 saati aletli yer süresi olabilecek 80 saat çift kumanda eğitimi;

                  b) 70 saat sorumlu pilot uçuşu,

                  c) Kalkış havaalanından farklı iki havaalanına tam duruşlu inişler yapılacak şekilde planlanmış en az 540 km’lik bir mesafedeki VFR seyrüsefer uçuşu içeren sorumlu pilot olarak uçulan 20 saatlik seyrüsefer uçuşu,

                  ç) 5 saat gece uçuşu süresi. Bu sürede en az 1 saati seyrüsefer olmak üzere 3 saatlik çift kumanda eğitimi ile yalnız olarak 5 adet kalkış ve tam duruşlu iniş yapılmış olmalıdır.

                  d) En fazla 5 saati FNPT I veya II ya da uçuş simülatöründe gerçekleşebilecek 10 saat aletli uçuş süresi,

                  e) En az dört kişi taşımaya sertifikalı ve değişebilir bir değişken hatve açılı pervanesi ve içeri alınabilir iniş takımı bulunan bir uçakta 5 saatlik uçuş.

                  (11) İlgili uçuş eğitimini tamamlayan aday; CPL(A) yetenek testine 50 nci maddeye göre tek motorlu ya da çok motorlu uçakta girer.

                  (12) Teorik bilgi sınavının ve yetenek testlerinin başarılı bir şekilde tamamlanması sonucunda; aday testte kullanılan uçak tip/sınıf yetkisini içeren ticari pilot lisansı almaya hak kazanır.

                  Modüler ticari pilot lisansı kursu

                  MADDE 49 – (1) Modüler ticari pilot lisansı kursunun amacı, pilotlara CPL(A) almaya yönelik gerekli eğitimi vermektir.

                  (2) Modüler ticari pilot lisansı kursuna başlamadan önce aday ICAO Ek 1’e göre düzenlenmiş PPL(A) sahibi olmalıdır. Uçuş eğitimine başlamadan önce adayda şu özellikler aranır:

                  a) Pilot olarak 150 saat uçuş süresini tamamlamış olmak,

                  b) Bu Yönetmeliğin 64 üncü maddesinde aranan koşulları ve yetenek testinde çok motorlu bir uçak kullanılacaksa ilgili tip/sınıf yetkisi gereksinimlerini karşılamak.

                  (3) Modüler ticari pilot lisansı kursu almak isteyen bir aday, onaylı bir uçuş eğitim organizasyonunun Eğitim Müdürünün denetiminde FTO tarafından düzenlenen onaylı kursun tüm safhalarını aralık vermeden tamamlayacaktır. Teorik bilgi eğitimi sadece bu konuda kurs vermek için yetkili kılınmış bir organizasyonda verilebilir. Bu durumda kursun bu bölümü, kursu veren FTO’nun eğitim müdürünün gözetimi altında gerçekleşir.

                  (4) Teorik bilgi kursu 18 ay içinde, uçuş eğitimi ve yetenek testi bu Yönetmeliğin dördüncü kısmında açıklanan teorik bilgi sınavlarının kabul periyodu içinde tamamlanır.

                  (5) Kurs şunları kapsamalıdır:

                  a) CPL(A) düzeyine yönelik teorik bilgi eğitimi,

                  b) Görerek ve aletli uçuş eğitimi.

                  (6) Onaylı bir ticari pilot lisansı teorik bilgi kursu; uygun oranlarda sınıf çalışması, interaktif video, slayt/teyp gösterimi, etüt çalışması, bilgisayarlı eğitim ve SHGM tarafından kabul edilen diğer medya desteğini içerecek en az 200 saat eğitimi kapsar. SHGM tarafından uygun görülen onaylı uzaktan eğitim kursları uygulanabilirliği kanıtlanmış olmak koşuluyla kursun bir parçası olarak sunulabilir.

                  (7) Aday, bu Yönetmeliğin dördüncü kısmında belirtilen şartlara göre bir CPL(A) sahibinin imtiyazlarına uygun bilgi düzeyini göstermelidir.

                  (8) Aletli uçuş sertifikası bulunmayan adaylar en az 25 saat çift kumanda eğitimi alacaktır. Bunun 5 saati FNPT I, II ya da simülatörde olabilecek şekilde 10 saati alet eğitimi olacaktır. Geçerli IR(A) sahipleri alet eğitim süresi açısından tam olarak kredilendirilirler. Geçerli IR(H) sahipleri çift kumanda alet eğitimi açısından 5 saate kadar kredilendirilebilirler; bu durumda en az 5 saat çift kumanda alet eğitim süresi uçakta olmalıdır.

                  (9) Geçerli alet sertifikası bulunan adaylar en az 15 saat çift kumanda görerek uçuş eğitimi alacak olup gece uçuş niteliğine (uçak) sahip olmayan adaylar ilave en az 5 saat gece uçuş eğitimi almak zorundadır.

                  (10) En az dört kişi taşımaya sertifikalı ve değişebilir bir değişken hatve açılı pervanesi ve içeri alınabilir iniş takımı bulunan bir uçakta 5 saatlik uçuş gerçekleştirilmelidir.

                  (11) Yetenek Testi: İlgili uçuş eğitimi ve tecrübe gereksinimlerinin tamamlanmasına müteakip aday; CPL(A) yetenek testine 50 nci maddeye göre tek motorlu ya da çok motorlu uçakta girer.

                  (12) Teorik bilgi sınavının ve yetenek testlerinin başarılı bir şekilde tamamlanması sonucunda; aday testte kullanılan uçak tip/sınıf yetkisini içeren ticari pilot lisansı almaya hak kazanır.

                  Ticari pilot lisansı yetenek testi

                  MADDE 50 – (1) CPL(A) için yetenek testine girecek olan bir aday, testte kullanılacak olan uçağın tip/sınıfı ile ilgili eğitim dahil olmak üzere gerekli tüm eğitimi başarıyla tamamlamış olmalıdır. Aday, isteğine göre tek motorlu veya 70 saat sorumlu pilot uçuş süresini tamamlamış olması koşuluyla çok motorlu uçakla testi alabilir. Yetenek testinde kullanılacak uçağın eğitim uçakları ile ilgili standartlara uyması ve en az 4 kişi kapasiteli, ayrıca değişken hatve açılı pervaneye ve içeri alınabilir iniş takımlarına sahip olmalıdır.

                  (2) Aday, SHGM’nin eğitim evraklarını incelemesi sonucu yetenek testine girmesi uygun görüldükten sonra teste girer.

                  (3) Aday, yetenek testini 1’den 5 inci bölüme kadar, eğer çok motorlu uçak kullanılacaksa 6 ncı bölümü de geçmelidir. Aday, bir bölümdeki her hangi bir maddeden geçememişse, o bölümde başarısız olmuş sayılır. Birden fazla bölümden başarısız olunması halinde aday başarılı olduğu bölümler de dahil olmak üzere tüm testi tekrar alacaktır. Sadece bir bölümde başarısız olan aday başarısız olduğu bölümü tekrar alacaktır. Her hangi bir bölümün test tekrarında başarısız olan aday geçmiş olduğu bölümler dahil tüm testi tekrar alacaktır. Yetenek testinin bütün bölümleri 6 ayda tamamlanmalıdır.

                  (4) Başarısız olunmuş bir yetenek testinden sonra ilave eğitim koşulu getirilebilir. Testin bütün bölümlerinden iki denemeye rağmen başarı sağlanamamışsa aday SHGM tarafından onaylanan ilave eğitimi alacaktır. Alınacak yetenek testlerinin sayısı konusunda bir limit yoktur.

                  (5) SHGM, testin güvenilir bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilmek amacıyla, kontrol pilotuna emniyetle ilgili gerekli bilgileri tavsiye eder.

                  (6) Kontrol pilotu, adayı yetersiz gördüğü için testi sonlandırırsa aday testin tamamına tekrar girer. Aday testin sonlandırılmasını talep eder ve kontrol pilotu sebepleri yeterli bulursa test sona erdirilir. Daha sonra bu testin eksik kalan kısımları tamamlanır.

                  (7) Kontrol pilotunun takdirinde herhangi bir manevra ya da prosedür aday tarafından sadece bir defaya mahsus tekrar edilebilir. Kontrol pilotu, adayın uçuş yeteneğini sergilemesi esnasında tam bir test tekrarı gerektiğini düşünürse testin herhangi bir aşamasında testi durdurabilir.

                  (8) Aday, uçağı sorumlu pilot fonksiyonlarını yerine getirebilecek bir şekilde uçurmalı ve uçağı test süresince yanında başka bir uçuş ekibi üyesi yokmuş gibi idare etmelidir. Uçuştaki sorumluluk kontrol pilotundadır.

                  (9) Uçulacak rota kontrol pilotu tarafından seçilecek olup varış yeri kontrollü bir havaalanı olmalıdır. Rota kalkışın yapıldığı ya da başka bir havaalanında son bulabilir. Aday uçuş planlamasından sorumlu olacak ve uçuşun gerçekleşmesi için gereken ekipman ve dokümanın uçakta bulundurulmasını sağlar. Yetenek testinin süresi en az 90 dakikadır.

                  (10) Aday, kontrol pilotuna kontroller ve radyo kolaylıklarının tanımlanması da dahil yapması gereken tüm görevlerini yerine getirdiğini göstermelidir. Kontroller testin yapıldığı uçağın onaylı kontrol listesine göre tamamlanır. Test uçuşunda, uçak el kitabında belirtilmiş olan limitler dahilinde uçağın uçurulmasına ait güç ayarlarına ve hızlara aday karar vermelidir. Kalkış, yaklaşma ve inişe ait performans bilgileri, kullanılan uçağın operasyon ya da uçuş elkitabına uygun olarak aday tarafından hesaplanır.

                  (11) Kontrol pilotu, emniyet açısından müdahalenin gerektiği durumlarda ya da diğer trafikte gecikmeye yol açmayı önlemenin dışında uçağın operasyonunda rol almaz.

                  (12) Aday aşağıdaki yetenekleri göstermelidir:

                  a) Uçağı limitleri dahilinde idare edebilmeli,

                  b) Tüm manevraları düzgün ve tam olarak tamamlayabilmeli,

                  c) İyi bir havacı olarak doğru karar verebilmeli,

                  d) Havacılık bilgisini uygulayabilmeli,

                  e) Bir prosedür ya da manevranın sonucunun başarılı olacağına şüphe bırakmayacak şekilde her zaman uçağın kontrolünü elinde tutmalıdır.

                  (13) Aşağıdaki limitler genel yardımcı materyal niteliğindedir. Kontrol pilotu, türbülanslı koşullar, kullanılan uçağın idare özellikleri ve performansına göre esnekliğe izin vermelidir:

                  1) İRTİFA

                  a) Normal uçuşta                 +- 100 feet

                  b) Benzetilmiş motor arızasında        +- 150 feet

                  2) RADYO SEYRÜSEFER YARDIMCILARININ TAKİBİ                +- 5°

                   3) İSTİKAMET

                   a) Normal uçuşta                               +- 10°

                   b) Benzetilmiş motor arızasında       +- 15°

                   4) SÜRAT

                   a) Kalkış ve yaklaşma                       +15/-5 kts

                   b) Diğer bütün uçuş rejimleri           +-15 kts

                  (14) Yetenek testinin formatı ve başvuru formu SHGM tarafından belirlenir. Yetenek testinin 2 nci bölümündeki c ve e (iv) paragrafları ile 5 inci ve 6 ncı bölümün tamamı FNPT II ya da uçuş simülatöründe gerçekleştirilebilir.

   

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Aletli Uçuş Yetkisi

                  Genel

                  MADDE 51 – (1) Aletli uçuş yetkisi bu Yönetmelikte aranan gerekli şartlar sağlandığında pilotların aletli uçuş koşullarında aletli uçuş kurallarına uygun olarak uçmalarını sağlamak üzere lisanslarına işlenecek olan bir yetkidir. Ayrıca; bir pilot bu Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenmiş uçak kategorisine ait aletli uçuş sertifikasına sahip olmaksızın, yetenek testi veya çift kumanda eğitimi hariç, aletli uçuş kurallarına göre bir uçağı uçuramaz.

                  Aranan şartlar

                  MADDE 52 – (1) Aletli uçuş yetkisi almak isteyen adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

                  a) İlgili sınıfta geçerli sağlık sertifikasına sahip olmak.

                  b) SHGM tarafından onaylı bir programa uygun olarak, onaylı bir uçuş eğitim organizasyonunda teorik bilgi ve aletli uçuş eğitimi almak.

                  c) Aletli uçuş eğitimi; hususi pilot veya ticari pilot lisansına sahip bir pilot tarafından SHGM tarafından onaylı bir uçuş eğitim organizasyonunda alınabileceği gibi, sıfırdan başlayan ve devamlılık isteyen entegre bir kurs takip edilerek ticari pilot sertifikası ile birlikte de alınabilir.

                  ç) Teorik bilgi sınavlarında ve uçuş kontrolünde başarılı olmak.

                  d) IR(A) için müracaat sahibi, gece yetkisini içeren PPL(A) ya da CPL(A) sahibi ve sorumlu pilot olarak uçulmuş 50 saat seyrüsefer uçuşu tecrübesine sahip olmalıdır. IR(A) için helikopter seyrüsefer tecrübeleri de kredilendirilir. Bunun için en az 10 saati uçakta olmak kaydıyla helikopter seyrüsefer uçuşunun 40 saati kredilendirilir.

                  İmtiyazlar

                  MADDE 53 – (1) Yetenek testindeki çok pilot kısıtlaması ve bu Yönetmelikteki diğer koşullar saklı kalmak kaydıyla, çok motor aletli uçuş yetkisine sahip bir pilot, minimum karar yüksekliği 60 metre olacak şekilde aletli uçuş kaidelerine (IFR) göre çok motor ve tek motor uçak ile uçuş yapabilir. 60 metrenin altındaki yetkilendirmeler ilave eğitim ve teste tabidir.

                  (2) Yetenek testindeki ve ilgili talimatlardaki diğer koşullar saklı kalmak kaydıyla, tek motor aletli uçuş yetkisine sahip bir pilot, minimum karar yüksekliği 60 metre olacak şekilde aletli uçuş kaidelerine (IFR) göre tek motor uçak ile uçuş yapabilir.

                  Geçerlilik süresi

                  MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre alınmış bir aletli uçuş yetkisinin geçerlilik süresi bir yıldır.

                  Temdit ve yenileme

                  MADDE 55 – (1) Çok motorlu bir uçakta aletli uçuş yetkisinin temdidi için; yetki süresinin sona eriş tarihi ile 3 ay öncesi arasındaki sürede ilgili uçağın tip/sınıf yeterlilik kontrolünde, kontrol formunun IR içeriği de tamamlanmış olmalıdır. Bu test simülatörde ya da FNPT II’de yapılabilir. Tek motor uçak aletli uçuş yetkisinin temdidi için adayın JAR-FCL yetenek test formunun 6 ncı bölüm hariç aletli uçuş yetenek testini geçmesi gerekir.

                  (2) Tek pilot operasyonlarında geçerli olan aletli uçuş yetkisinin temdidi, çok pilot veya tek pilot operasyonlarında tamamlanabilir. Eğer aletli uçuş yetkisi çok pilot operasyonları ile tahditli ise temdit çok pilot operasyonunda tamamlanır.

                  (3) Aletli uçuş yetkisi bitiş tarihinden önce yeterlilik kontrolünün tüm bölümlerini başarıyla tamamlayamayan bir aday testi başarıyla tamamlayana kadar bu yetkinin imtiyazlarını kullanamaz.

                  (4) Yenileme için adayların yetkili bir FTO ya da TRTO’da yetki geçerliliklerinin bitiş tarihinden itibaren uçmadıkları her yıl için 1 saat uçuş eğitimi almaları ve sonrasında yeterlilik kontrolünden geçmeleri gerekir. Eğer yetki bitiş tarihinden itibaren 12 ay geçmemiş ise ilave uçuş eğitim şartı istenmez. Bu durumda, yenileme için adayın yeterlilik kontrolünden geçmesi gerekir.

                  (5) Eğer IR(A) son yedi yılda temdit edilmemiş ya da yenilenmemişse IR(A) sahibi teorik bilgi sınavlarına ve bu Yönetmeliğin 60 ncı maddesinde belirtilen yetenek testine tekrar girer.

                  İngilizcenin kullanımı

                  MADDE 56 – (1) IR(A) için müracaat eden ya da IR(A) sahibi bir kişi, aşağıdaki amaçlar için İngilizceyi kullanma yeteneğine sahip olmalıdır:

                  a) Acil durumlar dahil uçuşun bütün safhaları ile ilgili radyo telefon konuşması yapabilme. İki yönlü telsiz görüşmesinin İngilizce olarak yapıldığı IR ya da ATPL yetenek testi ya da yeterlilik kontrolü başarıyla tamamlandıysa bu bendin gereksinimi yerine getirilmiş sayılır.

                  b) Uçuşun başarıyla tamamlanabilmesi için gerekli;

                  1) Operasyon el kitabı ve Helikopter Uçuş El Kitabı gibi İngilizce yazılmış teknik el kitaplarını okuyup anlayabilme,

                  2) Uçuş öncesi planlama, hava durumu alınması, notamlar, hava trafik kontrol uçuş planı ve benzeri işleri yapabilme,

                  3) İngilizce yazılmış havacılıkla ilgili bütün rota, kalkış ve yaklaşma şemaları ve ilgili dokümanları kullanabilme. Eğer aday, İngilizce dilinde yapılan IR ya da ATPL teorik sınavını geçmişse bu bendin gerekliliklerini yerine getirilmiş sayılır.

                  c) Uçuş hazırlığı dahil, uçuşun bütün safhalarında diğer uçuş ekibi üyeleri ile İngilizce iletişim kurabilme. IR(A) sahibi ya da adayı, MCC kursunu İngilizce dilinde tamamlamış ve kursu başarıyla tamamladığına dair sertifika sahibi ise veya diğer uçuş ekibi üyeleri ile iletişimin ve iki yönlü telsiz görüşmelerinin İngilizce olarak yapıldığı çok pilotlu yetenek testi/yeterlilik kontrolünü geçmişse, bu bendin gerekliliklerini yerine getirilmiş sayılır.

                  (2) Bu maddenin (a), (b) ve (c) bentlerindeki gereksinimler, bu amaçlara yönelik alınacak eğitim kursundan sonra, SHGM tarafından ya da SHGM adına yapılacak özel bir sınavın geçilmesi ile karşılanabilir.

                  Teorik bilgi

                  MADDE 57 – (1) IR(A) için başvuran bir aday onaylı bir uçuş eğitim organizasyonunda teorik bilgi eğitimini tamamlamalıdır. Teorik bilgi kursu mümkün hallerde uçuş eğitimi ile birleştirilir.

                  (2) Aday, IR(A) sahibine tanınacak imtiyazlara uygun bilgi seviyesine sahip olduğunu göstermeli ve bu Yönetmeliğin dördüncü kısmında belirtilen gereksinimleri karşılamalıdır.

                  Uçuş eğitimi

                  MADDE 58 – (1) IR(A) için müracaat eden bir kişi, IR(A) eğitimini içeren bir entegre uçuş eğitimi kursuna katılmalı veya aşağıda belirtilen onaylı bir modüler IR(A) eğitim kursunu tamamlamalıdır.

                  (2) Aday, IR(H) sahibi ise uçuş eğitimi uygunluğuna göre tek veya çift motorlu uçaklarda 10 saate düşürülür.

                  Modüler aletli uçuş yetkisi kursu

                  MADDE 59 – (1) Modüler aletli uçuş yetkisi eğitimi kursunun amacı; pilotları ICAO PANS-OPS Doküman 8168’e göre IFR ve aletli meteorolojik koşullar (IMC) altında uçuş yapabilecek yeterlilik seviyesine ulaştırmaktır.

                  (2) IR(A) için müracaat eden kişi, ICAO Ek 1’e göre düzenlenmiş gece uçuş yetkisini içeren PPL(A) veya CPL(A) sahibi olmalıdır.

                  (3) Modüler aletli uçuş yetkisi eğitimi kursu için müracaat eden kişi, eğitim müdürünün gözetimi altında kursun tüm aşamalarını FTO’nun düzenlediği şekilde bitirmelidir. Teorik bilgi eğitimi, sadece teorik bilgi eğitimi veren onaylı bir FTO tarafından da verilebilir. Bu durumda kursun bu bölümü, kursu veren FTO’nun eğitim müdürünün gözetimi altında gerçekleşir.

                  (4) Teorik bilgi kursu 18 ay içinde, uçuş eğitimi ve yetenek testi bu Yönetmeliğin dördüncü kısmında açıklanan teorik bilgi sınavlarının kabul periyodu içinde tamamlanır.

                  (5) Kurs şunları ihtiva etmelidir;

                  a) Aletli uçuş bilgisi seviyesinde teorik bilgi eğitimi,

                  b) Aletli uçuş yetkisi uçuş eğitimi.

                  (6) Modüler aletli uçuş yetkisi eğitimi kursu, sınıf çalışması, video, slayt/teyp sunumu, bilgisayar tabanlı eğitim ve SHGM tarafından onaylı diğer araçları içeren en az 200 saat (1 saat = 60 dk. eğitim)’lik eğitimi içermelidir. SHGM tarafından uygun görülen onaylı uzaktan eğitim kursları uygulanabilirliği kanıtlanmış olmak koşuluyla kursun bir parçası olarak sunulabilir.

                  (7) Müracaat sahibi, IR(A)’nın imtiyazlarına uygun bilgi seviyesini bu Yönetmeliğin dördüncü kısmında belirtilen usullere uygun olarak göstermelidir.

                  (8) Uçuş eğitimi gereklilikleri şunlardır:

                  a) Tek motor IR(A) uçuş eğitimi en az 50 saattir. SHGM’nin onaylaması halinde bunun 20 saate kadarı FNPT I veya 35 saate kadarı uçuş simülatörü veya FNPT II ile olabilir.

                  b) Çok motor IR(A) uçuş eğitimi en az 55 saattir. SHGM’nin onaylaması halinde bunun 25 saate kadarı FNPT I veya 40 saate kadarı uçuş simülatörü veya FNPT II ile olabilir.

                  c) Daha önceden tek motorlu uçakla alet uçuş yetkisi almış ve çok motorlu tip/sınıf yetkisi bulunan bir pilotun çok motorlu alet yetkisi alabilmesi için çok motorlu uçakla en az 5 saat ilave eğitim almış olması gerekir. Bu 5 saatinde 3 saati bir uçuş simülatörü veya FNPT II ile olabilir.

                  d) ICAO Ek 1’e göre düzenlenmiş ticari pilot lisansına sahip olanlar için alet uçuş eğitim süreleri 5 saat azaltılır.

                  (9) Uçuş egzersizleri aşağıdaki konuları kapsar:

                  a) IFR uçuş planı hazırlığı için gereken uçuş manueli ve ilgili hava trafik servisi dokümanlarını içeren uçuş öncesi IFR prosedürleri,

                  b) Aşağıdaki hususları içeren normal, anormal ve acil durumlardaki prosedür ve manevralar:

                  1) kalkış esnasında görerek uçuştan aletli uçuşa geçiş,

                  2) standart aletli ayrılış ve varışlar,

                  3) yol boyu IFR usulleri,

                  4) tutuş usulleri,

                  5) belirlenmiş minimaya aletli yaklaşmalar,

                  6) pas geçme usulleri,

                  7) turu içerecek şekilde aletli yaklaşmalardan inişler.

                  c) Uçuş içerisindeki manevralar ve belirli uçuş karakteristikleri

                  d) Gerekli görülürse, tek motorun benzetilmiş olarak gayrı faal edilmesi ve motor kapama ve tekrar çalıştırma işlemlerinin sadece aletler referans alınarak yapılmasını içerecek şekilde (ikinci egzersiz simülatör ya da FNPT II’de gerçekleşmiyorsa emniyetli bir irtifada yapılmalıdır) yukarıdaki egzersizlerde çok motor uçakların kullanılması.

                  (10) İlgili uçuş eğitimleri ve tecrübe gereksinimlerinin karşılanmasını müteakip; aday, yetenek testine tek motor ya da çok motor uçakta girer.         

                  (11) Yukarıdaki (c) bendindeki uçuş eğitimini tamamlayan bir aday çok motor uçakta yetenek testine girer.

                  (12) Teorik bilgi sınavları ve yetenek testinin başarı ile tamamlanması neticesinde IR(A) verilir.

                  Yetenek testi ve yeterlilik kontrolü

                  MADDE 60 – (1) IR(A) yetenek testine girecek olan aday, testte kullanılacak olan uçağın tip/sınıfı ile ilgili eğitimi almış olmalıdır. Yetenek testinde kullanılacak uçak eğitim uçakları ile ilgili gereksinimleri karşılamalıdır.

                  (2) Aday, SHGM’nin incelemesi sonucu yetenek testine girmesi uygun görüldükten sonra teste girer.

                  (3) Aday, JAR-FCL yetenek test formu 1’den 5 inci bölüme kadar, eğer çok motorlu uçak kullanılacaksa 6 ncı bölümü de geçmelidir. Aday, bir bölümdeki her hangi bir maddeden geçememişse, o bölümde başarısız olmuş sayılır. Birden fazla bölümden başarısız olunması halinde aday başarılı olduğu bölümler de dahil olmak üzere tüm testi tekrar alır. Sadece bir bölümde başarısız olan aday başarısız olduğu bölümü tekrar alır. Her hangi bir bölümün test tekrarında başarısız olan aday geçmiş olduğu bölümler dahil tüm testi tekrar alır. Yetenek testinin bütün bölümleri 6 ayda tamamlanır.

                  (4) Başarısız olunmuş bir yetenek testinden sonra ilave eğitim koşulu getirilebilir. Testin bir veya birden fazla bölümlerinden iki denemeye rağmen başarı sağlanamamışsa aday SHGM tarafından belirlenecek ilave eğitimi alacaktır. Alınacak yetenek testlerinin sayısı konusunda bir limit yoktur.

                  (5) Test, gerçek uçuşu benzetilmiş hale getirmeyi amaçlar. Uçulacak rotaya Kontrol Pilotu karar verir. Önemli bir nokta da adayın uçuşu rutin brifing materyalinden planlaması ve yürütmesidir. Aday uçuş planlamasından sorumlu olur ve uçuşun gerçekleşmesi için gereken ekipman ve dokümanın uçakta bulundurulmasını sağlar. Uçuş süresi en az 1 saattir.

                  (6) SHGM, testin güvenilir bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilmek amacıyla, kontrol pilotuna emniyetle ilgili gerekli bilgileri tavsiye eder.

                  (7) Kontrol pilotu, adayı yetersiz gördüğü için testi sonlandırırsa aday testin tamamına tekrar girer. Aday testin sonlandırılmasını talep eder ve kontrol pilotu sebepleri yeterli bulursa test sona erdirilir. Daha sonra bu testin eksik kalan kısımları tamamlanır.

                  (8) Kontrol pilotunun takdirinde herhangi bir manevra ya da prosedür aday tarafından sadece bir kez tekrar edilebilir. Adayın uçuş yeteneğini sergilemesi esnasında tam bir test tekrarının gerektiğini düşünürse Kontrol Pilotu, testin herhangi bir aşamasında testi durdurabilir.

                  (9) Aday, uçağı sorumlu pilot fonksiyonlarının yerine getirilebileceği bir pozisyonda uçuracak ve testi yanında başka bir uçuş ekibi üyesi yokmuş gibi idare edecektir. Kontrol Pilotu, emniyet açısından müdahalenin gerektiği durumlarda ya da trafikte gecikmeye yol açmayı önlemenin dışında uçağın operasyonunda rol almayacaktır. Test esnasında kontrol pilotu ya da diğer bir pilot yardımcı pilot gibi görev yaparsa alet yetkisi imtiyazları çok pilotlu operasyonlara tahditli olacaktır. Bu tahdit adayın başka bir alet yetkisi yetenek testinde tek pilot bir uçakta başka bir uçuş ekibi üyesi yokmuş gibi testi gerçekleştirmesi ile kaldırılabilir. Uçuştaki sorumluluk kontrol pilotundadır.

                  (10) Karar yüksekliği/irtifası, minimum alçalma yüksekliği/irtifası ve pas geçme noktasına kontrol pilotunun kabul edeceği şekilde yaklaşma şemalarına uygun olarak aday karar verir.

                  (11) Aday, kontrol pilotuna kontroller ve radyo kolaylıklarının tanımlanması da dahil, yapması gereken tüm görevlerini yerine getirdiğini göstermelidir. Kontroller testin yapıldığı uçağın onaylı kontrol listesine göre tamamlanır. Test uçuşunda, uçak el kitabında belirtilmiş olan limitler dahilinde uçağın uçurulmasına ait güç ayarlarına ve hızlara aday karar verecektir. Kalkış, yaklaşma ve inişe ait performans bilgileri, kullanılan uçağın operasyon ya da uçuş elkitabına uygun olarak aday tarafından hesaplanır.

                  (12) IR(A) temdidi ve yenileme için yapılacak yeterlilik kontrolü esnasında, lisans sahibi yukarıda belirtilenleri kontrol pilotuna göstermelidir.

                  (13) Aday aşağıdaki yetenekleri göstermelidir:

                  a) Uçağı limitleri dahilinde idare edebilmeli,

                  b) Tüm manevraları düzgün ve tam olarak tamamlayabilmeli,

                  c) İyi bir havacı olarak doğru karar verebilmeli,

                  ç) Havacılık bilgisini uygulayabilmeli,

                  d) Bir prosedür ya da manevranın sonucunun başarılı olacağına şüphe bırakmayacak şekilde her zaman uçağın kontrolünü elinde tutmalıdır.

                  (14) Aşağıdaki uçuş testi toleransları genel yardımcı materyal niteliğindedir. Kontrol pilotu; türbülanslı koşullar, kullanılan uçağın idare özellikleri ve performansına göre esnekliğe izin verir.

                  a) İRTİFA

                  1) Genelde                                                                           +- 100 feet

                  2) Karar yüksekliğinde pas geçmeye başlanması         + 50 feet/- 0 feet

                  3) Minimum alçalma yüksekliği/MAP/İrtifa   + 50 feet/- 0 feet

                  b) İZLEME

                  Radyo yardımcıları                                                             +- 5

                  Hassas yaklaşma süzülüş hattı ve istikametinde          yarım derece sapma     

                  c) İSTİKAMET   

                  1) Tüm motorlar çalışırken                                +- 5°

                  2) Benzetilmiş motor arızasında                                       +- 10°

                  ç) SÜRAT                            

                  1) Tüm motorlar çalışırken                                +- 5 kts

                  2) Benzetilmiş motor arızasında                                       + 10 kts/ - 5 kts

                  (15) Yetenek testinin formatı ve başvuru formu SHGM tarafından belirlenir. Yetenek testinin 2 nci bölümündeki (d) paragrafı ile yetenek testi ve yeterlilik kontrolünün 6 ncı bölümü FNPT II ya da uçuş simülatöründe gerçekleştirilebilir.

   

   

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  Sınıf ve Tip Yetkileri

                  Sınıf yetkileri

                  MADDE 61 – (1) Sınıf yetkileri; aşağıda belirtilen, tip yetkisi gerektirmeyen tek pilotlu uçaklar için oluşturulur:

                  a) Tüm pistonlu-tek motorlu kara uçakları,

                  b) Tüm pistonlu-tek motorlu deniz uçakları,

                  c) Tüm motorlu planörler,

                  ç) Turbo-prop tek motorlu kara uçakları,

                  d) Turbo-prop tek motorlu deniz uçakları,

                  e) Tüm pistonlu-çok motorlu kara uçakları,

                  f) Tüm pistonlu-çok motorlu deniz uçakları.

                  Tip yetkileri

                  MADDE 62 – (1) Uçak tip yetkileri belirlenirken; uçağın uçuşa elverişlilik tip sertifikası, kullanımına ilişkin özellikleri, minimum uçuş ekibi gereksinimi ve teknoloji düzeyi göz önünde bulundurulur. Buna göre, uçak tip yetkileri aşağıdakiler için oluşturulur:

                  a) Çok pilota sertifikalı uçakların her tipi için,

                  b) Tek pilotlu, turbo-prop veya turbo jet, çok motorlu uçakların her tipi için,

                  c) Tek pilotlu, turbo jet, tek motorlu uçakların her tipi için,

                  ç) Gerekli görülen diğer uçak tipleri için.

                  Yüksek performanslı tek pilotlu uçaklar

                  MADDE 63 – (1) Bu uçaklar sınıf ya da tip listelerinde HPA kısaltmasıyla belirtilmiştir. İlk defa HPA tip ya da sınıf yetkisi alacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

                  a) En az 200 saat uçuş tecrübesine sahip olmak,

                  b) En az 70 saat sorumlu pilot uçuş tecrübesine sahip olmak,

                  c) FTO ya da TRTO’da HPA kursunu tamamlamak ya da ATPL(A) sınavını geçmiş olmak veya ATPL(A) teorik bilgi kredisi içeren geçerli bir ICAO ATPL(A) ya da CPL/IR(A) sahibi olmak,

                  ç) Lisansında HPA yetkisi bulunan bir aday, JAR-FCL lisansı başvurusunda bu yetkinin JAR-FCL lisansına transferini talep ettiğinde (c) bendi gereksiniminden muaf tutulur.

   

   

                  Tip ya da sınıf yetkisinin gerektiği durumlar

                  MADDE 64 – (1) Yetenek testine tabi olma ya da eğitim uçuşu dışında; pilotların herhangi bir uçakla uçabilmeleri için lisanslarında o uçak ile ilgili olan sınıf veya tip yetkilerinin bulunması şarttır. Yetkilerdeki kısıtlamalar lisansta belirtilir.

                  Özel yetkilendirmeler

                  MADDE 65 – (1) Hava aracı test uçuşu, gelir amaçsız çok özel uçuşların yapılması gibi durumlarda sadece bu amaç veya görev sonuçlanıncaya kadar geçerli olmak üzere gerekli tip veya sınıf yetkilendirmeleri yapılabilir.

                  İmtiyazlar

                  MADDE 66 – (1) Tip ya da sınıf yetkisi sahibinin imtiyazları, yetkide belirtilen tipteki ya da sınıftaki uçakta pilotluk yapmaktır.

                  Yetki sayısı

                  MADDE 67 – (1) Pilotların sahip olabilecekleri sınıf / tip yetkilerinin sayısında herhangi bir kısıtlama yoktur. Ancak, JAR-OPS’da bir kısıtlama olursa aynen uygulanır.

                  Varyantlar

                  MADDE 68 – (1) Eğer varyant fark eğitimini müteakip 2 sene uçulmamışsa, pistonlu tek motor sınıf yetkisi dahilindeki tipler ya da varyantlar hariç, o varyantta ilave fark eğitimi ya da yeterlilik kontrolü gerekir.

                  a) Diğer varyanttan farklı ilave bir bilginin ve ilave bir eğitimin gerektiği durumlardaki "fark" eğitimi, uygun olan eğitim yardımcıları ile veya uçakla yapılır. Bu eğitim pilotun logbooku’na işlenir ve eğitimi veren CRI(A)/TRI(A)/SFI(A) ya da FI(A) tarafından imzalanır.

                  b) Yeni varyant hakkında ilave bilgi alınmasını gerektiren "tanıma" eğitimi eğitimlerdir.

                  JAA üyesi olmayan ülkelerde alınan yetkiler

                  MADDE 69 – (1) JAA üyesi olmayan bir ülkenin ilgili yetki gereksinimlerini karşılayan bir adaya uygunluğuna göre bu Yönetmeliğin 72, 73 ya da 74 üncü madde şartlarını sağlaması koşuluyla sınıf ya da tip yetkisi tanzim edilebilir. Bu durumda tanzim edilen bir yetkinin kullanımı o üye ülke tesciline kayıtlı ya da o üye ülke işletmecisi tarafından işletilen uçaklarda kısıtlı olacaktır. Bu tahdidin kaldırılabilmesi için adayın ilgili tip/sınıfta pilot olarak 500 saat uçuşu tamamlaması ve bu Yönetmelikte belirtilen temdit gereksinimlerini yerine getirmesi gerekir.

                  (2) JAA üyesi olmayan bir ülke tarafından tanzim edilmiş bir lisansta bulunan geçerli bir tip yetkisinin JAR-FCL lisansına transfer edilebilmesi için; adayın bu tipte en az 500 saat pilot olarak uçuş tecrübesi bulunması, uygunluğuna göre bu Yönetmeliğin 63, 72, 73 ya da 74 üncü madde koşullarını sağlaması ve yeterlilik kontrolünden geçmesi gerekir.

                  (3) JAA üyesi olmayan bir ülke tarafından tanzim edilmiş bir lisansta bulunan geçerli bir sınıf yetkisinin JAR-FCL lisansına transfer edilebilmesi için; adayın bu tipte en az 100 saat pilot olarak uçuş tecrübesi bulunması; uygunluğuna göre bu Yönetmeliğin 63 ya da 74 üncü madde koşullarını sağlaması ve yeterlilik kontrolünden geçmesi gerekir.

                  (4) (Değişik:RG-31/12/2007-26743-2.Mükerrer) JAA üyesi başka bir ülke tarafından tanzim edilmiş bir lisansta bulunan geçerli bir tip/sınıf yetkisi; güncel olması, en son yapılan temdit veya yenilemenin bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılmış olması ve uygunluğuna göre bu Yönetmeliğin 72, 73 ve 74 üncü maddelerindeki gereklilikleri karşılaması koşuluyla JAR FCL lisansına transfer edilir.

                  Yetki geçerlilik süresi ve temdit

                  MADDE 70 – (1) Tip yetkilerinin ve çok motorlu sınıf yetkilerinin geçerlilik süresi yetkinin alındığı tarihten itibaren 1 yıldır. Tip yetkisi ve çok motorlu sınıf yetkisi temdidi için aşağıdaki hususlar gereklidir:

                  a) Yetki süresinin sona eriş tarihi ile 3 ay öncesi arasındaki sürede, bu Yönetmelik hükümlerine göre SHGM tarafından onaylı kontrol formuna uygun olarak yetkili bir kontrol pilotu ile yapılacak yeterlilik kontrolünde başarılı olmak,

                  b) Lisansın geçerli olduğu sürede ilgili uçak ile en az 10 hat uçuşu yapmış olmak veya kontrol pilotu ile bir sektör uçuş yapmış olmak,

                  c) Eğer pilotun aletli uçuş yetkisi de var ise, IR(A) temdidi tip/sınıf yetkisi yeterlilik kontrolü ile birleştirilir.

                  (2) Tek pilotlu ve tek motorlu uçak sınıf yetkileri geçerlilik süresi iki yıldır.

                  (3) Pistonlu-tek motor kara uçakları ile motorlu planörlerdeki sınıf yetkilerinin temdidi için:

                  a) Lisansın geçerlilik süresinin sona erdiği tarih ile 3 ay öncesi arasındaki sürede ilgili sınıftaki yetkili bir uçuş kontrol pilotu ile yeterlilik kontrolünden geçmiş olmak veya,

                  b) Lisansın geçerlilik süresinin sona erdiği tarih ile 12 ay öncesi arasındaki sürede; 6 saati sorumlu pilot olarak 12 saat uçuşu olmak. 12 iniş, kalkış yapmış olmak ve en az bir saat yetkili bir uçuş öğretmeni ile uçuş eğitimi almak. Herhangi diğer bir sınıf/tip yetkisi için yapılan yeterlilik kontrolü ya da yetenek testi bu öğretmenle uçuşun yerine sayılabilir,

                  c) Aday pistonlu-tek motorlu (kara) sınıf yetkisi ve motorlu planör yetkisinin ikisine birden sahipse bu fıkranın (a) bendi gereksinimini her iki yetkiden birinde ya da (b) bendi gereksinimini her iki yetkiden birinde ya da her ikisinin karışımı olarak tamamlayarak her ikisini de temdit ettirebilir.

                  (4) Tek motorlu turbo-prop kara uçaklarında temdit için, lisansın geçerlilik süresinin sona erdiği tarih ile 3 ay öncesi arasındaki sürede yetkili bir uçuş kontrol pilotu ile yeterlilik kontrolünden geçmiş olmak gereklidir.

                  (5) Tip ya da sınıf yetkisinin bitiş tarihinden önce yeterlilik kontrolünün tüm bölümlerini geçememiş bir aday o yetkinin imtiyazlarından yeterlilik kontrolünü başarıyla tamamlayana kadar faydalanamayacaktır.

                  (6) Özel durumlarda geçerlilik süresinin uzatılması ya da yetkilerin temdidi:

                  a) Bir hava aracı tip, sınıf ya da alet yetki imtiyazları sadece JAA üyesi olmayan ülkeye tescilli bir uçakta kullanılıyorsa; SHGM, o ülke gereksinimlerinin karşılanması koşuluyla yetkinin geçerlilik süresini uzatabilir ya da temdit edebilir.

                  b) Bir hava aracına ait tip, sınıf ya da alet yetki imtiyazları, Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşmasının 83bis maddesi hükümlerine göre JAA üyesi olmayan bir ülke uçak işleticisi tarafından işletilen Türk sivil hava aracı tesciline kayıtlı bir uçakta kullanılacaksa, SHGM, o ülke gereksinimlerinin karşılanması koşuluyla yetkinin geçerlilik süresini uzatabilir ya da temdit edebilir.

                  c) Bu fıkranın (a) ve (b) bentleri hükümlerine göre süresi uzatılan ya da temdit edilen bir yetkinin imtiyazları Türk sivil hava aracı siciline kayıtlı ve ülkemiz hava taşıyıcıları tarafından işletilen bir uçakta kullanılmadan önce bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre temdit edilmelidir.

                  ç) JAA üyesi olmayan bir ülkede kullanılan ya da o ülkece tanzim edilmiş bir yetki, SHGM uygun gördüğü takdirde o ülke gereksinimlerinin karşılanması ve yetkinin o ülkeye tescilli uçakta kullanımına kısıtlanmış olması koşuluyla pilotun JAR-FCL lisansında kalabilir.

                  Geçersiz yetkilerin yenilenmesi

                  MADDE 71 – (1) Geçersiz hale gelmiş yetkilerin yenilenmesi için aşağıdaki hususların yerine getirilmesi gerekir:

                  a) Tek pilot tip yetkisi ve çok motor sınıf yetkilerinin yenilenmesi için adayların yetkili bir FTO ya da TRTO’da yetki geçerliliklerinin bitiş tarihinden itibaren uçmadıkları her yıl için 1 saat uçuş eğitimi almaları ve sonrasında yeterlilik kontrolünden geçmeleri gerekir.

                  b) Çok pilot tip yetkilerinin yenilenmesi için adayların yetkili bir FTO ya da TRTO’da yetki geçerliliklerinin bitiş tarihinden itibaren uçmadıkları her yıl için 3 saat simülatör uçuş eğitimi almaları ve sonrasında yeterlilik kontrolünden geçmeleri gerekir.

                  c) Tek pilot tek-motor sınıf yetkisinin süresi dolmuşsa aday ilgili yetenek testini tamamlamalıdır.

                  ç) Adayın tip/sınıf yetkisi geçerliliğinin bitiş tarihinden itibaren 12 ay geçmemiş ise, yenileme için ilave uçuş eğitim şartı istenmez. Bu durumda adayın yenileme için ilgili tipte yeterlilik kontrolünden geçmesi gerekir.

                  Çok pilotlu uçak tip yetkisi şartları

                  MADDE 72 – (1) Çok pilota sertifikalandırılmış uçaklarda ilk defa tip yetkisi için başvurulduğunda müracaatçının eğitime başlamadan önce aşağıdaki şartlara sahip olması gereklidir:

                  a) En az 100 saatlik sorumlu pilot olarak uçuş tecrübesi olmak,

                  b) Geçerli çok motor aletli uçuş yetkisi olmak,

                  c) MCC kursu görmüş olmak (şayet bu kurs görülmemiş ise tip intibak kursu bu kursu da kapsamalıdır),

                  ç) Hava yolu nakliye pilotu lisansı almak için gerekli olan teorik bilgi sınavlarını geçmek,

                  (2) Aşağıdaki koşullara sahip adaylar MCC gereksinimlerini sağlamış kabul edilir:

                  a) JAR FCL 2’ye göre MCC kursunu tamamlayarak sertifikası bulunan ve çok pilotlu helikopterde 100 saatten fazla tecrübesi olan adaylar ya da,

                  b) Çok pilotlu helikopterde 500 saatten fazla tecrübesi olan adaylar.

                  (3) İlave çok pilot tip yetkisi tanzimi için, çok motor aletli uçuş yetkisinin geçerli olması gerekir.

                  Çok motorlu uçaklarda tip yetkisi şartları

                  MADDE 73 – (1) Tek pilota sertifikalı çok motorlu uçaklarda tip yetkisi talep eden müracaatçının sorumlu pilot olarak en az 70 saat uçuş tecrübesi olmalıdır.

                  Çok motorlu uçaklarda sınıf yetkisi şartları

                  MADDE 74 – (1) Tek pilota sertifikalı çok motorlu uçaklarda sınıf yetkisi talep eden müracaatçının sorumlu pilot olarak en az 70 saat uçuş tecrübesi olmalıdır.

                  Tip/sınıf yetkisi teorik bilgi ve uçuş eğitimi

                  MADDE 75 – (1) Tip ve sınıf yetkisi almak için gereken teorik bilgi ve uçuş eğitimi ile ilgili esaslar:

                  a) Tek-motor ve çok-motor sınıf/tip yetkisi için başvuran bir aday ilgili uçağa ait teorik bilgi eğitimini tamamlamış olmalı ve teorik bilgilerinin emniyetli bir uçuş için yeterli seviyede olduğunu göstermelidir. Ayrıca, başvurduğu sınıf ya da tipin yetenek testine yönelik uçuş eğitimini de tamamlamalıdır.

                  b) Tek pilotlu çok-motorlu uçaklarda sınıf yetkisi için başvuran adaylar, 7 saatten az olmayacak şekilde çok motorlu uçağa ait teorik bilgi eğitimi tamamlamış olmalıdır. Aday, ayrıca en az 2.5 saati normal usuller uygulanarak ve en az 3.5 saati motor arızasına ilişkin prosedürler ve asimetri uçuş tekniği uygulanarak çok motorlu uçakta çift kumanda uçuş eğitimlerini tamamlamalıdır.

                  c) Çok pilotlu uçakların tip yetkisi için başvuran aday, ilgili tipin yetenek testine ilişkin uçuş eğitim kursunu tamamlamış olmalıdır.

                  ç) Eğitim Kursları:

                  1) Yukarıdaki amaçlar için açılacak eğitim kursları FTO ya da TRTO tarafından yürütülecektir. Eğitim kursları ayrıca; uçak işleticisi ya da imalatçı tarafından sağlanan sözleşmeli bir tesis ya da özel durumlarda kişisel yetki verilmiş bir öğretmen pilot tarafından yürütülebilir.

                  2) Bu tür kurslar SHGM tarafından onaylanacak ve bu Yönetmeliğin beşinci kısım ikinci bölümündeki ilgili gereksinimleri karşılamalıdır.

                  3) Tek motor uçak ve motorlu planör sınıf yetkisi kursları FI ya da CRI tarafından yürütülebilir.

                  4) Tip intibak eğitimi kursları yetenek testinden önceki 6 ay içinde tamamlanmalıdır.

                  d) MCC Kursu: Bu kurs entegre havayolu nakliye pilotu kursuna katılan veya PPL/IR ya da CPL/IR sahibi olup da havayolu nakliye pilotu kursuna katılmamış ancak çok pilotlu uçaklarda ilk defa tip yetkisi almak isteyen adaylar içindir. Kurs, en az 25 saat teorik bilgi eğitimi ve alıştırmaları ve 20 saat MCC pratik eğitimi içerir. Entegre havayolu nakliye pilotu kursuna katılmakta olan adaylar pratik eğitimi 5 saat azaltılmış olarak alabilirler. Mümkün olan durumlarda, MCC eğitimi çok pilotlu uçaklarda ilk tip eğitimi kursu ile birleştirilmelidir. Böyle bir durumda; eğer MCC ve tip eğitimi için aynı simülatör kullanılıyorsa MCC pratik eğitimi 10 saate kadar düşürülebilir.

                  MCC eğitimi, onaylı bir FTO, TRTO ya da işletici tarafından işletilen onaylı bir eğitim kursunun Eğitim Müdürünün gözetiminde 6 ay içinde tamamlanmalıdır. MCC eğitimi verecek operatörler bu Yönetmeliğin beşinci kısım ikinci bölümündeki ilgili gereksinimleri karşılamalıdır. Eğitimde FNPT II ya da uçuş simülatörü kullanılır.

                  Sadece simülatörle yapılacak tip intibak eğitimi

                  MADDE 76 – (1) Sadece simülatörle yapılacak tip intibak eğitimi yetkisi ile ilgili hususlar SHGM tarafından çıkarılacak bir talimat ile belirlenir.

                  Yetenek

                  MADDE 77 – (1) Tek pilotlu uçaklar için aday ilgili uçak tipi ya da sınıfında, çok pilotlu uçaklar için görevine göre sorumlu pilot veya ikinci pilot olarak ilgili uçak tipinde yetenek testini geçmelidir.

                  MCC kursunun tamamlanmasını müteakip çok pilotlu uçaklardaki görevlerini yapabildiğini göstermek üzere; aday, çok pilotlu uçak tip yetkisi yetenek testini geçecek ya da MCC kurs bitirme sertifikası alacaktır.

                  Tip/sınıf yetkileri ve ATPL(A) için yetenek testi ve yeterlilik kontrolü

                  MADDE 78 – (1) Aday, gerekli tüm eğitimi başarıyla tamamlamış olmalıdır. Adayın test için yeterliliğinin teyit edilmesi için gereken idari düzenlemelerin yapılmasını ve eğitim kayıtlarının kontrol pilotu tarafından test uçuşu öncesi incelenebilmesini SHGM temin eder.

                  (2) SHGM tarafından onaylanmak kaydıyla benzetilmiş hat operasyonlarını içeren farklı birkaç yetenek testi/yeterlilik kontrolü senaryoları geliştirilebilir. Kontrol pilotu bu senaryolardan birini seçer. Onaylı uçuş simülatörleri ve mevcutsa diğer eğitim gereçleri kullanılır.

                  (3) SPA için; aday, yetenek testi / yeterlilik kontrolünün tüm bölümlerini geçmelidir. Bir bölümdeki bir maddeden başarısız olunmuşsa; aday, o bölümden başarısız olmuş sayılır. Bir bölümden fazlasında başarısız olunması halinde aday tüm testi tekrar alır. Sadece bir bölümde başarısız olan aday başarısız olduğu bölümü tekrar alır. Her hangi bir bölümün test tekrarında başarısız olan aday geçmiş olduğu bölümler dahil tüm testi tekrar alır.

                  (4) MPA için; aday, yetenek testi / yeterlilik kontrolünün tüm bölümlerini geçmelidir. Beş maddeden fazlasında başarısız olunması halinde aday tüm testi tekrar alır. Beş ya da beşten az maddeden başarısız olan aday başarısız olduğu maddeleri tekrar alır. Her hangi bir maddenin test tekrarında başarısız olan aday geçmiş olduğu bölümler dahil tüm testi tekrar alır.

                  (5) Aday yetenek testi/yeterlilik kontrolü formunun 6 ncı bölümde başarısız olur ya da bu bölüme girmezse, tip yetkisi Cat II ya da III imtiyazlarını içermez. 6 ncı bölüm ATPL(A) yetenek testinin bir parçası değildir.

                  (6) Başarısız olunmuş bir yeterlilik / yetenek testinden sonra tip intibak eğitiminin 1/6’sını geçmemek üzere eğitim alınır. Testin bütün bölümlerinden iki denemeye rağmen başarı sağlanamamışsa; aday, tip intibak eğitiminin 1/3’ü kadar eğitim alır. Alınacak yeterlilik /yetenek testlerinin sayısı konusunda bir limit yoktur.

                  (7) SHGM, testin güvenilir bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilmek amacıyla, kontrol pilotuna emniyetle ilgili gerekli bilgileri tavsiye eder.

                  (8) Kontrol pilotu, adayı yetersiz gördüğü için testi sonlandırırsa aday testin tamamına tekrar girer. Aday testin sonlandırılmasını talep eder ve kontrol pilotu sebepleri yeterli bulursa test sona erdirilir. Daha sonra bu testin eksik kalan kısımları tamamlanır.

                  (9) Kontrol pilotunun takdirinde herhangi bir manevra ya da prosedür aday tarafından sadece bir defaya mahsus tekrar edilebilir. Kontrol pilotu, adayın uçuş yeteneğini sergilemesi esnasında tam bir test tekrarı gerektiğini düşünürse testin herhangi bir aşamasında testi durdurabilir.

                  (10) Kontroller ve prosedürler testte kullanılan uçağın onaylı kontrol listesine ve mümkünse MCC konseptine göre yapılır. Kalkış, iniş ve yaklaşmaya ait performans bilgileri uçağın operasyon ya da uçuş el kitabına göre aday tarafından hesaplanır. Karar yüksekliği/irtifası, minimum alçalma yüksekliği/irtifası ve pas geçme noktasına ATPL adayı ve/veya yeterlilik kontrolü esnasında kontrole tabi tutulan pilot karar verir.

                  (11) MPA yetenek testi/yeterlilik kontrolü ve ATPL(A) yetenek testine özel gereksinimler:

                  a) MPA testi/kontrolü çoklu uçuş ekibi ortamında yürütülür. Diğer bir aday ya da pilot, ikinci pilot olarak görev yapabilir. Eğer test / kontrol için uçak kullanılacaksa diğer pilot öğretmen olmalıdır.

                  b) İlk defa MPA tip yetkisi ya da ATPL(A) için; aday, test/kontrolün tüm bölümlerinde PF olarak görev alacaktır. Aday ayrıca PNF olarak da becerisini gösterecektir. Aday test için sol ya da sağ koltuğu seçebilir.

                  c) Aşağıdaki hususlar, PF ya da PNF olmasına bakılmaksızın, ATPL(A) ya da çok pilotlu uçak tipinde sorumlu pilot görevine terfi için yapılan uçuş testinde özellikle kontrol edilecektir:

                  1) Uçuş ekibi işbirliği idaresi,

                  2) Uygun gözetim ile uçağın operasyonunun genel kontrolünün sürdürülmesi,

                  3) Operasyonun durumuna ilişkin emniyet hususları ve ilgili kurallara göre emercensileri de içerecek şekilde önceliklerin belirlenmesi ve karar verilmesi.

                  ç) Test/kontrol IFR şartlarda ve mümkün olduğu kadar benzetilmiş ticari hava taşımacılığı ortamında gerçekleştirilmelidir. Uçuş, rutin brifing materyalinden planlanacak ve idare edilecektir.

                  (12) Uçuş Testi Toleransları: Aday aşağıdaki yetenekleri göstermelidir:

                  a) Uçağı limitleri dahilinde idare edebilmeli,

                  b) Tüm manevraları düzgün ve tam olarak tamamlayabilmeli,

                  c) İyi bir havacı olarak doğru karar verebilmeli,

                  ç) Havacılık bilgisini uygulayabilmeli,

                  d) Bir prosedür ya da manevranın sonucunun başarılı olacağına şüphe bırakmayacak şekilde her zaman uçağın kontrolünü elinde tutabilmeli,

                  e) Tatbiki mümkün hallerde, uçuş ekibi koordinasyonu ve sağlık açısından zayıf düşülmesi durumunda uygulanacak prosedürleri anlayabilmeli ve uygulayabilmeli,

                  f) Tatbiki mümkün hallerde, diğer uçuş ekibi üyeleri ile etkin biçimde haberleşebilmelidir.

                  (13) Aşağıdaki limitler genel yardımcı materyal niteliğindedir. Kontrol pilotu; türbülanslı koşullar, kullanılan uçağın idare özellikleri ve performansına göre esnekliğe izin verecektir.

                  a) İRTİFA

                  1) Genelde                                                                           +- 100 feet

                  2) Karar yüksekliğinde pas geçmeye başlanması         + 50 feet/- 0 feet

                  3) Minimum alçalma yüksekliği/MAP/İrtifa   + 50 feet/- 0 feet

                  b) İZLEME                          

                  1) Radyo yardımcıları                                                        +- 5°

                  2) Hassas yaklaşma süzülüş hattı ve istikametinde  yarım derece sapma           

                  c) İSTİKAMET   

                  1) Tüm motorlar çalışırken                                +- 5°

                  2) Benzetilmiş motor arızasında                                       +- 10°

                  ç) SÜRAT                            

                  1) Tüm motorlar çalışırken                                +- 5 kts

                  2) Benzetilmiş motor arızasında                                       + 10 kts/ - 5 kts

                  (14) Yetenek testinin formatı ve başvuru formu SHGM tarafından belirlenir. Tip intibak eğitim kursu uçakta 2 saatten az uçuş eğitimini içerirse, yetenek testi sadece simülatör olabilir ve uçaktaki uçuş eğitiminden önce tamamlanabilir. Bu durumda, uçaktaki uçuş eğitimini içeren tip intibak eğitim kursu tamamlama sertifikası yeni tip yetkisi adayın lisansına işlenmeden önce SHGM’ye gönderilir.

   

   

  ALTINCI BÖLÜM

  Hava Yolu Nakliye Pilotu Lisansı

                  Şartlar

                  MADDE 79 – (1) Hava yolu nakliye pilotu lisansı almak için müracaat edenlerde aşağıdaki şartlar aranır:     

                  a) En az 21 yaşında olmak,

                  b) En az lise veya dengi bir okul mezunu olmak,

                  c) SHGM tarafından düzenlenmiş geçerli 1 inci sınıf sağlık sertifikası sahibi olmak,

                  ç) CPL(A) ve çok motor IR(A) sahibi olmak,

                  d) SHGM tarafından yetkilendirilmiş Uçuş Eğitim Organizasyonlarında gerekli teorik bilgi eğitimini tamamlamak,

                  e) Teorik bilgi sınavlarında ve uçuş kontrolünde başarılı olmak,

                  f) Bu Yönetmelikte belirtilen uçuş tecrübesine sahip olmak,

                  g) MCC kursu görmüş olmak.

  ğ) (Ek:RG-31/12/2007-26743-2.Mükerrer) Bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmak ve bunu gösteren Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınacak arşiv kayıtlı Adli Sicil Belgesini SHGM’ye vermek.

                  İmtiyazlar

                  MADDE 80 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine uymak şartıyla hava yolu nakliye pilotu lisans sahibinin imtiyazları şunlardır:

                  a) PPL(A), CPL(A) ve IR(A) imtiyazlarını kullanmak,

                  b) Hava taşımacılığındaki uçaklarda sorumlu pilot veya ikinci pilot olarak uçmak.

                  Tecrübe

                  MADDE 81 – (1) Uçaklarda toplam uçuş saati en az 1500 saat olmalı ve bu uçuş saati içerisinde aşağıdaki türde uçuşlar bulunmalıdır. 1500 saat uçuş süresinin en fazla 100 saati uçuş simülatörü ve FNPT’de ve bunun en fazla 25 saati FNPT’de olabilir.

                  (2) JAR/FAR- 25 ulaştırma kategorisi, JAR/FAR-23 commuter kategorisi, BCAR ya da AIR 2051’e göre sertifikalandırılmış bir uçakta çok pilot operasyonunda en az 500 saat uçuşu olmalıdır.

                  (3) Sorumlu pilot olarak en az 250 saatlik uçuş ya da en az 100 saat sorumlu pilot ve 150 saat sorumlu pilotun gözetiminde sorumlu pilotun görev ve fonksiyonlarının yerine getirildiği ikinci pilot uçuşu olmalıdır. Gözetim metodu SHGM tarafından kabul edilebilir nitelikte olmalıdır.

                  (4) En az 200 saatlik seyrüsefer uçuşu ve bunun 100 saati sorumlu pilot ya da sorumlu pilotun gözetiminde sorumlu pilotun görev ve fonksiyonlarının yerine getirildiği ikinci pilot uçuşu olmalıdır. Gözetim metodu SHGM tarafından kabul edilebilir nitelikte olmalıdır.

                  (5) En az 75 saat aletli uçuş süresi ve bunun en fazla 30 saati aletli yer eğitim süresi olmalıdır.

                  (6) Sorumlu pilot ya da ikinci pilot olarak en az 100 saat gece uçuşu olmalıdır.

                  (7) Uçuş tecrübesi yetenek testinden önce tamamlanmış olmalıdır.

                  Uçuş saatlerinin kredilendirilmesi

                  MADDE 82 – (1) Uçaklar dışındaki diğer hava araçları ile yapılan uçuşların kredilendirilmesinde bu Yönetmelikte açıklanan esaslar dikkate alınır. Ancak, helikopter ile yapılan uçuşlar 81 inci maddede belirtilen tüm uçuş sürelerinin %50’si ile kredilendirilir. Uçuş mühendisi olarak yapılan uçuşların % 50’si, 1500 toplam uçuş saati ve 500 saat çok pilot uçuş süresi açısından kredilendirilebilir, ancak bu kredilendirme 250 saati aşamaz.

                  Teorik bilgi ve sınavlar

                  MADDE 83 – (1) ATPL(A) teorik bilgi kursu ve sınavları ile ilgili esaslar:

                  a) Modüler ATPL(A) teorik bilgi kursunun amacı entegre kurslarda teorik bilgi eğitimi almamış adayların ATPL(A) düzeyinde teorik bilgi seviyesine ulaşmalarını sağlamaktır.

                  b) ICAO Ek 1’e göre düzenlenmiş hususi pilot lisansına sahip pilotlar için kurs süresi 650 saattir. Kurs 18 ayda tamamlanır. (1 saat=60 dakika eğitim)

                  c) Sahip olunan lisans veya yetkilere göre kurs süresinde şu kredilendirmeler uygulanır:

                  1) Ticari pilot lisansı ve aletli uçuş yetkisi sahipleri için kurs süresi 300 saattir.

                  2) Aletli uçuş yetkisi sahipleri için kurs süresi 450 saattir.

                  3) Ticari pilot lisansı sahipleri için kurs süresi 450 saattir.

                  ç) Kursun teorik ders programı saatleri müracaatçıların sahip oldukları lisanslara ve yetkilere bağlı olarak kurs yönetimince belirlenir ancak kurstaki ana ders programı bu Yönetmelikte açıklanan esaslara uygun olarak düzenlenerek, SHGM tarafından onaylandıktan sonra uygulanır. Kurs, SHGM tarafından onaylı video, teyp, bilgisayar tabanlı eğitim gibi imkânları sunabilir. Ayrıca SHGM’nin onay vermesi halinde kursun bir bölümü uzaktan eğitim olarak sunulabilir.

                  d) Aday, bu Yönetmeliğin dördüncü kısmında belirtildiği şekilde ATPL(A) teorik bilgi sınavlarını geçmelidir.

                  Yetenek testi

                  MADDE 84 – (1) Yetenek testi uçuş ekibi en az iki pilota sertifikalandırılmış bir uçak ile aletli uçuş şartlarında, kontrol formlarına uygun olarak başarılmış olmalıdır. Bu uçuş testi lisans tanzimine yönelik yetenek testi ve testte kullanılacak uçak sınıf/tipinin temdidi için yeterlilik kontrolü olarak kabul edilebilir ve çok pilot tip yetkisi tanzimine yönelik yetenek testi ile birleştirilebilir. Teste ilişkin hususlar bu Yönetmeliğin 78 inci maddesinde yer almaktadır.

  ÜÇÜNCÜ KISIM

  Öğretmen ve Kontrol Pilotu Yetkileri

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Öğretmenlik Yetkileri ve Genel Koşullar

                  Öğretmenlik yetkileri

                  MADDE 85 – (1) Uçuş öğretmenliği yetkileri 6 kategoride düzenlenir. Bunlar;

                  a) Uçuş öğretmenliği,

                  b) Tip intibak yetkisi öğretmenliği,

                  c) Sınıf yetkisi öğretmenliği,

                  ç) Aletli uçuş yetkisi öğretmenliği,

                  d) Sentetik uçuş öğretmenliği,

                  e) MCC öğretmenliğidir.

                  Genel koşullar

                  MADDE 86 – (1) Bütün öğretmenler eğitim verecekleri hava aracında geçerli yetki ve lisansa sahip olmalı ve eğitim sırasında sorumlu pilot olarak uçabilme niteliğinde olmalıdır.

                  (2) Bir öğretmen, bu bölümde belirtilen şartları yerine getirerek birden fazla öğretmenlik yetkisine sahip olabilir.

                  (3) İlave öğretmen yetkisi için başvuran adaylar, sahip olduğu öğretmen yetkisi için daha önceden eğitim ve öğretimini görerek kazandıkları "eğitim ve öğretim tekniği" konusunda kredilendirilir.

                  (4) SHGM tarafından verilen öğretmenlik yetkileri üç yıl süre ile geçerlidir.

   

  İKİNCİ BÖLÜM

  Uçuş Öğretmenliği

                  Yetkilerin kısıtlanması

                  MADDE 87 – (1) Süre bakımından; bir uçuş öğretmeni, en az 100 saatlik uçuş öğretmenliği süresini tamamlamadıkça ve öğrencilerin 25 yalnız uçuşuna nezaret etmedikçe öğretmenlik yetkilerini diğer yetkili bir uçuş öğretmeninin denetiminde kullanır. Bu kısıtlama ilk yetki verildiğinde lisansına konulur ve yukarıdaki şartların yerine getirilmesi halinde uçuş yapılan uçuş eğitim kurumu ve denetçi uçuş öğretmeninin önerileri ile SHGM tarafından kaldırılır.

                  (2) Yetki bakımından; yetkileri kısıtlı olan uçuş öğretmenleri, diğer bir yetkili öğretmenin gözetiminde PPL(A) eğitimi, entegre kursların PPL(A) düzeyindeki bölümleri ile tek motor uçaklar için sınıf ve tip intibak eğitimlerini verir. Ancak ilk yalnız uçuş ve ilk yalnız seyrüsefer uçuşları onaylama hususunda yetkileri yoktur. Ayrıca gece uçuş yetkisine sahip olması, gece eğitim verebilme yeteneğini yetkili bir uçuş öğretmenine göstermesi ve 12 nci madde gereksinimlerini karşılaması koşuluyla gece uçuş eğitimi verir.

                  Koşullar ve imtiyazlar

                  MADDE 88 – (1) Uçuş öğretmeninin koşulları ve imtiyazları şunlardır:

                  a) Hususi pilot lisansı eğitimi ve tek motorlu uçaklarda sınıf/tip eğitimi vermek. Tip eğitimi için ilgili tipte son 12 ayda en az 15 saat tamamlamış olmalıdır.

                  b) 200 saat öğretmen uçuşunu içeren toplam 500 saat uçuş süresine sahip olmak kaydıyla ticari pilot lisansı eğitimi vermek.

                  c) Gece uçuş yetkisine sahip olması, gece eğitim verebilme yeteneğini yetkili bir uçuş öğretmenine göstermesi ve 12 nci madde gereksinimlerini karşılaması kaydıyla gece uçuş eğitimlerini vermek.

                  ç) Tek motor IR(A) eğitimi ve ayrıca aşağıdaki şartları ve 100 üncü maddenin (a) bendinin gereksinimlerini karşılaması koşuluyla çok motor aletli uçuş eğitimi vermek:

                  1) Aletli uçuş kurallarına göre uçulmuş en az 200 saat uçuş tecrübesi olmak. Bu sürenin en fazla 50 saati simülatörde ya da FNPT II’de olabilir.

                  2) En az 5 saat uçuşu içeren onaylı bir kurs görmek. Bu kurs uçak, simülatör veya FNTP II uçuş eğitim yardımcısı sınıfındaki cihazlarla alınabilir.

                  d) Sınıf yetkisi öğretmenliği bölümünde belirtilen koşulları sağlamak kaydıyla tek pilot- çok motor tip ya da sınıf eğitimi vermek.

                  e) Ayrıca aşağıdaki şartlar karşılandığında uçuş öğretmenliği eğitimi vermek:

                  1) Uçakta en az 500 saat uçuş öğretmenliği tecrübesi olmak,

                  2) SHGM tarafından yetkilendirilmiş bir uçuş öğretmeni kontrol pilotu ile girdiği yetenek testinde yeterli bulunmak,

                  3) SHGM tarafından bu konuda yetkilendirilmek.

   

   

   

                  Ön koşullar

                  MADDE 89 – (1) Uçuş öğretmenliği kursuna başlamadan önce adayın aşağıdaki koşulları taşıması gerekir:

                  a) Toplam uçuş tecrübesi en az 200 saat, bu sürenin en az 100 saati sorumlu pilot olarak uçulmuş olmalıdır. Hususi pilot lisansına sahip olanlar için sorumlu pilot olarak uçuş süresi 150 saat olmalıdır.

                  b) Ticari pilot lisansı almak için gerekli olan teorik dersleri almış ve sınavları geçmiş olmak.

                  c) En az 30 saat tek motorlu pistonlu uçakla uçmuş olmak. Bu sürenin en az 5 saati ön uçuş testi uçuşundan 6 ay öncesinde uçulmuş olmak.

                  ç) En az 10 saat aletli uçuş eğitimi almış olmak.

                  d) Sorumlu pilot olarak 20 saat seyrüsefer uçuşuna sahip olmak. Bu süre iki farklı meydana, tam duruşlu iki iniş kalkışlı, 540 km’lik bir uçuşu kapsamalıdır.

                  e) Yetkilendirilmiş bir uçuş öğretmeni ile yapılacak yeterlilik kontrolünde başarılı olmak. Bu uçuş testi kurs başlangıcından 6 ay öncesindeki zaman içerisinde yapılmalıdır.

                  Kurs

                  MADDE 90 – (1) Uçuş öğretmenliği yetkisi için başvuran kişi; FTO’da onaylı bir programa uygun olarak yetkili bir uçuş organizasyonunda, teorik eğitim ve uçuş eğitimlerini kapsayan bir kurs görmüş olmalıdır. Teorik dersler ve kurs detayları aşağıdaki şekilde olmalıdır.

                  a) Kurs, öğretmen adayının teknik bilgi seviyesini güncelleştirmelidir,

                  b) Kurs, öğretmen adayının yer ve hava hareketlerini öğretecek seviyeye gelmesini sağlamalıdır.

                  c) Kurs öğretmen adayının uçuş standartlarını üst seviyelere çıkarmalıdır.

                  ç) Kurs öğretmen adayına temel öğretim prensiplerini öğretmeli ve bu prensipleri hususi pilot düzeyinde tatbik etmeyi sağlamalıdır.

                  d) Kursun öğrenme ve öğretme esaslarını kapsayan yer dersleri bölümü; gelişim testleri için ayrılmış 7 saat, pratik çalışmalar için ayrılmış 78 saat ve ana konuların işlenmesi için planlanan 40 saat olmak üzere toplam 125 saatlik bir programı içerir. FI(H) sahibi pilotlar bu 125 saatin 75 saati ile kredilendirilirler.

                  e) Uçuş eğitimi en az 30 saat olacaktır.

                  Yetenek testi

                  MADDE 91 – (1) Yetenek testinin yapılışı ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

                  a) Test formu SHGM tarafından belirlenir. Test yerde yapılacak sözlü sınavı, uçuş öncesi ve sonrası birifingleri ve uçakta yapılacak olan yetenek testi esnasında uçuştaki öğretmenlik becerilerinin sergilendiği aşamaları kapsar.

                  b) Öğretmen adayları yetenek testine öğretmenlik eğitimi sırasında eğitim gördüğü aynı sınıf/tip uçakla girer.

                  c) Uçulan uçak, uçuş eğitim programında belirtilen tüm hareketleri yapabilecek özellikte olmalıdır.

                  ç) Yetenek testine alınacak öğretmen adaylarının gerekli tüm eğitimleri tamamlamış olmaları esastır. Kontrol pilotu tarafından istenildiğinde gerekli tüm eğitim kayıtları, ilgili uçuş eğitim kurumu tarafından kontrol pilotuna sunulur.

                  d) Test formunun sözlü teorik bilgi testi bölümünü kapsayan 1 inci bölümü iki bölümden oluşur:

                  1) Öğretmen adayı yetenek testinin 1 inci bölümün a’dan h’ye kadar olan maddelerinden seçilecek bir konuda içlerinde kontrol pilotunun da bulunduğu diğer öğrencilere test şartları altında bir konferans verecektir. Bu testin hazırlık süresi için kontrol pilotu ile mutabık kalınmalıdır. Konferans sırasında öğretmen adayı tarafından uygun yayınlar ve dokümanlar kullanılabilir. Konferansın süresi 45 dakikayı aşmamalıdır.

                  2) Aday test formunun 1 inci bölümünün a’dan i’ye kadar olan maddeleri ile uçuş öğretmenliği kursundaki öğretme ve öğrenme konularını da kapsayan bölümden sözlü test yapılır.

                  e) Test formlarının 2 nci, 3 üncü ve 7 nci bölümleri tek motorlu uçaklarda uçuş öğretmenliği yapacak adaylara tatbik edilir. Bu bölümler, öğretmenlik yeteneğinin gösterilmesine ilişkin egzersizleri kapsar. Egzersizler, kontrol pilotu tarafından öğretmenlik eğitim kurslarının müfredatından seçilecektir. Aday, brifing, uçuş eğitimi ve eğitim sonrası brifing ile ilgili öğretmenlik yeteneğini sergileyecektir.

                  f) Yetenek testinin 4 üncü bölümü boş bırakılmıştır. Bu bölüm kontrol pilotunun öğretmen adayından uçuşta yapması istenilen diğer uçuş hareketlerinin kaydedileceği bölüm olup, bu hareketler uçuştan önce kontrol pilotu tarafından belirtilir.

                  g) Yetenek testinin 5 inci bölümü çok motorlu tek pilota sertifikalı uçaklarda öğretmenlik için ilave hareketlerin belirtildiği bölümdür. Bu bölümde çok motor tek pilotlu uçak, simülatör ya da FNPT II kullanılacaktır. Eğer simülatör ya da FNPT II kullanılacaksa bunlar çok motor uçakları benzetebilecektir. Bu bölüm 2 nci, 3 üncü, 7 nci ve tatbiki mümkün hallerde 4 üncü bölüme ilave olarak tamamlanacaktır.

                  ğ) Yetenek testinin 6 ncı bölümü de boş bırakılan bölümlerden olup; yetenek testinden önce kontrol pilotu ve öğretmen adayı tarafından kararlaştırılan aletli uçuş yetkisine yönelik ilave hareketlerin bulunduğu bölümdür. Bu hareketler ilk defa aletli uçuş yetkisi alınması ile ilgili alıştırmalardır.

                  h) Test esnasında aday normalde uçuş öğretmeninin oturduğu koltuğa oturur. Kontrol pilotu veya diğer bir uçuş öğretmeni "öğrenci" konumunda olacaktır. Aday ilgili egzersizleri açıklar. Sonrasında "öğrenci" bu manevraları öğrencilerin bu durumlarda yaptığı tipik hataları içerecek şekilde uygular. Adaydan bu hataları görerek sözlü olarak uyarması ya da araya girmesi beklenir.

                  ı) Test formundaki bölümlerden 1 inci ve 2 – 7 arasındaki bölümlerin ilgili kısımları 6 ay içinde tamamlanmış olmalıdır. Fakat mümkün hallerde tüm bölümler aynı gün içinde tamamlanmalıdır. 2 nci, 3 üncü, tatbik edilmişse 4 üncü ve ilgisi varsa 5 inci veya 6 ncı bölümlerdeki herhangi bir alıştırmadan başarısız olunması tüm alıştırmaları kapsayan test tekrarını gerektirir. 1 inci bölümde başarısız olunmuşsa, bu bölüm ayrı olarak tekrar alınabilir.

                  i) Kontrol pilotu, öğretmen adayının uçuş ya da öğretim yeteneğini yetersiz görürse testin herhangi bir safhasında testi sona erdirebilir.

                  j) Kontrol pilotu sorumlu pilot olarak uçacaktır ya da kontrol pilotunun kararına göre diğer bir uçuş öğretmeni uçuşta sorumlu pilot olacaktır.

                  Temdit ve yenileme

                  MADDE 92 – (1) Temdit için aşağıdaki hususlardan en az ikisi yerine getirilmelidir:

                  a) Yetkinin geçerlilik süresi içinde FI, CRI, IRI ya da kontrol pilotu olarak en az 100 saat uçuş eğitimi süresi tamamlanmış olmalı ve bunun en az 30 saati yetki süresi bitiş tarihinden önceki 12 ay içinde yapılmış olmalıdır. Eğer aletli uçuş eğitim yetkisi imtiyazları da temdit edilmek istenirse, bu 30 saatin en az 10 saati aletli uçuş eğitimi olmalıdır.

                  b) FI yetkisinin geçerlilik süresi içinde SHGM tarafından onaylı bir uçuş öğretmenliği tazeleme seminerine katılmış olmalıdır.

                  c) FI yetki süresi bitiş tarihinden önceki 12 ay içinde yeterlilik kontrolünden geçmek.

                  (2) Her iki alternatifte de temdit için bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendindeki gereksinim karşılanmalıdır.

                  (3) Öğretmenlik yetkilerinin süresi içerisinde temdit edilmemesi dolayısı ile geçersiz hale gelen öğretmenlik yetkilerinin tekrar geçerli kılınması için bu maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerindeki gereksinimler karşılanmalıdır.

   

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Tip İntibak Yetkisi Öğretmenliği

  (Çok Pilotlu Uçaklarda)

                  İmtiyazlar

                  MADDE 93 – (1) Tip intibak öğretmeninin imtiyazları şunlardır:

                  a) Lisans sahibi pilotlara, çok pilotlu uçaklar için tip intibak eğitimlerini yaptırmak.

                  b) MCC eğitimlerini yaptırmak.

                  (2) Tip intibak öğretmenliği eğitimi sadece simülatörde yapılmışsa, tip intibak öğretmenliği yetkisi uçakta emercensi ve anormal prosedür eğitimini içermez. Bu tahdidin kalkması için tip intibak öğretmenliği yetkisi sahibi uçakta ilgili eğitimi tamamlamalıdır.

                  Koşullar

                  MADDE 94 – (1) Tip intibak öğretmenliği yetkisi için ilk başvurudan önce başvuru sahibinin aşağıdaki şartları tamamlamış olması gerekir:

                  a) SHGM tarafından onaylı bir tip intibak öğretmenlik kursunu başarıyla tamamlamış olmak.

                  b) Çok pilota sertifikalı uçaklarda en az 1500 saat uçuşa sahip olmak.

                  c) Yetkinin istendiği uçakta ya da SHGM’nin onayı ile benzer tipte sorumlu pilot veya ikinci pilot olarak son 12 aylık sürede iniş kalkışı da kapsayan en az 30 sektör uçuş yapılmış olmalıdır. Bunun en fazla 15 sektörü simülatörde olabilir.

                  ç) Bir tip intibak eğitim kursunda SHGM tarafından yetkilendirilmiş bir tip intibak öğretmeninin denetiminde, ilgili uçak tipinde ve/veya simülatörde tip intibak öğretmeni olarak en az 3 saat görev almak ve başarılı olmak.

                  İlave çok pilot tip yetkileri

                  MADDE 95 – (1) Bir tip intibak öğretmeninin lisansında yazılı olan tiplerden başka uçaklarda tip intibak öğretmenliği yapabilmesi aşağıda yazılı olan şartları yerine getirerek lisansına bu yetkinin ilave edilmesiyle mümkündür:

                  a) İlave yetkinin istendiği uçakta sorumlu pilot veya ikinci pilot olarak son 12 aylık sürede iniş kalkışı da kapsayan en az 15 sektör uçuş yapmış olmak. Bu sürenin en çok 7 sektörü simülatörde yapılabilir.

                  b) SHGM tarafından yetkilendirilmiş bir FTO ya da TRTO’da tip intibak öğretmenliği kursunun ilgili teknik eğitim kısmını tamamlamak.

                  c) Bir tip intibak eğitim kursunda SHGM tarafından yetkilendirilmiş bir tip intibak öğretmeninin denetiminde, ilgili uçak tipinde ve/veya simülatörde tip intibak öğretmeni olarak en az 3 saat görev almak ve başarılı olmak.

                  Temdit

                  MADDE 96 – (1) Tip intibak öğretmenliği yetki süresinin sona eriş tarihinden önceki 12 ay içerisinde tip intibak eğitimi kursu ya da tazeleme eğitimi kursunda öğretmen olarak:

                  a) En az 3 saatlik simülatör uçuşu ya da uçak ile en az 2 iniş ve kalkışı kapsayacak en az 1 saat uçuş yapmak veya

                  b) Tip intibak öğretmenliği tazeleme eğitimi almak.

                  Yenileme

                  MADDE 97 – (1) Geçersiz hale gelmiş tip intibak öğretmenliği yetkisinin tekrar geçerli kılınması için aşağıdaki şartlar yerine getirilmelidir:

                  a) Yetkinin yenilenmesinin istendiği uçak tipinde ya da SHGM’nin onayı ile benzer tipte, yenileme başvuru tarihi ile 12 ay öncesi arasındaki sürede sorumlu pilot veya ikinci pilot olarak en az 30 sektör uçuş yapmak. Bu sürenin en çok 15 sektörü simülatörde uçulmuş olabilir.

                  b) Yetkinin geçersiz olmasından sonra 1 yıldan fazla süre geçmişse aday simülatörde 3 saat tazeleme eğitimi ve 6 saat yer dersi almak. Yer dersi, ilave her yıl için 4 saat artırılır. 4 yıldan fazla süre geçmişse tam bir tip intibak öğretmenliği eğitimi alınması gerekir.

                  c) Bir tip intibak kursunda SHGM tarafından yetkilendirilmiş bir tip intibak öğretmeninin denetiminde, ilgili uçak tipinde ve/veya simülatörde tip intibak öğretmeni olarak en az 3 saat görev almak ve başarılı olmak.

                  Kurs

                  MADDE 98 – (1) Onaylı bir tip intibak öğretmenliği Öğretim ve Öğrenim kursu en az 25 saat olacaktır. Aşağıdaki yetkilerden birine sahip pilotlar tip intibak öğretmenliği kursunun Öğretim ve Öğrenim bölümü ile kredilendirileceklerdir:

                  a) FI(A), CRI(A), IRI(A),

                  b) FI(H), TRI(H), IRI(H), SFI(H)

                  (2) Kurs ayrıca teknik eğitimi içermelidir.

   

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Sınıf Yetkisi Öğretmenliği

  (Tek Pilotlu Uçaklar)

                  İmtiyazlar

                  MADDE 99 – (1) Sınıf öğretmeninin imtiyazı tek pilota sertifikalı uçaklarda tip ya da sınıf yetki eğitimi vermektir. Uygun şekilde yetkilendirilmiş sınıf öğretmenleri tek motor ya da çok motor uçaklarda eğitim verebilir.

                  Koşullar

                  MADDE 100 – (1) Sınıf öğretmenlik yetkisi için ilk başvurudan önce başvuru sahibinin aşağıdaki şartları tamamlamış olması gereklidir:

                  a) Çok motorlu uçaklar için:

                  1) En az 500 saat toplam uçuş tecrübesine sahip olmak.

                  2) İlgili sınıf/tip bir uçakla 10 saati başvuru tarihi ile 12 ay öncesi arasında olmak üzere, en az 30 saat sorumlu pilot olarak uçuşu olmak.

                  3) Bir FTO ya da TRTO’da SHGM tarafından onaylı, uçakta ya da simülatörde, en az 5 saatlik uçuş eğitimini kapsayan sınıf öğretmenliği yetkisi kursunu görmek.

                  4) Uçuş öğretmenliği yetenek testinin 1, 2 , 3, 5 ve 7 nci bölümlerini geçmek.

                  b) Tek motorlu uçaklar için:

                  1) En az 300 saat toplam uçuş tecrübesine sahip olmak.

                  2) İlgili sınıf/tip bir uçakla 10 saati başvuru tarihi ile 12 ay öncesi arasında olmak üzere, en az 30 saat sorumlu pilot olarak uçuşu olmak.

                  3) Bir FTO ya da TRTO’da SHGM tarafından onaylı, uçakta ya da simülatörde en az 3 saatlik uçuş eğitimini kapsayan sınıf öğretmenliği yetkisi kursunu görmek.

                  4) Uçuş öğretmenliği testinin 1, 2, 3, 4 ve 7 nci bölümlerini geçmek.

                  c) İlave uçak tipi ya da sınıfı için, yetki sahibi son 12 ay içinde ilgili sınıf ya da tipte ya da SHGM tarafından kabul edilmesi şartıyla benzer tipte en az 10 saat uçuş süresine sahip olmalıdır. Sınıf öğretmenliği tek motor yetkisinin çok motoru da kapsaması için yukarıdaki (a) maddesinde belirtilen gereksinimler karşılanmalıdır.

                  Temdit

                  MADDE 101 – (1) Sınıf öğretmeninin yetki süresinin temdidi için aşağıdaki şartlar sağlanmalıdır:

                  a) Yetki süresinin bitiş tarihi ile 12 ay öncesi arasındaki sürede en az 10 saat uçuş öğretmenliği yapmış olmak ya da,

                  b) SHGM tarafından onaylı bir tazeleme eğitimini tamamlamış olmak ya da,

                  c) Sınıf öğretmeni olarak tazeleme eğitimi almış olmak.

                  Yenileme

                  MADDE 102 – (1) Geçersiz hale gelmiş sınıf yetkisinin yeniden geçerli kılınması için aday müracaattan önceki 12 ay içinde aşağıdaki şartları sağlamalıdır:

                  a) Sınıf öğretmeni olarak tazeleme eğitimi almış olmak.

                  b) Uçuş öğretmenliği yetenek testini başarıyla tamamlamak.

                  Kurs

                  MADDE 103 – (1) Onaylı bir sınıf öğretmenliği öğretim ve öğrenim kursu en az 25 saat olacaktır. Aşağıdaki yetkilerden birine sahip pilotlar sınıf öğretmenliği kursunun öğretim ve öğrenim bölümü ile kredilendirileceklerdir:

                  a) FI(A), IRI(A), TRI(A), SFI(A)

                  b) FI(H), TRI(H), IRI(H), SFI(H)

                  (2) Tek pilot tek motor sınıf öğretmenliği yetkisi için aday 3 saat, çok motor için 5 saat uçuş eğitimi almalıdır.

   

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  Aletli Uçuş Yetkisi Öğretmenliği

                  İmtiyazlar

                  MADDE 104 – (1) Aletli uçuş öğretmeninin imtiyazı aşağıdaki uçuş eğitimleri ile sınırlıdır:

                  a) Tek motor uçak aletli uçuş eğitimi,

                  b) 100 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki gereksinimlerin karşılanması koşuluyla çok motor uçak aletli uçuş eğitimi.

                  Koşullar

                  MADDE 105 – (1) Aletli uçuş öğretmenliği yetkisi için başvurularda aşağıdaki hususlar aranır:

                  a) Aletli uçuş kuralları ile en az 800 saat uçuşu bulunmak. Bu sürenin en az 400 saati uçakla uçulmuş olmalıdır.

                  b) SHGM tarafından onaylı; uçak, simülatör ya da FNPT II’de en az 10 saatlik uçuş eğitimini de kapsayan aletli uçuş öğretmenliği kursunu tamamlamak ve kurs sonunda yetenek testinde başarılı olmak.

                  Temdit ve yenileme

                  MADDE 106 – (1) Aletli uçuş öğretmenliği yetkisinin temdit edilmesi ve yenilenmesi ile ilgili esaslar:

                  a) Temdit için FI(A) temdit şartları karşılanmalıdır.

                  b) Yetkinin süresi geçmişse FI(A) yenileme şartları karşılanmalıdır.

                  Kurs

                  MADDE 107 – (1) Onaylı bir aletli uçuş öğretmenliği öğretim ve öğrenim kursu en az 25 saat olacaktır. Aşağıdaki yetkilerden birine sahip pilotlar aletli uçuş öğretmenliği kursunun öğretim ve öğrenim bölümü ile kredilendirilir:

                  a) FI(A), CRI(A), TRI(A), SFI(A)

                  b) FI(H), TRI(H), SFI(H)

                  (2) 105 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki gereksinimlerini karşılayan IRI(H) sahibi pilotlar "Uzun Brifing 2", "Hava hareketleri 2" ve yetenek testi dışındaki konularda kredilendirilir.

                  (3) Onaylı aletli uçuş öğretmenliği kursu en az 10 saat uçak, simülatör ya da FNPT II’de uçuş eğitimi içerecektir. Eğer pilot uçuş öğretmenliği yetkisine sahipse bu süre 5 saate düşürülebilir.

   

  ALTINCI BÖLÜM

  Sentetik Uçuş Öğretmenliği

                  İmtiyazlar

                  MADDE 108 – (1) Sentetik uçuş öğretmeninin imtiyazı MCC kursunu da kapsayacak şekilde tip intibak eğitimleri sırasında sentetik uçuş eğitimlerini yaptırmaktır.

                  Koşullar

                  MADDE 109 – (1) Sentetik uçuş öğretmenliği yetkisi için başvuruda aşağıdaki şartlar aranır:

                  a) Profesyonel JAR-FCL pilot lisansına geçmişte ya da halihazırda sahip ya da SHGM tarafından kabul edilmek şartıyla JAA üyesi olmayan bir ülkeden alınmış profesyonel lisans sahibi olmak.

                  b) Yetkili bir FTO ya da TRTO’da tip intibak eğitiminin simülatör eğitimi bölümünü tamamlamış olmak.

                  c) Çok pilota sertifikalı uçaklarda en az 1500 saat uçuş tecrübesi olmak.

                  ç) SHGM tarafından onaylı tip intibak öğretmenliği kursunu tamamlamış olmak.

                  d) Bir tip intibak kursunda SHGM tarafından yetkilendirilmiş bir tip intibak öğretmeninin denetiminde, ilgili uçak tipinde ve/veya simülatörde tip intibak öğretmeni olarak en az 3 saat görev almak ve başarılı olmak.

                  e) Son 12 aylık sürede ilgili simülatörde çok pilot tip yeterlilik kontrolünde başarılı olmak.

                  f) İlgili uçak tipi ya da SHGM onayı ile benzer bir tip ile son 12 aylık sürede gözlemci olarak en az 3 sektör uçuş yapmış olmak.

                  İlave yetkilerin alınması

                  MADDE 110 – (1) Bir sentetik uçuş öğretmeninin lisansında yazılı olan tiplerden başka uçaklarda sentetik uçuş öğretmenliği yapabilmesi için aşağıdaki şartlar aranır:

                  a) Yetkili bir kurumda tip intibak eğitiminin simülatör eğitimi bölümünü tamamlamış olmak.

                  b) Bir tip intibak eğitimi esnasında, ilgili uçak tipinde en az 3 saat tip intibak öğretmeni nezaretinde TRI görevlerini yapmak ve başarılı olmak.

                  Temdit ve yenileme

                  MADDE 111 – (1) Sentetik uçuş öğretmenliği yetkisinin temdit edilmesi ve yenilenmesi ile ilgili esaslar:

                  a) Temdit için başvuru tarihinden önceki 12 ay içinde tip intibak ya da tazeleme eğitimi kursunda öğretmen olarak simülatörde en az 3 saat görev yapmış olmak ve ilgili tipteki simülatörde yeterlilik kontrolünü geçmek.

                  b) Yenileme için aday aşağıdaki şartları yerine getirmelidir:

                  1) İlgili tip intibak kursunun simülatör içeriğini tamamlamak.

                  2) Onaylı tip intibak öğretmenliği kursunu tamamlamak.

                  3) Bir tip intibak kursunda SHGM tarafından yetkilendirilmiş bir tip intibak öğretmeninin denetiminde, ilgili uçak tipinde tip intibak öğretmeni olarak en az 3 saat görev almak ve başarılı olmak.

                  4) İlgili tipe ait simülatörde çok pilot tip yeterlilik kontrolünden geçmek.

   

  YEDİNCİ BÖLÜM

  MCC Öğretmenliği

                  İmtiyazlar            

                  MADDE 112 – (1) MCC öğretmeninin imtiyazı, tip intibak eğitimi içinde yer almayan MCC kurslarının pratik bölümü ile ilgili eğitimleri vermektir.

                  Koşullar

                  MADDE 113 – (1) MCC öğretmenliği yetkisi için başvuruda aşağıdaki şartlar aranır:

                  a) Geçmişte ya da halihazırda profesyonel JAR-FCL pilot lisansına sahip ya da SHGM tarafından kabul edilmek şartıyla JAA üyesi olmayan bir ülkeden alınmış profesyonel lisans sahibi olmak.

                  b) Çok pilota sertifikalı uçaklarda en az 1500 saat uçuş tecrübesi olmak.

                  c) FNPT II ya da uçuş simülatöründe onaylı bir MCCI kursunu tamamlamak.

                  ç) Tam bir MCC kursunda, SHGM tarafından yetkilendirilmiş ve bu amaç için görevlendirilmiş bir TRI(A), SFI(A) ya da MCCI(A) gözetiminde ilgili FNPT II MCC ya da uçuş simülatöründe en az 3 saat uçuş eğitimi-MCC eğitimini icra etmek.

                  (2) Eğer ilave FNPT II ya da uçuş simülatörü imtiyazları isteniyorsa, aday ilgili tipe ait FNPT II ya da simülatörde bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendindeki gereksinimleri yerine getirmelidir.

                  Temdit ve yenileme

                  MADDE 114 – (1) MCC öğretmenliği yetkisinin temdit edilmesi ve yenilenmesi ile ilgili esaslar:

                  a) Temdit için; başvuru tarihinden önceki 12 ay içinde adayın 113 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendindeki gereksinimi yerine getirmesi gerekir.

                  b) Yenileme için, eğer yetkinin süresi;

                  1) 4 yıldan az süre geçmişse adayın 113 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendindeki gereksinimi karşılaması ve ayrıca ilave olarak her yıl için 5’er saat yer dersi alması gerekir.

                  2) 4 yıl veya daha fazla süre geçmişse adayın tam MCC öğretmenliği kursu alması gerekir.

   

  SEKİZİNCİ BÖLÜM

  Kontrol Pilotluğu

                  Kontrol pilotluğu yetkileri

                  MADDE 115 – (1) Kontrol pilotluğu yetkilendirmeleri 6 kategoride düzenlenir. Bunlar;

                  a) Uçuş kontrol pilotluğu,

                  b) Tip intibak yetkisi kontrol pilotluğu,

                  c) Sınıf yetkisi kontrol pilotluğu,

                  ç) Aletli uçuş yetkisi kontrol pilotluğu,

                  d) Sentetik uçuş kontrol pilotluğu,

                  e) Uçuş öğretmeni yetkisi kontrol pilotluğudur.

                  Ön koşullar

                  MADDE 116 – (1) Kontrol pilotluğu yetkilendirmesi için gereken ön koşullar şunlardır:

                  a) Kontrol pilotları, yetenek testini ya da yeterlilik kontrolünü yapmaya görevlendirildikleri lisans ya da yetkilere eşdeğer lisans ya da yetkilere ve aksi belirtilmedikçe bu lisans ya da yetkilere ait öğretmenlik imtiyazına sahip olmalıdırlar.

                  b) Kontrol pilotları, uçuş testi ya da yeterlilik kontrolü esnasında sorumlu pilot olarak uçabilme yeterliliğine sahip olmalı ve bu bölümdeki ilgili tecrübe gereksinimlerini karşılamalıdırlar. Gerekli yeterliliğe sahip kontrol pilotları bulunmadığı durumlarda, SHGM’nin takdirinde yukarıda belirtilen gereksinimler karşılanmaksızın kontrol pilotları yetkilendirilebilir.

                  c) Kontrol pilotluğu için müracaat eden bir aday, istenilen yetkiye dair kontrol pilotu görevlerinin icra edildiği; brifing, yetenek testinin yürütülmesi, yetenek testinin verildiği adayın değerlendirilmesi, test sonu brifing ve kayıt/dokümantasyonu içeren en az bir yetenek testi yürütmelidir. Bu "kontrol pilotluğu yetkisi onay testi" bir SHGM denetçisi veya bu amaca yönelik yetkilendirilmiş kıdemli bir kontrol pilotu gözetiminde gerçekleştirilir.

                  ç) Kontrol pilotu olarak yetkilendirileceklerde JAR FCL ve JAR OPS bilgisi aranır.

                  (2) Bu Yönetmelikte belirtilen tecrübe ve nitelikleri taşıyan kontrol pilotları birden fazla kontrol pilotluğu yetkisi ile yetkilendirilebilirler.

                  (3) Kontrol pilotları, SHGM tarafından onaylı standardizasyon düzenlemelerine uymalıdır.

                  Geçerlilik ve yeniden yetkilendirilme

                  MADDE 117 – (1) Kontrol pilotluğu yetkilendirmeleri geçerlilik süresi en fazla 3 yıllıktır.

                  (2) 3 yıllık sürede, her yıl en az iki test veya kontrol icra edilmesi ve bunlardan en az birinin bir SHGM denetçisi veya bu amaca yönelik yetkilendirilmiş kıdemli bir kontrol pilotu gözetiminde yapılması koşuluyla, SHGM tarafından yeniden yetkilendirmeleri yapılabilir.

                  Koşullar ve imtiyazlar

                  MADDE 118 – (1) Kontrol pilotluğu koşulları ve imtiyazları ile ilgili esaslar:

                  a) Uçuş kontrol pilotluğu:

                  1) 250 saat uçuş eğitimini kapsayacak şekilde uçaklarda 1000 saat uçuş süresi bulunmak koşuluyla PPL(A) yetenek testi ve ilgili tek pilot tip/sınıf yetenek testi ve yeterlilik kontrollerini yapmak.

                  2) 250 saat uçuş eğitimini kapsayacak şekilde uçaklarda 2000 saat uçuş süresi bulunmak koşuluyla CPL(A) yetenek testi ve ilgili tek pilot tip/sınıf yetenek testi ve yeterlilik kontrollerini yapmak.

                  b) Tip intibak yetkisi kontrol pilotluğu: Tip intibak öğretmenlik yetkisine sahip, çok pilota sertifikalı uçaklarda 1500 saat uçuşu olması ve bunun en az 500 saatinin sorumlu pilot olarak uçulmuş olması koşuluyla:

                  1) Çok pilot tip yetkisi tanzimine yönelik yetenek testlerini yapmak.

                  2) Çok pilot tip ve alet yetkisinin temdidi veya yenilemesi için yeterlilik kontrolleri ve yetenek testlerini yapmak.

                  3) Hava yolu nakliye pilotu lisanslarının tanzimi için gerekli olan yetenek testlerini yapmak.

                  c) Sınıf yetkisi kontrol pilotluğu: Geçmişte ya da halihazırda profesyonel pilot lisansına sahip olması ve PPL(A) sahibi olması ve uçaklarda 500 saat uçuşu bulunması koşuluyla:

                  1) Tek pilot sınıf/tip yetkisi yetenek testlerini yapmak.

                  2) Tek pilot sınıf/tip temdidi ya da yenilemesi ve aletli uçuş yetki temdidi için yeterlilik kontrollerini yapmak.

                  ç) Aletli uçuş yetkisi kontrol pilotluğu yetkisi: Uçaklarda 2000 saat uçuşu bulunması ve bu sürenin en az 450 saatinin aletli uçuş kuralları ile uçulmuş olması ve bu sürenin en az 250 saati uçuş öğretmenliği olması koşuluyla aletli uçuş yetkilerinin tanzimine yönelik yetenek testlerini veya aletli uçuş yetkisi temdidine yönelik yeterlilik kontrollerini yapmak.

                  d) Sentetik uçuş kontrol pilotluğu yetkisi: Çok pilota sertifikalı uçaklarda en az 1500 saat uçuşu bulunması, ATPL(A) ve SFI(A) yetkisine sahip olması koşuluyla simülatörde çok pilot tip ve aletli uçuş yetkisi yeterlilik kontrollerini yapmak.

                  e) Uçuş öğretmeni yetkisi kontrol pilotluğu yetkisi: Uçaklarda 2000 saat uçuşu bulunması ve bu sürenin en az 100 saatinin FI(A) adaylarına eğitim uçuşu olması koşuluyla uçuş öğretmenliği yetenek testlerini veya yeterlilik kontrollerini yapmaktır.

   

   

  DÖRDÜNCÜ KISIM

  Teorik Bilgi Gereksinimleri ve Sınavlar

                  Gereksinimler

                  MADDE 119 – (1) Pilot lisansı veya aletli uçuş yetkisi için müracaat eden adaylar bu kısımda belirtilen usullere göre ilgili teorik bilgi sınavlarını geçerek yeterli bilgi düzeyine sahip olduklarını göstermelidir.

   

                  Sınav içerikleri

                  MADDE 120 – (1) Adayların almak istedikleri yetki ve lisanslara göre, sınavlardan başarılı olmaları gereken konular şunlardır:

                  a) ATPL(A) için; Hava Hukuku ve ATC Usulleri; Hava Aracı Genel Bilgisi; Uçuş Performansı ve Planlaması; İnsan Performansı ve Limitleri; Meteoroloji; Seyrüsefer; Operasyon Usulleri; Uçuş Prensipleri; Haberleşme. Daha önce IR(A) sahibi olmayıp, ATPL(A) sınavlarına Türkçe dilinden giren adaylar, İngilizce yeterlilik sınavında da başarılı olmak zorundadır.

                  b) CPL(A) için; Hava Hukuku ve ATC Usulleri; Hava Aracı Genel Bilgisi; Uçuş Performansı ve Planlaması; İnsan Performansı ve Limitleri; Meteoroloji; Seyrüsefer; Operasyon Usulleri; Uçuş Prensipleri; VFR Haberleşme.

                  c) IR(A) için; Hava Hukuku ve ATC Usulleri; Hava Aracı Genel Bilgisi; Uçuş Performansı ve Planlaması; İnsan Performansı ve Limitleri; Meteoroloji; Seyrüsefer; Operasyon Usulleri; IFR Haberleşme. IR(A) sınavlarına Türkçe dilinden giren adaylar İngilizce yeterlilik sınavında da başarılı olmak zorundadır.

                  ç) CPL(A), CPL(H), IR(A) veya IR(H) için İnsan Performansı ve Limitleri dersinden geçmiş ve ilgili lisans veya yetkiye sahip olan aday, 131 inci maddenin birinci fıkrasındaki limitler dahilinde olması koşuluyla CPL(A), CPL(H), IR(A) veya IR(H) sınavlarında aynı dersten muaftır.

                  d) PPL(A) için; Hava Hukuku ve ATC Usulleri, Hava Aracı Genel Bilgisi; Uçuş Performansı ve Planlaması; İnsan Performansı ve Limitleri; Meteoroloji; Seyrüsefer; Operasyon Usulleri; Uçuş Prensipleri; Haberleşme.

                  e) Diğer ülkelerin Sivil Havacılık Teşkilatları tarafından ICAO Ek-1’e göre düzenlenmiş geçerli lisans ve aletli uçuş yetkisine sahip olup, validasyon belgesi talep eden pilotlar, ilgili diğer mevzuatta yer alan şartları yerine getirmeleri kaydıyla, ATPL seviyesinde "010 Hava Hukuku ve ATC Usulleri" ile "070 Operasyon Usulleri" derslerinden sınava girerler.

                  Sınav süreleri ve soru sayıları

                  MADDE 121 – (1) Her sınav seviyesi için derslerin sınav süreleri ve soru sayıları şöyledir:

   

   

  Sınav Seviyesi

   

   

  Dersin Kodu ve Adı

  CPL(A)

  IR(A)

  ATPL(A)

  Süre

  Soru Sayısı

  Süre

  Soru Sayısı

  Süre

  Soru Sayısı

  010 Hava Hukuku ve ATC Usulleri

  00:45

  34

  01:00

  40

  01:40

  75

  021 Gövde/ Uçak Sistemleri/ Motor

  01:30

  60

  00:15

  10

  02:00

  76

  022 Alet/Elektronik

  01:00

  38

  01:00

  38

  01:30

  56

  031 Ağırlık ve Denge

  00:45

  18

  XX

  XX

  01:00

  22

  032 Performans

  00:45

  24

  XX

  XX

  01:00

  34

  033 Uçuş Planlama ve İzleme

  01:30

  35

  02:00

  42

  03:00

  56

  040 İnsan Performansı ve Limitleri

  00:30

  24

  00:30

  24

  01:00

  47

  050 Meteoroloji

  01:30

  54

  01:30

  54

  02:30

  90

  061 Genel Seyrüsefer

  01:00

  26

  00:30

  14

  02:00

  54

  062 Alet Seyrüsefer

  00:30

  19

  01:30

  60

  01:30

  59

  070 Operasyon Usulleri

  00:45

  33

  (*)

  7

  01:20

  50

  081 Uçuş Prensipleri

  00:45

  33

  XX

  XX

  01:00

  44

  091 VFR Haberleşme

  00:30

  23

  XX

  XX

  00:30

  23

  092 IFR Haberleşme

  XX

  XX

  00:30

  23

  00:30

  23

                 

   

                  (2) CPL(A) sınavlarında 021 ve 022 kodlu dersler 020 Hava Aracı Genel Bilgisi; 031, 032 ve 033 kodlu dersler 030 Uçuş Performansı ve Planlaması; 061 ve 062 kodlu dersler 060 Seyrüsefer olarak birleşik yapılır.

                  (3) IR(A) sınavlarında 010 ve 070 kodlu dersler 010 Hava Hukuku / Operasyon Usulleri, 021 ve 022 kodlu dersler 020 Hava Aracı Genel Bilgisi, 061 ve 062 kodlu dersler 060 Seyrüsefer olarak birleşik yapılır.

                  (4) Helikopter lisansına sahip olup Uçak lisansı almak isteyen adayların girecekleri köprü teorik bilgi sınavları:

   

   

  Sınav Seviyesi

   

  Dersin Kodu ve Adı

  CPL(A)

  ATPL(A)

  Süre

  Soru Sayısı

  Süre

  Soru Sayısı

  Karma Sınav

  (010 Hava Hukuku ve ATC Usulleri

   021 Gövde/ Uçak Sistemleri/ Motor

   022 Alet / Elektronik

   031 Ağırlık ve Denge

   033 Uçuş Planlama ve İzleme

   050 Meteoroloji

   061 Genel Seyrüsefer )

  02:00

  70

  03:00

  100

  032 Performans

  00:45

  24

  01:00

  34

  070 Operasyon Usulleri

  00:45

  33

  01:20

  50

  081 Uçuş Prensipleri

  00:45

  33

  01:00

  44

   

                  (5) Bu maddede yer alan sınavlara ait soru sayılarının alt konu başlıklarına göre dağılımında, ilgili JAA dokümanındaki standartlara uyulur. Sınav konuları, sorulacak soru sayısı, sınav süresi ve ilgili diğer hususlarda, JAA tarafından yapılacak değişiklikler aynen uygulanır.

                  ATPL sınavlarının CPL ve IR sınavlarına yönelik kredilendirilmesi

                  MADDE 122 – (1) ATPL düzeyinde sınavlardan başarılı olan aday, CPL ve IR düzeyinde teorik sınavlardan muaf olur, ayrıca sınava tabi tutulmazlar. Ancak daha önceden İngilizce yeterlilik sınavından veya İngilizce yapılan IR sınavlarından geçmemiş ve ATPL sınavlarına Türkçe dilinden girerek başarılı olan adaylar İngilizce yeterlilik sınavından da başarılı olmalıdır.

                  (2) ATPL düzeyinde sınavlara başlamış, ancak tüm derslerden başarılı olamamış adaylar CPL ve/veya IR düzeyinde sınavlara girmek istediğinde, ATPL düzeyinde geçtiği sınavlardan CPL ve/veya IR düzeyindeki aynı konu başlıklarından aşağıdaki usullere göre kredilendirilebilir:

                  a) ATPL düzeyinde hiç bir sınavdan başarılı olamamış adaylar, sınavlara CPL ve/veya IR düzeyinde devam etmek istediklerinde, tamamladıkları ATPL teorik bilgi kursu, CPL ve/veya IR teorik kursu için kredilendirilir ve CPL ve/veya IR sınavlarına ilk defa girenler gibi değerlendirilirler.

                  b) Ortak konu başlıkları olan Hava Hukuku ve ATC Usulleri, İnsan Performans ve Limitleri, Meteoroloji, Operasyon Usulleri, Uçuş Prensipleri sınavlarından ATPL düzeyinde herhangi birinden geçmiş bir aday CPL ve/veya IR düzeyinde aynı konu başlığından başarılı sayılırlar. Ancak adayın IR seviyesinde "010 Hava Hukuku/Operasyon Usulleri" olarak uygulanan sınavdan kredilendirilebilmesi için, ATPL seviyesindeki ilgili her iki dersten de başarılı olmuş olması gerekir.

                  c) ATPL seviyesinde birden fazla sınav olarak uygulanan Hava Aracı Genel Bilgisi; Uçuş Performansı ve Planlaması; Seyrüsefer derslerinden adayların CPL ve/veya IR seviyesinde kredilendirilebilmeleri için, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi ATPL seviyesindeki ilgili tüm sınavları geçmeleri gerekir.

   

  ATPL seviyesinde geçilen dersler

  CPL ve/veya IR seviyesinde muaf olunacak ders

  021 Gövde/ Uçak Sistemleri/ Motor

  022 Alet/Elektronik

  020 Hava Aracı Genel Bilgisi

  031 Ağırlık ve Denge

  032 Performans

  033 Uçuş Planlama ve İzleme

  030 Uçuş Performansı ve Planlaması

  061 Genel Seyrüsefer

  062 Alet Seyrüsefer

  060 Seyrüsefer

  091 VFR Haberleşme

  091 VFR Haberleşme (CPL )

  092 IFR Haberleşme

  092 IFR Haberleşme (IR)

   

                  ç) ATPL düzeyinde başarılı olduğu derslerden kredilendirilerek CPL ve/veya IR seviyesinde sınavlara devam edecek adayların sınav ve oturum hakları ile 18 aylık süre limitleri, ATPL sınavlarının başlangıcı itibariyle hesaplanır.

                  Diğer JAA üyesi ülkelerde tamamlanan kurs ve teorik sınavların kredilendirilmesi

                  MADDE 123 – (1) Personel Lisanslandırma konusunda karşılıklı tanıma kapsamındaki diğer JAA üyesi ülkelerde JAR-FCL 1’e göre başarıyla tamamlanan lisans veya yetki kursları, ilgili teorik bilgi sınavlarına girmek için ve JAR-FCL 1’e göre başarıyla tamamlanan teorik bilgi sınavları da ilgili lisans veya yetki tanzimi için kredilendirilir. Bu durumdaki başvuru sahiplerinin durumları ilgili JAA üyesi ülkelerin sivil havacılık otoritelerinden teyit edilir.

                  (2) Adaylar, bir lisans veya yetki için gereken teorik sınavların tamamına aynı JAA ülkesinde girer.

                  Sınavların duyurulması

                  MADDE 124 – (1) SHGM tarafından yapılan sınavların tarihi ve yeri sınav tarihinden en az otuz gün önce internet sayfası aracılığı ile gerekli görüldüğünde yazılı olarak ilgili eğitim kuruluşlarına ve sivil toplum kuruluşlarına duyurulur. Bu tarihler haricinde sınav yapılamaz.

                  (2) SHGM tarafından yayımlanan sınav tarihi, sınav haftasının ilk günüdür. Sınavların kaç gün süreceği, yapılan tüm başvurular için gerekli süreyle belirlenir.

                  (3) SHGM gerekli gördüğünde sınav tarihini ve yerini değiştirebilir. Bu durum uçuş eğitim organizasyonlarına ve sivil toplum kuruluşlarına SHGM internet sayfası veya yazılı olarak duyurulur.

                  (4) Uçuş Eğitim Organizasyonlarında yapılacak sınavlar, söz konusu kuruluşların yazılı talebi üzerine ve SHGM’ nin Sınav Komisyonu üyelerinden görevlendirdiği üyelerce yapılır.

                  Sınavların yapılması

                  MADDE 125 – (1) PPL(A), PPL(A) için köprü sınavları ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan pilotların CPL(A) ve IR(A) sınavları SHGM tarafından bilgisayarlı sınav sistemiyle veya FTO tarafından hazırlanan 3 ayrı soru grubundan biri rasgele seçilerek SHGM’nin gözetiminde uçuş eğitim organizasyonlarında yazılı sınav olarak ve uygun görülen dilde yapılır.

                  (2) CPL(A), IR(A), ATPL(A) ve bunlar için köprü sınavları SHGM tarafından bilgisayarlı sınav sistemiyle ve uygun görülen dilde yapılır.

                  (3) SHGM veya FTO, sınav sorularında kullanılması için referans verilen ve cevaplanmasında gerekli olan çizelge, şema, harita veya diğer kolaylıkları adaya temin eder.

                  Sınav soruları

                  MADDE 126 – (1) SHGM gözetiminde FTO’larda yapılan sınavların soruları, JAR-FCL 1 ve diğer JAA dokümanlarındaki müfredata ve usullere göre 3 ayrı set halinde FTO’lar tarafından hazırlanır. Bu sınavların SHGM tarafından yapılması halinde, bilgisayarlı sınav sisteminde muhafaza edilen sorular kullanılır.

                  (2) CPL(A), IR(A), ATPL(A) ve bunlar için köprü sınavlarında, JAA merkezi soru bankasında muhafaza edilen çoktan seçmeli sorular kullanılır. Soruların içeriği, Türkçe’ye çevirme esnasındaki zorunluluklar hariç değiştirilmez. JAA merkezi soru bankasının, sınavlarda kullanılan diğer soruların ve sınav kâğıtlarının içeriği gizlidir ve sınavın yapıldığı kuruluş tarafından güvenli bir şekilde muhafaza edilir.

                  (3) Bilgisayar ortamında yapılan sınavlarda; aynı konu ve soru dağılımına göre, her adaya farklı sorulardan oluşan soru seti tamamen bilgisayar tarafından ve rasgele olarak seçilir.

                  Sınav Komisyonu ve görevleri

                  MADDE 127 – (1) Sınavlar, Bakanlık tarafından teşkil edilen Sınav Komisyonu tarafından yürütülür. Sınav Komisyonunun görevleri şunlardır:

                  a) Sınav tarihlerini belirleyerek www.shgm.gov.tr internet sayfası aracılığı ile, gerekli görüldüğünde yazılı olarak ilgili eğitim kuruluşlarına ve sivil toplum kuruluşlarına duyurmak.

                  b) Sınavlarda sorulacak soruların gizliliğini temin etmek, sınavda kullanılacak yardımcı dokümanları sınav zamanında hazır bulundurmak.

                  c) Adayların sınavlara katılmak için gerekli olan teorik eğitim ve uçuş tecrübesi gibi minimum niteliklere sahip olduğundan ve sınava girmeye hak kazandığından emin olmak.

                  ç) Sınav salonundaki PC istasyonlarını, uygun şekilde başvuruda bulunan ve sınava katılma şartlarını taşıyan adaylara, girecekleri derslerin toplam süresine ve dinlenme zamanlarına yetecek bir zaman dilimi için tahsis etmek ve sınav randevularını internet sayfası aracılığı ile duyurmak.

                  d) Sınavlar için gerekli güvenlik önlemlerini almak ve adaylarının kimlik bilgilerini sınavdan önce ve gerektiğinde sınav süresince kontrol etmek.

                  e) Sınavlar esnasında en az 4 üye ile sınav yerinde bulunmak ve sınavları belirtilen süre içerisinde yapmak ve değerlendirmek, sınava girenlerin imza karşılığı yoklamasını almak.

                  f) Sınav sonuçlarını, bilgisayarlı sınav sisteminde yapılanlarda sınav bitiminde adaya ve 1 ay içerisinde de internet sayfası aracılığı ile diğer sınavlarda yazılı olarak ilgili eğitim kuruluşlarına ve sivil toplum kuruluşlarına duyurmak.

                  g) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları Sınav İtiraz Komisyonuna iletmek, bu itirazların görüşülmesi için adayın adı, soyadı, işaretlediği cevap seçeneği ve bilgisayarlı sınav sistemince doğru kabul edilen seçeneği belli olmayacak şekilde hazırlanmış itiraza konu soru kağıdını ve ilgili diğer dokümanları hazırlamak ve bunları Sınav İtiraz Komisyonu toplantısına en az bir üye ile katılarak sunmak.

                  ğ) Sınav İtiraz Komisyonunca hatalı olduğuna karar verilen soruların düzeltilmesi veya merkezi soru bankasından çıkarılması teklifini içeren Değişiklik Formlarını JAA merkezi soru bankası yönetimine iletmek, JAA tarafından düzeltme yapılıncaya kadar sınavlarda sorulmamasını sağlayacak şekilde teknik düzenleme yapmak ve sonuçları itiraz sahibinin sınavına yansıtmak.

                  Sınav başvuruları ve sınav randevuları

                  MADDE 128 – (1) SHGM tarafından yapılan sınavlarda başvurularının yapılması ve randevuların verilmesi aşağıdaki hususlara uygun olarak yapılır:

                  a) Bir teorik bilgi kursunun tamamını veya FTO eğitim manuelinde sınavlara esas teşkil etmek üzere tanımlanmış bölümleri tamamlayan adaylar ile bu Yönetmeliğin 131 inci maddesinde belirtilen limitler dahilinde sınavlarda başarısız olduktan sonra ilave eğitimini tamamlayan adaylar, tamamladıkları eğitime uygun teorik sınavlara başvurabilirler. FTO eğitim manuelindeki bölümlemeye göre sınavlara başlayacak adaylar sadece söz konusu bölümün kapsamındaki derslerden sınava başvurabilirler.

                  b) Adayların sınavlara kabul edilebilmesi için, eğitimi veren FTO, adayın kursu veya sınavlara esas teşkil eden bölümlerini tamamlayarak sınava gireceği derslerde yeterli bilgi seviyesine ulaştığını adayların tamamlanan kurs ya da her bir bölüm için bir defa olmak üzere sınav başvuru formundaki ilgili bölümü onaylayarak ve SHGM tarafından uygun görülen formatta ve sınavların başlama tarihinden en az 14 gün önce SHGM’ye yazılı olarak bildirerek gösterir. Diğer ülkelerin ICAO Ek-1’e göre düzenlediği geçerli bir lisansın ve aletli uçuş yetkisine sahip olup validasyon belgesi için sınava gireceklerin sınav başvuru formları, bünyesinde çalışacakları uçuş işletmesi tarafından onaylanır.

                  c) Sınavlara katılma şartları taşıyan adaylar, sınavlara katılabilmek için, www.shgm.gov.tr adresinde yayımlanan ve gerektiğinde güncellenen sınav başvuru formlarından durumlarına uygun olanı arkalı önlü olarak bastırarak formda yazılı açıklamalara uygun olarak doldurup, sınav ücretinin yatırıldığını gösteren orijinal banka dekontu ile birlikte SHGM’ye elden veya posta ile göndermeleri gerekir. İmzasız veya faks ile gönderilen formlar işleme alınmaz.

                  ç) Sınav giriş ücretleri başvuru formunda belirtilen banka hesabına sınavdan önce yatırılır ve orijinal dekont başvuru formuna eklenir. Bilgisayar çıktısı, faks gibi dekontlar kabul edilmez. Ödemesi eksik olan başvurular işleme alınmaz.

                  d) Adaylar, sınav ücretlerini sadece başvuru yapılan dönemde girmek istedikleri dersler için yatırır. Daha önceki sınav dönemlerinde ücretini yatırıp randevu aldıkları halde girmedikleri derslerin ücretleri diğer dönemler için kullanılamaz.

                  e) Sınav haftasının ilk gününden en az 14 gün önce SHGM’ye ulaşmayan başvurular işleme alınmaz. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

                  f) SHGM tarafından yayımlanan sınav tarihi, sınav haftasının ilk günüdür. Sınavların kaç gün süreceği, yapılan tüm başvurular için gerekli olacak süreye göre belirlenir.

                  g) Bir sınav oturumu, adayların bir lisans veya yetki için başarılı olmaları gerekli derslerden bir ya da daha fazlası için SHGM tarafından sağlanan sınav periyodudur. Her aday aynı sınav haftasında aynı lisans veya yetki için yalnızca bir oturum hakkını kullanabilir ve bir sınav oturumunda aynı dersten birden fazla sınav hakkını kullanamaz. Validasyon sınavına giren adaylar, bir dersten aynı günde 1 kere olmak üzere planlanan sınav günlerinin tümünde sınava girebilir.

                  ğ) Randevu verme, başvuruların geliş sırasına göre değerlendirilir. Ancak sınavına girmek istediği derslerin sayısı ve bunlar için gerekli sınav süreleri fazla olan adaylara öncelik tanınır. Bir adayın aynı seviyedeki sınavlarına birbirini takip eden seans ve günlerde randevu verilir.

                  h) Adayların sınav günü tercihleri diğer başvurulara ve sınav salonunun durumuna göre dikkate alınır, ancak bir sınav günü doldurulmadan diğer günlere randevu verilmez.

                  ı) Sınav randevuları, sınav sonuçları ve diğer bilgiler www.shgm.gov.tr internet sayfasında yayımlanır, ayrıca bildirim yapılmaz. Randevular yayımlandıktan sonra değişiklik yapılmaz. Randevusuna gelmeyen aday bir oturum hakkını kaybetmiş olarak kabul edilir. Adayların randevuların yayımlanmasından önce yapacakları talepleri üzerine, bir sınav tarihi için yapılan başvuru daha sonraki sınavlarda kullanılmak üzere bekletilebilir.

                  i) Gerekli olduğunda, bir bilgisayar aynı saat diliminde, sırayla sınavlarına girmeleri için birden fazla adaya tahsis edilebilir.

                  j) Sınavlara katılmak için gerekli olan teorik ve uçuş tecrübesi gibi minimum niteliklere sahip olmadığı anlaşılan adaylar ile usulüne uygun başvuru yapmayan adaylara randevu verilmez ve yayımlanmaz.

                  Sınav esnasında uyulacak kurallar

                  MADDE 129 – (1) SHGM tarafından yapılacak sınavlar aşağıda belirtilen kurallara uygun olarak yapılır:

                  a) Sınavlar, bilgisayarlı sınav sistemiyle, öğleden önce 09.00-12.30 öğleden sonra 13.30-17.00 saatleri arasında olmak üzere 2 seansta yapılır. Adaylar, sınava girecekleri derslerin toplam süresine ve dinlenme zamanlarına yetecek kadar kendilerine SHGM tarafından bilgisayarlı sınav salonunda tahsis edilen zaman dilimlerinde, istedikleri dersten başlayarak sınavlara girerler. Bu zaman diliminde sınavlarına girmeyen veya girmiş olduğu halde randevu aldığı derslerini tamamlamayan adaya bilgisayarlı sınav sistemi tarafından ilave süre tanınmaz ve sınav oturumu tamamlanmış olur.

                  b) Adaylar, yalnızca kendilerine tahsis edilen zaman diliminde sınava girerler ve sınava girmek için randevu aldığı dersleri tamamlamak üzere ders sırasını ve aralarındaki dinlenme sürelerini kendileri belirlerler. Sınav salonunun açık olduğu saatler arasında yetişmeyecek bir sınavı başlatmaktan doğacak sorumluluk adaylara aittir. Adaylar, randevusu olmayan gün ve saatlerde sınav salonunda boş bilgisayar olsa dahi sınava giremezler.

                  c) Sınavlara başlamadan önce adayların kimlik tespiti yapılır. Sınavların devam ettiği sürede Sınav Komisyonu tarafından gerekli görülen hallerde de kimlik kontrolü yapılır. Sınavlarda adayların imza karşılığı yoklaması yapılır. Her aday, Sınav Komisyonunca kendilerine gösterilen bilgisayarda sınava girmek zorundadır.

                  ç) Adaylar, kendisine tahsis edilen çalışır durumdaki bilgisayar terminalinde soyadını ve kendisine verilen özel PIN numarasını girerek sınav oturumunu başlatır. Girmesi gereken derslerin listesinden istediği dersi seçerek sınava başlar. Adaylardan talep gelmesi durumunda, bilgisayarlı sınav sisteminin kullanımına yönelik açıklama Sınav Komisyonu tarafından sınav başlangıcında yüksek sesle yapılır.

                  d) Adaylar, girdikleri ders için kalan sürelerini ve o anda ekranda olan sorunun puanını görebilirler.

                  e) Adaylar sınavda; Mekanik pilot computer, plotter, açı ölçer, cetvel gibi yardımcı malzemeler ile bilgisayarlı sınav sistemi tarafından kendilerine sağlanan sözlük ve dört işlem yapan hesap makinesini ve Sınav Komisyonu tarafından sağlanan boş kağıt ve gerekli dokümanları kullanabilir. Adaylar kendilerine sağlanan boş kağıt ve dokümanları sınav bitiminde teslim ederler.

                  f) Sınavlarda kullanımına izin verilen ve Sınav Komisyonu tarafından sağlanmayan malzemeleri, adaylar kendileri getirmek zorundadır.

                  g) Adayların izin verilenler dışında doküman, defter, boş kağıt, kayıt aracı vs. gibi şeyleri yanlarında bulundurmaları, sorularla ilgili not almaları kopya olarak değerlendirilir ve hakkında tutanak tutularak sınavı iptal edilir.

                  ğ) Adaylar, karşılarına gelen soruların çözümünde gerekli grafik, tablo, şekil gibi soru eklerini bilgisayar ortamında görebilirler. Bilgisayarın sağlamadığı soru ekleri ise kendilerine fiziksel ortamda temin edilir. Sınav esnasında bu konuda gerekli ikaz ve talebi, sınavda hazır bulunan Sınav Komisyonu üyelerine bildirmek adayın sorumluluğundadır. Sınavdan sonra bu konuda yapılacak şikâyet ve itirazlar dikkate alınmaz.

                  h) Sınav sorularının cevap seçeneklerinden yalnızca biri doğrudur. Hiçbir cevap seçeneği işaretlenmemiş veya birden fazla seçeneği işaretlenmiş sorulara puan verilmez. Bu durumun kontrolünü yapmak adayların sorumluluğundadır. Hiçbir cevap seçeneği işaretlenmemiş veya birden fazla seçeneği işaretlenmiş sorulardan dolayı yapılacak şikâyet ve itirazlar dikkate alınmaz.

                  ı) Herhangi bir dersten sınavı devam eden adayların dışarı çıkıp tekrar gelmesine izin verilmez. Ders aralarında çıkacak adaylar sınav sisteminde mutlaka "Finish/Break" komutunu kullanarak çıkarlar.

                  i) Adaylar sınav salonundan sınav sonuçlarını öğrenerek çıkarlar. Kendilerine bu konuda ayrıca bildirim yapılmaz.

                  j) Sınav komisyonu gerekli gördüğü hallerde adayların sınava girdikleri bilgisayar terminalini değiştirebilir. Aday yeni terminalde, ana bilgisayarda yapılacak gerekli ayarlama ile sınavına kaldığı yerden devam eder.

                  k) Her türlü kopya çekme girişiminde bulunan veya kopya çekerken yakalanan aday veya adaylar hakkında kopya tutanağı tutulur ve tüm sınavları geçersiz sayılır. Bu adaylar en az 6 ay süreyle sınavlara alınmazlar, FTO tarafından teklif edilen ve SHGM tarafından onaylanan ilave eğitimi aldıktan sonra tüm derslerden tekrar sınavlara girebilirler. Bu durumdaki adayların isimleri JAA Merkezine ve diğer JAA üyesi ülkelere bildirilerek sınava girmeleri önlenir.

                  l) Sınavlarda adayların izin verilenler dışında doküman, defter, kitap, sözlük, boş kağıt, cep telefonu, her türlü kayıt ve haberleşme cihazı vs. gibi şeyleri yanlarında veya yakınlarında bulundurmaları, sorularla ilgili not almaları, birbirlerine bir şey vermeleri, birbirlerinden bir şey almaları ve konuşmaları kopya olarak değerlendirilir ve haklarında Sınav Komisyonu tarafından tutanak tutulur ve sınavları iptal edilir.

                  m) Sınav Komisyonu sınav salonunun düzenini ve sükunetini bozanların yerlerini değiştirebilir. Komisyon üyeleri ikaz etmek zorunda değildir. Kurallara uymayanlar tutanakla tespit edilerek sınavları geçersiz sayılır.

                  n) Adayların sınav için kullanacakları, belli özellikleri kısıtlanmış olan bilgisayarlara kötü amaçlı etkide bulunmaya kalkışması durumunda bilgisayarlı sınav sistemi otomatik olarak adayı başarısız olarak değerlendirecek ve istasyonun bağlantısını kesecektir. Adayın bilgisayarlara ve diğer malzemelere zarar vermesi durumunda zarar kendisinden tahsil edilir ve devlet malına zarar vermek ve kamu hizmetini engellemek suçlarından haklarında yasal işlemlerde bulunulur.

                  o) Sınav salonunda en az iki adayın bulunmasına izin verilir. Sınav salonunda kalan son iki adaydan biri, sınavını bitirse bile, diğer aday sınavını bitirinceye kadar veya sınav süresinin bitimine kadar sınav salonundan ayrılmasına izin verilmez.

                  ö) Uçuş eğitim organizasyonlarında yapılan sınavlarda, bu maddede geçen ve bilgisayarlı sınav sistemine özgü olmayan kurallara uyulur.

                  Sınavların değerlendirilmesi

                  MADDE 130 – (1) Bilgisayarlı sınav sisteminde yapılan sınavlar, sistem tarafından otomatik olarak değerlendirilir. Uçuş eğitim organizasyonlarında yapılan sınavlar, önceden hazırlanmış cevap anahtarına göre Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilir. Sınav sorularının yalnız bir doğru seçeneği vardır. Hiçbir seçeneği işaretlenmemiş veya birden fazla seçeneği işaretlenmiş sorular, yanlış cevaplanmış olarak değerlendirilir. Sınavlarda ders geçme notu, adayın sınavdaki sorularının toplam puanın en az % 75’idir. Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemez.

                  (2) Herhangi bir aşamada sınava giriş şartlarını taşımadığı tespit edilen adayların tüm sınavları iptal edilir.

                  Sınav geçme standartları

                  MADDE 131 – (1) CPL, IR, ATPL veya bunların köprü sınavlarına giren bir adayın teorik sınavlardan başarılı sayılması için, ilk defa sınava girdiği ayın sonundan başlayarak 18 aylık süre içinde, en fazla altı sınav oturumuna katılarak, her bir dersten en fazla dördüncü girişinde derslerin tamamından geçmesi gerekir. Diğer durumlarda; aday, tüm derslerden başarısız sayılır ve aşağıdaki sürelere göre ilave eğitim aldıktan sonra sınavlara tekrar girebilir.

                  a) Entegre yada modüler CPL teorik bilgi kursu için, en az 20 saat teorik bilgi eğitimi,

                  b) Entegre ya da modüler IR teorik bilgi kursu için, en az 20 saat teorik bilgi eğitimi,

                  c) Entegre ya da modüler ATPL teorik kursu için, en az 60 saat teorik bilgi eğitimi. Herhangi bir kredilendirmeye tabi olarak ATPL teorik bilgi eğitimi almış adaylar, ayrıca tamamlamış olduğu asıl teorik bilgi kursu ders saatinin % 10’ una eşdeğer ilave teorik bilgi eğitimini tamamlamalıdır.

                  (2) Uçuş Eğitim Organizasyonları yukarıda belirtilen kurs saatleri içindeki derslerin süre bakımından dağılımına adayın başarısız olduğu dersler ağırlıklı olacak ve bütün dersleri içerecek şekilde karar verecek ve alınan ilave ders saatlerini içeren çizelgeyi SHGM tarafından uygun görülen formatta en yakın sınav tarihinden en az 14 gün önce Otoriteye bildirecektir.

                  (3) Her lisans ve yetki sınavlarının süre, hak ve oturum hesabı birbirinden ayrı olarak yapılır. Bir lisans ve/veya yetki için gerekli tüm dersleri başarıyla tamamlayan adaylara, sınav bitiminde bilgisayar çıktısı sınav sonuç belgesi verilir. Bu belge 2 Sınav Komisyonu Üyesi, Sınav Komisyonu Başkanı veya vekili ve aday tarafından imzalanır.

                  Sınav sonuçlarının duyurulması

                  MADDE 132 – (1) Sınav sonuçları, adaylara her sınavın ya da sınavların bitiminde sınav salonunda, sınavların tamamlanmasından sonra otuz gün içerisinde de internet sayfası aracılığı ile yayımlanır. Sınav sonuçlarına ve ilgili uçuş eğitim organizasyonlarının sınavlardaki başarı durumlarına ilişkin istatistikler SHGM tarafından internet aracılığıyla duyurulur.

                  (2) Uçuş eğitim organizasyonlarında yapılan sınav sonuçları, ilgili uçuş eğitim organizasyonuna 30 gün içinde bildirilir.

                  Sınavlara itiraz

                  MADDE 133 – (1) Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, aşağıdaki usullere göre yapılır:

                  a) Adaylar sınav sorularına ilişkin itirazlarını, sınav bitiminde sonuçların kendisine tebliğinden itibaren 10 takvim günü içerisinde SHGM’ye yazılı olarak yaparlar. Bu süreden sonra yapılacak itirazlar ile aynı oturumdaki bir derse mükerrer itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

                  b) İtiraz konusu dersin birden fazla olması durumunda, adayların her bir ders için ayrı dilekçelerle itirazda bulunurlar.

                  c) İtiraz dilekçeleri, itiraz edilen sorunun sınav kağıdında kaçıncı soru olduğu ve itiraz gerekçesini mutlaka içerir. İtiraz gerekçesi olarak, dilekçe içeriğinde belirtilmek suretiyle, ulusal veya uluslararası yayınlardan ilave bilgiler ek olarak konulabilir.

                  ç) SHGM’ye yazılı olarak iletilen itirazlar, Sınav İtiraz Komisyonu tarafından periyodik olarak yapılan toplantılarda değerlendirilip karara bağlanır.

                  d) Usulüne uygun yapılmayan veya haklı gerekçeler içermeyen dilekçeler incelenmeye alınmaz. Bu konudaki karar, Sınav İtiraz Komisyonu tarafından verilir.

                  e) Değerlendirilmesi tamamlanan itirazlara ait sonuçlar, 15 gün içinde itiraz sahiplerine yazılı olarak bildirilir.

                  Sınav İtiraz Komisyonu ve görevleri

                  MADDE 134 – (1) Sınavlara yapılacak itirazlar, Bakanlık tarafından uygun görülen Sınav Komisyonu üyeleri haricinde en az dokuz kişiden teşkil edilen Sınav İtiraz Komisyonu tarafından değerlendirilip karara bağlanır. Bu komisyona, Bakanlıkça uygun görülmesi halinde uçuş eğitim organizasyonları ve ilgili diğer kuruluşlardan da uzman katılımcı alınabilir. Sınav İtiraz Komisyonunun görevleri şunlardır:

                  a) Sınav Komisyonu tarafından iletilen sınav sonuçları ile ilgili itirazları görüşmek üzere toplantı yapmak.

                  b) İtiraza konu olan soruları ve çözümleri için sınavda sağlanan yardımcı dokümanları incelemek.

                  c) İtirazları ön incelemeye tabi tutmak, usulüne uygun yapılmayan veya haklı gerekçeler içermeyen dilekçeleri belirlemek ve değerlendirme dışı tutmak.

                  ç) İtiraza konu soruları, itiraz sahibinin adı, soyadı ve sınavda işaretlediği cevap seçeneği ile doğru seçeneği belli olmayacak şekilde gizlenerek incelemek ve karara bağlamak.

                  d) Gerekli gördüğü soruları, daha detaylı araştırma yapmak üzere bir sonraki toplantıya bırakmak ve bir önceki toplantıda karara bağlanamayan soruları öncelikli olarak görüşmek.

                  e) İtirazları başvuru sırasına göre değerlendirmek. Ancak, bir sonraki sınavlara girmek üzere başvuru yapması, 18 aylık sınav süresinin dolmasına az süre kalması gibi öncelik arz eden gerekçeleri olan adayların mağdur olmasını önlemek amacıyla, itirazlarının incelenmesini öne almak.

                  f) Yapılan itirazları en geç 60 takvim günü içinde sonuçlandırmak.

                  g) Sınavlarla ilgili evrakı Sınav Komisyonundan almak ve gerekli incelemeden sonra teslim etmek.

                  ğ) Toplantıda görüşülen sorular için verilen kararları, sınav sistemindeki referans numaralarını da içerecek şekilde tutanakla imza altına almak ve Sınav Komisyonuna iletmek.

                  h) Hatalı bulunan soruların düzeltilmesi veya merkezi soru bankasından çıkarılması teklifini içeren değişiklik formlarını hazırlamak ve JAA merkezi soru bankası yönetimine iletilmek üzere Sınav Komisyonuna vermek.

                  ı) Değerlendirme sırasında İtiraz Komisyonu üyeleri ve Sınav Komisyonu temsilcileri dışında kimsenin bulunmasına müsaade etmemek.

                  Kabul periyodu

                  MADDE 135 – (1) Teorik bilgi sınavlarının geçerliliği ile ilgili esaslar:

                  a) Teorik sınavlardan alınan geçer not CPL(A) ve IR(A) tanzimi için 36 ay geçerlidir.

                  b) IR(A)’nın yukarıdaki (a) maddesine göre alınmış olması kaydıyla; ATPL sınavından alınan geçer not ATPL(A) tanzimi için CPL(A) lisansında bulunan IR(A)’nın son geçerlilik tarihinden itibaren 7 yıl geçerli kalmaya devam eder.

                  c) ATPL(A) sınavından alınan geçer not, Uçuş Mühendisi lisansındaki tip yetkisinin geçerlilik tarihinden itibaren 7 yıl geçerli kalmaya devam eder.

                  ç) PPL(A) sınavından alınan geçer not, PPL(A) tanzimi için 24 ay geçerlidir.

                  d) Validasyon sınavından alınan geçer not Validasyon belgesi tanzimi için 12 geçerlidir.

                  Sınav evrakının saklanması

                  MADDE 136 – (1) Sınavlarla ilgili her türlü evrak, doküman, tutanak ve bilgisayarlı sınav sistemi kayıtları süresiz olarak saklanır.

   

  BEŞİNCİ KISIM

  Uçuş Ve Tip İntibak Eğitim Organizasyonları

   

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Uçuş Eğitim Organizasyonları

                  Genel

                  MADDE 137 – (1) Uçuş Eğitim Organizasyonları kendi personeli olan, donanımlı, uygun bir ortamda işletilen, uçuş ve/veya sentetik uçuş eğitimi ve/veya belirli eğitim programları için teorik bilgi eğitimi veren kuruluşlardır. Bu Yönetmelikte belirtilen eğitimleri vermek isteyen FTO’lar SHGM’den yetki almalıdır.

                  Yetki alma

                  MADDE 138 – (1) FTO yetkisi alabilmek için başvuru sahipleri SHGM’ye operasyon ve eğitim manuellerini sunar. FTO, bu Yönetmelik hükümlerine uyumlu prosedürler geliştirmeli ve bu prosedürler FTO’nun kendi içindeki eksiklikleri anında tespit edecek bir kalite sistemi içermelidir. Başvurunun değerlendirilmesinden sonra FTO bu kısımda yer alan gereksinimleri karşıladığının tespiti açısından SHGM tarafından denetlenir. Denetleme olumlu geçtiği takdirde, başlangıç olarak FTO’ya bir yıllık yetki verilir, daha ileriki süreçlerde SHGM’nin takdirinde 3 yıla kadar temdit yapılabilir.

                  (2) Tüm eğitim kursları SHGM tarafından onaylanmalıdır.

                  (3) SHGM, kurs standartlarını ve öğrencilerin eğitim ve uçuşlarını takip edip denetler. Bu denetlemelerde, FTO tarafından eğitim kayıtlarına, yetki belgelerine, teknik kayıtlara, sunulara, çalışma notlarına, brifinglere ve diğer ilgili materyallerin incelenmesine izin verilir. SHGM tarafından FTO’ya yapılan denetlemeye ilişkin sonuç raporunun bir kopyası gönderilir.

                  (4) FTO’nun bu Yönetmelikte belirtilen yetki standartlarını sağlamadığı tespit edilirse SHGM, verilmiş olan yetkiyi askıya alabilir ya da iptal edebilir.

                  (5) Eğer FTO, onaylı bir kursta, işletmesinde ya da eğitim manuelinde değişiklik yapmak isterse bunlar uygulanmadan önce SHGM’nin onayı alınmalıdır.

                  (6) FTO, SHGM’nin onayına bağlı olarak, kendi bünyesinin bir parçasıymış gibi diğer eğitim kuruluşlarıyla eğitim düzenlemeleri yapabilir ya da alternatif hava alanlarından faydalanabilir.

                  Finansal kaynaklar

                  MADDE 139 – (1) FTO istenen standartlarda eğitimin yürütülebilmesi için yeterli finansal kaynağa sahip olduğunu SHGM’ye sunmalıdır. FTO bu konudan sorumlu bir müdür atar.

                  İdare ve istihdam

                  MADDE 140 – (1) İdare yapısı, standartları üst seviyede tutulabilecek tecrübeli ve nitelikli kişilerden oluşmalı ve personelin bu kişiler tarafından denetimine olanak sağlamalıdır. İdare yapısının detayları personelin sorumluluklarını da içerecek şekilde FTO’nun operasyon manuelinde sunulmalıdır.

                  (2) FTO, yeterli sayıda kalifiye ve uzman personelin istihdam edildiğini SHGM’ye göstermelidir. Entegre kurslarda aşağıdaki görevler için çalışanlar içinden üç kişi devamlı olarak istihdam edilir:

                  a) Eğitim Müdürü

                  b) Baş Uçuş Öğretmeni

                  c) Baş Yer Dersi Öğretmeni

                  (3) Modüler eğitim kursları için, bu konumlar sunulacak eğitimin sahasına göre birleştirilerek bir ya da iki kişiyle, sürekli veya yarım gün olarak doldurulabilir. Bunlardan en az birisi sürekli çalışmalıdır.

                  (4) Sunulacak eğitimin sahası açısından yarım gün çalışacak öğretmen sayısı SHGM’ce kabul edilebilir olmalıdır.

                  (5) Tüm öğrencilerin uçuş öğretmenlerine oranı, eğitim müdürü hariç, 6:1’ini geçmemelidir. Yüksek derecede gözetim veya pratik çalışmaların içeren yer eğitimlerinde sınıftaki öğrenci sayısı normalde 12’den fazla olmamalıdır.

                  Eğitim müdürü

                  MADDE 141 – (1) Eğitim müdürü; uçuş eğitimi, sentetik uçuş eğitimi ve teorik bilgi eğitiminin tatmin edici şekilde entegrasyonundan ve öğrencilerin gelişiminin gözetiminden sorumludur. Profesyonel pilot lisansları açısından uçuş öğretmeni olarak geniş tecrübe sahibi ve güvenilir bir yöneticilik kabiliyeti olmalıdır. Yürütülen uçuş eğitim kurslarıyla ilgili olarak ICAO Ek 1 uyumlu pilot lisansı ve yetkilere sahip (ya da eğitim müdürü olarak atanmadan önceki son üç yıl içinde sahip olmuş) olmalıdır.

                  Baş uçuş öğretmeni

                  MADDE 142 – (1) Baş uçuş öğretmeni, uçuş ve sentetik uçuş öğretmenlerinin gözetiminden ve tüm uçuş eğitimi ve sentetik uçuş eğitiminin standart hale getirilmesinden sorumludur. Baş uçuş öğretmeni:

                  a) Yürütülen eğitimle ilgili olarak en üst düzeyde profesyonel pilot lisansına sahip olmalı,

                  b) Yürütülen eğitimle ilgili olarak yetkilere sahip olmalı,

                  c) Kursta kullanılan uçak tiplerinden en az birinden uçuş öğretmeni yetkisi sahibi olmalı,

                  ç) 200 saati aletle yer süresi olabilecek şekilde en az 500 saat yürütülen uçuş kursuyla ilgili uçuş eğitimi görevlerini kapsayan minimum 1.000 saat sorumlu pilot uçuş süresine sahip olmalıdır.

                  Sentetik uçuş öğretmenleri dışındaki öğretmenler

                  MADDE 143 – (1) Öğretmenler aşağıdaki hususları taşımalıdır:

                  a) Görevlendirildikleri uçuş kursuyla ilgili olarak pilot lisansı ve yetkilere sahip olmalıdır.

                  b) Uygunluğuna göre aletle uçuş yetkisi öğretmeni, uçuş öğretmeni, tip/sınıf yetkisi öğretmeni gibi yürütülen kursun bölümüne bağlı olarak öğretmen yetkisi sahibi olmalıdır.

                  c) Bir FTO’da belirli bir eğitimi yürütebilmek için SHGM’den onay almalıdır.

                  ç) Maksimum uçuş saatleri, maksimum uçuş görev süreleri ve öğretmenlerin öğretim görevleri arasındaki dinlenme süreleri SHGM’ce kabul edilebilir olmalıdır.

                  Sentetik uçuş eğitimi öğretmenleri

                  MADDE 144 – (1) FTD ve FNPT I üzerindeki eğitim görevleri için yürütecekleri kursla ilgili pilot lisansı ve yetkilere sahip ya da atanmalarından önceki üç yıl içinde belirtilen lisans ve yetkilere sahip olmuş ve eğitim tecrübesine sahip olmalıdır. Uçuş simülatörü ve/veya FNPT II üzerindeki uçuş eğitimi görevleri için, öğretmenlerin FI(A), TRI(A), CRI(A) ya da SFI(A) yetkisi bulunmalıdır.

                  Baş yer dersi öğretmeni

                  MADDE 145 – (1) Tüm yer öğretmenlerinin gözetiminden ve bütün teorik bilgi eğitiminin standart hale getirilmesinden sorumlu olacaktır. Geçmişinde havacılık konusunda pratik sahibi ve eğitim teknikleri ile ilgili bir kursa katılmış olacak ya da teorik bilgi eğitimi vermede geniş bir geçmiş tecrübesi bulunacaktır.

                  Teorik bilgi öğretmenleri

                  MADDE 146 – (1) Teorik bilgi öğretmenleri, lisans ve yetki sınav konularında havacılık tecrübesi sahibi olacaklar ve işe başlatılmadan önce öğretim yapacakları konuda geliştirdikleri materyaller üzerine bir test sunusu yaparak yeterliliklerini göstereceklerdir.

                  Kayıtlar

                  MADDE 147 – (1) Kayıtların saklanması ile ilgili esaslar:

                  a) FTO uygun idari personel kullanarak aşağıdaki kayıtları an az 5 sene saklayacaktır:

                  1) Her bir öğrenciye verilen yer, uçuş ve benzetilmiş uçuş eğitimlerinin detayları

                  2) Öğretmenlerce hazırlanmış, değerlendirmeleri de içeren düzenli ve ayrıntılı gelişme raporları ve düzenli gelişme uçuş testleri ve yer sınavları.

                  3) Sağlık sertifikalarının bitiş tarihi, yetkiler, vb. gibi kişisel bilgiler.

                  b) Öğrenci eğitim kayıt formatları Eğitim manuelinde belirtilecektir.

                  c) FTO, SHGM istediğinde eğitim kayıt ve raporlarını sunacaktır.

                  Eğitim programı

                  MADDE 148 – (1) Sunulacak her kursla ilgili ayrı bir eğitim programı geliştirilecektir. Bu program, haftalık ya da aşamalı sunu şeklinde uçuş ve teorik bilgi eğitiminin detaylarını, standart egzersizleri ve özeti içermelidir. Sentetik uçuş ve teorik bilgi eğitimleri özellikle öğrencilerin yer eğitiminde kazandıkları bilgiyi uçuş egzersizlerine uygulayabilmelerini sağlayacak şekilde aşamalandırılmalıdır. Eğitimde karşılaşılan problemlerin bir sonraki eğitimde çözümlenebilmesi için düzenlemeler yapılmalıdır. Eğitim programının içeriği ve sıralaması SHGM tarafından kabul edilebilir olmalıdır.

                  Eğitim uçakları

                  MADDE 149 – (1) Eğitim kurslarına uygun şekilde yeterli bir eğitim uçak filosu sağlanacaktır. Her uçakta öğretmen ve öğrencinin kullanabileceği duble ana uçuş kontrolleri bulunmalıdır. Tek bir kumandanın hem öğrenci hem de öğretmen tarafından kullanılabildiği düzenek kabul edilmeyecektir. Filo, eğitimdeki kurslara uyumlu olacak şekilde, stalling ve spinden kaçınmayı göstermeye uygun uçaklar, aletli meteorolojik şartları benzetebilecek ekipman ve istenilen eğitimdeki aletli uçuş ekipmanıyla donatılmış uçakları içermelidir. Sadece SHGM tarafından onaylanan uçaklar eğitim amaçlı kullanılacaktır.

                  Havaalanları

                  MADDE 150 – (1) Uçuş eğitiminin yürütüldüğü ana havaalanı ve herhangi bir alternatif ana havaalanı aşağıdaki tesislere sahip olmalıdır:

                  a) Eğitim uçaklarının izin verilen minimum kalkış ve iniş ağırlıklarında normal kalkış ve inişine olanak sağlayacak aşağıdaki özelliklere sahip en az bir pist ya da kalkış alanı:

                  1) Operasyon bölgesi, durgun rüzgâr (4 deniz milinin altında) koşullarında ve yılın en sıcak ayındaki ortalama ısıya eşit sıcaklıkta,

                  2) Kalkış yolunun en az 50 feet çevresine kadar olan tüm engeller temizlenmiş,

                  3) Üretici firma tarafından tavsiye edilen motor, iniş takımı ve flap kullanımına uygun,

                  4) Yerden kesildikten sonra en iyi tırmanma oranı süratine geçiş için üstün pilotluk yeteneği veya tekniği gerektirmeyecek pist uzunluğu,

                  b) Yer seviyesinde her pistin sonundan görülebilecek şekilde rüzgâr istikamet göstergesi,

                  c) Gece eğitimi için kullanılacaksa yeterli pist ışıklandırması,

                  ç) Eğitim gereksinimlerinin SHGM’in onayıyla diğer hava/yer iletişim araçlarıyla emniyetli bir şekilde yerine getirildiği durumlar dışında bir hava trafik kontrol servisi.

                  Uçuş operasyonu için tesisler

                  MADDE 151 – (1) Uçuş operasyonları açısından aşağıda belirtilen tesisler bulunmalıdır:

                  a) Uçuş operasyonlarını kontrol etmek için gerekli olanakları içeren bir operasyon odası.

                  b) Aşağıdaki imkânları sunan bir uçuş planlama odası:

                  1) Uygun güncel haritalar ve çizelgeler.

                  2) Güncel havacılık bilgi hizmetleri (AIS).

                  3) Güncel meteoroloji bilgileri.

                  4) Hava trafik kontrol ve operasyon odasıyla iletişim.

                  5) Standart seyrüsefer rotaları gösteren haritalar.

                  6) Yasak ve tehlikeli bölgeleri gösteren haritalar.

                  7) Uçuş emniyetiyle ilgili diğer materyaller.

                  c) Gerekli büyüklükte ve sayıda brifing odaları/kabinleri.

                  ç) Denetçiler için uygun ofisler ve uçuş öğretmenlerine öğrencilerle ilgili rapor yazma, kayıtları tamamlama gibi işlere olanak sağlayacak uygun ofisler.

                  d) Öğretmenler ve öğrenciler için odalar.

                  Teorik bilgi eğitim tesisleri

                  MADDE 152 – (1) Teorik bilgi eğitimi için şu tesisler sağlanacaktır:

                  a) Halihazırdaki öğrenci mevcuduna göre yeterli sınıflar.

                  b) Teorik bilgi eğitimini desteklemek için uygun gösteri ekipmanı.

                  c) R/T eğitim ve test tesisi.

                  ç) Kurs özet içeriğindeki yayımları içeren bir referans kütüphane.

                  d) Öğretim personeli için ofisler.

                  Eğitime kabul şartları

                 MADDE 153 – (Değişik:RG-31/12/2007-26743-2.Mükerrer)

                  (1) Eğitime kabul edilen bir öğrenci, eğitimini aldığı lisansa uygun sağlık sertifikası sahibi olmalı ve  bu Yönetmeliğin 24 ncü maddesinde belirtilen öğrenci pilot lisansı alma şartlarını sağlamalıdır.

                  (2) Eğitime kabul edilen öğrenci SHGM tarafından onaylandığı şekilde FTO tarafından istenilen kabul gereksinmelerini karşılamalıdır.

                  (3) Ön şartları taşımayanların bir kurs yada eğitime kabulünden doğacak her türlü sorumluluk FTO’ya aittir.

                  Eğitim ve operasyon manueli

                  MADDE 154 – (1) FTO, personelin görevlerini yerine getirmesine imkân sağlamak ve öğrencilere yol göstermek açısından kurs şartlarına uyulmasında istenen bilgi ve talimatları içeren bir eğitim manueli ve operasyon manueli hazırlayacaktır. Bir FTO eğitim manueli, operasyon manueli ve FTO’nun onay belgelerinde bulunan bilgileri personelin ve uygun olursa öğrencilerin imkânına sunmalıdır. Değişiklik prosedürü manuellerde belirtilecek ve değişiklikler düzenli olarak kontrol edilecektir.

                  (2) Eğitim manuelleri, öğrencilerin eğitimin her safhasında uyması gereken standartları, hedefleri ve eğitim amaçlarını ortaya koyacak ve aşağıda belirtilen hususları içerecektir:

                  a) Bölüm 1- Eğitim planı

                  b) Bölüm 2- Brifing ve uçuş egzersizleri

                  c) Bölüm 3- Sentetik uçuş eğitimi

                  ç) Bölüm 4- Teorik bilgi eğitimi

                  (3) Operasyon manueli, uçuş öğretmenleri, sentetik uçuş öğretmenleri, yer öğretmenleri, operasyon ve bakım personeli gibi belirli gruplara ilişkin bilgileri sağlamalı ve aşağıda belirtilen hususları içermelidir:

                  a) Genel

                  b) Teknik

                  c) Rota

                  ç) Personel eğitimi

   

  İKİNCİ BÖLÜM

  Tip İntibak Eğitim Organizasyonları

                  Genel

                  MADDE 155 – (1) Tip intibak eğitim organizasyonları kendi personeli olan, donanımlı, uygun bir ortamda işletilen, uçuş ve/veya sentetik uçuş eğitimi ve/veya belirli eğitim programları için teorik bilgi eğitimi veren kuruluşlardır. Bu Yönetmelikte belirtilen eğitimleri vermek isteyen TRTO’lar SHGM’den yetki almalıdır.

                  Yetki alma

                  MADDE 156 – (1) TRTO yetkisi alabilmek için başvuru sahipleri SHGM’ye kalite sistemini ve eğitim detaylarını içeren operasyon ve eğitim manuellerini sunar. Başvurunun değerlendirilmesinden sonra TRTO bu kısımda yer alan gereksinimleri karşıladığının tespiti açısından SHGM tarafından denetlenir. Denetleme olumlu geçtiği takdirde, başlangıç olarak TRTO’ya bir yıllık yetki verilir, daha ileriki süreçlerde SHGM’nin takdirinde 3 yıla kadar temdit yapılabilir.

                  (2) Tüm eğitim kursları SHGM tarafından onaylanmalıdır.

                  (3) TRTO’ya verilmiş yetki standartlarının minimum yetki koşullarını sağlamadığı tespit edilirse SHGM yetkiyi askıya alabilir ya da iptal edebilir.

                  (4) Eğer TRTO, onaylı bir kursta, işletmesinde ya da eğitim manuelinde değişiklik yapmak isterse bunlar uygulanmadan önce SHGM’nin onayı alınmalıdır.

                  (5) TRTO, SHGM’nin onayına bağlı olarak, kendi bünyesinin bir parçasıymış gibi diğer eğitim kuruluşlarıyla eğitim düzenlemeleri yapabilir ya da alternatif hava alanlarından faydalanabilir.

                  Finansal kaynaklar

                  MADDE 157 – (1) TRTO istenen standartlarda eğitimin yürütülebilmesi için yeterli finansal kaynağa sahip olduğunu SHGM’ye sunmalıdır. TRTO bu konudan sorumlu bir müdür atayacaktır.

                  İdare ve istihdam

                  MADDE 158 – (1) İdare yapısı, standartları üst seviyede tutulabilecek tecrübeli ve nitelikli kişilerden oluşmalı ve personelin bu kişiler tarafından denetimine olanak sağlamalıdır. İdare yapısının detayları, personelin sorumluluklarını da içerecek şekilde TRTO’nun operasyon manuelinde sunulmalıdır.

                  (2) TRTO, SHGM tarafından kabul edilebilir bir Eğitim Müdürü atayacaktır. TRTO’nun bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu eğitim müdürünün sorumluluğunda olacaktır. Bu kişi doğrudan SHGM’ye karşı sorumludur.

                  (3) TRTO, eğitim hedeflerine yerine getirmek için yeterli personele sahip olacaktır. Her bir öğretmenin görevi tanımlanmalı ve yazılı kayda dökülmedir.

                  Tip intibak öğretmenleri

                  MADDE 159 – (1) Tip intibak öğretmenleri aşağıda belirtilen özelliklere sahip olacaktır;

                  a) Yürütecekleri uçuş eğitim kurslarıyla ilgili pilot lisansı ve yetkiler,

                  b) Kursta kullanılan uçaklar için tip intibak öğretmenlik yetkisi,

                  c) TRTO’da belirli eğitimi yürütebilmek için SHGM’den onay.

                  Sentetik uçuş eğitimi öğretmenleri

                  MADDE 160 – (1) Bir FTD’de verilecek uçuş eğitimleri için öğretmenler atandıkları kursla ilgili eğitmenlik tecrübesine ve geçerli bir pilot lisansına sahip ya da ilk atanmalarından önceki 3 yıl içinde pilot lisansına sahip olmuş olmalıdır. Bir uçuş simülatöründe ve/veya FTD’de ve/veya FNPT II’de çok pilot tip yetkisi ve/veya MCC uçuş eğitimi verecek öğretmenler TRI ya da SFI yetkinse sahip olmalıdır.

                  Teorik bilgi öğretmenleri

                  MADDE 161 – (1) Teorik bilgi eğitimi ilgili tip/sınıfa ait yetkiye sahip bir öğretmen ya da uygun havacılık deneyimi ve ilgili hava aracı hakkında bilgi sahibi olan bir uçuş mühendisi, bakım mühendisi ya da uçuş operasyon görevlisi tarafından verilebilir.

                  Eğitim standartları

                  MADDE 162 – (1) TRTO, eğitim merkez operasyonlarının ve eğitimin verimli ve etkin şekilde yürütüldüğünü sağlamak için sistem geliştirir. Kalite sistemi, TRTO politikalarının, prosedürlerinin ve eğitiminin etkinliğinin tespitini sağlamalıdır.

                  Kayıtlar

                  MADDE 163 – (1) Kayıtların saklanması ile ilgili esaslar:

                  a) TRTO uygun idari personel kullanarak aşağıdaki kayıtları an az 5 sene saklayacaktır:

                  1) Eğitim alan pilota ait kurs öncesi ve sırasındaki değerlendirmeler,

                  2) Eğitim alan her bir bireye ait teorik bilgi, uçuş ve simüle uçuş eğitim detayları,

                  3) TRTO personeli ile ilgili sağlık sertikası, yetki vb. bitiş tarihi gibi şahsi bilgiler.

                  b) Öğrenci eğitim kayıt formatları eğitim manuelinde belirtilir.

                  c) TRTO, SHGM istediğinde eğitim kayıt ve raporlarını sunar.

                  Eğitim programı

                  MADDE 164 – (1) Verilen her kursla ilgili ayrı bir eğitim programı geliştirilmelidir. Bu program, haftalık ya da aşamalı sunu şeklinde uçuş ve teorik bilgi eğitiminin detaylarını, standart egzersizleri ve özeti içermelidir. Sentetik uçuş ve teorik bilgi eğitimleri özellikle eğitim alanların yer eğitiminde kazandıkları bilgiyi uçuş egzersizlerine uygulayabilmelerini sağlayacak şekilde aşamalandırılmalıdır. Eğitimde karşılaşılan problemlerin bir sonraki uçuş eğitiminde çözümlenebilmesi için düzenlemeler yapılmalıdır.

                  Eğitim uçakları

                  MADDE 165 – (1) Her bir uçak onaylı kursla ilgili istenen eğitim özelliklerine göre donanıma sahip olmalıdır.

                  Tesisler

                  MADDE 166 – (1) Uygun eğitim tesisleri sağlanmalıdır.

                  Eğitime kabul şartları

                  MADDE 167 – (1) TRTO’lar eğitim alacak kişilerin bu Yönetmelikte açıklanan tip intibak eğitimi için gereken ön koşulları sağlamış olmalarından sorumlu olacaktır. Ön şartları taşımayan birinin bir kurs ya da eğitime kabulünden doğacak her türlü sorumluluk TRTO’ya aittir.

                  Eğitim ve operasyon manueli

                  MADDE 168 – (1) Bir TRTO, personelin görevlerini yerine getirmesine imkân sağlamak ve eğitim alacaklara yol göstermek açısından kurs şartlarına uyulmasında istenen bilgi ve talimatları içeren bir eğitim manueli ve operasyon manueli hazırlar. TRTO, eğitim manueli, operasyon manueli ve TRTO’nun onay belgelerinde bulunan bilgileri personelin ve uygun olursa eğitim alacakların imkânına sunar. Değişiklik prosedürü manuellerde belirtilir ve değişiklikler düzenli olarak kontrol edilir.

                  (2) Eğitim manuelleri, eğitim alacakların eğitimin her safhasında uyması gereken standartları, kursa kabul için gerekenleri hedefleri ve eğitim amaçlarını ortaya koymalı ve aşağıda belirtilen hususları içermelidir:

                  a) Bölüm 1- Eğitim Planı

                  b) Bölüm 2- Özetleme ve Hava ile ilgili alıştırmalar

                  c) Bölüm 3- Sentetik Uçuş Eğitimi

                  ç) Bölüm 4- Teorik Bilgi Eğitimi

                  (3) Operasyon manueli, tip intibak öğretmenleri, sentetik uçuş öğretmenleri, yer öğretmenleri, operasyon ve bakım personeli gibi belirli gruplara ilgili bilgileri sağlamalı ve aşağıda belirtilen hususları içermelidir:

                  a) Genel

                  b) Teknik

                  c) Rota

                  ç) Personel Eğitimi

   

   

  ALTINCI KISIM

  Diğer Hükümler

                  Yürürlükten kaldırılan mevzuat

                  MADDE 169 – (1) 12/2/1958 tarihli ve 9832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Münakalat Vekaleti Sivil Havacılık Dairesi Pilot Lisans ve Sertifika Talimatı (SHD T-33) yürürlükten kaldırılmıştır.

                  Planör kategorisi

                  MADDE 170 – (1) Münakalat Vekaleti Sivil Havacılık Dairesi Pilot Lisans ve Sertifika Talimatı (SHD T-33) içinde yer alan Planör Kategorisi ile ilgili hususlar SHGM tarafından çıkarılacak talimat ile ayrıca belirlenir.

                  İdari yaptırımlar

     (Ek:RG-12/12/2011-28140) EK MADDE 1 – (1) SHGM tarafından lisanslandırılan veya yetkilendirilen pilot, sivil havacılık personeli, eğitim organizasyonu yönetici personeli veya yetkililerinden bu Yönetmelikte belirtilen kurallara uymayanlara aşağıdaki idari yaptırımlar uygulanır;

  a) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yetkilendirilen eğitim organizasyonlarının, bu Yönetmelikte, ICAO veya JAA dokümanlarında belirlenen asgari yeterliliklerin tamamının veya bir kısmınının karşılanmadığının veya kaybedildiğinin tespit edilmesi halinde, eğitim yetkileri, uygun hale getirilinceye kadar askıya alınır, üç ay içerisinde asgari yeterlilikler yerine getirilmediği takdirde de iptal edilir.

  b) SHGM tarafından yetkilendirilen eğitim organizasyonları yetkili kılındıkları eğitimleri SHGM’den onaylı eğitim el kitaplarına uygun şekilde zamanında ve tam olarak vermemesi halinde, ilgili eğitim yetkileri askıya alınır, üç ay içerisinde eksikliklerin giderilmemesi halinde eğitim yetkilerinin bir kısmı veya tamamı iptal edilir.

  c) Bu Yönetmelik esaslarına göre yetkilendirilen eğitim organizasyonlarında yapılması planlanan yönetici personel değişikliğinin en az on gün önceden SHGM’nin onayına sunulmaması, ayrılan bir yöneticinin en fazla on gün içinde SHGM’ye bildirilmemesi, ayrılan bir yönetici personelin yerine en fazla onbeş gün içinde atanacak yeni yönetici personelin SHGM’nin onayına sunulmaması halinde eğitim organizasyonunun yetkisi yönetici personel tamamlanıncaya kadar askıya alınır, üç ay içerisinde tamamlanmadığı takdirde de iptal edilir.

  ç) Bu Yönetmelikte belirtilen eğitim programlarını hazırlamayan, eğitimleri SHGM’den onaylı eğitim el kitaplarına uygun şekilde zamanında ve tam olarak vermeyen, eğitim organizasyonlarında görevli eğitim müdürü ve uygunluğuna göre baş uçuş öğretmeni veya baş yer dersi öğretmeninin yönetici onay belgesi iptal edilir.

  d) Sorumlu yönetici personelden herhangi birisinin yönetici onay belgesinin SHGM tarafından ilk kez iptal edilmesi halinde bu yönetici en az bir yıl süreyle, ikinci kez iptali halinde ise süresiz olarak havacılık işletmelerinde veya eğitim organizasyonlarında yönetici personel olarak görev alamaz.

  e) Bu Yönetmelik hükümlerine göre lisanslandırılan veya yetkilendirilen pilotlar, bu Yönetmelikte belirtilen imtiyazlarını uygun kullanmamaları veya uçuş disiplinsizliğinde bulunmaları halinde, SHGM tarafından oluşturulacak bir değerlendirme komisyonunun tespit edeceği kusur derecesine göre, pilot lisansları yedi günden üç aya kadar askıya alınır. Askı bitim tarihinden itibaren üç yıl içerisinde aynı ya da benzer uygunsuzluğun tekrarlanması halinde ise pilot lisansları bir yıllığına askıya alınır. Lisansı bir yıllığına askıya alınmış kişilerin bir kez daha lisansının bu madde çerçevesinde askıya alınmasını gerektirecek harekette bulunmaları halinde lisansları bir daha verilmemek üzere iptal edilir. Uçuş emniyetini ağır ihmal ile veya kasıtlı olarak ihlal edenlerin lisansları bu sürelere tabi olmaksızın değerlendirme komisyonu kararı ile iptal edilir.

  f) 85 ve 86 ncı maddelere göre yetkilendirilen uçuş öğretmenlerinin, bu Yönetmelikte belirtilen imtiyazlarını uygun kullanmadıklarının tespiti halinde SHGM tarafından oluşturulacak bir değerlendirme komisyonunun tespit edeceği kusur derecesine göre, öğretmenlik yetkileri bir aydan bir yıla kadar askıya alınır. Askı bitim tarihinden itibaren üç yıl içerisinde aynı ya da benzer uygunsuzluğun tekrarlanması halinde ise öğretmenlik yetkileri bir daha verilmemek üzere iptal edilir. Bu imtiyazlarını ağır ihmal ile veya kasıtlı olarak uygunsuz kullananların öğretmenlik yetkileri ve gerekli görülmesi halinde lisansları bu sürelere tabi olmaksızın değerlendirme komisyonu kararı ile iptal edilir.

  g) 115 ve 116 ncı maddelere göre yetkilendirilen kontrol pilotlarının, bu Yönetmelikte belirtilen imtiyazlarını uygun kullanmadıklarının tespiti halinde, SHGM tarafından oluşturulacak bir değerlendirme komisyonunun tespit edeceği kusur derecesine göre kontrol pilotluğu yetkileri bir aydan bir yıla kadar askıya alınır. Askı bitim tarihinden itibaren üç yıl içerisinde aynı ya da benzer hareketin tekrarlanması halinde ise kontrol pilotluğu yetkileri bir daha verilmemek üzere iptal edilir. Bu imtiyazlarını ağır ihmal ile veya kasıtlı olarak uygunsuz kullananların kontrol pilotluğu yetkisi ve gerekli görülmesi halinde öğretmenlik yetkisi ve lisansları bu sürelere tabi olmaksızın değerlendirme komisyonu kararı ile iptal edilir.

  ğ) Bu madde kapsamında değerlendirme komisyonu tarafından hakkında idari yaptırım uygulanmasına karar verilen pilotun yabancı olması durumunda bu madde hükümlerine bakılmaksızın validasyon belgesi yenilenmemek üzere iptal edilir ve pilot lisansını düzenleyen sivil havacılık teşkilatına bilgi verilir.

  (2) Bu maddede düzenlenen idari yaptırımlar, bu Yönetmelik hükümlerine göre yetkilendirilen pilot, uçuş öğretmeni, kontrol pilotu ve sorumlu yönetici personel hakkında SHGM tarafından oluşturulacak değerlendirme komisyonunun teklifi ve Genel Müdür onayı ile uygulanır. Değerlendirme komisyonu; SHGM personelinden biri pilot olmak üzere asgari 3 teknik denetçiden ve gerekli görülmesi halinde hava trafik kontrolöründen oluşur. Komisyon tarafından gerekli görülmesi halinde işletmenin uçuş emniyetten sorumlu yönetici personelinin görüşlerine de başvurulur.

                  Düzenlenmiş belgelerin imtiyazları

                  GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce milli mevzuat hükümlerine göre tanzim edilmiş lisans, yetki, yetkilendirme, onay, validasyon ve sağlık sertifikaları, temdit veya yenilemenin bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılması koşuluyla aynı imtiyazlarla geçerli olmaya devam eder.

                  Düzenlenmiş belgelerin çevrilmesi

                  GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından teorik bilgi sınavları yapılarak lisans sahibi olmuş pilotlar JAR-FCL lisansı alabilmek için Ek-1’de belirtilen gereklilikleri karşılamalıdır.

                  Çok pilota sertifikalı uçaklarda tip yetkisi almanın istisnası

                  GEÇİCİ MADDE 3 – (Değişik:RG-18/04/2007-26497)

  (1) Çok pilota sertifikalı uçaklarda ilk defa tip yetkisi için başvuranlarda 31/12/2007 tarihine kadar 72 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendindeki şart yerine ATPL (A) teorik bilgi kursunu tamamlama şartı aranır.

                  (2) 31/12/2007 tarihine kadar 72 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendindeki şartı yerine getirmeden çok pilota sertifikalı uçaklarda tip yetkisi almış lisans sahipleri, başka bir çok pilota sertifikalı uçak için tip yetkisi almak istediğinde 72 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendindeki şart aranır.

  (3) (Ek:RG-31/12/2007-26743-2.Mükerrer) Bu yönetmeliğin 72 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendindeki şartı yerine getirmeden çok pilota sertifikalı uçaklarda birden fazla tip yetkisi alan lisans sahiplerinin tip yetkileri,  en son aldıkları veya kullanmakta oldukları geçerli yalnız bir tip ile sınırlandırılır.

                  Verilen kontrol pilotu yetkilendirmeleri

                  GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce kontrol pilotu olarak yetkilendirilen pilotların milli yetkileri, yetkilendirme bitim tarihlerine kadar geçerlidir.

                  (2) Bu Yönetmeliğin yayım tarihinden önce kontrol pilotu olarak yetkilendirilen pilotlar, SHGM’ye JAR-FCL ve JAR-OPS bilgilerine sahip olduklarını göstermeleri şartıyla JAR-FCL kontrol pilotu olarak tekrar yetkilendirilirler. Bu pilotların daha sonraki yetkilendirilmelerinde bu Yönetmeliğin 116 ncı maddesinde belirtilen şartlar aranır.

                  Tamamlanan eğitim ve sınavlar

                  GEÇİCİ MADDE 5 – (1) SHGM tarafından JAA merkezi soru bankası kullanılarak ilk sınavın yapıldığı 1/1/2002 tarihinden önce, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş uçuş eğitim organizasyonları ile diğer kurum ve kuruluşlar tarafından verilen teorik bilgi ve uçuş eğitimleri ile bu eğitimler sonucunda belirtilen tarihten önce yapılan teorik bilgi ve uçuş sınavlarında başarılı olarak, belirli bir uçuş saatinin doldurulması, yeterlilik kontrolünden geçilmesi veya belge eksikliği gibi ihtiyaç duyulan diğer ilave gerekleri de başarıyla tamamlayan adayların lisansları hemen, henüz tamamlayamadığı için bekleyen adayların lisansları bu eksikliklerin giderilerek 31/12/2006 tarihine kadar başvurulması halinde düzenlenir.

                  Yeni lisans formatının kullanılması

                  GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından itibaren en geç 6 ay sonra, ICAO ve milli usullere göre alınmış olanlar da dahil olmak üzere, yapılacak her türlü lisans tanzimi, temdidi, yenilenmesinde bu Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenecek JAR-FCL lisans formatı kullanılır, ancak Yönetmelik Ek-1 hükümlerine göre JAR-FCL lisansına çevrilme şartlarını taşımayan lisansların kapak sayfasına "ICAO standartlarına uygun olarak tanzim edilmiştir" ifadesi yazılır. (Değişik ibare:RG-31/12/2007-26743-2.Mükerrer) 31/12/2008 tarihine kadar yeni format ile değiştirilmeyen lisansların tüm yetki ve imtiyazları askıya alınmış sayılır.

                  Yürürlük

                  MADDE 171 – (1)Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                  Yürütme              

       (Ek:RG-12/12/2011-28140) MADDE 172 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

   

   

   

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazetenin

                                     Tarihi                                                             Sayısı

  06/06/2006

  26190

  Yönetmelikte Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetenin

                                     Tarihi                                                             Sayısı

  1-

  18/04/2007

  26497

  2-

  31/12/2007

  26743-2.Mükerrer 

  3-

  12/12/2011 

  28140 

  4-

   

   

   

   

   

               Ek – 1 Milli Lisansların JAR – FCL Lisansına Çevrilmesinde İzlenecek Usuller

   

               1. Pilot lisansları:

               (1) Milli usullere göre tanzim edilmiş pilot lisanslarını JAR-FCL lisansına çevirmek isteyen adaylar asağıdaki şartları yerine getirmelidir:

               a) ATPL(A) ve CPL(A) için, yeterlilik kontrolü olarak sahip olunan lisansın imtiyazlarına ilişkin bu Yönetmeliğin ilgili bölümlerindeki tip/sınıf ve eğer varsa aletli uçuş yetkisi temdit gereksinimlerini yerine getirmek.

               b) ATPL(A) ve CPL(A) için, JAR-OPS 1 ve JAR-FCL’in ilgili bölümlerindeki bilgi birikimine sahip olduğunu SHGM’ye göstermek.

               c) Sadece PPL(A) için, JAA gereksinimlerinin ilgili bölümlerindeki bilgi birikimine sahip olduğunu SHGM’ye göstermek.

               ç) IR imtiyazlarına sahipse, bu Yönetmelikte belirtilen şekilde İngilizce bilgisine sahip olmak.

               d) Aşağıdaki tabloda belirtilen tecrübe gereksinimlerini karşılamak:

   

   

   

  Milli lisans

   

  Toplam uçuş tecrübesi (saat)

   

  İlave gereksinimler

  Yerini alacak JAR-FCL lisansı ve koşulları

   

  Koşulların kaldırılması

   

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

   

   

  ATPL(A)

   Çok pilotlu uçaklarda sorumlu pilot olarak

  > 1500

  yok

  ATPL(A)

  yok

  (a)

   

  ATPL(A)

  Çok pilotlu uçaklarda

  >1500

  yok

  (c)(4)teki gibi

  (c)(5) teki gibi

  (b)

   

  ATPL(A)

  Çok pilotlu uçaklarda

  >500

  Uçuş Planlama ve Performans bilgisinin yeterli olduğunu SHGM’ye göstermek

  İkinci pilot tip yetkisi tahdidi bulunan  ATPL(A)

  ATPL yetenek testinde sorumlu pilot olarak uçabilme yeterliliğini göstermek

  (c)

  CPL/IR(A) ve milli usullere göre yapılmış ICAO ATPL teorik  sınavlar geçilmiş

  Çok pilotlu uçaklarda ya da JAR OPS 1’ e veya eşdeğer ulusal operasyon gereksinimlerine göre tek pilota sertifikalı uçaklarda çok pilot operasyonlarında

  >500

  (i) Uçuş Planlama ve Performans bilgisinin yeterli olduğunu SHGM’ye göstermek

   

  (ii) 100 saat sorumlu pilot uçuş süresi ve geçerli çok motor IR(A) bulunmak

  JAR-FCL ATPL teorik bilgi kredisi bulunan  CPL/IR(A)

  yok

  (d)

  CPL/IR(A)

  Çok pilotlu uçaklarda ya da JAR OPS 1’ e veya eşdeğer ulusal operasyon gereksinimlerine göre tek pilota sertifikalı uçaklarda çok pilot operasyonlarında

  >500

  (i) JAR-FCL ATPL(A) bilgi sınavını geçmek (Bak. Açıklama)

   

  (ii) 100 saat sorumlu pilot uçuş süresi ve geçerli çok motor IR(A) bulunmak

  JAR-FCL ATPL teorik bilgi kredisi bulunan  CPL/IR(A)

  yok

  (e)

   

   

   

  Milli lisans

  Toplam uçuş süresi tecrübesi

  İlave gereksinimler

  Yerini alacak

  JAR-FCL lisansı ve koşulları

   Koşulların kaldırılması şartı

   

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

   

   

  CPL/IR(A)

  Tek pilotlu uçaklarda sorumlu pilot olarak

  > 500

  yok

  Tip / Sınıf yetkileri tek pilotlu uçaklara tahditli CPL/IR(A)

   

   

   

     (f)

  CPL/IR(A)

  Tek pilotlu uçaklarda sorumlu pilot olarak

  < 500

  Uçuş planlama ve uçuş performans bilgisine sahip olduğunu göstermek

  (4)(f)’ deki gibi

  Yönetmelikte açıklandığı şekilde çok pilot tip yetkisi almak

   

   

   

    (g)

  CPL(A)

  Tek pilotlu uçaklarda sorumlu pilot olarak

  > 500

  uygulanabiliyorsa gece uçuş yetkisi

  Tip / Sınıf yetkileri tek pilotlu uçaklara tahditli CPL(A)

   

   

   

    (h)

  CPL(A)

  Tek pilotlu uçaklarda sorumlu pilot olarak

  < 500

  (i) uygulanabiliyorsa gece uçuş yetkisi

  (ii) Uçuş performans ve planlama bilgisine sahip olduğunu göstermek

  (4)(h) deki gibi

   

   

   

   

   

   

     (i)

  PPL/IR(A)

  Aletli uçuş şartlarına göre

  >=75

  aletli uçuş yetkisinin içinde gece uçuş imtiyazları bulunmuyorsa;  gece uçuş yetkisi

  PPL/IR(A) (IR, PPL ile kısıtlı)

  Uçuş performans ve planlama bilgisine sahip olduğunu göstermek

   

   

    

     (j)

  PPL(A)

  Uçaklarda

  >=75

  Radyo seyrüsefer yardımcılarını kullanabildiğini göstermek

  PPL(A)

   

   

   

    (k)

   

   

               Açıklama: Çok pilot uçak tip yetkisi bulunan bir CPL sahibi, aynı tipte uçmaya devam ettiği sürece ATPL(A) teorik bilgi sınavından geçmek zorunda değildir. Ancak bu kişiye JAR-FCL lisansı için ATPL(A) teorik bilgi kredisi verilmez. Eğer bu kişi, farklı bir çok pilotlu uçakta tip yetkisi istiyorsa, 3. sütunun (e)(i) maddesindeki şartları sağlamalıdır.

   

   

   

   

   

               2. Öğretmen yetkileri

   

  Sahip olunan milli yetki ya da imtiyazlar

  Tecrübe

  İlave JAA gereksinimleri

  Yerini alacak JAR-FCL yetkisi

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  FI(A)/IRI(A)/TRI(A)/CRI(A)

  İlgili yetki için bu Yönetmelikte istenen şartlar

  JAR FCL 1 ve JAR-OPS’un ilgili bölümlerindeki bilgiye sahip olduğunu SHGM’ye göstermek

  FI(A)/IRI(A)/TRI(A)/CRI(A)

   

   

               3. SFI yetkisi

  Sahip olunan milli yetki

  Tecrübe

  İlave JAA gereksinimleri

  Yerini alacak JAR-FCL yetkisi

   

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  SFI(A)

  MPA pilotu olarak

  >1 500 saat

  (i) JAA üye ülkece düzenlenmiş bir profesyonel pilot lisansı (A) ya da SHGM tarafından kabul edilebilecek JAR-FCL dışındaki bir profesyonel lisansına geçmişte ya da halihazırda sahip olmak

   

  (ii) İlgili tip yetki kursunun uçuş simülatör kısmını MCC’ yi içerecek şekilde tamamlamış olmak.

  SFI(A)

  SFI(A)

  SHGM tarafından kabul edilebilecek 3 yıl SFI tecrübesi

  uygulanacak olan tip yetki kursunun uçuş simülatör kısmını MCC’ yi içerecek şekilde tamamlamış olmak.

  SFI(A)

   

   

               Yetki süresi en fazla üç yıl olacaktır.

               Tekrar yetki alınabilmesi için bu Yönetmeliğin ilgili bölümündeki şartlar sağlanmalıdır.

   

               4. FTD ve FNPT I Öğretmenleri

  Sahip olunan milli yetki

  Tecrübe

  Yerini alacak JAR-FCL yetkisi

  (1)

  (2)

  (3)

  FTD ve FNPT I Öğretmenleri

  SHGM tarafından kabul edilebilecek şekilde 3 yıl FTD ve FNPT I Öğretmen tecrübesi

  FTD ve/veya FNPT I Öğretmenleri

   

   

               Ek – 2 JAA Üyesi Olmayan Ülkelerin Pilot Lisanslarının Validasyonu için Minimum Gereksinimler

               (1) JAA üyesi olmayan ülkelerin pilot lisanslarının validasyonu için minimum gereksinimler aşağıda belirtilmiştir:

               1. Ticari Hava Taşımacılığı ve Diğer Profesyonel Aktiviteler için Pilot Lisansları

               (1) JAA üyesi olmayan bir devletin ICAO Ek 1 uyumlu olarak düzenlediği bir pilot lisansı Türk sivil hava aracı tesciline kayıtlı uçaklarda uçuş (uçuş eğitimi dışında) için koşullara bağlı olarak geçerli kılınabilir. Bu tür lisansların validasyonu için lisans sahibi aşağıdaki şartlara yerine getirmelidir:

               a) Yetenek testi olarak, sahip olunan lisansın imtiyazlarına ilişkin bu Yönetmeliğin ilgili bölümlerindeki tip ya da sınıf yetkisi temdit gereksinimlerini yerine getirmek.

               b) JAR-OPS 1 ve JAR-FCL’in ilgili bölümlerindeki bilgi birikimine sahip olduğunu SHGM’ye göstermek ve bu Yönetmeliğin Dördüncü Kısmında belirtilen sınav gereksinimleri yerine getirmek.

               c) Bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre İngilizce bilgisine sahip olduğunu göstermek.

               ç) SHGM tarafından yetkilendirilmiş havacılık tıp merkezleri tarafından verilmiş geçerli 1. sınıf sağlık sertifikası sahibi olmak.

               d) SHGM’nin gerekli gördüğü hallerde daha sonradan ilave olarak yayımlayacağı gereksinimleri karşılamak.

               e) Aşağıda sütun 3’te belirtilen validasyon koşullarına göre sütun 2’deki tecrübe gereksinimlerini karşılamak:

   

  Sahip olunan lisans

  Toplam uçuş saati tecrübesi

  Validasyon koşulları

   

  (1)

  (2)

  (3)

   

  ATPL(A)

  Çok pilotlu uçaklarda sorumlu pilot olarak

  >1500 saat

  Çok pilotlu uçaklarda sorumlu pilot olarak ticari hava taşımacılığı

   (a)

  ATPL(A) veya CPL(A)/IR*

  Operasyon gereksinimlerine göre çok pilotlu uçaklarda sorumlu pilot veya İkinci Pilot olarak

  >1500 saat

  Çok pilotlu uçaklarda ikinci pilot olarak ticari hava taşımacılığı

   (b)

  CPL(A)/IR

  IR aldığından itibaren ticari hava taşımacılığında sorumlu pilot olarak

  >1000 saat

  Tek pilotlu uçaklarda sorumlu pilot olarak ticari hava taşımacılığı

   (c)

  CPL(A)/IR

  Operasyon gereksinimlerine göre tek pilotlu uçaklarda sorumlu pilot veya İkinci Pilot olarak

  >1000 saat

  Tek pilotlu uçaklarda JAR-OPS’a göre ikinci pilot olarak ticari hava taşımacılığı

   (d)

  CPL(A)

  Motorlu Planör dışındaki uçaklarda validasyonun istendiği görevde 200 saat ve bu görev son 12 ay içinde 50 saati içerecek şekilde

  >700 saat

  Uçaklarda ticari hava taşımacılığı dışındaki aktiviteler

   (e)

   

  Açıklama: CPL(A)/IR sahipleri validasyon öncesinde çok pilotlu uçaklarda ICAO ATPL(A) bilgi seviyesini göstermiş olacaktır.

   

               2. Aletli uçuş yetkisi bulunan hususi pilot lisansları

               (1) JAA üyesi olmayan bir devletin ICAO Ek 1 uyumlu olarak düzenlediği aletli uçuş yetkisi bulunan hususi pilot lisansları Türk sivil hava aracı tesciline kayıtlı uçaklarda uçuş (uçuş eğitimi dışında) için koşullara bağlı olarak geçerli kılınabilir. Bu tür lisansların validasyonu için lisans sahibi aşağıdaki şartlara yerine getirmelidir.

               a) Bu Yönetmeliğin ilgili bölümlerinde belirtildiği şekilde tip/sınıf ve alet yetkisi yetenek testinden geçmek,

               b) Hava Hukuku Bilgisi ve Hava kodları (konu numarası 050 10 03 01), Uçuş Planlama & Performans (IR) (konu numarası 030 00 00 00), İnsan Performansı (konu numarası 040 00 00 00 ) konularında yeterli bilgi sahibi olduğunu SHGM’ye göstermek,

               c) Bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre İngilizce bilgisine sahip olduğunu göstermek,

               ç) Sağlık talimatında belirtilen işitme gereksinimlerini sağlayacak şekilde SHGM tarafından yetkilendirilmiş havacılık tıp merkezleri tarafından verilmiş geçerli 1. ya da 2. sınıf sağlık sertifikası sahibi olmak.

               d) SHGM tarafından kabul edilebilecek R/T imtiyazlarını taşımak,

               e) Aşağıdaki tablonun 2. sütununda belirtilen tecrübe gereksinimlerini karşılamak:

   

   

  Sahip olunan lisans

   

  Toplam uçuş süresi tecrübesi

  (1)

  (2)

  PPL/IR

  Sorumlu pilot aletli uçuş süresi

  >100 saat

   

   

   

   

   

   

   

   

               Ek – 3 Standart JAA Lisansı Formatı

             

  Kapak Sayfası

  T.C.

  ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

  SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  Turkish Republic

  Ministry of Transport

  Directorate General of Civil Aviation

   

   

  JOINT AVIATION AUTHORITIES

   

   

   

   

   

  UÇUŞ EKİBİ LİSANSI

  FLIGHT CREW LICENCE

   

   

   

   

  ICAO ve JAR-FCL standartlarına göre tanzim edilmiştir.

  Issued in accordance with

  ICAO and JAR-FCL standards

   

   Her sayfanın büyüklüğü A4 formatındaki bir sayfanın 1/8’ inden küçük olmayacaktır.

   

  2.sayfa


  II

   Lisans veren ülke:

   State of Issue

  III

   Lisans numarası :

   Licence number

  IV

   Soyadı, Adı:

   Last and first name

  XIV

   Doğum tarihi ve yeri,:

   Date and Place of Birth

  V

   Adres :

   Address

  VI

   Uyruğu:

    Nationality

  VII

   İmza:

   Signature of Holder

  VIII

   Düzenleyen otorite:

   Issuing Authority

  X

   Düzenleyen, tarih ve imza:

   Signature of issuing officer and date

  XI

   Mühür:

  Seal or Stamp of issuing Authority

   

   

  • III - Lisans numarası TR ile başlar.
  • XIV - Standart tarih formatı kullanılacaktır (gün/ay/yıl)
  • V -  “İkamet” tanımına bakınız.

   

               4. Sayfa

  XII Yetki Temditleri

  Ratings to be revalidated

  Sınıf/Tip/IR

  Class/Type/IR

  Notlar/Tahditler

  Remarks/Restrictions

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Öğretmenlikler

  Instructors

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

               • Bu sayfalar ilk yetkilerin verilmesi ve geçerliliği sona erdikten sonra tekrar yenilemelerde kullanılır.

               • Kısıtlamalar hanesine operasyonel kısıtlamalar belirtilir. Örn: Alet yetkisi yetenek testinin ikinci pilot ile alınması, kısıtlı öğretmenlik yetkileri, tıbbi kısıtlamalar. Sağlık ile ilgili tahditler, koşullar ve değişiklikler (örneğin sadece ikinci pilot olarak geçerlidir) sağlık sertifikasında belirtildiği gibi işlenecektir.

               5, 6. ve 7. sayfalar tip ve alet yetkisi temdit girişlerinin yapıldığı sayfalardır:

   

  XII Yetki /

         Rating

  Test Tarihi /

  Date of Test

  Son Geçerlilik Tarihi /

  Valid until

  İmza /

  Authorized Signature

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

               (Her sayfada yetkilerin ilk düzenlenmesi ve temdit için 10 adet boşluk olacaktır.)

   

               8. Sayfa

  Lisansta kullanılan kısaltmalar

  Abbreviations used in this licence

  ATPL

  Havayolu nakliye pilotu lisansı / Airline Transport pilot licence

  CPL

  Ticari pilot lisansı / Commercial Pilot Licence

  PPL

  Hususi pilot lisansı / Private Pilot Licence

  IR

  Aletli uçuş yetkisi / Instrument Rating

  (A)

  Uçak / Aeroplane

  SE

  Tek motor / Single - engine

  ME

  Çok motor / Multi - engine

  MPA

  Çok pilotlu uçak / Multi - pilot aeroplane

  SPA

  Tek pilotlu uçak / Single - pilot aeroplane

  R/T

  Radyo-telefon / Radio Telephony

  FI

  Uçuş öğretmeni / Flight Instructor

  CRI

  Sınıf yetkisi öğretmeni / Class Rating Instructor

  TRI

  Tip intibak öğretmeni / Type Rating Instructor

  IRI

  Aletli uçuş yetkisi öğretmeni / Instrument Rating Instructor

   

   

   

  Duyuru Arşivi

 • KÜRTAJ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR
 • KÜRTAJ HAKKINDA BİLGİLER
 • HPV VE GENİTAL SİĞİLLER
 • HPV GENİTAL SİĞİL TEDAVİSİ
 • VAJİNİSMUS HASTALARININ BİLMESİ GEREKENLER
 • KIZLIK ZARI DİKİMİNİN SOSYOLOJİK ve PSİKOLOJİK ÖNEMİ
 • KIZLIK ZARI DİKİMİ (HYMENOPLASTY)
 • BORNOVA BELEDİYE BAŞKANI DR. MUSTAFA İDUĞ’DAN “BORNOVA’DA ÜRETİME TAM DESTEK”
 • #ȘEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ
 • İZMİRDE“10 GÜNDE 18 BİN 500 TON ATIK ÇIKARILDI”
 • KENT EKMEK'TE RAMAZAN PİDESİNE BU YIL DA ZAM YOK
 • İZMİR'İN YENİ BELEDİYE BAŞKANLARI (31 MART 2019)
 • İZMİR'DE OKULLAR AÇILIYOR, SEFERLER SIKLAŞIYOR
 • ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ
 • İZMİR'DEKİ "KÖYLERE “ATATÜRK” BÜSTÜ
 • 86. İEF’DE KARŞIYAKA COŞKUSU
 • İZMİR'DE "ATA İÇİN KOŞTULAR"
 • 19 MAYIS 1919 TARİHİNİN ANLAMI VE ÖNEMİ
 • BUZA İZMİR DAMGASI
 • EGE ÜNİVERSİTESİ 6. REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET NECATİ AKGÜN'ÜN BİYOGRAFİSİ
 • KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YOL DURUMU BÜLTENİ (9.01.2017)
 • AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ HAMZA DAĞ KINIK İLÇESİNİ ZİYARET ETTİ
 • MHP 26. DÖNEM İL İL MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİDİR
 • CHP İZMİR 26. DÖNEM MILLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
 • İZMİR' İN KURTULUŞUNUN 93. YILDÖNÜMÜ KUTLU OLSUN
 • BÜYÜKŞEHİR’DEN EFSANELERE DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ
 • HIZLI RESİM PAYLAŞ ' " WWW.RESİMPAYLAS.ORG"
 • AK PARTİ İZMİR İL BAŞKANI BÜLENT DELİCAN
 • 9 EYLÜL MARATONU’NA REKOR KATILIM!
 • İZMİR' İN EN UZUN "KARAYOLU TÜNELİ" YAPILACAK
 • YRD.DOÇ.DR.HAKKI YEŞİLYURT KİMDİR?
 • İZMİR’İN KURBANLIKLARI TORBALI’DAN…
 • ATATÜRK’ÜN HİÇ GÖRMEDİĞİNİZ FOTOĞRAFLARI!
 • ŞİDDETE MARUZ KALIYORSANIZ!!!
 • SİNEMACILARIN " İZMİR BULUŞMASI"
 • ANKARA KENT REHBERİ — ANKARALIYIZ.NET YAYINDA
 • 84. İZMİR ENTERNASYONAL FUARI AÇILIYOR
 • SAĞLIKÇILAR TOPLU SÖZLEŞME MASASINDAN 17 KAZANIM ELDE ETTİ
 • İZMİR'DE HEM PARK, HEM OTOPARK
 • HAKAN YEŞİL' İN JET LEV ŞOVU!
 • 2015-2016 YENİ YIL EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ
 • KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS BAŞVURULARI BAŞLADI
 • PROF. DR. GALİP AKHAN KİMDİR?
 • HAMZA DAĞ KİMDİR ?
 • KUŞ CENNETİ' YDİ, BALIKLARINDA CENNETİ OLACAK
 • İZMİR' İN YENİ METRO VAGONLARI
 • İZMİR BALÇOVA TELEFERİK HİZMETE AÇILDI
 • İZMİR'DE KONSERLER İPTAL
 • SAĞLIK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAV SONUÇLARI
 • ŞİMDİ BİSİKLET ZAMANI
 • BÜYÜKŞEHİR'DEN 30 İLÇEYE 123 ANAHTAR
 • BÜYÜKŞEHİR, DÜNYA SİNEMASINI İZMİRDE BULIŞTURUYOR
 • İZMİR EUROVELO'YU İSTİYOR
 • AK PARTİ İZMİR'DE İLÇELERLE KOORDİNASYON TOPLANTILARI BAŞLADI
 • UZAY BİLİMLERİ EĞİTİMİYLE ULUSLARARASI ARKADAŞLIKLAR KURULUYOR
 • NEZAKET EMİNE ATASOY KİMDİR?
 • KİTVAK DOSTLARI ETKİNLİKTE BULUŞTU
 • EVKA-4’E ÖNEMLİ PROJE
 • FOÇA’ YA FİDANLAR BÜYÜKŞEHİRDEN
 • İZMİR KAYIP EŞYA BÜROLARI
 • BAYRAMDA TOPLU ULAŞIM DÜZENLEMESİ
 • BAŞLARINA TALİH KUŞU KONACAK
 • İZMİR’DE 80 YAŞINDA KÖK HÜCRE NAKLİ
 • TÜRKİYE’NİN İLK ELEKTRİKLİ OTOBÜS FİLOSU İZMİR’DE KURULUYOR
 • YAŞAR ÜNİVERSİTESİ YİNE HABERİN ZİRVESİNDE
 • ATATÜRK KIYAFETLERİ VE KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMA MERKEZİ DEFİLESİ
 • BUCA TRAFİĞİNE YENİ CAN SUYU GELİYOR
 • İZMİR’DE ÖRNEK İŞBİRLİĞİ
 • İZMİR’DE “YÜZÜLEBİLİR KÖRFEZ”E BİR ADIM DAHA YAKLAŞTI
 • BÜYÜKŞEHİR, ANKARA CADDESİ’NE 250 PALMİYE DİKİYOR
 • BAYRAKLI SAHİLİ ÇİÇEK AÇACAK
 • İZMİR 3 BOYUTLU KENT REHBERİ İNDİR
 • İZMİR' DE ÇİÇEK ÜRETİCİSİNE
 • BÜYÜKŞEHİR FIRTINASI: 6 AYDA 217 MADALYA
 • İZMİR BUZ SPORLARI SALONU BAKIMA GİRİYOR
 • BALÇOVA TELEFERİK TESİSLERİ TEST EDİLDİ ONAYLANDI
 • İZMİR'DEN TARIM VE HAYVANCILIĞA BÜYÜK KATKI!
 • NARLIDERE METROSU İÇİN “İKİNCİ ADIM” DA TAMAM
 • İZMİR KATİP ÇELEBİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
 • İZMİR’DE “BİZİM AKADEMİ”
 • İTFAİYE’DEN “TEK TUŞ” KOLAYLIĞI
 • URLA VE FOÇA’DA SAHİLLER YENİLENİYOR
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 6. VAPURUNU ALDI
 • İZMİR’İN UNUTULMAZ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET PİRİŞTİNA ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE ÖZLEMLE ANILDI
 • İZMİR’ DE “KÖPRÜLÜ KAVŞAK PROJESİNDE VİYADÜK AYAKLARI YÜKSELMEYE BAŞLADI”
 • İŞTE İZMİR’İN TRAMVAYLARI!
 • KAĞIT BİLET UYGULAMASI 28 HAZİRAN AKŞAMI SONA ERİYOR
 • İZMİR'DE ÖĞRENCİLER KARNE SEVİNCİ YAŞADI
 • EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET TÖRENİ
 • İZMİR’ DE MEZUNİYET TÖRENİ COŞKUSU YAŞANDI
 • TBMM BOWLİNG KUPALARI SAHİPLERİNİ BULDU
 • EGE ÜNİVERSİTESİ’NDE ‘BAŞ DÖNMESİ POLİKLİNİĞİ KURULUYOR
 • İZMİR 2015 GENEL SEÇİM SONUÇLARI
 • İZMİR YAZ SPOR OKULLARI BAŞLIYOR
 • BAŞKAN DELİCAN: BAYRAKLI’ DA ŞEHİR HASTANESİNİ YERİNDE İNCELEDİ
 • TÜRK ZEYTİNYAĞI ÇİN SEFERİNE ÇIKIYOR
 • ATIK PİL TOPLAMA KAMPANYASI
 • ULAŞIMDA KART KRİZİ BÜYÜK ÖLÇÜDE ÇÖZÜLDÜ
 • İZMİR’İN 8 NOKTASINDA “ÜCRETSİZ İNTERNET KEYFİ” WizmirNET BAŞLADI
 • İZMİR' DE KALİTE “OKEY”LENDİ
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR' DEN SUÇ DUYURUSU
 • MY NOVA İZMİR CAFE AÇILDI
 • 1000 “AFET KADIN” ARANIYOR
 • İZMİR YAZ KONSERLERİ
 • ISPARTA HAKKINDA BİLGİLER
 • İZMİR'DE TÜRK-ALMAN KATI ATIK GÜNLERİ DÜZENLENDİ
 • DELİCAN' DAN "MOTİVASYON" TOPLANTISI
 • BALÇOVA TELEFERİK TESİSLERİ AÇILIYOR
 • İL-DE İLAÇLAMA İZMİRDE 24 SAAT HİZMETİNİZDE
 • İZMİR’ DE ÜRETİCİYE “CAN SUYU”
 • BAŞKAN AZİZ KOCAOĞLU’NDAN KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇIKIŞI: “VATANDAŞIN RIZASI YOKSA, OLMAZ!”
 • BAŞKAN DELİCAN’ DAN BİSİKLETLİ DAVET
 • BÜYÜKŞEHİR’DEN MENEMEN’E YENİ KÖPRÜLÜ KAVŞAK
 • BAŞKAN DELİCAN GÖREV BAŞINDA
 • İZMİR'DE SON 24 SAATTE YAĞIŞ REKORU KIRILDI
 • HALAT ÇEKME OYUNU NASIL OYNANIR
 • İZMİR BORNOVA ANADOLU İNAM HATİP LİSESİ ETKINLİKLERİ
 • 19 MAYIS İÇİN KOŞTULAR
 • İZMİR KÖRFEZiNİ ŞENLENDİRDİLER
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇ BAYAN BASKETBOL TAKIMI
 • " 19 MAYIS YOL KOŞUSU"' YARIN İZMIR'DE BAŞLIYOR
 • BU GECE MİRAC KANDİLİ, MİRAC GECESİNİ NASIL DEĞERLENDİRMELİDİR
 • TELEFON (KONTÖR) DOLANDIRICILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
 • AMERİKAN KÜLTÜR DİL OKULLARI'NDA SERTİFİKA HEYECANI
 • İZMİR'DE "PANİK YOK, KENE DEĞİL"
 • EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TAKIMI ŞAMPİYON OLDU
 • EGE ÜNİVERSİTESİ BAYAN RAGBİ TAKIMI ÜNİLİG ŞAMPİYONU OLDU
 • DERE ISLAHI VE TAŞKIN KORUMA UYGULAMALARI
 • SASALI DOĞAL YAŞAM PARKI SAATLERİ
 • İZMİR DOĞAL YAŞAM PARKI NEREDE
 • DOĞAL YAŞAM PARKI İZMİR GİRİŞ ÜCRETİ
 • ALSANCAK GARI ÖNÜ TRAFİĞİ RAHATLADI
 • ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN VE NE ZAMANDAN BERİ KUTLANIYOR?
 • BELGİN DAL ŞİFALI TAŞLAR
 • AMPUTE FUTBOL 1.LİGİ SON ENGELİ DE AŞIYORLAR
 • ANNELER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN
 • İZMİR YAŞAR ÜNİVERSİTESİ SELÇUK YAŞAR KAMPÜSÜNDE HAVACILIK AŞIKLARI BULUŞUYOR
 • İZMİR HAŞERE İLE MÜCADELE
 • AKBANK EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ŞUBESİ
 • İZMİR’DE FLAMİNGOLARDAN SONRA PELİKANLAR İÇİN DE ADA YAPILACAK
 • KENT KOLEJİ PROJESİ “HEDEF İŞSİZLİĞİ ÇÖZMEK”
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN KORDON AÇIKLAMASI
 • SEFERİHİSAR KÜLTÜR MERKEZİ AÇILIYOR
 • MORDOĞAN’ A “ÇİFTE MÜJDE”
 • TRAMVAY GELİYOR
 • SEFERİHİSAR İLÇESİ SIĞACIK KALEİÇİ SİZLERİ BEKLİYOR
 • AK PARTİ İZMİR İL BAŞKANI BÜLENT DELİCAN’DAN 23 NİSAN MESAJI
 • EN GÜZEL 23 NİSAN HEDİYESİ
 • TRAMVAYDA “İLK RAY” HEYECANI
 • BUZ PİSTİ’NDE 23 NİSAN ŞENLİĞİ
 • ESHOT, 1 YILDA 506 MİLYON YOLCU TAŞIDI
 • İZMİR’DE ÜÇ GÜN ŞENLİK VAR
 • İZMİR'DEN " YÜZDE 20" SÖZÜ
 • ‘EGE ÜNİVERSİTESİ TANITIM GÜNLERİ’
 • EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE !
 • İZMİR'DE "SAĞLIKLI YAŞ ALMA MERKEZİ" AÇILDI
 • İZMİR’DE 40 YILLIK ŞEBEKELER YENİLENİYOR
 • İZSU’DAN GÜMÜLDÜR’E YENİ ŞEBEKE
 • DARİO MORENO KÖRFEZLE BULUŞTU
 • ANITKABİR İLK KEZ 24.SAAT ZİYARETÇİLERE AÇIK OLACAK
 • İZMİR’DE “1 TL’YE TANGO KEYFİ”
 • AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI
 • İZMİR BUCA SOSYAL YAŞAM KAMPÜSÜ
 • İZMİR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU PERSONELİ İŞARET DİLİ ÖĞRENİYOR
 • POLİS HAFTASIYLA İLGİLİ YAZI
 • FUAR İZMİR' DE DENİZ HAVASI
 • “ZEYTİN’İN YOLCULUĞU” BÜYÜTEÇ ALTINDA
 • AK PARTİ İZMİR İL BAŞKANI’NDAN AZİZ KOCAOĞLU’NA ZİYARET
 • ULUSAL FOTO SAFARİ VE FOTOĞRAF YARIŞMASI
 • İZMİR'DE " BUZDA AY YILDIZLI HEYECAN "
 • İÇ GÜVENLİK YASASI ONAYLANDI
 • DELİCAN EBSO VE İZTO'YU ZİYARET ETTİ
 • İZMİR’DE DOĞDU, İZMİRLİ OLDU
 • İZMİR’DE DOĞDU, İZMİRLİ OLDU
 • EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANAOKUL'NUN KÜTÜPHANE ZİYARETİ
 • U12 CUP’DA İZMİR DAYANIŞMASI
 • KENTSEL TASARIM VE MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI
 • İZMİR’DE TİYATRO COŞKUSU SOKAĞA TAŞTI
 • İZMİR’DE, DÜNYA ŞAMPİYONASI HEYECANI
 • NİSAN' DA İZMİR'DE "SANAT YAĞMURU" VAR
 • KEMALPAŞA' DA DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR
 • CHP İZMİR'DE ÖN SEÇİM SONUÇLARI
 • İZMİR'DE "KÜTÜPHANE HAFTASI" ETKİNLİKLERİ
 • İZMİR' DE ŞÖLEN VAR!
 • İPHONE' DA BATARYA SORUNUNU KALDIRACAK 11 İPUCU
 • BÜLENT DELİCAN STK' LARA TEŞEKKÜR ETTİ
 • BUZ PİSTİ BU TARİHLER ARASI HİZMET VEREMEYECEK.
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STAJ BAŞVURUSU
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GAZİEMİR AKTEPE VE EMREZ MAHALLELERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI KENTSEL TASARIM VE MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI
 • “CENNET”TE SAFARİ
 • ULUSLARARASI İZMİR TİYATRO GÜNLERİ
 • FUAR İZMİR AÇILIYOR
 • GÜNEŞ TUTULMASI İLGİ İLE İZLENDİ
 • 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ
 • GÜNEŞ TUTULMASI DEPREMİ TETİKLEYECEK İDDİASI
 • DELİCAN, 14 MART TIP BAYRAMI'NI KUTLADI
 • AMERİKAN KÜLTÜR DERNEĞİ İZMİR DİL OKULLARI
 • İZMİR ULAŞIMINDA YGS DÜZENLEMESİ
 • TEKNOSA'DA SÜRPRİZ AYRILIK
 • FIRAT ÇAKIROĞLU’NUN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ KAFE YIKILDI
 • İZMİR’İN ÜST GEÇİTLERİ GÖZETİM ALTINDA
 • 11.SINIF MATEMATİK DİZİLER SLAYT, DİZİLER KONU ANLATIMI PDF
 • OKULDA DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI YAPILDI!
 • EGE ÜNİVERSİTESİ TV 3. YAŞINI KUTLUYOR
 • 8 MART KADINLAR GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN
 • BÜLENT DELİCAN'DAN 'LİSTE' TEPKİSİ
 • " BİSİM " BİSİKLET HEPİMİZİN
 • 14 MART TIP BAYRAMI
 • İZMİR METROSU'NDAN AÇIKLAMA
 • ÇİĞLİ SANTRAL DURAĞI ÜST GEÇİDİ YENİLENDİ
 • UZUNDERE KENTSEL DÖNÜŞÜM
 • YİNE BİR İLK İZMİRDE
 • AŞIRI SICAKLARDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
 • AŞIK VEYSEL ŞATIROĞLU ' NUN HAYATI VE ESERLERİ
 • YAPAY KAN MEVCUT MUDUR?
 • KAN BAĞIŞLARSAM KANSIZ KALIR MIYIM?
 • KAN VERMENİN YARARLARI NELERDİR?
 • KAN VERDİKTEN SONRA KENDİMİ NASIL HİSSEDECEĞİM?
 • KAN VERİRKEN ACI HİSSEDER MİYİM?
 • KİMLER KAN BAĞIŞINDA BULUNABİLİR?
 • AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ
 • EGE ÜNİVERSİTESİ 3 GÜN TATİL !
 • EGELİ ÖĞRENCİLER İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİ EĞİTİYOR
 • EGE ÜNİVERSİTESİ , SANAYİCİYE NİTELİKLİ İŞGÜCÜ SAĞLIYOR
 • HOMEROS MELES'LE BULUŞACAK!
 • ÖZGECAN ASLAN, HEM SON OLSUN, HEM MİLAT OLSUN
 • JAPON KÜLTÜR GÜNÜ
 • İZDENİZ DUYURU
 • BORCUNU ÖDEMEYENE İKİNCİ FIRSAT!
 • ÖDEMİŞ’TE YAPILACAK SÜT BAYRAMI İÇİN HAZIRLIKLAR HIZLA DEVAM EDİYOR
 • MESLEKİ EĞİTİME YENİLİKÇİ İSTİHDAM FIRSATI PROJESİ
 • İZMİRDE " ABLA-AĞABEY-KARDEŞ PROJESİ "
 • İZMİR' DE " BEDAVA İNTERNET" DÖNEMİ
 • ULUSLARARASI İZMİR TARIM VE HAYVANCILIK FUARI
 • (ÖZEL) MOBESEYE YANSIYAN KAZALAR GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ
 • İZMİR'LİLER YALNIZ BIRAKMADI
 • 14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ
 • İZMİR'İN KARLA İMTİHANI!
 • "HOMEROS SUYU" DAMACANA OLUYOR
 • MÜZEYYEN SENAR İZMİR EGE ÜNİVERSİTESİNDE HAYATINI KAYBETTİ
 • 2015 SEÇİMLERİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTELERİ
 • BİSİM BİSİKLET İZMİR
 • IF WEDDİNG FASHİON İZMİR – 9. GELİNLİK, DAMATLIK VE ABİYE GİYİM FUARI
 • ORTODOKSLARIN İZMİR BULUŞMASI
 • TOPRAKSIZ TARIM KURSU İZMİR
 • EGE ÜNİVERSİTESİ' NİN ACI GÜNÜ
 • ÇAMLI’DAN AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİNE TAM DESTEK
 • DELİCAN'DAN 'ÇEMBERLİ EFEYE' İLK ZİYARET
 • AK PARTİ İZMİR İL BAŞKANI BÜLENT DELİCAN MAZBATASINI ALDI
 • OLİVTECH VE EKOLOJİ İZMİR FUARLARI
 • İZMİR KUŞ CENNETİ’ NE 4 BİN AĞAÇ DİKİLECEK !
 • GLÜTENSİZ EKMEKLER 70 İLE ULAŞTIRILIYOR
 • İZMİR'DE BAŞBAKAN AHMET DAVUTOĞLU KONUŞTU
 • GELENEKSEL KAZ YEMEĞİ
 • İZMİR TELEFERİK AÇILDI MI
 • PROF.DR.İBRAHİM SARAÇOĞLU KİMDİR ?
 • SAYGUN MÜZİK FESTİVALİ
 • İZMİR METRO'SUNA " TAZE KAN "
 • TÜRKİYE' DE BİR İLK YİNE "İZMİR'DE"
 • İZMİR AGORASI " AGORA KAZI EVİ" VE " AGORA MÜZE EVİ " HAMLESİ
 • KENTKART YÜKLEMATİKLERDE “ÜÇÜ BİR ARADA” DÖNEMİ BAŞLADI
 • KADİFEKALE KENTSEL DÖNÜŞÜM
 • GÜNEŞ BATTIKTAN SONRA AYI NEDEN DAHA İYİ GÖREBİLİRİZ?
 • İZMİRLİLER "ONU" HİÇ UNUTMADI !
 • ŞENOCAK, AK PARTİLİ ASLAN BİLGİ'Yİ ZİYARET ETTİ
 • BÜLENT DELİCAN BAKIRÇAY HAVASI'NDA Kİ ZİYARETLERİNİ TAMAMLADI
 • İLK KEZ YAPILACAK OLAN "SÜT BAYRAMI" ÖDEMİŞ'TE GERÇEKLEŞECEK
 • KONAK’TA 7’DEN 70’E KÜLTÜR TURU!
 • İZMİR, EMITT 2015 TURİZM FUARI İÇİN HAZIR
 • 65 YAŞ KARTI İZMİR
 • AK PARTİ İZMİR İL BAŞKANI DELİCAN
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİSİKLET KİRALAMA SİSTEMİ
 • RÜZGAR VE GÜNEŞ, TEMİZ ENERJİYLE BÜTÜNLEŞ
 • AK PARTİ İZMİR İL BAŞKANI DELİCAN İLÇE ZİYARETLERİNE YARIMADADAN BAŞLADI
 • EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNDEN "KORNEA NAKLİ OLACAKLARA MÜJDE"
 • İKÇÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR
 • İZMİR “GURME KENTLER AĞI”NA GİRİYOR
 • İZMİR SANAT’TA “CHARLİE CHAPLİN GÜNÜ”
 • AK PARTİ İZMİR’DE SABAH MESAİSİ
 • SÜT KUZUSU DAĞITIMI BUGÜN BAŞLADI
 • ÇAĞRI MERKEZİ'NDE 'ENGELSİZ' DÖNEM
 • LÖSEV ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜNÜZÜ KUTLUYOR !
 • BAŞBAKAN AHMET DAVUTOĞLU, 31 OCAK’TA İZMİR’DE!
 • İZMİR'DE " KORKUTAN DEPREM"
 • İZMİR SELÇUK İZBAN HATTI İÇİN BİR ADIM DAHA
 • İKÇÜ REKTÖRÜ PROF.DR.AKHAN ÖĞRENCILERI DINLEDI
 • İZMİR KENT KİTAPLIĞI DALYA DEDİ
 • İZMİR'İN KARLA İMTİHANI
 • İZMİR'DE BİZİM KÖYLERİMİZ
 • İZMİR'DE BUZLANMAYA KARŞI ÖNLEMLER
 • İZMİR'DE KİMSESİZLERE YARDIM!
 • İNSAN HAK VE HÜRRİYETLERİ (İHH) İNSANİ YARDIM VAKFI YARDIMLARINI ARTIRACAK!
 • PATERSON KÖŞKÜ TARİHÇESİ
 • PATERSON KÖŞKÜ YOK OLMASIN
 • İZMİR DOĞAL YAŞAM PARKI REKORA KOŞTU
 • İZMİRLİLER YILBAŞINI SOĞUK VE YAĞMURA RAĞMEN KUTLADI
 • İZMİR'E " RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ"
 • İZMİR'DE KAR ALARMI !!!
 • MEMUR-SEN 4-C'Lİ PERSONELE KADRO MÜJDESİ VERDİ!!!
 • MÖTBE'DE TÜRK HALK MÜZİĞİ KONSERİ
 • TARİŞ'İN OLAĞAN KONGRE TOPLANTISI YAPILACAK
 • MÖTBE'DE "SOLİSTLER GEÇİDİ"
 • İZMİR’DE YENİDEN “SİNEMATEK’
 • İZMİR' İN SANAT OTOBÜSÜ
 • İZMİR YENİ YILA HAZIR !!!
 • İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ KÜRESEL YÖNETİŞİM VE SİYASET ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
 • "KEMERALTI GÜNLERİ" YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ
 • İZMİR'Lİ SPORCULARDAN " BÜYÜK BAŞARI "
 • 2015 AKP SEÇİM ŞARKISI İZLE, DİNLE VE İNDİR
 • ALLERJİK HASTALIKLAR VE ÖNEMİ
 • YASADIŞI PARALEL YAPILANMA İÇİN HESAP VAKTİ
 • AMELİYATSIZ KIL DÖNMESİ TEDAVİSİ
 • 112'Yİ GEREKSİZ MEŞGUL EDENLERE CEZA
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BUZ HOKEYİ TAKIMI
 • SÜT KUZUSU' NA "23 GÜNLÜK MOLA"
 • İZMİR GAZİEMİR FUAR ALANI
 • İZMİR MOBİL KENT REHBERİ MİZ GOOGLE PLAY STORE' DE
 • 2015 YILBAŞI PROGRAMLARI İZMİR
 • İZMİR'İN 11. İTFAİYESİ GAZİEMİR'DE KURULDU
 • ENGELLİ HAKLARI NI ÖĞRENDILER
 • AVRUPA BİRLİĞİ'NE
 • REKTÖR CANDEĞER YILMAZ: ’’HEDEFİMİZ DÜNYADA İLK 300’E GİRMEK’’
 • “ 3. EGE AR-GE GÜNLERİ” BAŞLADI
 • EGE ÜNİVERSİTESİNE 1 MİLYON 200 BİN TL’LİK YATIRIM
 • MOBİLİZMİR’LE YAŞAM DAHA KOLAY!
 • İZMİR'DE “KAYMAZ ASFALT” KAZALARI “YÜZDE 50” AZALTTI
 • İZMİR'DE " SU DA BÜYÜK TASARRUF"
 • İZMİR' DE " ANADOLU BULUŞMASI "
 • İZMİR'DE TÜRK KADINI'NA SEÇME VE SEÇİLME HAKKI KUTLANDI
 • TRAVEL TURKEY İZMİR - İZMİR FUARI
 • İZMİR’DE “5 ARALIK COŞKUSU”
 • “MAVİ EGE” İZMİRDE SUYA İNDİ
 • “3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ” KUTLANDI
 • 2014-2015 YILBAŞI PROGRAMI İZMİR
 • 246 KUYU İLE BOL SUYA KAVUŞTULAR
 • SİNEMATEK'TE “TÜRK FİLMLERİ ŞÖLENİ"
 • GÜMÜLDÜR MANDALİNA FESTİVALİ’NE COŞKULU AÇILIŞ
 • TAKSAV 3. İZMİR TİYATRO FESTİVALİ
 • İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ULAŞIM EYLEMİ YAPIYOR
 • İZMİR EKONOMİK KALKINMA VE KOORDİNASYON KURULU TOPLANDI
 • AVRUPALI " İZMİR "
 • 156 KİLOLUK " MİNİK BEBEK"
 • İZMİR KÖRFEZİ'Nİ BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE
 • BORNOVA'DA YAZ-KIŞ YÜZME KURSU
 • 30 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ YELKENLE TANIŞTI
 • KIZILAY ALİAĞA'DA KAN TOPLAYACAK
 • İZMİRDE RÜZGAR VE GÜNEŞ, TEMİZ ENERJİYLE BÜTÜNLEŞ
 • BÜYÜKŞEHİR’İN "KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ"
 • BAKAN IŞIK: İZMİR'İ SANAYİ KENTİ OLARAK GÖRMEK İSTEMİYORUM
 • TİRE DEVLET HASTANESİ ADINI AVRUPA’DA DUYURDU
 • TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ’ NDEN İZMİR’E 4. ÖDÜL
 • İZMİRDE “ÜCRETSİZ TOPRAK ANALİZİ”
 • İZBAN İZMİR'DE " REKOR KIRDI "
 • İZMİR’E JAPON ÇIKARMASI
 • EGE ÜNİVERSİTESİ BİR DÜNYA ÜNİVERSİTESİ OLDU!
 • İHH, İNSANİ YARDIM DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ AİLE VE ÇOCUK EĞİTİMİ KONULU KONFERANS DÜZENLEDİ
 • İZMİRDE AKDENİZ BULUŞUYOR
 • İZMİR BASININDA 10 KASIM
 • MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN VEFATININ 76'INCI YILDÖNÜMÜ
 • DELİCAN’ DAN 10 KASIM MESAJI
 • İZMİRDE MİNİBÜSLER 1.117 SESLİ KAMERA İLE İZLENECEK
 • DARÜŞŞAFAKA YARARINA İZMİR’DE SÜRPRİZ BULUŞMA!
 • İZMİRDE ATA’YA SAYGI YÜRÜYÜŞÜ”
 • BORNOVA HALK EĞİTİMDE YENİ DÖNEM!
 • KART BAŞVURULARINDA İNTERNET KOLAYLIĞI!
 • BAŞKAN BÜLENT DELİCAN’DAN KARDEŞLİK MESAJI
 • AK PARTİ İZMİR İL BAŞKANI BÜLENT DELİCAN’IN CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI!
 • AK PARTİ İZMİR İL BAŞKANI BÜLENT DELİCAN' A ESNAF ZİYARETİ
 • İZMİRDE TARİHİ SAAT KULESİ PEMBEYE BÜRÜNDÜ
 • İZMİR “CUMHURİYET MEŞALESİ” İLE AYDINLANDI
 • CUMHURİYET’İN KENTİ İZMİR,CUMHURİYETİ BÖYLE KUTLAYACAK
 • BORNOVA'DA CUMHURİYET COŞKUSU
 • İZMİR’DE “BİLGİ SİSTEMİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ” TÖRENLE İMZALANDI
 • İZMİR’İN ‘KIRMIZI BAYRAK’ GURURU
 • İZMİR ÜNİVERSİTESİ 7’NCİ AKADEMİK YILI TÖRENLE BAŞLADI!
 • 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
 • EGE ÜNİVERSİTESİ BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİREREK "BİSİKLET SEMPOZYUM" DÜZENLEDİ
 • "BASMANE GÜNLERİ" YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR
 • İZMİR'Lİ ŞOFÖRLERDEN ÖRNEK DAVRANIŞ
 • KAMU HASTANELERİNİN İLK KONUŞMA VE YUTMA BOZUKLUKLARI MERKEZİ İZMİR’DE AÇILDI…
 • EMNİYET MÜDÜRÜ'NDEN BAŞKAN ATİLA'YA ZİYARET
 • İZMİR SAAT KULESİ PEMBE OLACAK
 • EGE ÜNİVERSİTESİ'NDE KAN BAĞIŞ GÜNLERİ BAŞLADI
 • EGE ÜNİVERSİTESİ 60. YILININ AÇILIŞINI YAPTI
 • İZMİR’ DE AK PARTİ DELEGE SEÇİMLERİ BAŞLADI
 • HEPSİ “KİTAP KURDU” OLACAK
 • “CUMHURİYETİN ÇOCUKLARI TENİS TURNUVASI” BAŞLADI
 • “BALKANLILAR HALK DANSLARI FESTİVALİ” SONA ERDİ
 • DOĞAL YAŞAM PARKI' NDA 102 KİLOLUK " BEBEK"
 • ENGEL SİZ OLMAYIN !
 • İZMİR ÜNİVERSİTESİ’NDE YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİNE AVRUPA’DAN BÜYÜK İLGİ
 • BORNOVA'DA YAZ-KIŞ YÜZME KEYFİ
 • EGE’DE “MAKALE YAZIM TEKNİKLERİ”
 • “FOÇA” DÜNYA KÜLTÜR MİRASI GEÇİCİ LİSTESİNDE
 • İZMİRDE 'YEREL TOHUM ŞENLİĞİ'
 • SİNEMA GÖSTERİMİ “ÇANAKKALE YOLUN SONU”
 • REKTÖR PROF.DR. CANDEĞER YILMAZ' A YILIN REKTÖRÜ ÖDÜLÜ!
 • SİNEMA KAMPUS "MAYMUNLAR CEHENNEMİ: ŞAFAK VAKTİ"
 • İZMİR’DE “CUMHURİYET VE ATATÜRK GÜNLERİ”
 • İZMİRDE " İNSANA YATIRIM"
 • KURBAN SEÇİMİ VE KESİMİNDE DİKKAT EDİLECEKLER
 • CARREFOURSA KARŞIYAKA AVM’DE ARADIĞINIZ HER ŞEY VAR!
 • İZMİR’DE BAYRAM ULAŞIMI “YARI YARIYA” İNDİRİMLİ
 • İNANÇ TURİZMİNE "AYAVUKLA" DOPİNGİ
 • EGE ÜNİVERSİTESİ VE TİYATROHANE EL ELE
 • EGE ÜNİVERSİTESİ'NDE 22 ÖĞRENCİ GÖZALTINDA !
 • KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ İZMİR
 • EGE TIP 60. YIL AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ
 • İZMİRDE " İTFAİYE HAFTASI " KUTLANDI
 • İHH İZMİR VAKFI KURBAN BAĞIŞI ALIYOR
 • EGE'DE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ BİLİM TASARIM VE TEKNOLOJİYİ SEVDİ
 • DEÜ TIPTA BEYAZ ÖNLÜKLÜ AÇILIŞ
 • KEMALPAŞA GAZİLERİ UNUTMADI
 • KATAL İNŞAAT - AYPARK’TA LANSMANA ÖZEL ‘TEK FİYAT’ SÜRPRİZİ
 • OTOMOBİLSİZ KENTLER GÜNÜ
 • 2015 TATİL GÜNLERİ
 • BÜLENT DELİCAN: İZMİR ADINA YAPILACAK HER TÜRLÜ HİZMETİN ARKASINDAYIZ!
 • 7/24 HİZMET VEREN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİ
 • ÖZÜRLÜ SAĞLIK KURULU RAPORU NASIL ALINIR?
 • 2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI BAŞLADI
 • BÜLENT DELİCAN KİMDİR ?
 • PERFORMANS ÖDEVİ KALKTI MI ?
 • "KAZASIZ KUL OLMAZ" OYUNU
 • İZMİRDE "ZAFER YÜRÜYÜŞÜ" MUHTEŞEMDİ
 • İZMİR`İN KURTULUŞU 9 EYLÜL KUTLAMA PROGRAMI
 • EGE ÜNİVERSİTESİ'NE DERECEYLE GİREN ÖĞRENCİLERİ REKTÖR KAYDETTİ
 • İZMİR BUZ PİSTİ / İZMİR BUZ SPORLARI SALONU
 • EGE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU " İŞ İNGİLİZCESİ " KURSU VERECEK
 • BORNOVA'DA ÖĞRENCİ OLMAK GÜZEL
 • EGE ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINA 10 BİN YENİ ÖĞRENCİYLE MERHABA DİYECEK
 • EGE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR
 • İZMİR SANAT ETKİNLİKLERİ
 • EGE ÜNİVERSİTESİ’ NDE DOĞAL ÜRÜNLERLE DONDURMA ÜRETİMİ
 • AŞIK VEYSEL SANAT GÜNLERİ
 • ÜNİVERSİTE KAYİTLARİ "E—DEVLET " İLE YAPİLABİLECEK
 • LİSANSÜSTÜ YAZ OKULU DUYURUSU
 • 3. AR-GE VE TEKNOLOJİ GÜNLERİ
 • EGE ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİ
 • EGE ÜNİVERSİTESİ’NDE ÖZEL YETENEK SİNAVI
 • PROF. DR. A. ÇAĞRI BÜKE ‘EBOLA VİRÜSÜ HIZLA YAYILIYOR’ DİYE KONUŞTU
 • İZMİR SEÇİM SONUÇLARI
 • İZMİRDE " SÜT KUZUSU " PROJESİ DEVAM EDECEK
 • EGE ÜNİVERSİTESİ İLE TOKYO ÜNİVERSİTESİ ARASINDA DEV ANLAŞMA
 • İZMİR TELEFERİK TESİSLERİ YAKINDA AÇILIYOR
 • İZMİR ŞEMİKLER'DE MUTLU SON
 • TÜRKİYE'DE İLK VE TEK İZMİRDE
 • İZMİR BUZ PİSTİ BAKIM NEDENİYLE KAPALI
 • İZMİRDE " YENİDEN SİNEMATEK" GÜNLERİ BAŞLADI
 • İZMİRLİ METRODAN MEMNUN
 • İZMİR ARKEOLOJİ VE TARİH PARKI
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİ
 • ÇİN' İN İZMİR HAMLESİ
 • İZMİR' DE "AKILLI DURAK" SİSTEMİ
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARA YARDIMI
 • KÜLTÜRPARK İÇİN EL ELE
 • AŞIK VEYSEL SANAT GÜNLERİ
 • ESHOT’TAN 60 YAŞ KARTI SAHİPLERİNE “İADE” HATIRLATMASI
 • İZMİR KENTSEL DÖNÜŞÜM
 • AVRUPALI İZMİR
 • EGE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI
 • KARŞIYAKA’DA MEHTERLİ, SEMALI İFTAR
 • İZMİRDE " ULAŞIM SİSTEMİNİN YENİDEN TASARIMI"
 • İZMİRDE "DOKUZ EYLÜL" SEFERE BAŞLADI
 • EGE MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM İZMİR
 • EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET TÖRENİ
 • İZMİR TOPLU ULAŞIMDA BÜYÜK DÖNÜŞÜM
 • İZMİRDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
 • İZMİR'LİLER BÖYLE İSTDİ "1881- ATATÜRK GEMİSİ"
 • ALO 171 SİGARA BIRAKMA DANIŞMA HATTI
 • İZMİR YAZ SPOR OKULLARI
 • İZMİR İÇİN EL ELE
 • İZMİR AYAKKABI KIŞ FUARI 2014
 • AŞIK VEYSEL SANAT GÜNLERİ
 • KUŞ CENNETİ’Nİ DÜNYA TANIYACAK
 • ATIK PİL TOPLAMA KAMPANYASI' NDA “REKOR”
 • ULUSLARARASI İZMİR FUAR ALANI
 • KANAL TEMİZLEME ARAÇLARI HİZMETE GİRDİ
 • İZMİR GECE KONSERİ
 • BİSİM | İZMİR BİSİKLET KİRALAMA
 • İZMİR ATIK PİL TOPLAMA KAMPANYASI
 • İZMİR KÖRFEZ GEMİLERİ
 • İZMİR TURİZM PROJELERİ
 • RODOS GRUP İNSAN ETKİLEME SANATI EĞİTİMİ
 • İZMİR EKRAN KARARTTI , KONSERLER İPTAL
 • İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ
 • "SREBRENİCA ANNELERİ MEMUR-SEN'İ ZİYARET ETTİ"
 • ZÜBEYDE HANIMI UNUTMADILAR
 • İZMİR METROSU 14 YAŞINDA
 • ESHOT ŞOFÖRLERİNE BİSİKLET EĞİTİMİ
 • KÜLTÜRPARK’TA HIDRELLEZ COŞKUSU
 • İZMİRDE “ÇAKABEY” SEFERE BAŞLADI
 • 17. BAYINDIR ÇİÇEK FESTİVALİ BAŞLADI
 • İZMİR MAYIS AYI ETKİNLİKLERİ
 • İZMİR KORDON' DA ÇÖPLER ARTIK YERİN ALTINDA
 • EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ MUAYENESİ
 • İZMİR TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI SN. IŞINSU KESTELLİ
 • EGE ÜNİVERSİTESİ (EBSAT)' TAN BAHAR SERGİSİ
 • ANA TANRIÇA KENTİ
 • İZMİR ULAŞIMINA “AÇIKÖĞRETİM" DÜZENLEMESİ
 • İZMİR FUAR ALANI
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI
 • İZMİR'DE TURİZM HAFTASI’NA “TARİHİ” BAŞLANGIÇ
 • İZMİRLİ FOTOĞRAF SANATÇISI ERKAN BÜYÜKTÜRK' ÜN SERGİSİ
 • BORNOVA BELEDİYE BAŞKANI OLGUN ATİLA MAZBATASINI ALDI
 • EGE ÜNİVERSİTESİ İLE TBMM ARASINDA SAĞLIKTA İŞBİRLİĞİ
 • 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI
 • İZMİR'DEN BİR İLK DAHA "OTOPARK"
 • YEREL SEÇİMLERDE ,İZMİRDE ÖZEL EK SEFERLER
 • İZMİRLİYİZ YAPARIZ
 • İZMİR ŞEMİKLER’DE “MUTLU SONA” AZ KALDI
 • EGE ÜNİVERSİTESİ 2014 TABAN PUANLARI
 • ALTYAPI ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BİLDİRİMLİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ
 • İZMİR BUCA TRAMVAYI
 • İZMİR METROSU "GÖZTEPE' YE UZADI
 • BÜYÜKŞEHİR’DEN SUYA 47.3 MİLYON LİRALIK YATIRIM DAHA
 • ULUSLARARASI DOĞALTAŞ VE TEKNOLOJİLERİ FUARI (MARBLE)
 • YGS ULAŞIMA “SINAV” DÜZENLEMESİ
 • TÜRKİYE BUZ HOKEYİ SÜPER LİGİ'NDE 2013-2014 ŞAMPİYONU
 • EGE'DE TÜRKÜLERLE HEKİMLİK DERSİ
 • PASAPORT SİZİ BEKLİYOR !!!
 • İZMİR’ DE YEREL SEÇİM ÖNCESİ HELALLEŞTİLER
 • İZMİR KIZ LİSESİNDE TATBİKAT HEYECANI
 • EGE ÜNİVERSİTESİ’NDE FULBRİGHT BURSU TANITILDI!
 • CBS 2014 HİZMET TARİFESİ
 • 2014 MART ENGELLİ PERSONEL (ÖĞRETMEN) ALIMINA İLİŞKİN BAŞVURU İŞLEMLERİ
 • EMLAK DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA SINAVI
 • EFSANE BAŞKAN İHSAN ALYANAK’I ANIYORUZ
 • MODEKO 2014’ DE EN İYİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ
 • İZMİR MÜZİSYENLER DERNEĞİ
 • TARİHİ ZÜBEYDE HANIM GEMİSİ KARŞIYAKA’YA DEMİR ATACAK
 • TÜRKİYE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜGİAD İZMİR
 • BAŞKAN AZİZ KOCAOĞLU’NUN ACI GÜNÜ
 • 21. İZMİR AVRUPA CAZ FESTİVALİ SERGİLERİ
 • İZMİR'DE KONGRE HEYECANI VARDI
 • AKM’DE “SOFRALIK ZEYTİN ÜRETİM TEKNİKLERİ” KURSU
 • AKM’DE “YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI VE BÜRO YÖNETİMİ”
 • AKM’DE “İNGİLİZCE KONUŞMA KULÜBÜ BAŞLANGIÇ SEVİYESİ”
 • “ERASMUS ÖĞRENCİLERİNE İNGİLİZCE KONUŞMA IELTS HAZIRLIK KURSU”
 • HALK GÜNÜ SEMİNERİ
 • AKM’DE “2013-2014 SANAT SEZONU PERİYODİK KONSERİ”
 • “İNGİLİZCE KONUŞMA KULÜBÜ ORTA SEVİYE” EĞİTİMİ AKM’DE
 • AKM’DE “ FOTOĞRAF ATÖLYESİ ”
 • FETTAH CAN AKM’ DE
 • “ LEYLA’NIN EVİ” OYUNU SAHNELENECEK
 • EGE ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTELER ARASI DAĞ BİSİKLETİ ELİMİNATÖR YARIŞI
 • DSİ; İZMİR’İN SU YATIRIMLARINDA SON DURUM
 • “TRAFİK DEDEKTİFLERİ” İÇİN İZMİR’DE İLK DERS ZİLİ ÇALDI
 • KENTSEL DÖNÜŞÜM ALİAĞA’DA KONUŞULACAK
 • “TRAFİK DEDEKTİFLERİ” NE İZMİR’DE İLK DERS
 • ÖDEMİŞ YENİ OTOGARINA KAVUŞTU
 • İZMİR YOLLARINA “MİLYARLIK” ASFALT
 • RESİM YARIŞMASI “RENKLERLE DOĞAL YAŞAM PARKI”
 • EGE ÜNİVERSİTESİ'NİN EL ATTIĞI HER YER CENNET OLUYOR
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’E ULUSLARARASI ONUR
 • CHP MECLİS ÜYELİĞİ İÇİN BORNOVA'DA BÜYÜK REKABET!
 • İZMİR SANAT ETKİNLİKLERİ
 • İZMİR' E "KİNG KONG" GELİYOR
 • İZMİR’DE TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK “ÇAMUR TESİSİ” AÇILIYOR
 • İZMİRDE HERKESE YAŞAM HAKKI
 • İZMİR’DE ÇEKİLMİŞ TÜRK FİLMLERİ, YÖNETMEN VE OYUNCULARI İZMİR’DE KONUŞULACAK
 • VE HUZURLARINIZDA İZMİR KÖRFEZİ
 • İZSU’ DAN TAHTALI' YA 800 BİN FİDAN
 • SOSYAL YAŞAM KAMPÜSÜ
 • İZMİR ARABA PAZARI
 • HASARLI OTO PAZARI
 • EGE ÜNİVERSİTESİ'NDEN "GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI"
 • MİGRENE BOTOKSLU ÇÖZÜM
 • KARŞIYAKA TRAMVAYI TANITILDI
 • İZMİR BİZİM , VAN BİZİM
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR' DEN TARİHİ REKOR
 • İZMİR’İN ARITMALARINA TEKNOLOJİK MARKAJ
 • HALİKARNAS BALIKÇISI TABLOLARDA HAYAT BULUYOR
 • ESHOT “ARAMA- KURTARMA TİMİ” KURULDU
 • İZMİR' DE İRAN HEYETİ MEVLANA İLE KARŞILANDI
 • İZMİR'DE KÜRESEL ISINMAYA "İZMİR ZİRVESİ"
 • MEGA HOLDİNGS
 • İŞTE İZMİR’ İN YENİ BİSİKLETLERİ
 • İZMİR'DE "KÖYLÜNÜN HAKLARI ELİNDEN ALINMAYACAK”
 • İZMİR’İN ARITMA SUYUNDA “ TATLI SU BALIKLARI ” YÜZÜYOR
 • İZMİR’DE “DÜNYA KUPASI” HEYECANI
 • YENİ TÜKETİCİ KANUNUNUN “GETİRİRKEN GÖTÜRDÜKLERİ
 • IF WEDDING FASHION İZMİR FUARI
 • İZMİR KARİYER MERKEZİ SEMİNERLERİ
 • KÖRFEZDEKİ YOLCU SAYISI “İKİYE” KATLANACAK
 • İZMİR TRAMVAYI PROJESİ
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ " DOĞAL YAŞAM PARKI "
 • İZMİR’DE 18 BİN GENCE, ÜCRETSİZ DERSHANE İMKÂNI !
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI
 • BAYRAKLI OSMANGAZİ' YE TAZE KAN
 • İZMİR SEFERİHİSAR KARAKOÇ DERESİ İSLAH EDİLDİ
 • İZMİR "KAZANANLAR KULÜBÜ" YİNE İŞBAŞINDA
 • İZMİR YILBAŞI ULAŞIM DÜZENLEME
 • İZMİR İŞ İLANLARI
 • İZMİR FUTBOL TAKIMLARI' NA 4,5 MİLYONLUK MÜJDE !
 • İZMİR YILBAŞINA TEOMAN' LA GİRİYOR
 • İZMİR YILBAŞI PROGRAMLARI
 • İZMİR SÜT KUZUSU PROJESİ
 • EĞLENCE MEKANLARI İZMİR
 • “İŞ GÜVENLİĞİ,İNSANI ESAS ALIR ”
 • İZMİR’DE “TOPRAKSIZ TARIM KURSU”
 • İZMİR’DE “ İKİÇEŞMELİK CANLANACAK ”
 • İZMİR ‘DE BİR İLK "AMFİBİK" DERE TEMİZLEME MAKİNASI
 • PROF.DR.MÜGE ELDEN DEKANLIĞA TEKRAR ATANDI
 • İZMİR AİDA DEDİ
 • İZMİR'DEKİ İKİ RESİM ARASINDAKİ FARKI BULUN
 • BORNOVA’DA BİR ‘KÜLTÜR MERKEZİ’ DAHA BİTİYOR
 • İZMİR KİRAZ İLÇESİ BÜYÜKŞEHİR İLE KALKINACAK !
 • “BİZİM KIZLAR” İZMİR’ E ŞAMPİYONLUKLA DÖNDÜ
 • İZMİR’DE İZELMAN, İZBETON, İZULAŞ VE İZFAŞ’A “İSTİHDAM” ÖDÜLÜ
 • SMYRNA' YA YOLCULUK
 • EN GÜZEL “KORDON” KARİKATÜRLERİ OYLANIYOR
 • İZMİR’E FİTCH’DEN “AA+” NOTU
 • İZMİR'DE "BİSİKLET DEVRİMİ"
 • İZMİR'DE KİMSESİZ AMA SAHİPSİZ DEĞİLLER !
 • İZMİR' İN ARABALI VAPURLARI
 • İZMİR "YAŞLI DOSTU KENT" SEÇİLDİ
 • 2. ULUSLARARASI İZMİR TİYATRO FESTİVALİ
 • KALE’DE “ÇİFTE” DENETİM
 • EKOLOJİ FORUMU İZMİR’DE TOPLANDI
 • TRAVEL TURKEY İZMİR – TURİZM FUARI AÇILDI
 • İZMİR’DE “EN RENKLİ ZİYARET”
 • İZMİR YOLLARINA “KAYDIRMAZ” ASFALT
 • YİNE İZMİR'DE BİZ FARKIYLA " EN GÜZEL ÖDEV KAPAKLARI BİZDE "
 • İZMİR 'DE KADINLAR İÇİN MÜCADELEYE DEVAM
 • 5. ULUSLARARASI EGEART SANAT GÜNLERİ
 • İZMİR METROSU ARTIK ‘KIRMIZI BAYRAK’LI
 • İZMİR İLE BREMEN’ İN EĞİTİM DAYANIŞMASI
 • İZBAN TORBALI’DA GERİ SAYIM BAŞLADI
 • İZMİR'LİLER SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİ UNUTMADI
 • EXPO 2020 AMAÇ DEĞİL ARAÇTIR
 • 5.ULUSLARARASI EGEART SANAT GÜNLERİ BAŞLIYOR
 • ZORLU İKİLİ FİLMİNİ SİNEMA KAMPÜS’TE İZLEYİN
 • İZMİR DERELERİ “YÜZER -GEZER GEMİ” İLE TEMİZLENECEK
 • BALKANLILAR İZMİR'DE COŞACAK
 • İZMİR' DE TEST EDİLDİ, ONAYLANDI
 • İZMİR’DE ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN ÜCRETSİZ ŞARJ İSTASYONLARI
 • İZMİR’DE HARMANDALI HAMLESİ
 • İZMİR’ DE DENİZ SUYU 75 CM YÜKSELDİ
 • İZMİR ANTİK TİYATRO İÇİN ADIM ADIM SONA YAKLAŞTI
 • İZMİR' DE BAŞKAN' DAN EXPO İÇİN SON HAMLE
 • HAYDİ ÇOCUKLAR TİYATROYA !
 • EGE ÜNİVERSİTESİ KÜBALI UZMANLARA EĞİTİM VERİYOR
 • 10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA PROGRAMI İZMİR' DE
 • İZMİR’ DE WİLLİAM SHAKESPEARE TRUVA OYUNU
 • KANSER ARAŞTIRMALARINDA ÜMİT IŞIĞI
 • ATATÜRK İZMİR’ E GELİYOR
 • İZMİR' DE KARS RÜZGARI ESTİ
 • İZMİR' DE 'UÇAN YOL' PROJESİ HIZLA İLERLİYOR
 • İŞTE MUSTAFA KEMAL' İN ŞEHRİ
 • CUMHURİYET BAYRAMI KUTLU OLSUN !
 • İZMİR'DE BÜYÜK GÜN
 • CEM ÖĞRETİR ETKİLİ KONUŞMA VE DİKSİYON SEMİNERİ İZMİR
 • 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMA MESAJI
 • ENGELSİZMİR' DE ÖDÜL GECESİ
 • CEM ÖĞRETİR İZMİR'DE SEMİNERLER VERECEK !
 • SAATLER NE ZAMAN GERİ ALINACAK 2013
 • ESHOT’ TAN VİZE UYARISI !
 • EVKA 3 PAZARYERİ' NİN TEZGAH KURALARI ÇEKİLDİ
 • İZMİR KURBAN BAYRAMI' NA HAZIRLANIYOR
 • EXPO 2020 "27 KASIM AKŞAMI"
 • İZMİR KURBAN SATIŞ YERLERİ 2013
 • GENÇ DOKTOR ADAYLARI EGE ÜNİVERSİTESİ İLE TANIŞTI
 • OVA YOLLARINDA HELSİNKİ REKORU !
 • SOKAKLARA KIŞ BAKIMI
 • İZMİR’İN 3 DERESİ TEMİZLENDİ
 • 2013 KURBANLIK FİYATLARI BELLİ OLDU
 • İZMİR EXPO ADAYLIĞI KONUŞULDU
 • İZMİR BALÇOVA TELEFERİK
 • İZMİRDE DOKUZ EYLÜL' E MUHTEŞEM KUTLAMA
 • İZMİR' E İZ BIRAK
 • BARIŞ SELÇUK GAZETECİLİK YARIŞMASI SONUÇLANDI
 • İZMİR KARİYER MERKEZİ
 • EGE ÜNİVERSİTESİ DÜNYANIN EN İYİ 500 ÜNİVERSİTESİ ARASINDA
 • ERBAY KARA CHP BORNOVA MECLİS ÜYESİ ADAY ADAYI
 • KONAK KARDİYOLOJİ DAL MERKEZİ İZMİR
 • 82. İZMİR ENTERNASYONAL FUARI
 • İZMİR’ DE MARATON HEYECANI BAŞLIYOR!
 • BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI VE BUZ PİSTİ
 • 82. İZMİR ENTERNASYONEL FUARI
 • İZMİR BUCA' DA YAĞIŞLAR ARTIK KABUS OLMAYACAK!
 • BAYRAMLIKLAR KONAK'TAN
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR YARDIM PARASI
 • İZMİR’DE “210 AKDENİZ FİLMİ YARIŞACAK “
 • ULUSAL KARİKATÜR YARIŞMASI
 • İZMİR OTOBÜS GÜZERGAHLARI HAKKINDA DUYURU
 • İZMİR ÇOCUKLARI İÇİN ‘ ROTA AVUSTRALYA"
 • İZMİRDE İZSU’ YA "AKILLI" BİNA
 • İZMİRDE KÖRFEZİ SÜPÜRECEK
 • İZMİR BAYRAKLI KENTSEL DÖNÜŞÜM
 • EGE ÜNİVERSİTESİ TÜBİTAK PROJE DESTEĞİNDE İKİNCİ OLDU!
 • İZMİR ATIK SU ARITMA TESİSLERİ
 • İZMİR'DE BAŞKANLAR HAFTAYA "BİRLİKTE” BAŞLADI
 • İZMİR' E İLK GEMİ 5,5 AY SONRA GELİYOR
 • GAZETECİLER BARIŞ SELÇUK İÇİN YARIŞACAK
 • İZMİR'DE “FARKLILIĞIMIZ ZENGİNLİĞİMİZ"
 • İZMİR AGORA DUVARLARINI DÜNYA KONUŞACAK
 • İZMİR' E YENİ BİR BULVAR DAHA
 • İZMİR KONSERLERİ' NDE SEMA ZAMANI
 • EMEKLİLİK HAKKINDA BİLGİLER
 • BİLİM VE TEKNOLOJİ ÇAĞI
 • MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI
 • İDDAA SONUÇLARI
 • SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
 • AŞIK VEYSEL SANAT GÜNLERİ BAŞLIYOR
 • İZMİR'DE “AKDENİZ FİLMLERİ ” YARIŞACAK
 • GEN TEDAVİSİ TÜRKİYE’DE SADECE EGE ÜNİVERSİTESİ’NDE YAPILABİLECEK
 • İZMİR KÜLTÜR MERKEZLERİ
 • BORNOVA' DA YAZLAR ÇOK NEŞELİ
 • İZMİR İFTAR SAATLERİ 2013
 • EGE ÜNİVERSİTESİ ACİL SERVİSİ AÇILIYOR
 • SAĞLIKLI KENT İZMİR
 • YEDİİKLİM AKADEMİ YIL SONU GÖSTESİ VE KEP TÖRENİ BÜYÜLEDİ
 • PARASIZ YATILILIK ve BURSLULUK SINAVI (PYBS)
 • İZMİR UZAY KAMPI
 • ATIK PİL TOPLAMA KAMPANYASI
 • İZMİR KARŞIYAKA'YA CEMEVİ
 • İZMİR'DE “SUYUN GELECEĞİ ”MASAYA YATIRILIYOR
 • İZMİR HEYKEL ÇALIŞTAYINA REKOR BAŞVURU
 • 2013 AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ (AÖF) SINAV SORULARI VE CEVAPLARI
 • İZMİR'DE NAZIM İÇİN "ÇİFTE" TÖREN
 • EGE ÜNİVERSİTESİ MEZUNİYET TÖRENİ
 • İZMİRDE YENİ REKOR BEKLİYORUZ !
 • “ÇİM KEYFİ" BAŞLIYOR
 • İZMİR DE PİRİ REİS ANILACAK
 • İZMİRDE ‘ONE NATİON CUP’ BAŞLADI
 • SEKTÖRÜN MERAKLA BEKLEDİĞİ FUAR: AGROEXPO EURASIA
 • BORNOVA'DA KENDİ İŞİNİ KURMAK İSTEYENLERE BÜYÜK FIRSAT!
 • İZMİRDE "MİS KOKULU" SÖZLEŞME İMZALANDI
 • İSRAİL' DE DOĞDULAR, İZMİR' Lİ OLDULAR
 • İZMİRLİ ÖĞRENCİLERİN BÜYÜK BAŞARISI
 • “KÖK HÜCRE PROJESİ’NDEN ÖĞRENCİLERE ÖDÜL”
 • BORNOVA BELEDİYESİ'NDEN ÖĞRENCİLERE GENÇ KART
 • 7. ULUSLARARASI MEB ROBOT YARIŞMASI SONA ERDİ
 • KPSS-2013/3 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI !
 • 3. KITALARARASI BURUN ESTETİK CERRAHİ KURSU İZMİR’ DE YAPILDI
 • İZMİR’ DE 7X24 İZLEME
 • İZMİR’İN “BUZ ADAMI”
 • AY’DA YÜRÜYEN “EN GENÇ” ASTRONOT, İZMİR’DE
 • EGE ÜNİVERSİTESİ-ANADOLU OTİZM VAKFI EL ELE VERDİ
 • İZMİR'DE 23 NİSAN COŞKUSU
 • TÜRKİYE SİRKİ İZMİR'DE -2013
 • İZMİR SASALI'DA KADIN DEVRİMİ
 • İZMİRDE HIDRELLEZ AKŞAMI
 • BORNOVA’DA 23 NİSAN COŞKUSU ERKEN BAŞLADI!
 • EVLİYA ÇELEBİ’NİN GÖZÜNDEN İZMİR
 • KLASİK MÜZİĞİN USTALARI İZDSO İLE İZMİR’DE
 • İZMİRLİ GENÇ MUCİTLER ABD YOLCUSU
 • İZMİR DOĞAL YAŞAM PARKI 9 GÜN ÜCRETSİZ !
 • İZMİR OTOPARKLARI VE ÜCRETLERİ
 • İZMİR' İN DİYARBAKIR SEFERİ MAYISTA
 • İZMİR DOĞAL YAŞAM
 • İZMİRD " HEM ZİYARET HEM DAVET "
 • İZMİRDE “MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK EĞİTİM GEZİLERİ”
 • İZMİR FOÇA' NIN 40 YILLIK ŞEBEKESİ YENİLENİYOR
 • İZMİR KURS MERKEZLERİ
 • GİNE DIŞİŞLERİ BAKANI İZMİR'DEYDİ
 • İZMİR HEYKEL ÇALIŞTAYI
 • İZMİR'DE " MERKEZ TAKİPTE"
 • Dünya Tiyatrolar Günü'nüz Kutlu Olsun
 • EGE ÜNİVERSİTESİ TELEVİZYONU YAYINDA!
 • EGE ÜNİVERSİTESİ TELEVİZYONU AÇILIYOR
 • İZMİR' İN EKMEKLERİ “50 ŞEHİRDE” UMUT OLDU
 • EGE ÜNİVERSİTESİ'NDEN CANLI YAYINDA AMELİYAT
 • İZMİR KENTSEL DÖNÜŞÜM
 • İZMİRDE KAZDIKÇA "TARİH ÇIKIYOR"
 • İZMİR’DE BAŞKANLIK KUPASI MÜSABAKALARI BELİRLENDİ
 • İZMİR TAHTALI BARAJINDA SON 9 YILIN REKORU
 • İZMİR ‘BAROK MÜZİK GÜNLERİ’ BAŞLIYOR
 • İZMİR KUŞ CENNETİ ŞİMDİ DE “BALIK CENNETİ” OLACAK
 • “İZMİR KÜLLERİNDEN DOĞUYOR”
 • ENGELLİLER İÇİN “BOCCİA”
 • KENTSEL DÖNÜŞÜM TOPLUMSAL ŞİDDETİ AZALTIR
 • İZMİRDE “AKILLI SULAMA”
 • PLASTİK ŞİŞE KAPAKLARI KONAK' A
 • ATIK PİLLERİ TOPLAYIN, HEDİYELERİ KAPIN !
 • İZMİRDE "KEYİFLİ KONSER"
 • İZMİRDE "REKORTMEN İTFAİYECİLER"
 • İZMİR’DE “DALİ” İZDİHAMI
 • İZMİR’ DE SÜT DEVRİMİ
 • MAVİ KAPAK, MAVİ SEVGİ, ŞİŞESİ İLE…
 • GRİBE KARŞI LİMON MUCİZESİ !
 • İZMİRDE " 5.GENÇLİK KONSEYİ "
 • ALTAY 99 YAŞINDA...
 • ORGAN NAKLİ BEKLEYEN ÇOCUKLAR 23 NİSAN’DA İZMİR’DE BULUŞACAK
 • ÇOCUKLARDA LENF BEZİ BÜYÜMESİNE DİKKAT !
 • İZMİR DEVLET SENFONİ'DE KEMAN GECESİ
 • İZMİR SELÇUK İLÇESİNE YENİ İTFAİYE BİNASI
 • SALVADOR DALİ İZMİR'DE
 • NAZIM 111 YAŞINDA İZMİRDE
 • İZMİRDE ATIK PİL TOPLAMA KAMPANYASI
 • İZMİRDE YALNIZ DEĞİLLER!
 • İZMİR' E YAZ GELDİ !
 • 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ
 • İZMİRDE DEPREM PANİĞİ!
 • İZMİR’DE BÜYÜKELÇİLERE “EXPO“ BRİFİNGİ
 • İZMİRDE ARITMA ÇAMURU TARİHE KARIŞACAK
 • İZMİR’İN İÇME SUYUNA YENİ ARITMA GELİYOR
 • DIŞİŞLERİ BAKANI DAVUTOĞLU, BAŞKAN KOCAOĞLU’NU ZİYARET ETTİ
 • 2013 RESMİ TATİL GÜNLERİ
 • BAYRAKLI BELEDİYESİ TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU KONSERİ
 • 2012’Yİ BÖYLE UĞURLADI
 • İZMİR’DE “RENKLİ” GECELER
 • İZMİR’E 300 YENİ OTOBÜS DAHA GELİYOR
 • İZMİR KENTSEL DÖNÜŞÜM
 • İZMİRDE SU KESİNTİSİ
 • İZMİRDE METRO’ YA "YILBAŞI" AYARI YAPILDI
 • İZMİR TORBALI’ DA İZBAN SEVİNCİ
 • İZMİRDE GÜZERGAH VE DURAK DEĞİŞİKLİKLERİ
 • 60 YAŞ KARTLARINDA VİZE KOLAYLIĞI
 • BORNOVA BELEDİYESİ KÖYLÜ İLE KENTLİYİ PAZARDA BULUŞTURDU
 • İZMİR HOMA DALYANI KORUMA ALTINDA
 • İZMİRDE DEPREM ZİRVESİ
 • BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI VE BUZ PİSTİ
 • ATATÜRK MAHALLESİ’NE 1.7 MİLYONLUK ALT YAPI YATIRIMI
 • İZMİRDE " SELÇUK MESAJLARI"
 • İZMİR' DE " SICAK BİR GÜNAYDIN "
 • AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV TARİHLERİ
 • İZMİR’DE ‘AŞK’ BÖYLEDİR
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR’E DÜNYA BANKASI’NDAN 45 MİLYON EURO’LUK KREDİ
 • KPDS SONUÇLARI BELLİ OLDU
 • ÖĞRETMENLER İÇİN 2013 KPSS’DE ALAN SINAVI GELİYOR.
 • EGE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ RFID SİSTEMİNE GEÇTİ
 • SON SÜMER KRALİÇESİ İZMİR’DE
 • TRAVEL TURKEY İZMİR 2012- TURİZM FUAR VE KONFERANSI
 • İZMİRDE " SEVGİYE ENGEL YOK "
 • 5 ARALIK KADIN HAKLARI GÜNÜ MESAJI
 • İZMİR'DE "EN KEYİFLİ YOLCULUK"
 • İZMİR'DE "LİMAN DA KORUNACAK, KUŞLAR DA...
 • ENGELLİ SAĞLIK RAPORU VERMEYE YETKİLİ HASTANELER
 • KUŞ CENNETİ’NE “ÇAMUR ATMAYIN”
 • İZMİR TOPLU ULAŞIMDA KÂR HEDEFİ
 • İZMİR'DE "MİNİKLERE FAYTON KEYFİ"
 • BÜYÜKŞEHİR, KÖRFEZ İÇİN YENİ BİR “ SÜPÜRGE” ALIYOR
 • "ENGELSİZMİR" İÇİN YARIŞACAKLAR
 • İZMİR'DE “BOATSHOW” BAŞLADI
 • İZMİR GIDA ÇARŞISINA YENİ KÖPRÜ GELİYOR
 • PROF. DR BUKET ERER DEL CATELLO’YA LİYAKAT NİŞANI!
 • İZSU, İZMİR KÖYLERİNE 4.8 MİLYON HARCADI
 • ÖDEV KAPAKLARI
 • PROF.DR. BUKET ERER DEL CASTELLO'YA (ŞÖVALYELİK) LİYAKAT NİŞANI
 • ESHOT “ULAŞIM MÜZESİ” KURUYOR
 • İZMİR'İN EXPO 2020 ADAYLIK
 • BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI VE BUZ PİSTİ
 • İZMİRDE OSB ZİRVESİNDEN “TEŞVİK” ÇIKTI
 • İZMİRDE BAŞKAN BORNOVA MUHTARLARIYLA BULUŞTU
 • İZMİR' DE HEDEF 2 MİLYON METREKARE
 • EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ' NDE TOPLANTI
 • ALSANCAK GARI GEÇİÇİ OLARAK KAPATILIYOR
 • KADIFEKALE’DE 1926. BINA DA YIKILDI
 • BÜYÜKŞEHİR'DEN 4.4 MİLYON LİRALIK BAYRAM YARDIMI
 • KONAK BELEDİYESİ İHTİYACI OLAN HERKESİN YANINDA
 • İZMİR’DE TRAFİKTE CAN GÜVENLİĞİ HAREKETİ BAŞLIYOR
 • “ATATÜRK ARAMIZDA” SANATSEVERLER İLE BULUŞACAK
 • TİYATRO GERÇEK’TE CEMAL SÜREYYA ŞİİRLERİ
 • EGESEM’ DE İSPANYOLCA EĞİTİMİ
 • YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI VE BÜRO YÖNETİMİ
 • ERASMUS ÖĞRENCİLERİNE ÖZEL İNGİLİZCE KONUŞMA
 • EGESEM’DE İTALYANCA EĞİTİMİ
 • KAMPÜSTE CAZ DİNLETİSİ
 • MÖTBE’ DE MEZUNİYET HEYECANI
 • MÖTBE’ DE DANS TİYATROSU İZLEYİCİLERLE BULUŞACAK
 • EGE ÜNİVERSİTESİNDE SANAT KOLEKSİYONUNDA SEÇMELER
 • EGE ÜNİVERSİTESİ 2012 - 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINA TÖRENLE BAŞLIYOR
 • "OYUN BİLGİNİ " OYUN SİTEMİZ HİZMETİNİZDE
 • EFSANE SES İZMİR’ DE
 • BORNOVA AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI VE BUZ PİSTİ
 • İZMİR' DE İLK DERS HEYACANI
 • BAŞKAN’DAN ULUKENT VE EVKA 5 MÜJDESİ
 • İLKÖĞRETİMDE BÜYÜK GÜN YARIN!
 • İZMİR BASINI İÇİN " TARİHİ ” BİR GÜN
 • SON 10 YILDA KREDİ KULLANANLAR DİKKAT !
 • İZMİR' E “ALIŞVERİŞ” DOPİNGİ
 • 81. İZMİR ENTERNASYONAL FUARI AÇILIYOR
 • EGE ÜNİVERSİTESİ’NDE ÖN KAYIT İŞLEMLERİ BAŞLADI
 • İZBAN ADIM ADIM TORBALII' YA İLERLİYOR
 • AGORA’DA YENİ BİR “MERMER YOL” BULUNDU
 • BİR LOKMAYI PAYLAŞMANIN HUZURU
 • KADİR GECENİZ KUTLU OLSUN
 • YARALI ASKERLERE KAN VERMEYE KOŞTULAR
 • İZMİR’DE MEZARLIKLAR “ONLİNE” OLUYOR
 • SU KESİNTİSİ
 • YURTDIŞI BAYRAM TURLARI
 • EGE TIP ÜSTÜN EĞİTİM ÖZELLİKLERİYLE HEKİM ADAYLARINI BEKLİYOR
 • EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ'NDEN ÖĞRENCİLERE DAVET
 • İZMİR KORDON’ DA FAYTON KEYFİ BAŞLADI
 • GENÇ POLİSLER MESLEĞE ADIM ATTI
 • İZMİRDE SU ŞEBEKESİ YENİLENDİ
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR , KARŞIYAKA' YA 5.8 MİLYON LİRALIK YOL VE KÖPRÜ YAPIYOR
 • İZSU TELEFON NUMARALARI DEĞİŞTİ
 • İZMİR' İN "SÜT KUZUSU"
 • İZMİR METROSUNA MALEZYALI' LARDAN TAM NOT
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR' E “ 5. FİTCH ONAYI ”
 • TÜRKİYE' NİN " EN UZUNU" OLACAK
 • GOOGLE' DAN " BABALAR GÜNÜ " TASARIMI
 • GÖZTEPE TARAFTARLARI 87’İNCİ YIL KUTLAMALARINDA ŞAMPİYONLUK YEMİNİ ETTİ
 • BASIN DUYURUSU
 • KARABAĞLAR'DA ÜCRETSİZ YAZ KURSLARI
 • İZMİR' İN GURUR TABLOSU
 • “ÖNCÜLERİN ŞEHRİNE” NAZAR BONCUKLU LOGO
 • TURİZM HABER YAYINDA
 • BAYRAKLI OSMAN ÇINAR İLKÖĞRETİM OKULUN’DA OKUMA BAYRAMI DÜZENLEDİ
 • BORNOVA BUZ PİSTİ 25 HAZİRAN'A KADAR KAPALI
 • İZMİRDE "ADINI SİZ KOYUN"
 • İZMİRDE "AFRİKA GÜNÜ" KUTLAMASI
 • SUALTINDA " EFSANE" OLDULAR
 • KARABAĞLAR’A 2 BİN FISTIK ÇAMI
 • TELEFERİK' TE YENİ İHALE
 • İZMİR'DE "19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI"
 • İZMİR'DE "EN BÜYÜK COŞKU"
 • AGROFEST 2012 ETKİNLİKLERİ COŞKUYLA BAŞLADI
 • “İZMİR'DE BİZ YAPTIK“
 • İZSU’ NUN TELEFON NUMARALARI DEĞİŞTİ
 • İZMİR' DE " ADIM ADIM "
 • İZMİR “ RENGARENK ” OLDU
 • İZMİR, SÜTTE “YENİ MODELE” HAZIRLANIYOR
 • İZMİR "MENEMEN' DE SU KESİNTİSİ"
 • İZMİR' İN " MİNİK AMA HÜNERLİ ELLERİ "
 • BAŞKAN “ ÇOCUKLAR EVLENMESİN, OKUSUN ”
 • BAYRAKLI OSMAN ÇINAR İLKÖĞRETİM OKULU' NDA 23 NİSAN
 • İZMİR KIYILARI YENİDEN DOĞUYOR
 • İZMİR' İN YENİ FUAR MERKEZİ
 • OLIVTECH 2. KEZ KAPILARINI AÇTI
 • HAYAT KURTARAN İLK ADIM: İLKYARDIM
 • DİKSİYON KURSU İZMİR
 • BAŞKAN' DAN " ÇOK ÖNEMLİ" MESAJLAR
 • İZMİR' DE BAŞKAN' DAN " İZMİR İÇİN EL ELE " ÇAĞRISI
 • İZBAN İLE METROYA İKİNCİ AKTARMA İSTASYONU GELİYOR
 • İZMİR PAZARINDAN FUARA" TERFİ " EDECEKLER
 • KARŞIYAKA TRAMVAYINA ONAY GELDİ
 • İZMİR ÇİĞLİ' DE SU KESİNTİSİ
 • İZMİR' DE ULAŞIMA " AÇIKÖĞRETİM ” DÜZENLEMESİ
 • İZMİR' DE NİSAN AYI " SANAT YAĞMURU"
 • KARABAĞLAR’IN KADINLARINDAN KÜRÜM’ÜN PROJELERİNE TAM NOT
 • ÜNİVERSİTELERARASI 1.LİG BASKETBOL ŞAMPİYONASI
 • GİRİŞİMCİLİK BORNOVA’DAN BAŞLAYACAK
 • İZMİR' DE GÖNÜLLÜ ORDUSU BÜYÜYOR
 • 7’ DEN 70 ‘E AKUT GÖNÜLLÜLERİ DOĞAYLA KUCAKLAŞTI
 • İZMİR' DE METRO COŞKUSU
 • GÜVENLİ İNTERNET
 • İZMİR HALKAPINAR İSTASYONU’NDA
 • İZMİR ULAŞIMINA SINAV DÜZENLEMESİ
 • İZMİR’DE 5 MEMBA SUYU İSTASYONU DAHA CUMA GÜNÜ AÇILIYOR
 • İZMİR’İN KENT KONSEYLERİ ALİAĞA’DA BULUŞTU
 • ESHOT ŞOFÖRLERİNE ZORLU EĞİTİM
 • BAHAR GELDİ, ALERJİYE DİKKAT
 • EVKA 3 METRO SEFERLERİ BAŞLADI
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR 4 ÜST GEÇİT DAHA YAPIYOR
 • İZMİR' DE BU KEZ “ GAZİ KIZI " OLARAK KONUŞTU
 • İZMİR ARITMALARINA “ ONLİNE " DENETİM
 • İZMİR'DE “TAM OTOMATİK OTOPARK
 • YILIN ENGELLERİ AŞAN KADINI
 • EGE ÜNİVERSİTESİ “14 MART TIP BAYRAMI”NA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR
 • EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ “14 MART TIP BAYRAMI” ETKİNLİKLERİ
 • 8 MART ETKİNLİKLERİ PROGRAMI
 • BAHARA YENİLENEREK GİRİN
 • ZABITADAN FIRIN DENETİMİ
 • İZMİR' DE SU KESİNTİ
 • İZMİR BALLIKUYU' YA “ YOL MÜJDESİ ”
 • OFİSİNİZE VE EĞLENCENİZE GOOGLE İMZASI
 • YANGIN MAĞDURU KÖYLÜLERE FİDAN
 • MÜZECİLER İZMİR' DE BULUŞUYOR
 • SEFERİHİSAR' A " EN SICAK MÜJDE "
 • DEPREMİN ARDINDAN İLK 72 SAAT ÇOK ÖNEMLİ
 • İZMİR FORUM KÖŞEMİZE HOŞGELDİNİZ
 • BORNOVA’DA YAŞLILAR BAŞ TACI
 • BORNOVADA ŞENLİK VAR
 • BORNOVADA FİLM ZAMANI
 • DİREKSİYON VE TRAFİK USTA ÖĞRETİCİLİĞİ KURSU HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU
 • İZMİR'DE SIRA İKİÇEŞMELİK CADDESİNDE
 • İZMİR' DE " SEVGİLİLER GÜNÜ "KONSERİ
 • “ YÜZÜMÜZÜ AKDENİZ' E ÇEVİREREK BÜYÜYECEĞİZ ”
 • İZMİR'DE “ BATI YAKASI HİKAYESİ "
 • MERKEZİ HASTANE RANDEVU SİSTEMİ ( MHRS )
 • İZMİR'DE " AMATÖRE BÜYÜKŞEHİR ŞEFKATİ"
 • “İZMİR’DE GÜZEL ŞEYLER OLUYOR”
 • İZMİR’ DE BÜYÜKŞEHİR ‘GENÇLİK KAMPI’ KURUYOR
 • İZMİR'DE ÇİĞLİ' NİN BAZI MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ
 • İZMİR DOĞAL YAŞAM’ DA “EN İYİ KARE" YARIŞMASI
 • İZMİR'DE BU FUAR GÖZ KAMAŞTIRIYOR
 • İZMİR' E FLEXKOM AVRUPA CEO' SU GELİYOR
 • İZMİR'DE KAR
 • EGE AJANS 26 YAŞINDA
 • SULUBOYACILAR KARABAĞLAR'DA BULUŞTU
 • İZMİR FİLM FESTİVALİ “KALDIĞI YERDEN”
 • “İNCİRALTI DA PLANLANINCA, 2015’TE EXPO YAPMIŞ GİBİ OLACAĞIZ”
 • ÖNCE "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ"
 • KİTAP ÖZETLERİ
 • İZMİR KÖRFEZİ " YENİDEN DOĞDU "
 • İZMİR'DE TOPTAN ÇÖZÜM
 • İZMİR İMECESİ
 • İZMİRDE YENİLENEN 3 MEMBA SUYU İSTASYONU AÇILIYOR
 • İZMİRLİ JUDOCULARDAN " MİLLİ MESAİ "
 • “BAŞKANIMIZA GÜVENİYORUZ”
 • İZMİR’DE “SICAK BİR YUVA”
 • FLEXKOM NETWORK' E ÖDÜL
 • İZMİR' E ABD’Lİ YATIRIMCILAR GELDİ
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, HAZİNE BORÇLARINI YIL SONUNDA SIFIRLIYOR
 • İZMİRLİ KADINLARA “EŞREFPAŞA DESTEĞİ”
 • İZSU’ YA BÜYÜK ÖDÜL
 • “ÜSTÜ KALSIN”
 • ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ KUTLANIYOR
 • GÖRME ENGELLİYE ÖZEL YOL
 • İZMİR' İN MADALYA AVCISI
 • İZMİR' DE KADINLAR LİDERLİK EĞİTİMİNDE
 • SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YEDEK SONUÇLARI VE 2.YEDEK ADAY LİSTESİ
 • İZMİR YENİ YILDA BÜYÜK YATIRIMLAR İLE BULUŞUYOR
 • İZMİR'DE " OKUL YOLU ÇİLESİ BİTTİ "
 • 2012’ YE COŞKULU KARŞILAMA
 • EGE TIBBIN YENİ ÖĞRENCİ TOPLULUĞU"TIBBİYELİ GÖNÜLLÜLER TOPLULUĞU"
 • EGE' DE 1000’NCİ TEKERLEKLİ SANDALYE SAHİBİNE ULAŞIYOR
 • EÜ TIP FAKÜLTESİ 1986 MEZUNLARI 25. YILINI KUTLADI
 • “HER ŞEYE RAĞMEN ETİK” PROJESİ BASIN TOPLANTISINDA ANLATILACAK
 • ŞİMDİ KEMERALTI ZAMANI
 • EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
 • GÖRME ENGELLİLER İÇİN KENT REHBERİ
 • 2011 - 2012 KİŞİYE ÖZEL ELEKTRONİK ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN KARTI BİREYSEL BAŞVURU !
 • İZMİR' E 150 YENİ OTOBÜS DAHA GELİYOR
 • İZMİR HASTA ÇOCUK EVLERİ DERNEĞİ
 • İZMİR BOSTANLI NEBİL SUSUP SOKAK VE TORBALI’DA SU KESİNTİSİ
 • GELECEĞİN USTALARI ESHOT’ TA BULUŞTU
 • UÇAK PİLOTU LİSANS YÖNETMELİĞİ (SHY-1)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ...
 • HAVAYOLU İLE SEYAHAT EDEN YOLCULARIN HAKLARINA DAİR YÖNETMELİK (SHY-YOLCU
 • 9 EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ' NDE BASIN AÇIKLAMASI
 • 1331 YILDIR DEVAM EDEN GELENEK
 • ÇORUM VALİSİ İZMİR' DE "EGE' YE KONUK OLDU"
 • İZMİR BAROSU SERGİ HABERİ
 • İZMİR' E KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI SN. ERTUĞRUL GÜNAY' IN ZİYARETİ
 • İZMİR' DEN KISA HABERLER
 • KADINA DÖNÜK ŞİDDET ÜRETİMLE AŞILIR
 • BAŞKAN KOCAOĞLU, TORBALI’ DA KONUŞACAK
 • SHGM SÖZLEŞMELİ PİLOT ALACAK
 • BAŞKAN AZİZ KOCAOĞLU İŞ YAVAŞLATMA SÖYLENTİLERİNE YANIT VERDİ: “BU OYUNA GELMEYECEĞİZ”
 • İZMİR’DE GÖRME ENGELLİLERE “KILAVUZ” ÇİZGİ UYGULAMASI
 • İZMİR'DE " ÇOCUK HAKLARI" UNUTULMADI
 • İZMİR’DE ÖRNEKKÖY “KESİNTİSİZ” ULAŞIMA KAVUŞUYOR
 • EGE TIP'TA ATA'YI ANMA TÖRENİ
 • İZMİR İÇİN EL ELE
 • İZMİR' DEN HABERLER
 • KOLAY DEĞİL İTFAİYECİ OLMAK !
 • İZMİR’DE BÜYÜKŞEHİR AMATÖR SPORCULARA ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETİ VERECEK
 • İZMİR’ DE AGORA HARABEYDİ, “HARİKA” OLACAK
 • İZMİR’DEN VAN’A YARDIM KÖPRÜSÜ
 • TERÖRE İZMİR’ DEN " BAYRAKLI" TEPKİ
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ' NDEN ANADOLU CADDESİNE 4 ÜST GEÇİT DAHA
 • KİT-VAK HASTA VE HASTA YAKINLARI KONUKEVİ FİYATLARI
 • İZMİRDE EVSEL KATI ATIK BEDELLERİ BELİRLENDİ
 • İZMİRDE ALT YAPI HİZMETİ DEVAM EDİYOR !
 • İZMİRDE SAÇ TIRAŞI BELEDİYEDEN
 • İZMİR'DE " BALKANLILAR BULUŞACAK "
 • İZMİR'DE BAYRAKLI' DA HALKA HİZMET
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR’İN TUR OTOBÜSLERİNDE “YOLCU PATLAMASI” YAŞANIYOR
 • İZMİR İTFAİYESİ GÖZ DOLDURDU
 • İZMİR'DE HAYALLER GERÇEK OLDU
 • İZMİR' DE ÖNEMLİ KONUKLAR
 • 89 YILLIK “EL YAPIMI” TÜRK BAYRAĞI, 9 EYLÜL TÖRENİNDE BAŞKAN’A SUNULACAK!
 • İZMEB KURSLARI İÇİN SON KAYIT 15 EYLÜL’DE
 • İZMİR AGORASI’NDA EN BÜYÜK ZEMİN MOZAİĞİ BULUNDU!
 • İZMİR'DE “BAYRAM ULAŞIMI” YÜZDE 50 İNDİRİMLİ OLACAK !
 • BAŞKAN AZİZ KOCAOĞLU AÇIKLAMA YAPTI !
 • İZMİR' DE ESHOT’ TAN “YEŞİL PROJE"
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR’İN “KÖRFEZ TARAMA GEMİSİ” İÇİN 6 FİRMA TEKLİF VERDİ
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN SOMALİ’ YE DESTEK !
 • İZMİR'DE BAŞKAN' A MUHTAR MORALİ
 • İZMİR'DEN SOMALİ' YE YARDIM ÇAĞRISI
 • İzmir'de "Emir Sultan Türbesi’nde restorasyon"
 • İZMİRDE "TELEFERİK İHALEYE ÇIKIYOR"
 • İZMİR MANZARASINDA KONSER KEYFİ…
 • İZMİRDE BAŞKAN YAKIN TAKİPTE
 • KEMALPAŞA BÖYLE YATIRIM GÖRMEDİ
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR'DEN YENİ ÇEVRE HAMLESİ
 • İZMİRDE "TOPTAN ÇÖZÜM EKİPLERİ"
 • İZMİRDE “CENNET’İN BALIKÇI BARINAKLARI YENİLENİYOR “
 • İZMİR'DE "ALİAĞA VE FOÇA'DA 12 DERE ISLAH EDİLECEK "
 • İZMİR' DE GÜRÇEŞME'YE “KALE MODELİ”
 • İZMİRDE KÖRFEZ'E MAZOT YAYILMASI ÖNLENDİ
 • TARİHE SAYGI / YEREL KORUMA ÖDÜLLERİ 2011 İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI
 • İZMİR KALE'DE 1600. BİNA DA YIKILDI!
 • İZMİR KALE'DE 1600. BİNA DA YIKILDI!
 • İZMİRDE BİSİKLETÇİLERE "YENİ YOL ARKADAŞI"
 • ARAP DERESİ "10 GÜNDE PIRIL PIRIL OLDU"
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR' DE " KAN DEĞİŞİMİ "
 • İZMİRDE ÜRETİCİ RAHAT BİR NEFES ALDI!
 • İZMİR'DE
 • İZMİR'DE " ÖNCE ZİYARET, SONRA YEMEK "
 • İZMİR KEMERALTI’ NA ÇOK YAKIŞACAK!
 • BAŞKAN KOCAOĞLU: “İZMİRLİLERE ‘YÜZÜLEBİLİR BİR KÖRFEZ’ VAAT EDİYORUM” DEDİ
 • İZMİRDE SOYU TÜKENEN "TEMBEL AYILAR"ÇOĞALACAK
 • BAŞKAN GENÇ İŞADAMLARIYLA İZMİR'İ KONUŞTU
 • İZMİR DOĞAL YAŞAM PARKI'NDA REKOR ZİYARETÇİ
 • EXPO İZMİR' E YAKIŞACAK !
 • İZMİR'DE "SANAT GECELERİ"
 • İZMİR'DE "YÜZME BİLMEYEN KALMASIN”
 • BAŞKAN KOCAOĞLU DAVET ETTİ, AVRUPALI BAŞKANLAR İZMİR’DE BULUŞUYOR
 • İZMİR’DE “KARŞIYAKA, ÇİĞLİ VE BAYRAKLI’NIN BAZI MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ”
 • İZMİR KADİFEKALE’DE “İKİNCİ BÜYÜK ADIM”
 • UMURUNDA MI DÜNYA!
 • İZMİR'DE SÖZLEŞMELİ MEMURLUĞA VEDA EĞLENCESİ !
 • İZMİR İÇİN "EL ELE VERDİLER"
 • HABER SİTELERİMİZ -İZMİRDE BİZ
 • İZMİR'DE "SARDUNYA BAYRAMI"
 • İZMİR'DE REKOR KIRDILAR!
 • İZMİR'DE "ÖZLEMLE ANDIK"
 • İZMİR SEÇİME HAZIR
 • "ULUSLARARASI ALIŞVERİŞ FESTİVALİ" İÇİN İLK ADIM ATILDI
 • EGE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE
 • İZMİR'İN
 • İZMİR KUŞ CENNETİ HEDEFİ BÜYÜTTÜ
 • EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ "MERKEZ YEMEKHANESİ"
 • İZMİR’DE “TASARIM” HAMLESİ
 • "HER ŞEYE RAĞMEN ETİK" HIZ KESMİYOR...
 • İZMİR'DE ULAŞIMA “AÇIKÖĞRETİM ” AYARI
 • İzmir'de " Türkiye Sirki " gösteri yapacak
 • İZMİR'DE "EN GENÇ DİVA"
 • İZMİR'DE ÇOCUKLAR "DAHA ÇOK " SÜT İÇİYOR
 • İZBAN TRENLERİ SEFERLERİNİ SIKLAŞTIRDI
 • HEMŞİRELİK HAFTASI
 • İZMİR HASTANELERİ "HASTANE ONLİNE RANDEVU ALMA SİSTEMİ” BÖLÜMÜMÜZ
 • "HER ŞEYE RAĞMEN ETİK" İZMİR BORNOVA ACİL YARDIM VE TRAVMATOLOJİ HASTANESİNDE
 • İZMİR'DE YELKİ' YE "ÇİFTE" MÜJDE
 • ALTERNATİF TIP’TA BİLMEDİKLERİMİZ
 • İZMİR' DE KÖRFEZ' E "İSTASYON"
 • EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ “KARDEŞ OKUL” PROJESİ İÇİN KOLLARI SIVADI
 • ETİK, ÜST BİR DEĞER OLMA YOLUNDA...
 • BAŞKAN’ A İZTO’DAN “GEÇMİŞ OLSUN” ZİYARETİ
 • HER ŞEYE RAĞMEN ETİK
 • İZMİR’DE “BAŞKAN KOCAOĞLU’NA BÜYÜK DESTEK”
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR, 32 KÖYÜN DAHA SU DEPOSUNU YENİLİYOR
 • İZMİR’DE “EMEK DOSTU BAŞKAN” İŞÇİLERLE BULUŞTU
 • İZMİR YARGI VE GÜVENLİK MUHABİRLERİ DERNEĞİNDEN AÇILIŞ KOKTEYLİ
 • ETİK DANIŞMANIMIZ DOÇ.DR. ÇAĞATAY ÜSTÜN' 9 EYLÜL HEMŞİRELİKTE
 • BİZ “MİRASÇI DEĞİL ORTAĞIZ!”
 • İZMİR GÜZELBAHÇE’YE YENİ BALIK HALİ
 • EGE'DE DİŞ HEKİMİ ADAYLARI DİŞ HEKİMLİĞİNİ ANLATTI
 • İZMİR’DE BAKMAYA DOYAMADILAR
 • İZMİR’DE BAYRAM ETTİLER
 • ÖNCELİKLİ HEDEF DİŞ HEKİMİ KORKUSUNU YENMEK
 • İZMİRDE AŞIK VEYSEL “RENGARENK” OLDU
 • TÜYAP İZMİR KİTAP FUARI İMZA GÜNÜ
 • İZMİR TABİP ODASI TÜYAP KİTAP FUAR'INDA
 • ETİK VE HUKUK BİRBİRİNİ TAMAMLAYAN İKİ TEMEL UNSUR
 • İZMİR DOĞAL YAŞAM’DA 23 NİSAN COŞKUSU
 • ENGELLİ BASKETBOLCULARIN İSPANYA MESAİSİ
 • DOKTOR ADAYLARI İZMİR'DE BULUŞTU
 • İZMİR'DE "ÇABUK BÜYÜYECEKLER"
 • KONAK KENT KONSEYİ KİTAP FUARI’NDA
 • “İYİ TARIMDA HASAD ŞENLİĞİ” BEĞENİ TOPLADI
 • KEMİK ÖLÇÜMÜNÜZÜ YAPTIRDINIZ MI?
 • EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AKREDİTE OLDU
 • İZMİR’DE “İKİÇEŞMELİK MESAİSİ “
 • İZMİR’DE ORGANİK “TOPLU KONUT” PROJESİ
 • KARABAĞLAR’IN MİNİKLERİ İÇİN ÇİZGİ FİLM GÖSTERİMİ BAŞLADI
 • İZMİR’DE “O” HEM YARAMAZ, HEM İŞTAHLI
 • İZMİR'DE “SARIKEÇİLİLER"
 • “TANE TANE KAPAKLARI TOPLAYALIM ADIM ADIM ENGELLERİ AŞALIM”
 • İZMİR’DE MOBİLYA SEKTÖRÜ BULUŞTU
 • İZMİR İZSU “CEBE” GİRDİ
 • “İZMİR” HEDEF AKDENİZ
 • ETİK DANIŞMANIMIZDAN "ETİK PROJESİNDE 4. AY VE İLK DEĞERLENDİRME"
 • ENGELLİLERE “5 YAZAR 5 KİTAP”
 • İZMİR’DE ENGELLİ SANDALYESİ DAĞITIM TÖRENİ 8 NİSAN’DA
 • İZMİR ULUKENT ÇIKARMASI
 • İZMİR’DE BAŞKAN’DAN “MÜZE GERÇEĞİ”
 • İZMİR’DE GÜRSEL AKSEL’DEKİ TRAFİK AKIŞINDA “10 GÜNLÜK” DEĞİŞİKLİK
 • İZMİR’DE “GELECEĞİN BİLİM ADAMLARI YETİŞİYOR”
 • İZMİR'DE "SU KESİNTİSİ"
 • İZMİR’İN “BOSTANLI, MALTEPE VE BÜYÜKÇİĞLİ DERELERİ BAKIMA ALINDI “
 • İZMİR’DE “BU SERGİYİ KAÇIRMAYIN “
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR’DEN "YGS ULAŞIM ÖNLEMLERİ "
 • “TÜRK MERMERİ ÇİN’ DE ÇOK MEŞHUR”
 • BU ZAFER "İZMİR’ DE BİZLERİN"
 • İZMİR'DE "BİZ SPOR" DERGİSİ ÇIKTI
 • İZMİR’DE “BAŞKAN’A FOTOĞRAF SÜRPRİZİ “
 • İZMİRDE BAŞKANLARIN EŞLERİ BORNOVA'DA BULUŞTU
 • BORNOVA’ DAN BOSNA’ YA SELAM GÖTÜRDÜLER
 • EGE' DE DERGİNİN YENİ YÜZÜ "EGE METROPOL LİFE"
 • “YAŞLILARIMIZA SAYGI, MİLLİ SERVETİMİZDİR”
 • İZMİR’DE KENTSEL DÖNÜŞÜM PLANLARI
 • İZMİR’DEN ŞÜKRANLARIMIZLA…
 • DOÇ. DR. ÇAĞATAY ÜSTÜN, 17 MART'TA İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE
 • İZMİR'DE BAŞKANA "DAVUL-ZURNALI KARŞILAMA"
 • İZMİR'DE SU KESİNTİSİ
 • İZMİR'DE ÇAĞLAYAN IRMAK'IMIZI KAYBETTİK...
 • İZMİR’DE BLUE NOTE ORKESTRASINDAN KADINLARA ÖZEL KONSER
 • DOÇ.DR. ÇAĞATAY ÜSTÜN, NEVVAR SALİH İŞGÖREN EĞİTİM KAMPÜSÜNDEYDİ
 • FERHAT “TARİH YAZDI”
 • İZMİR’DE BAŞKANLIK KOŞUSU KUPASI İKİNCİ KEZ FAİRSON’UN
 • İZMİR’DE BAŞKAN’DAN GENÇLERE 3 ALTIN ÖĞÜT
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR ÜST TURU GARANTİLEDİ
 • İZMİR SANAT’TA VİYANA AKŞAMI
 • KUŞ CENNETİ’NDE NÜFUS “PATLADI”
 • BÜYÜK DEPREMDE İZMİRLİ JUDOCULAR DA JAPONYA’DAYDI
 • İZMİRLİ KADINLARIN 3. YIL MUTLULUĞU
 • EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK VE LEZZETİ ORGANİK EKMEKTE BULUŞTURDU
 • İZMİR’DE "AY IŞIĞI TARİFESİ"ADLI OYUN İPTAL EDİLMİŞTİR
 • KARDEŞ ŞEHİR BREMEN’DEN EXPO DESTEĞİ
 • AVRUPALI BÜYÜKŞEHİR, ÇEYREK FİNAL PEŞİNDE
 • İZMİR’DE “KİMSESİZLERE SICAK AŞ, SICAK YUVA”
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ “ ÇÖLYAK VE FENİLKETONÜRİ HASTALARI İÇİN GLUTENSİZ EKMEK ÜRETİMİNE BAŞLADI”
 • İZMİR’DE “HOMEROS’TAN SMYRNA’YA”
 • İZMİRDE DİŞ HEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ ASARLIK TOPLUM MERKEZİ’Nİ ZİYARET ETTİ
 • “İZMİR’ İN ” BEREKETİ
 • İZMİRDE HİSAR CAMİİ’NDE SON TEMİZLİK
 • İZMİRDE SU KESİNTİSİ
 • İZMİRDE , AVRUPALI BAŞKANLAR AĞIRLANACAK
 • İZMİRDE GAZİEMİR SEMT GARAJI’NA GÖRKEMLİ AÇILIŞ
 • İZMİR, İZBAN TÜRKİYE’ YE ÖRNEK OLDU
 • ETİK İKİLEMLERİ AŞMAK MÜMKÜN!...
 • İZMİR’DE TARİHİ GÜN
 • DOÇ.DR.ÇAĞATAY ÜSTÜN' DEN 2011 YILI "HER ŞEYE RAĞMEN ETİK"
 • İZMİR’DE TÜRK ATLETLERİ TARİH YAZACAK
 • İZMİR’DE DERELERE “GÜVENLİK ŞERİDİ”
 • İZMİR BORNOVA’DAKİ SERGİYİ KAÇIRANLAR ÇOK ÜZÜLECEK!
 • BORNOVA ULUSLARARASI KADIN FESTİVALİ BUGÜN BAŞLIYOR
 • İEF, 80. DOĞUM GÜNÜNE HAZIRLANIYOR
 • İZMİR’DE KADINLAR GÜNÜ, İZMİR’DE “6 GÜN 6 GECE” KUTLANACAK
 • İZMİR’DE ŞANTİYEDE DE “TOPUK TIKIRTISI”
 • İZMİR’DE KLASİK FİLM SEVENLER İZMİR SANAT’TA BULUŞACAK
 • “CODE 46” İZLEYİCİYLE BULUŞACAK
 • “SİNEMASAL ANLAM VE İZLEYİCİ” ANLATILACAK
 • “BELGESEL FOTOĞRAFIN TARİHİ” ADLI KONFERANS GERÇEKLEŞTİRİLECEK
 • “DUYGUSAL ZEKA YÖNETİMİ” EĞİTİMİ DÜZENLENECEK
 • EGESEM’DEN “SENARYO YAZARLIĞI” EĞİTİMİ
 • NİGAR DİNLETEN PALYATİF BAKIM ÜNİTESİ AÇILIŞ TÖRENİ
 • İZMİR'DE BAŞKAN AYAKKABICILARLA BULUŞTU
 • İZBETON’ UN GAZİEMİR’DEKİ EVKA-7 MOLOZ DÖKÜM ALANI KAPATILDI
 • İZMİR’DE AZERBAYCAN’IN YENİ BAŞKONSOLOSU BAŞKAN KOCAOĞLU’NU ZİYARET ETTİ
 • İZMİR’DE BÜYÜKŞEHİR,” TIBBİ ATIK FİLOSUNU GÜÇLENDİRDİ “
 • İZMİR’ DE SÜT DEVRİMİ
 • ZEYTİN AĞAÇLARINDA HASTALIK HAZİRAN’DA ARTIYOR
 • İZMİR’DE TURİSTLERE TANGOLU KARŞILAMA
 • İZMİR'DE 01 MART 2011 "İNCE SAZ TÜRKÜLERİ " KONSERİ
 • İLK YARDIM HAYAT KURTARIR
 • İZMİR’DE “MİNİKLERİN İLK MÜZE ZİYARETİ”
 • SIHHAT VE SİGARA
 • İZMİR KENT KONSEYİ’NDEN ZORUNLU AÇIKLAMA
 • İZMİR’İMİZE BU BAHAR GÖRDES’İN BARAJ SUYU GELİYOR
 • İZMİR’DE “ÜÇ GÜN, ÜÇ KONSER”
 • YAFOT FOTOĞRAF SERGİSİ ÇETİN EMEÇ’TE BUGÜN AÇILIYOR
 • HOŞ GELDİN “İZMİR” BEBEK
 • EÜ ÇOCUK HASTANESİ HAYIRSEVERLERİN DESTEĞİYLE BÜYÜYOR
 • MİNİKLER ENGELLİLER İÇİN KOLLARI SIVADI
 • İZMİRLİLER PAZAR GÜNÜ HAMSİYE DOYACAK
 • HEDEF BİN TEKERLİKLİ SANDALYE
 • CBS-2011 YILI HİZMET SUNUMU KARSILIGI ÜCRET TARİFESİ
 • İZMİR’DE BAŞKAN’ IN İZSU MESAİSİ
 • İZMİR’DE AASSM’DE “EN ROMANTİK” KONSER
 • BALATÇIK VE MENEMEN ASKERİYE GEÇİTLERİ ÇARŞAMBA GÜNÜ KAPATILIYOR
 • İZMİR’ DE “TÜRKİYE’NİN İLK FİL DOĞUMU GERÇEKLEŞTİ”
 • İZMİR’ DE “KAPAKLAR SANDALYE OLDU”
 • İZMİR'DE MERSİNLİ VE ÇINARLI BÖLGESİNDEKİ TAŞKINA SON VERECEK PROJE TAMAMLANDI
 • İZMİR'DE TARİHİ GECE MÜTHİŞTİ
 • İZMİR İÇİN EL ELE
 • İZMİR' DE "ROTEK SPOR OKULLARI" ANTREMANLARINA BAŞLIYOR
 • İZMİR’DE İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ DENİZ CANLILARINI YERİNDE İNCELEDİ
 • ENGELLİ YAŞAMLARIN ÇEVİK SPORCULARI
 • İZMİR BEŞİKTAŞLILAR DERNEĞİNE TAZE KAN GELDİ
 • İZMİR’ DE “GÖNÜLLÜ REHBERLER YOL GÖSTERDİ”
 • İZMİR METROSU’ NUN YENİ VAGONLARI ÇİN’ DE ÜRETİLİYOR
 • İZMİR KARŞIYAKA TÜNEL ÜSTÜNDE “7x24 YAŞAM”
 • İZMİR'DE "CENNET MÜJDELERİ"
 • İZMİR’DE KAÇAK “ALO” YA “DUR” DEDİLER
 • YARGI, İZMİR’ DE “750 KONTÖR HUKUKA UYGUN” DEDİ
 • İZMİR’ DE EVKA 5’E “YONCA KAVŞAK” GELİYOR
 • İZMİR'DE MENDERES ALİAĞA' YA KAVUŞUYOR
 • EGE ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM PROJESİYLE 3 MİLYON 298 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞMAYI HEDEFLİYOR
 • İZMİR’DE “EBRU SANATI” ANLATILACAK
 • NEHİR ÖVEN KARABÖCEK’DEN RESİM SERGİSİ
 • İZMİR' DE "EKAM’DAN KONFERANS"
 • PROF. DR. AYFER HAYDAROĞLU’NDAN “KALBİM” ADLI RESİM SERGİSİ
 • ÇOCUKLARIN DERS BAŞARISI
 • İZMİR’DE “ACI ÇEKMEYİ ÖNLEYECEK, AĞRILARI DİNDİRECEK”
 • İZMİR’DE BÜYÜKŞEHİR’İN YATIRIMLARI 7 YILDA 10 KAT ARTTI
 • EGE ÜNİVERSİTESİ “UZAKTAN EĞİTİM”İ ANLATACAK
 • KEMERALTI YENİDEN ESKİ IŞILTILI GÜNLERİNE DÖNÜYOR
 • İZMİR' DE "EGE ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM ÇALIŞTAYI"
 • İZMİR’ DE BAŞKAN’DAN KADINLARA “TAM DESTEK”
 • UĞUR MUMCU İZMİR’DE ÖLÜMÜNÜN 18.YILINDA TÖRENLE ANILACAK
 • İZMİR’DE “HEDEF ERGENLİK EVRESİNDEKİ GENÇLER”
 • MÖTBE’DE TÜRK HALK MÜZİĞİ RÜZGARI
 • NEHİR ÖVEN KARABÖCEK’DEN RESİM SERGİSİ
 • “İZ-KA PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ” GERÇEKLEŞTİRİLECEK
 • “BİPOLAR BOZUKLUKTAKİ PSİKOLOJİK YAKLAŞIM” ANLATILACAK
 • “KEDİ KÖPEK BAKIM VE BESLENMESİ” ANLATILACAK
 • EGE TIP’TA KONFERANS
 • DOÇ.DR. ÇAĞATAY ÜSTÜN “UMUDU YİTİRMEMEK GEREKİYOR”
 • “KOCAOĞLU EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİNİ AĞIRLADI”
 • İZMİR’ DE “İLAN REKLAM VERGİLERİNDE SON ÖDEME TARİHİ 31 OCAK 2011”
 • İZMİR’ DE “HAVA KİRLİLİĞİNİN NEDENİ METEOROLOJİK”
 • İZMİR’İN YENİ FUAR ALANI
 • İZMİR’ DE “ZÜBEYDE HANIM SAYGI VE ŞÜKRANLA ANILDI”
 • İZMİR’ DE “DAHA ÇOK GENÇ SPOR YAPACAK”
 • İZMİR’ DE TURİZMCİ VE ESNAFA “SU İNDİRİMİ” MÜJDESİ
 • İZMİR’ DE AMELİYAT DEĞİL “EKMEK” YAPACAKLAR
 • DOÇ.DR.ÇAĞATAY ÜSTÜN "HER ŞEYE RAĞMEN ETİK"
 • İZMİR’DE ENGELLİ ÇOCUKLAR ÜRETTİLER, SERGİLİYORLAR, SATACAKLAR
 • İZMİR’DE “2011 YILI HİZMET SUNUMU KARŞILIĞI ÜCRET TARİFESİ”
 • İZMİR KORDON'DA KURALSIZLIĞA GEÇİT YOK
 • İZMİR'DE BURAYI YAKINDA TANIYAMAYACAKSINIZ
 • İZMİR'DE BAŞKAN'DAN "AMATÖRLERE DESTEK PAKETİ"
 • İZMİR’DE “ZİRAATÇILARDAN BÜYÜKŞEHİR’E ANLAMLI TEŞEKKÜR”
 • İZMİR'DE ALTIN ÇOCUK CAHİT
 • İZSU BÜTÇESİNİN YÜZDE 42’Sİ “YATIRIM” OLACAK
 • "BEDENSEL ENGELLİLERLE EL ELE"
 • "ROTARACT TANITIM SEMİNERİ ANTALYA"
 • İZMİR'DE ŞEHİTLERİ ANDIK
 • İZMİR’DE SUDA “GELECEĞE” YATIRIM
 • İZMİR’DE “109. YAŞINDA NAZIM’I ANIYORUZ “
 • İZMİR’DE ARTIK “E-ATIKLARI” AYRI TOPLANACAK
 • İZMİR'DE "ALİAĞALI MASTERLER, EGE ÜNİVERSİTESİ MASTERLERİNİ AĞIRLAYACAK"
 • İZMİR’DE “BAŞKAN’DAN FUAR MÜJDESİ”
 • İZMİR’DE “TARIM BAYRAMI” PAZARTESİ GÜNÜ KUTLANACAK
 • BAŞKAN’DAN “URLA’YA EN BÜYÜK MÜJDE”
 • İZMİR’DE “JETON, 1 ŞUBAT’TA TARİH OLUYOR”
 • İZMİR'DE 80’LİK ŞÜŞÜ TEYZE’NİN “İLK” DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI
 • İZMİR’DE 60 YAŞ KARTLARI İÇİN “VİZE” DÖNEMİ BAŞLADI
 • İZMİR’DE KARŞIYAKA TÜNEL ÜSTÜNDE “İŞLEM TAMAM”
 • İZMİR’DE “ONLARLA GURUR DUYUYORUZ”
 • BU KÖPRÜLER İZMİR’İN 8500 YILLIK TARİHİNE AÇILACAK
 • EGE TIP’TA “HAYVAN HAYATI GÜVENLİĞİ GÖNÜLLÜLÜĞÜ” ETKİNLİĞİ
 • ASKO KARİYER "PROJE YÖNETİMİ" SEMİNERİ
 • İZMİR’ DE” EXPO DELEGASYONU TOPLANDI”
 • İZMİR’ DE BÜYÜKŞEHİR ZABITASINDAN “OPERASYON TİMİ”
 • İZMİR’DE “ GÜREŞÇİLERE DENKTAŞ DESTEĞİ”
 • İZMİR’ DE “DESTEĞE DEVAM”
 • 2011'İN İLK PARÇALI GÜNEŞ TUTULMASI EGE ÜNİVERSİTESİ’NDE İZLENDİ
 • K TÜRÜ BELGELERDE İNDİRİM SÜRESİ UZATILDI
 • EVKA-4’TE YAŞAYANLAR ISTEDI SINDIR YAPIYOR
 • 2011'DE "HER ŞEYE RAĞMEN ETİK"
 • EÜ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 21 YENİ TÜRÜ TESPİT ETTİ
 • KARABAĞLAR’IN GENÇLİK MECLİSİ; GENÇLER KARABAĞLAR İÇİN ÇALIŞACAK
 • İZMİR “YATIRIMDA DA “BÜYÜK”
 • İZMİR’DE “NECİPOĞLU ANISINA”
 • İZMİR’DE “METRO YOLCULARINA 4 BİN NERGİS DAĞITILDI”
 • İZMİR’E “KİK’İN YANLIŞ KARARI 10 AY KAYBETTİRDİ”
 • İZMİR'DE BAŞKAN' IN ÇIKIŞI SERT OLDU
 • İZMİR KEMERALTI’NDA "YENİ YIL KUTLAMASI"
 • İZMİR’DE “ ORGAN BAĞIŞINI ÖZENDİRMEYE ÇALIŞIYORLAR”
 • İZMİR’ DE “ YARDIM DEVAM EDİYOR ”
 • İZMİR’ DE BAŞKAN’DAN “EXPO AÇIKLAMASI”
 • İZMİR’ DE SELÇUK YAŞAR, CEYLANLARINI DOĞAL YAŞAM’A BAĞIŞLADI
 • İZMİR’DE “İZBAN ZİRVESİ”
 • İZMİR’DE “ÇOCUKLARLA BAŞLADI, YAŞLILARLA BİTİRDİ”
 • “2011’DE EL ELE DAHA İLERİYE…”
 • İZMİR’DE “MANET” GÖSTERİLECEK
 • İZMİR’DE “CHOPİN” ADLI FİLM GÖSTERİLECEK
 • İZMİR’DE “DÜNYA RENKLİ KAĞITLARI” ANLATILACAK
 • İZMİR’DE “RUHSAR UÇAR VE EMİN GÜLER’DEN RESİM SERGİSİ”
 • İZMİR’DE “HER ŞEYE RAĞMEN ETİK” KONULU SEMİNER
 • AKM’DE “2011’E MERHABA KONSERİ” GERÇEKLEŞTİRİLECEK
 • İZMİR’DE “AYTEN KÖSE’DEN RESİM SERGİSİ”
 • İZMİR’DE “PARÇALI GÜNEŞ TUTULMASI TELESKOPLA GÖZLENECEK”
 • İZMİR’DE “GÜNEŞ TUTULMASI-DEPREM İLİŞKİSİ” ANLATILACAK
 • İZMİR’DE “50. YIL KÖŞKÜNDE SLAYT GÖSTERİSİ “
 • İZMİR’DE “TÜRK HAMAMI” GÖSTERİLECEK
 • İZMİR’DE “BACH” GÖSTERİLECEK
 • İZMİR BAYRAKLI OSMANGAZİ İLKÖĞRETİM OKULU ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ YENİ YIL EĞLENCESİ YAPTILAR
 • BEYİN OMURİLİK SİNİR HASTALIKLARI VAKFI’NDAN EÜ TIP ÖĞRENCİLERİNE BURS DESTEĞİ
 • İZMİRDE 30 YILLIK PLAKET SAHİBİNİ BULDU
 • ESKİDEN TAŞ OCAĞIYDI, TRANSFER İSTASYONU OLDU
 • İZMİR’ DE YILBAŞI GECESİ ULAŞIM “TAKVİYELİ” OLACAK
 • İZMİRE’DE YÜZBAŞI İBRAHİM HAKKI CADDESİ “OTOBANA” BAĞLANIYOR
 • İZMİR’ DE İNÖNÜ CADDESİ TURUNÇ AĞAÇLARIYLA SÜSLENECEK,KALDIRIMLARI GRANİT OLACAK
 • İZMİR’ DE “BÜYÜKŞEHİR SEFERBER OLDU”
 • İZMİR’ DE YOĞUN YAĞMURA KARŞI SEFERBERLİK
 • İZMİR’DE “İLK YARDIM KURSUNA KATILIM YOĞUN OLDU”
 • TÜRKİYE’NİN EN GENÇ RADYOSU İZMİRDE "REK"
 • BORNOVA'DA BEŞ YILDIZLI YILBAŞI
 • İZMİR BORNOVA’DA “PATERSON KÖŞKÜ’NÜN PROJELERİ TAMAM”
 • İZMİR’DE ASYA FİLLERİNE “VIP” SERVİS
 • İZMİR’ DE “BALKAN DAYANIŞMASI”
 • İZMİR’ DE “ KÖRFEZİN DİBİ İŞTE BÖYLE TARANACAK”
 • İZMİR’DE “TEPEDEN TIRNAĞA” HİZMET
 • İZMİR’DE BAŞKAN KOCAOĞLU: “BU KENTİ HIRPALAMAYA KİMSENİN HAKKI YOKTUR” DİYE KONUŞTU
 • "YÖNETİM BECERİLERİ GELİŞTİRME ve LİDERLİK" SERTİFİKALI EĞİTİM SEMİNERİ
 • KÜRÜM ÇİFTİ KADINLARLA KAHVALTIDA BULUŞTU
 • İZMİR “KARABAĞLAR KENT KONSEYİ , KADIN MECLİSİ TOPLANDI”
 • İZMİR' DE KAVACIK KÖYÜ’NDE YILBAŞI KUTLAMASI
 • İZMİR’ DE “HER BÜTÇEYE UYGUN YILBAŞI HEDİYELERİ”
 • İZMİR’ DE “DEVA’DAN UNUTULMAZ BİR KONSER DAHA"
 • İZMİR’ DE “ TARİHE SAYGI”
 • BALKAN ÜLKELERİ İZMİR’DE BULUŞTU
 • İZMİR’ DE “80. YILDA, ŞÜKRANLA”
 • İZMİR’ DE “180 ATLET KUBİLAY İÇİN KOŞTU”
 • İZMİR' DE "YEŞİL BORNOVA GAZETESİ 50 YAŞINDA"
 • İZMİR DEVLET OPERA BALESİ’NDE BU HAFTA (29.12.2010)
 • İZMİR' DE "SİYASET-BASIN VE SANDIK"
 • İZMİR' DE "6. BALKANLAR HALK DANSLARI FESTİVALİ"
 • İZMİR’ DE “TENCERE HEP KAYNADI”
 • İZMİR’ DE “ANLAMLI ZİYARET”
 • İZMİR’DE “11 AYDA 81 BİN ARIZAYI GİDERDİLER
 • İZMİR , YENİ YILA EMRE AYDIN ÇOŞKUSU İLE GİRECEK
 • ULUSLARARASI BARIŞ İÇİN ATÖLYE SERGİSİ
 • “VİVALDİ” ADLI FİLM GÖSTERİLECEK
 • İZMİR’DE “BİLİM VE MATEMATİK TARİHİ SOHBETLERİ” GERÇEKLEŞTİRİLECEK
 • İZMİR’DE “NEFROLOJİ YANDAL UZMANLIK EĞİTİM TOPLANTISI”
 • İZMİR’DE “LEYLA’NIN EVİ” ADLI OYUN SAHNELENECEK
 • İZMİR’DE “ SANAL DÜNYADAN YENİLİKLER ANLATILDI”
 • İZMİR’ DE “ ŞİFA TİMİ ” İŞ BAŞINDA
 • İZMİR’DE “BÜYÜKŞEHİR’E AVRUPA VİZESİ”
 • İZMİR’DE “İZSU, 59 KÖYÜN SU DEPOSUNU YENİLİYOR"
 • İZMİR'DE ULAŞIM ATAĞI
 • İZMİR’ DE TÜM HAYALLERİ “YILDIZ” OLABİLMEK
 • İZMİR’ DE “SAHİLEVLERİ’NDE KANAL OPERASYONU”
 • İZMİR’ DE BÜYÜKŞEHİR BUCA’YA “YAŞAM ÜSSÜ” KURUYOR
 • İZMİR' DE IŞIK SELİ
 • İZMİR’DE” BALKANLAR BULUŞACAK “
 • İZMİR’ DE “KUBİLAY İÇİN KOŞACAKLAR “
 • İZMİR’ DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ“ YAYA ÜST GEÇİTLERİNİ PEŞPEŞE AÇACAK”
 • İZMİR’DE BAŞKAN KÜRÜM’DEN "KADINLARA BÜYÜK HİZMET”
 • “TASAVVUF MÜZİĞİ SEMA KONSERİ” GERÇEKLEŞTİRİLECEK
 • “SİHİRBAZ” ADLI MÜZİKLİ ÇOCUK OYUNU SAHNELENECEK
 • MUZAFFER İZGÜ EGE TIP’TA ÇOCUKLARLA BULUŞACAK
 • EGE ÜNİVERSİTESİ’NİN SESİ RADYO EGE KAMPÜS TÖRENLE AÇILACAK
 • İZMİR’ DE “WEB HOSTİNG VE PUBLİSHİNG” ANLATILACAK
 • ONLAR GÖNÜLLERİN ŞAMPİYONU
 • İZMİR'DE YENİ YOLA AZ KALDI
 • EÜ TIP FAKÜLTESİ YENİ BİR BİLİM AMFİSİNE KAVUŞTU
 • BAŞKAN AZİZ KOCAOĞLU' NDAN TWİTTER AÇIKLAMASI
 • İZMİR’ DE İZSU’DAN TORBALI’YA “CAN SUYU” VERİLECEK
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KİMSESİZLERE KUCAK AÇIYOR
 • İZMİR’ DE OTELLO “ PERDE ” DİYECEK
 • SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALİAĞA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN BİLGİLENDİRME SEMİNERİ
 • İZMİR’ DE “GÖRME ENGELLİLER İÇİN BİLGİSAYAR KURSU”
 • İZMİR’ DE “İKİÇEŞMELİK CADDESİ’NİN YÜZÜ GÜLECEK”
 • İZMİR’ DE “BACA GÖRÜNÜMLÜ BAZ İSTASYONU SÖKÜLDÜ"
 • İZMIR’ DE “BAŞKAN SINDIR’A KALDIRIM TEŞEKKÜRÜ”
 • İZMİR KONAK’TA “EVLERDEN DE ATIK YAĞ TOPLANACAK”
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ2 NİN RESMİ WEB SİTESİ
 • İZMİR’ DE “ ENGELLERİ AŞACAKLAR “
 • İZMİR’ DE KENT ORKESTRASI’YLA 15 ARALIK’TA BULUŞALIM
 • İZMİR’ DE ‘REES KÖŞKÜ’ KİTAP OLUYOR
 • İZMİR’ DE ULAŞIMINA “AKILLI” SİSTEM
 • İZMİR’ DE KİRLİ HAVAYA “ YAKIN MARKAJ ”
 • BIR ASIRI DEVIRDI, GÜNEŞI YENIDEN TEKERLI SANDALYE ILE GÖRDÜ
 • İZMİR’ DE “SEMT MERKEZLERİ KADINLARIN İKİNCİ ADRESİ”
 • “ÇALIŞMAK MASRAFA KAFİ GELMİYOR”
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR, ŞİMDİ DE “TOPRAK LABORATUVARI” KURUYOR
 • İZMİR TEK TEK DEĞİL “TOPTAN” ÇÖZÜM
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR’DEN BUCA’YA “85 BİN DEFİN KAPASİTELİ” YENİ MEZARLIK
 • İZMİR “BORNOVA'DA MAHALLE ARASINDA PAZARYERİ KALMAYACAK”
 • İZMİR’ DE “GÖNÜL” PROJESİNDE İLK BULUŞMA
 • İZMİR’E HEM “KARDEŞ KENT” HEM DE “ONUR KONUĞU” OLACAKLAR
 • İZMİRDE “EGE VE DOKUZ EYLÜL’DEN ESNAFA BİLİMSEL DESTEK”
 • “TELEVİZYON DÜNYASI TİYATROYA DARBE VURUYOR”
 • İZMİR’ DE “BASIN MÜZESİ’NE BAĞIŞLAR SÜRÜYOR”
 • İZMİRDE “MODERN DANSIN EN GÜZEL ÖRNEKLERİ SAHNELENDİ “
 • “SUSKUN KALMAYIN”
 • İZMİRDE KORUYUCU AİLE HİZMETİ BİRİNCİ SIRADA
 • İZMIRDE “PINARBAŞI ‘ÖLÜM YOLU’NDAN KURTULUYOR”
 • BAŞKAN “HÜKÜMET’TEN PARA İSTEMİYORUZ, TURİZME TEŞVİK VERSİN, YETER!
 • İZMİRDE “KUPA GURURU”
 • İZMİRDE “BU FUAR TURİZMCİLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK”
 • “İZMİR’İ EXPO 2020 İÇİN DESTEKLEMELİYİZ”
 • İKİ BÜYÜK B
 • DÜNYA REKORUNU “ BİZİM ÇOCUKLAR ” KIRDI
 • İZMİR’ DE KILIÇDAROĞLU’NUN KEMERALTI TURU
 • İZSU' DAN AÇIKLAMA
 • İZMİR KADİFEKALE’DE “BİNİNCİ” BİNA DA YIKILDI
 • JAPONYA’NIN EN ESKİ SANATÇISI KONAKLILARLA BULUŞTU
 • İZMİRDE “ZİHİNSEL ENGELLİLERDE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI”
 • ULUSLARARASI BARIŞ İÇİN ATÖLYE SERGİSİ
 • İZMİRDE “EJDER KALESİ” GÖSTERİLECEK
 • “KIZGIN TAŞLARA DÜŞEN SU DAMLALARI” ADLI FİLM GÖSTERİMİ
 • İZMİRDE “İBRAHİM BOZKUŞ’DAN RESİM SERGİSİ”
 • İZMİRDE “KAMPÜSTE CAZ” ADLI KONSER GERÇEKLEŞTİRİLECEK
 • “BİLİM VE MATEMATİK TARİHİ SOHBETLERİ” GERÇEKLEŞTİRİLECEK
 • İZMİRDE AKM’DE “TÜRKAN” SAHNELENECEK
 • İZMİRDE “NEFROLOJİ YANDAL UZMANLIK EĞİTİM TOPLANTISI”
 • İZMİRDE “LEYLA’NIN EVİ” ADLI OYUN SAHNELENECEK
 • İZMİRDE “AKM’DE BİLİMSEL TOPLANTI”
 • İZMİRDE “TASAVVUF MÜZİĞİ SEMA KONSERİ” GERÇEKLEŞTİRİLECEK
 • İZMİRDE “HATİCE DOĞAN’DAN BASKIRESİM SERGİSİ”
 • İZMİRDE MÖTBE’DE OTOPORTRE SERGİSİ
 • İZMİRDE “GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE REŞİT SÖNMEZ”
 • “5. EGE PEDİATRİ GÜNLERİ” VE “1. PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ” ETKİNLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK
 • İZMİRDE ALİ POYRAZOĞLU TİYATROSUNDAN “TANIMADIĞIM ADAMLAR”
 • “KORUYUCU AİLE OLMAK İSTER MİSİNİZ?”
 • TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜNDE KONFERANS
 • DEMOKRASİ GÜZEL ŞEY !
 • İZMİR’ DE “BUZ KEYFİ” BİR BAŞKA
 • İZMİR’ DE BAŞKAN KOCAOĞLU, TURİZMCİLERLE BİR ARAYA GELDİ
 • İZMİR' DE , “DENİZ MANZARALI” TREN SEFERLERİ
 • İZMİR’Lİ GÜREŞÇİLER RAKİPLERİNE MİNDERİ DAR ETTİLER
 • TÜM SIKINTILARIMIZ KADINLARIMIZ SAYESİNDE AŞILIYOR
 • İZMİR’ DE “KUŞ CENNETİ MÜJDESİ”
 • İZMİR’ DE KADİFEKALE' YE “KENT ORMANI KURULACAK”
 • İZMİR’ DE “ÖZVERİYLE HAZIRLANAN PROJELER ÖDÜLLENDİRİLDİ”
 • EÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ’NİN YENİ DEKANI: PROF. DR. MÜGE ELDEN GÖREVE BAŞLADI
 • İZMİRDE “EVKA-3 MUHTARINDAN BAŞKAN SINDIR’A HIZMET TEŞEKKÜRÜ”
 • ATATÜRK’ÜN TÜRK KADININA VERDİĞİ DEĞER
 • İZMİR’ DE “FARKLILIKTAN FARKINDALIĞA”
 • İZMİR’ DE “5 YILDA 10 BİN SOKAK HAYVANI KISIRLAŞTIRILDI ”
 • İZMİR’DE “TARIMCILAR BULUŞTU”
 • İZMİR’ DE “GÜZEL MANZARALAR“
 • İZMİR’ DE ALİAĞA-MENDERES’TE ÇİĞLİ SEFERLERİ PAZAR GÜNÜ BAŞLIYOR
 • İZMİR'DE SU ÇOK UCUZ
 • İZMİR’ DE “PROFESYONELLERE TAŞ ÇIKARDILAR “
 • “İZMİR YERİNDE SAYIYOR”
 • ENGELLİLER İÇİN SORUNLAR HALA BİTMEDİ
 • İZMİR’ DE “SUNAY AKIN BORNOVALILARLA BULUŞACAK”
 • İZMİR’ DE ENGELLİLER ‘BİZ DE VARIZ’ DEDİLER
 • İZMİR' DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, GÖREMEYENLERE REHBER OLDU
 • İZMİR’ DE MİNDERDE “ İZMİR FIRTINASI” ESECEK
 • İZMİR’ DE BAŞKAN AZİZ KOCAOĞLU’NDAN ZORUNLU AÇIKLAMA
 • İZMİR’ DE SPOR, BAYRAKLILI GENÇLERİN VAZGEÇİLMEZİ OLDU
 • İZMİR’ DE “İZMİR’İN ÜNİVERSİTELERİ MASAYA YATIRILIYOR”
 • BAŞKAN SINDIR’A AVRUPA’DA ÖNEMLİ GÖREV
 • İZMIR’DE “SEVGI EVLERI MARKETLERI”
 • İZMİR’ DE “KARAGÖZ-HACİVAT GÖLGE OYUNU”
 • İZMİR’ DE “SOKAK SANATLARI ATÖLYESİ TİYATRO GÖSTERİMİ”
 • İZMİR’ DE “OZ BÜYÜCÜSÜ” SAHNELENECEK
 • İZMİR’ DE “SALONDA CHOPİN” ADLI PİYANO RESİTALİ
 • İZMİR’ DE DOĞAÇLAMA TİYATRO GÖSTERİSİ
 • İZMİR’ DE “ AKADEMİSYENLER ORKESTRASI KONSERİ”
 • İZMİR’ DE “ DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜNDE SPOR ETKİNLİKLERİ DÜZENLENECEK”
 • İZMİR’ DE “KADINLARA AİDS SEMİNERİ “
 • İZMIR BORNOVA DOĞANLAR PAZARYERINDE TEMEL ATILDI.
 • AR-GE FAALİYETLERİNE AYRILAN BÜTÇEMİZ HER GEÇEN YIL ARTIYOR
 • “BİLİM TEKNOLOJİ VE İNSAN KAYNAKLARINA YATIRIM YAPAN ÜLKELER GÜÇLENİYOR”
 • İZMİR' DE BAŞKAN KOCAOĞLU " ÜCRET POLİTİKASINA DEĞİNDİ"
 • İZMİR’ DE BUZ ÜSTÜNDE “TER” DÖKTÜLER
 • İZMİR’ DE “ÇİĞLİ’ YE 2 KİLOMETRELİK YENİ KANAL”
 • İZMIR’ DE “MAZHAR TOĞRUL’DAN SURREALIST BAKIŞ"
 • İZMİR’ DE “İKİ FOTOĞRAF ARASINDAKİ FARKI BULUN”
 • İZMİR’ DE “270 TENİSÇİ, BU KUPA İÇİN TER DÖKÜYOR
 • İZMİR’ DE “YUSUF ZİYA ULUSOY KÜTÜPHANESİ HİZMETE AÇILDI”
 • SPORDA ZİRVENİN ADI; EGE ÜNİVERSİTESİ…
 • AĞIZ NEREYE SEFER ORAYA
 • İZMİR’ DE “CEREN AY RESİM SERGİSİ” DÜZENLENECEK
 • İZMİR’ DE “VİVALDİ” ADLI FİLM GÖSTERİLECEK
 • İZMİR’ DE “EJDER KALESİ” GÖSTERİLECEK
 • İZMİR’ DE “SON AKŞAM YEMEĞİ” GÖSTERİLECEK
 • İZMİR’ DE “TCHAİKOVSKİ” ADLI FİLM GÖSTERİLECEK
 • İZMİR’ DE “KLAROS KAZISI” ANLATILACAK
 • İZMİR’ DE “SABİNLER” GÖSTERİLECEK
 • İZMİR’ DE “KIZGIN TAŞLARA DÜŞEN SU DAMLALARI” ADLI FİLM GÖSTERİMİ
 • İZMİR’ DE “M. ALİ DOĞAN’DAN RESİM SERGİSİ”
 • İZMİR’ DE “KLASİK MÜZİĞİ ANLAYARAK DİNLEMEK”
 • İZMİR’ DE “REMBRANDT” İZLEYİCİYLE BULUŞACAK
 • İZMİR’ DE “ZELİG” ADLI FİLMİN GÖSTERİMİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK
 • İZMİR’ DE “GÖKBİLİMCİ” GÖSTERİLECEK
 • İZMİR’ DE “CARMİNA BURANA” SAHNELENECEK
 • İZMİR’ DE “EDEBİYAT FAKÜLTESİ KONFERANS SALONUNDA ETKİNLİK”
 • İTALYAN TENOR PİERO MAZZOCCHETTİ EGE’DE
 • İZMİR’ DE “NERGİS SEFERBERLİĞİ “
 • İZMİR’ DE SOKAK LİGİ’NDEN ALMAN LİGİ’NE
 • İZMİR’ DE TARTAN: MUHTARLARLA KOORDİNASYON İÇİNDEYİZ
 • İZMİR’ DE “İZCİLER KAMPTA’ ENGEL TANIMADI “
 • İZMİR’ DE İZELMAN’ DAN “ UYGULAMALI ” İLK YARDIM KURSU
 • İZMİR’ DE " ÇOCUK MECLİSİ’NDEN ÖRNEK ÇIKIŞ "
 • İZMİR’DE ULAŞIMA “KPSS” AYARI
 • İZMİR’DE GÖZTEPE-KARATAŞ ARASI 1 ARALIK’TAN İTİBAREN “ÇİFT YÖN” OLACAK
 • İZMİR’DE HİNTLİ KABİLELERİN SIRADIŞI YAŞAMI “DENKLANŞÖRÜN” UCUNDA
 • İZMİR’DE MANDALİNA ÜRETİCİSİNE BÜYÜKŞEHİR’DEN “CAN SİMİDİ”
 • İZMIR BORNOVA’DA HER ÖĞRENCIYE IKI MANDALINA
 • İZMİR’DE “YAŞAYAN KABİLELER” SERGİSİ
 • AR-GE’NİN KALBİ İZMİR’DE ATACAK
 • İZMİR’DE “EGE TIP PERSONELİNDEN ÖRNEK DAVRANIŞ”
 • İZMİR BORNOVA’ DA MUHTARLARIN İLETİŞİMİ BELEDİYEDEN
 • İZMİR’ DE “GÜL BAHÇESİ” GÖNÜLLERİ FETHETTİ
 • İZMİR’ DE KADINLARDAN “RENKLİ” PROTESTO
 • İZMİR’ E HAMBURG’TAN SELAM GETİRDİLER
 • İZMİR SAAT KULESİ’NDE YILBAŞI MESAİSİ
 • İZMİR TURİZMİ ATAĞA GEÇTİ
 • İZMİR’DE “DOĞAL YAŞAM’I 9 GÜNDE 56 BİN ZİYARETÇİ GEZDİ”
 • İZMİR’DE “ ÇEK ” ZİYARETİ
 • İZMİR’ DE “24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ’ NDE ANLAMLI ZİYARET”
 • İZMİR’DE “ZABITAYI BIÇAKLAYAN SEYYARA 11 AY CEZA”
 • KONAK BELEDİYESİ’NDEN BİNGÜL BAŞARIR’A TEŞEKKÜRLERLE…
 • İZMİRLİYE MESİRE ALANI MÜJDESİ
 • İZMİR “BAYRAKLI BELEDİYESİ’NDEN ÖĞRETMENLERE MÜZİK ZİYAFETİ”
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR’ DEN ÖĞRETMENE “ÇİFTE JEST”
 • İZMİR’ DE “ ATATÜRK DEVRİMLERİNİN GELECEĞİ” ADLI KONFERANS DÜZENLENECEK”
 • İZMİR’ DE “CEREN AY RESİM SERGİSİ” DÜZENLENECEK
 • İZMİR’ DE “KADINLAR VE ERKEKLER” ADLI TİYATRO OYUNU SAHNELENECEK
 • İZMİR’ DE “KONAK BELEDİYESİ’NDEN TİYATRO OYUNU”
 • İZMİR’ DE “KONAK BELEDİYESİ’NDEN SÖYLEŞİ”
 • İZMİR’ DE “MİLENYUM KALKINMA HEDEFLERİ” ANLATILACAK
 • İZMİR’ DE “OTOPORTRE” FİLMİ GÖSTERİLECEK
 • İZMİR’ DE “ MÖTBE’DE HALE YAMANER KONSERİ”
 • İZMİR’ DE “AKM’DE KONFERANS”
 • İZMİR’ DE “MAZHAR ZORLU’DAN RESİM SERGİSİ”
 • İZMİR’ DE “SİHİRBAZ” SAHNELENECEK
 • İZMİR’ DE “DELİLER BOŞANDI” SAHNELENECEK
 • AKM’DE “25. YIL ÖZEL KONSERİ”
 • AKM’DE ÖĞRETMENLER GÜNÜ ETKİNLİĞİ
 • 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN
 • İZMİR KENT REHBERİ SAĞLIK KOORDİNATÖRÜ DR. ERGÜN GÜRER , SİZLERE SAĞLIĞIMIZDA PROSTAT'IN YERİİ
 • İZMİR’ DE “EGE MEDENİYETLERİ GİYSİLERİ SERGİLENDİ”
 • İZMİR “BAYRAKLILI ÖĞRENCİLER YAZARLARLA BULUŞTU”
 • KONAK BELEDİYESİ’NDE İŞLER ARTIK DAHA HIZLI
 • İZMİR’ DE “EÜ TIP FAKÜLTESİ VE İZMİR FEN LİSESİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANACAK”
 • İZMİR' DE "AREGE SANATA DA KAPI ARALAYACAK"
 • İZMİR OLİMPİK BUZ SPORLARI SALONU SİZLERİ BEKLİYOR
 • İZMİR’ DE “40. YILA ÖZEL KONSER”
 • İZMİR’ DE “ESHOT VE İZSU’YA 1,5 MİLYAR LİRALIK DEV BÜTÇE”
 • İZMİR’ DE “JİNEKOLOJİK ENDOSKOPİ EĞİTİM GÜNLERİ” BAŞLADI
 • İZMIR BORNOVA BELEDIYESIN'DEN AILE IÇI SORUNLARA ÇÖZÜM PANELI
 • İZMİR' DE AVRUPA STANDARTLARINDA ARITMA
 • İZMİR' DE ERGENLİK SORUNLARI KONULU SEMİNER VERİLDİ
 • İZMİR' DE " KAMULAŞTIRMA REKORU"
 • İZMİR' DE "DERSİMİZ SENFONİ"
 • İZMİR BORNOVA BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ
 • İZMİR’ DE GENÇLER, YAŞLILARLA “EL ELE”
 • İZMİR’ DE İZSU’ DAN BAĞARASI VE GERENKÖY’ E “YENİ KANAL”
 • İZMİR’ DE “GÜMÜLDÜR’E İTFAİYE MÜJDESİ”
 • İZMİR’ DE BADEMLER’İN ÇİÇEĞİ BİZE ÇOK YAKIŞTI
 • İZMİRDE KENT GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ |MOBESE|
 • İZMİR’ DE ‘HUZUREVİ’NDE BAYRAM SEVİNCİ ’
 • İZMİR’ DE ‘ İSTİKAMET TORBALI’
 • İZMİR’ DE SICAK BİR YUVAYA KAVUŞTULAR
 • İZMİR’ DE “BAYRAM HATIRASI”
 • İZMİR’ DE SESİNE GÜVENEN İZMİRLİLER, HAYDİ KORO SEÇMELERİNE !
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR’DEN ÖĞRETMENLERE “EL EMEĞİ GÖZ NURU” HEDİYE
 • BAYRAKLI' DA BAYRAM BAŞKA...
 • BAYRAMIZ KUTLU OLSUN
 • İZMİR’ DE “YÜZDE 100” ORGANİK ÜRÜNLER
 • İZMİR’ DE BAŞKAN ÇALIŞANLARINDAN “ÖZVERİ” İSTEDİ
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR “BRİÇ”TE AVRUPA 4.’SÜ OLDU
 • İZMİR’ DE BAŞKAN’IN “BAYRAM” SÜRPRİZİ
 • TEŞEKKÜRLER SAYIN BAŞKAN
 • KAPAK KAMPANYASINA MİGROS’TAN BÜYÜK DESTEK
 • 17 MİLYON KAPAK, 60 ENGELLİNİN AYAĞI OLDU
 • İZMİR’DE “JİNEKOLOJİK ENDOSKOPİ EĞİTİM PROGRAMI”
 • KÜRESELLEŞME VE ULUS DEVLET KONFERANSI
 • KADIN BULUŞMASINA “KONAK DAMGA VURDU”
 • TRAFİK CEZA MAKBUZUNU ALAN AVUKATA KOŞUYOR
 • İZMİR’ DE “ÜNİVERSİTELİ GENÇLERDEN ÇEVRE DERSİ”
 • İZMİR’ DE “ÇOCUKLARIN BAYRAMLIK MONT VE BOTU BELEDİYEDEN”
 • İZMİR BAYRAMA HAZIR
 • İZMİR’DE “ KURBANCIYA SICAK ÇORBA”
 • BAŞKAN TARTAN, BAYRAM ÖNCESİ MUHTARLIKLARI GEZDİ
 • PROF. DR. FÜZÜN; “ÖNEMLİ OLAN ATATÜRK’Ü ANLAMAK”
 • İZMİR' DE "ENGELLİ SANDALYELERİ DAĞITILACAK"
 • İZMİR BORNOVA'DA SU KESİNTİSİ
 • İZMİR’ DE “ATATÜRK’E SAYGI YÜRÜYÜŞÜ”NE ONBİNLERCE İZMİRLİ KATILDI
 • İZMİR’ DE “ATA’YI ÖZLEMLE ANDIK”
 • İZMİR’DE “TARİHE NOT DÜŞTÜLER”
 • İZMİR KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ DESTEK VERDİ
 • İZMİR’DE ROTARACTLAR PAKİSTAN’DAKİ SEL FELAKETİNE KARŞI KAYITSIZ KALMADILAR
 • BORNOVA’DA ATATÜRK ÖZLEMLE ANILDI
 • BAYRAKLI ATA'SINI ANDI, AĞAÇ DİKTİ
 • İZMİR’DE BİR HAYAL DAHA GERÇEKLEŞTİ
 • İZMİR EGE ÜNİVERSİTESİ’NDE ATA' YI ANMA TÖRENİ
 • EGE KAMPÜSTE SERÇE YUVASI OPERASYONU
 • İZMİR’ İN BAYRAĞI ZİRVE’DE
 • İZMİR DE ULAŞIM BAYRAM SÜRESİNCE YÜZDE 50 İNDİRİMLİ
 • İZMİR’ DE “KİTAP KURDU” OLACAKLAR
 • İZMİR AASSM’DE “TEL” VE “TEN”
 • İZMİR’ DE HALKIMIZ ATA’SINA YÜRÜYECEK
 • İZMİR KONAK’ TA ESNAF İLE MİNİ ZİRVE
 • İZMİR KONAK’ TA ESNAF İLE MİNİ ZİRVE
 • İZMİR’DE “CUMHURİYET, ATATÜRK VE BASIN” PANELDE ANLATILACAK
 • İZMİR’ DE “ORGAN BAĞIŞININ” ÖNEMİ ANLATILACAK
 • KAPAK KAMPANYASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
 • 15 MİLYON KAPAK 60 TEKERLEKLİ SANDALYE
 • İZMİR’ DE KURBAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ
 • İZMİR’DE “BAYRAM” HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR
 • İZMİR’DE ÇİĞLİ -MENEMEN ARASINA “KESTİRME” YOL
 • İZMİR’ DE “ GÜMÜLDÜR VE ÖZDERE’YE ARITMA MÜJDESİ ”
 • İZMİR’DE “TARİHE SAYGI” ÖDÜLLERİ DAĞITILIYOR
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN AÇIKLAMA
 • İZMİR' E MADALYALAR YAĞDI
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR’ DEN “ BAYRAM DESTEĞİ “
 • İZMİR’ DE “YOLLAR ONLARA ARTIK ENGEL DEĞİL”
 • BORNOVA'YA KADIN ELİ DEĞİYOR
 • İZMİR’DE “ DOKTOR İLE HASTASINDAN ANLAMLI KONSER”
 • İZMİR’ DE “ALİAĞA MERKEZ BÖLGENİN TAMAMINDA SU KESİNTİSİ
 • UMUR BEY GEMİLERİ KARADAN YÜRÜTTÜ MÜ?
 • ÜLKÜ ADATEPE ATATÜRK’Ü ANLATTI
 • ALİ SİRMEN’İN YORUMUYLA CUMHURİYET VE DEMOKRASİ
 • İZMİR’DE “ÖĞRENCİLERİN GÖZÜ İLE ATATÜRK”
 • İZMİR DE “AYAK BACAK FABRİKASI” SAHNELENECEK
 • İZMİR DE KÜLTÜR SANAT EVİNDE FİLM GÖSTERİMİ
 • İZMİR DE “ÇOBAN VE LULU” OYUNU SAHNELENECEK
 • İZMİR DE “TUHAF İKİLİ” OYUNU SAHNELENECEK
 • “KARAGÖZ-HACİVAT GÖLGE OYUNU VE KUKLA GÖSTERİSİ” GERÇEKLEŞTİRİLECEK
 • İZMİR DE EXPO’NUN “AİLE FOTOĞRAFI”NDA VARDI
 • İZMİR “KENT ORKESTRASI YİNE BÜYÜLEDİ”
 • İZMİR'DE " MEKSİKA SOKAĞI "
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR’DEN “TOPTAN” ÇÖZÜM
 • İZMİR’ DE “BAŞKANLAR ZİRVESİ”
 • ADATEPE; “ATATÜRK’ÜN SÖZLÜĞÜNDE ‘ÇOCUK’ SEVGİ DEMEKTİ”
 • İZMİR KONAK’TA KADININ ADI VAR
 • BAŞKAN TARTAN: KAÇAKLARI BİZE BİLDİRİN
 • İZMİR' DE SU KESİNTİSİ
 • “GRİBE KARŞI TEMİZLİK ETKİN BİR SİLAH”
 • TEİAŞ’IN GÜVENLİK İHALESİ, FİLİZ GÜVENLİK’İN
 • EGE’DE CUMHURİYET VE ATATÜRK GÜNLERİ
 • İZMİR’DE “ORGAN BAĞIŞININ ÖNEMİ TOPLUMA ANLATILACAK”
 • İZMİR’ DE “OTOPORTRE” FİLMİ GÖSTERİLECEK
 • İZMİR’ DE “MENDELSSOHN” FİLMİ GÖSTERİLECEK
 • İZMİR’ DE “İSA’NIN DİRİLİŞİ” FİLMİ GÖSTERİLECEK
 • İZMİR’DE “MAZHAR ZORLU’DAN RESİM SERGİSİ”
 • İZMİR’DE “SİHİRBAZ” SAHNELENECEK
 • İZMİR’DE “DELİLER BOŞANDI” SAHNELENECEK
 • İZMİR’DE AKM’DE “25. YIL ÖZEL KONSERİ”
 • İZMİR’DE “AKM’DE ÖĞRETMENLER GÜNÜ ETKİNLİĞİ”
 • İZMİR’DE “AKM’DE ERKAN OĞUR KONSERİ”
 • İZMİR’DE “ORGAN NAKLİNDE NOSTALJİ GECESİ” DÜZENLENECEK
 • İZMİR’DE “ORGAN BAĞIŞININ ÖNEMİ” ANLATILACAK
 • İZMİR’DE “KORNEA İKİLİSİ TÜRK HALK MÜZİĞİ DİNLETİSİ” GERÇEKLEŞTİRİLECEK
 • İZMİR’DE “KENT ORKESTRASI’NDAN DAVET VAR”
 • İZMİR’DE MERSİNLİ VE ÇINARLI’YA “MAVİŞEHİR MODELİ”
 • İZMİR’DE EN “ACİL” KONGREYE TALİBİZ
 • İZMİR’DE “HASRET GİDERDİLER”
 • İZMİR’DE “KAÇAK” SEBZE VE MEYVEYE GÖZALTI
 • BAYRAKLI BELEDİYE BAŞKANI HASAN KARABAĞ’IN ATATÜRK ORMANI’NDA YAPILAN AĞAÇ KESİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMASIDIR
 • İZMİR’DE “ATA’YI ANMA TÖRENİ” DÜZENLENECEK
 • İZMİR’DE “ADEM’İN YARATILIŞI” ADLI FİLM GÖSTERİLECEK
 • İZMİR’DE “ORGAN NAKLİNDE NOSTALJİ GECESİ” DÜZENLENECEK
 • İZMİR’DE “HAYDN” FİLMİ GÖSTERİLECEK
 • İZMİR’DE “BARBARELLA” FİLMİ GÖSTERİLECEK
 • İZMİR’DE “BATI SANATI AÇISINDAN RÖNESANS” ANLATILACAK
 • İZMİR’DE “RUBENS” FİLMİ GÖSTERİLECEK
 • İZMİR’DE “50. YIL KÖŞKÜNDE FİLM GÖSTERİMİ”
 • İZMİR’DE “50. YIL KÖŞKÜNDE KONFERANS”
 • İZMİR’DE MÖTBE’DE "HALE YAMANER KONSERİ"
 • İZMİR’DE “ESKİCİNİN TAZESİ” SAHNELENECEK
 • İZMİR’DE “ÇAĞDAŞ ÜNİVERSİTE ANLAYIŞI VE YÖK” TARTIŞILACAK
 • EGE TIP 2010 - 2011 DÖNEMİ MEZUNLARI ANDAÇ ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
 • İZMİR’DE “ATATÜRK VE KADIN” ADLI FOTOĞRAF SERGİSİ
 • “ATATÜRK İZMİR’DE” ADLI FOTOĞRAF SERGİSİ
 • İZMİR’DE “ATATÜRK PORTRELERİ” ADLI FOTOĞRAF SERGİSİ
 • İZMİR’DE “ATATÜRK ARAMIZDA” ADLI FOTOĞRAF SERGİSİ
 • İZMİR’DE “CUMHURİYETİN KAZANDIRDIKLARI” PANELDE ANLATILACAK
 • İZMİR’DE “ATATÜRK’ÜN HAVACILIK ANLAYIŞI VE TÜRK HAVACILIĞI” ANLATILACAK
 • İZMİR’DE “ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÖZÜ İLE ATATÜRK”
 • İZMİR’DE ALİ SİRMEN EGELİLERLE BULUŞACAK
 • İZMİR’DE SUNA KAN VE GANA GÜRMEN EGE ÜNİVERSİTESİ’NDE
 • İZMİR’DE “ATATÜRK’ÜN SAĞLIĞI, HASTALIKLARI VE ÖLÜMÜ” ANLATILACAK
 • İZMİR’DE “ATA’YI ANMA TÖRENİ” DÜZENLENECEK
 • İZMİR’DE “ORGAN NAKLİNDE NOSTALJİ GECESİ” DÜZENLENECEK
 • İZMIR’DE BORNOVA BELEDIYESI SINIF ATLADI
 • İZMİR’ DE “TİMSAH - CİKLET BALIĞI DOSTLUĞU”
 • İZMİR’ DE “ASARLIK’TA YÜZLER GÜLÜYOR”
 • İZMİR'DE TÜM TÜRKİYE' YE ÖRNEK BİR HİZMET
 • İZMİR'DE CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU GÖRÜLMEYE DEĞERDİ
 • KİCK-BOKSA KONAKLI SPORCULAR DAMGASI
 • ÇINARTEPE’DEN ÇANAKKALE ŞEHİTLİĞİ’NE
 • MÜZELER KENTİ KONAK’TA “TÜRK MÜZECİLİĞİ” TARTIŞILDI
 • İZMIR’DE “NALDÖKENLI ÇOCUKLAR ISTEDI BAŞKAN SINDIR YAPIYOR”
 • MERHAMETLİ, ŞEFKATLİ, AFFEDİCİ BİR LİDER:ATATÜRK
 • “İZMİRLİ OLMAK” KİTAP OLDU
 • İZMİR’DE BÜYÜK ÖNDER FOTOĞRAFLARIYLA EGE’NİN DÖRTBİR YANINDA
 • YEŞILÇAM KURTULUYOR
 • İZMİR’DE “CUMHURİYET SEVİNCİ KONSERİ” DÜZENLENECEK
 • İZMİR’ DE AKM’DE “ATATÜRK ARAMIZDA” ADLI FOTOĞRAF SERGİSİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK
 • İZMİRDE “GÜZEL KARADENİZ VE GELECEĞE UMUT DOLU YOLCULUK” KONULU KONFERANS DÜZENLENECEK
 • İZMİR’ DE İCRAAT VAR
 • İZMİR’DE KENT KONSEYİ’ NDE BULUŞTULAR
 • KONAK’TA CUMHURİYET KUTLAMALARI
 • İZMIR’IN DEVLERI TÜRKIYE DEVLER LIGI’NIN ZIRVESINDE
 • İZMİR’DE “MİNİKLERE TARİHTE BİR YOLCULUK"
 • İZMİR’DE “BAYRAKLI KURBAN BAYRAMI’NA HAZIR”
 • İZMIR’DE BORNOVA BELEDIYESI ALTERNATIF ENERJIDE ÖRNEK OLUYOR
 • İZMİR’DE “AKS KÖPEKLERİ GÖREVE HAZIR ”
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ' NİN TARİHE SAYGISI
 • İZMİR “KARŞIYAKA TÜNEL ÜSTÜ “ÇİÇEK GİBİ”
 • İZMİR’DE “ ÇABUK ŞIMARDI”
 • İZMİR’DE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN KARTLARINDA “VİZE” İÇİN SON HAFTA
 • İZMİR'DE "TEKERLEKLİ SANDALYELER DAĞITILIYOR"
 • PSİKOLOJİ REHBERLİK SERVİSİMİZ YAYIN HAYATINA GİRİYOR
 • İZMİR “CUMHURİYET COŞKUSU” NA HER ZAMAN HAZIR
 • İZMİR’DE “ KADINLAR EDEBİYATLA BULUŞTU”
 • EGE MESLEK YÜKSEKOKULU 25. DÖNEM MEZUNLARINI İŞ YAŞAMINA UĞURLADI
 • BAŞKAN TARTAN: “SAĞLIKTA DÜNYA MARKASI OLACAĞIZ”
 • KARDEŞ KENTLER KONAK’TA
 • İZMİR’DE “BORNOVA BELEDİYESİ'NDEN ANNE ADAYLARINA ÖZEL HİZMET”
 • İZMİR EGE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK HASTANESİ” KÖK HÜCRE NAKİL ÜNİTESİ AÇILIŞI”
 • İZMİR’DE “120” ADLI FİLM GÖSTERİLECEK
 • İZMİR’DE ÜLKÜ ADATEPE ATATÜRK’Ü ANLATACAK
 • İZMİR’DE “ATATÜRK VE BİLİM HAYATIMIZ” ANLATILACAK
 • İZMİR’DE “BİR BAĞIMSIZLIK SAVAŞI DESTANI” FİLMİ GÖSTERİLECEK
 • İZMİR’DE “DERSİMİZ ATATÜRK” FİLMİ GÖSTERİLECEK
 • İZMİR’DE “ATATÜRK VE BİLİM HAYATIMIZ” ANLATILACAK
 • EGE’DE “TÜRKİYE’DE CUMHURİYET DÜŞÜNCESİ VE ATATÜRK” ADLI KONFERANS
 • İZMİR’DE “ATATÜRK VE REKREASYON ETKİNLİKLERİ”
 • İZMİR’DE CUMHURİYET BAYRAMI ÇELENK SUNMA TÖRENİ
 • İZMİR’DE “CUMHURİYET’İN KAZANDIRDIKLARI” ADLI PANEL GERÇEKLEŞTİRİLECEK
 • İZMİR’DE “ANILARLA İNSAN ATATÜRK” ANLATILACAK
 • İZMİR’DE “ATATÜRK VE SANAT” ADLI SÖYLEŞİ
 • İZMİR’DE “ATATÜRK VE CUMHURİYET” ADLI SÖYLEŞİ DÜZENLENECEK
 • İZMİR’DE “ATATÜRK VE CUMHURİYET” ADLI KONFERANS
 • İZMİR’DE “SARI ZEYBEK” GÖSTERİSİ BÜYÜLEYECEK
 • İZMİR’DE “ATATÜRK DÖNEMİ SAĞLIK DEVRİMİ” ANLATILACAK
 • İZMİR’DE “ATATÜRK DÖNEMİ SAĞLIK DEVRİMİ” ANLATILACAK
 • İZMİR’DE “ATATÜRK VE MODA” ADLI FOTOĞRAF SERGİSİ
 • İZMİR’DE “ATATÜRK KOLEKSİYONU” ADLI FOTOĞRAF SERGİSİ
 • İZMİR’DE “ATATÜRK VE CUMHURİYET” ADLI SERGİ DÜZENLENECEK
 • İZMİR’DE “ATATÜRK VE KADIN” ADLI FOTOĞRAF SERGİSİ
 • “ATATÜRK İZMİR’DE” ADLI FOTOĞRAF SERGİSİ
 • İZMİR’DE “ATATÜRK PORTRELERİ” ADLI FOTOĞRAF SERGİSİ
 • İZMİR’DE “ATATÜRK ARAMIZDA” ADLI FOTOĞRAF SERGİSİ
 • İZMİR AGORA’ DA “ANTİK HAMAM ” BULUNDU
 • İZMİR'DE “BİZİM ÇOCUKLAR ” PARMAK ISIRTTI
 • İZMİR'DE BALIKESİR VALİSİ “TEŞEKKÜR ” İÇİN GELDİ
 • SPORCUMUZ GÜLŞAH DOLU DİZGİN
 • İZMİR’DE ENFEKSİYON ZİRVESİNE ‘ATATÜRK VE TÜRK HEKİMİ’’
 • İZMİR’İN MARKALAŞMASI İÇİN EN ÖNEMLİ ADIM.
 • İZMİR BORNOVA MERKEZDE PAZARYERİ İÇİN 10 BİNA YIKILDI
 • WUHAN, İZMİR’ E “KARDEŞ ŞEHİR” OLACAK
 • İZMİR’DE “TAHA’DAN BİR MADALYA DAHA ”
 • İZMİR’DE “İZSU’DAN YAĞIŞ SEFERBERLİĞİ”
 • BEYAZLATACAĞIM DERKEN DİŞLERİNİZDEN OLMAYIN
 • İZMİR’İN BAŞKAN AMCASI
 • KARATAŞ HASTANESİ “KADIN DOĞUMDA KAZANDIĞI TECRÜBEYİ DİĞER ALANLARA TAŞIYOR”
 • İZMİR KENT KONSEYİ GENÇLİK MECLİSİ
 • İZMİR’DE SANATÇI ZABITALAR “SAHNE” DEDİ
 • KIBRISLI BELEDİYE BAŞKANLARI, İZMİR’DE BAŞKAN KOCAOĞLU İLE BULUŞTU
 • İZMİR’DE “BAŞKAN’A “GENÇLİK AŞISI”
 • İZMİR’DE “KARDEŞ AİLE KOROSU”
 • “CAMİLLE” İZMİR’DE İSMET İNÖNÜ’DE
 • İZMİR’ DE “ÇİFTÇİ KADINLAR EKOPAZAR’DA BULUŞTU”
 • İZMİR’ DE MÜZİĞİN YENİ ADRESİ AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ ADRESİ (AASSM)
 • YAZARLIK DÜŞLEYEN KADINLAR, ARTIK SIRA SİZDE !
 • “CUMHURİYET, ATATÜRK VE BASIN”
 • İZMİR’DE “KANSER VE KORUNMA YÖNTEMLERİ” ANLATILACAK
 • İZMİR’DE “VAY HATTI” ADLI TİYATRO OYUNU SAHNELENECEK
 • İZMİR’DE “İNSANLIK NEREYE KAÇTI?” ADLI PANEL GERÇEKLEŞTİRİLECEK
 • İZMİR’DE KONAK BELEDİYESİNDEN ÇOCUK TİYATROSU
 • İZMİR’DE “SİHİRBAZ ÇOCUK” ADLI ÇOCUK TİYATROSU SAHNELENECEK
 • “ANAYASAL DEVLETİN GELECEĞİ” BAŞLIKLI KONFERANS DÜZENLENECEK
 • “CUMHURİYET VE KADIN” KONULU SÖYLEŞİ DÜZENLENECEK
 • İZMİR’DE “ KONAK BELEDİYESİNDEN SÖYLEŞİ “
 • İZMİR’DE “CUMHURİYET SEVİNCİ KONSERİ” DÜZENLENECEK
 • AKM’DE “ATATÜRK ARAMIZDA” ADLI FOTOĞRAF SERGİSİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK
 • İZMİR’DE “SATILIK MAHALLE” ADLI TİYATRO OYUNU SAHNELENECEK
 • AKM’DE “CAM OCAĞI EGE’DE” ADLI SERGİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK
 • “GÜZEL KARADENİZ VE GELECEĞE UMUT DOLU YOLCULUK” KONULU KONFERANS DÜZENLENECEK
 • İZMİR KONAK BELEDİYESİ “11.ATA’YA SAYGI SERGİSİ”Nİ DÜZENLENECEK
 • İZMİR ÖZEL SAİNT-JOSEPH FRANSIZ LİSESİ 130. YILINI KUTLUYOR
 • İZMİR’DE “MOBİNG” KONULU SEMPOZYUM GERÇEKLEŞTİRİLECEK
 • İZMİR’DE “DÜNYA İSTATİSTİK GÜNÜ” KUTLANACAK
 • İZMİR’DE “KARİYER PLANLAMA VE VİZYON OLUŞTURMA” ANLATILACAK
 • İZMİR’DE “CUMHURİYET VE ATATÜRK” KONULU KONFERANS
 • PROF. DR. BENO KURYEL’DEN “BİLİM VE MATEMATİK TARİHİ SOHBETLERİ”
 • İZMİR’DE “GENÇ DİŞ HEKİMLERİ GÖREVE HAZIR”
 • İZMİR’ DE “ LİMAN ZİRVESİ KASIM BAŞINDA ”
 • İZMİR’DE “ÜRETİCİ-TÜKETİCİ BULUŞMASI”
 • “SAĞLIK ÇALIŞANLARI, SAĞLIKLI KALABİLMEK İÇİN ÖNLEM ALMALI”
 • ŞANGAY’DA “ İZMİR GURURU ” GÖRÜŞMEYE DEĞERDİ
 • İZMİR’DE ESHOT’ DAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE “VİZE KOLAYLIĞI”
 • İZMİR’ DE “İŞTE İZMİR’İN YENİ KATI ATIK STRATEJİSİ ”
 • İZMİR’ DE “BASIN MÜZESİ MUTLULUĞU ”
 • İZMİR’ DE “AASSM’ DE CUMA KONSERİ”
 • BAŞKAN “ İZMİR LİMANI’NI BİRLİKTE BÜYÜTECEĞİZ ”
 • İZMİR’DE “ENGELLİ MECLİSİ İLK TOPLANTISINI YAPTI” BİZDE ORADAYDIK
 • İZMİR’DE LİSELİLERE “İYİ TARIM UYGULAMALARI” ANLATILDI
 • İZMİR’DE “SAĞLIĞINIZ İÇİN NEFESİNİZİ ÖLÇTÜRÜN”
 • İZMİR POLİSİNDEN ZEHİR TACİRLERİNE DARBE
 • İZMİR’DE “HARİKALAR SİRKİ” ÇOCUK TİYATROSU SAHNELENECEK
 • İZMİR’DE “EÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ MEZUNİYET TÖRENİ”
 • İZMİR’DE “EGEFEST 2010” FESTİVALİ DÜZENLENECEK
 • İZMİR’DE “TÖREN ŞÖLEN ALANI’NDA FİLM GÖSTERİMİ”
 • İZMİR’DE “PANDORA’NIN KUTUSU” GÖSTERİLECEK
 • İZMİR’DE “TARLADAN SOFRAYA İYİ TARIM” PROJESİNİN AÇILIŞ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLECEK
 • “SANATA VERDİĞİ DEĞER İZMİR’İN EN ÖNEMLİ FARKI”
 • İZMİR KONAK' TA "STK’LARA ÜCRETSİZ OFİS"
 • İZMİR’DE “ALTINDAĞ KÜLTÜR MERKEZİ YÜKSELİYOR ”
 • İZMİR’DE “LİSELİ GENÇLERİN SERGİSİ HAVAGAZI’NDA”
 • BORNOVA BELEDIYESI'NDEN TELEFONLA ‘MOLOZ’ HIZMETI
 • İZMİR’DE KONAK HALK ÜNİVERSİTESİ’NDE YENİ BÖLÜMLER AÇILDI…
 • ”RUH SAĞLIĞI TEDAVİSİ TOPLUMSAL BİR KONU”
 • İZMİR “BORNOVA’DAN BULGARİSTAN’DAKİ TÜRKLERE DOST ELİ”
 • İZMİR’DE “ROTARY KULÜPLERİNDEN EGE ÜNİVERSİTESİ’NE ANLAMLI BAĞIŞ”
 • “DÜNYA NEFES ÖLÇÜMÜ GÜNÜ” İZMİR’DE ETKİNLİKLERLE KUTLANACAK
 • İZMİR’DE “SU KESİNTİSİ / KARŞIYAKA-MAVİŞEHİR”
 • İZMİRLİ KADINLAR “ANADOLU’ YU AYDINLATACAK”
 • İZMİR’DE “AHİLİK HAFTASI ”
 • İZMİR’DE “KARŞIYAKA, URLA, GAZİEMİR VE BUCA’YA 7.4 KİLOMETRELİK YENİ KANAL ”
 • İZMİR’DE “ARTIKLAR GÜBRE OLACAK”
 • İZMİR’DE “EÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ MEZUNİYET TÖRENİ”
 • İZMİR’DE “ RESSAM RAİF YAZICI’DAN RESİM SERGİSİ”
 • İZMİR’DE “EGEFEST 2010” FESTİVALİ DÜZENLENECEK
 • İZMİR’DE “TEMMUZ’DA” GÖSTERİLECEK
 • İZMİR’DE EGE TÖREN ŞÖLEN ALANI’NDA FİLM GÖSTERİMİ
 • İZMİR’DE “PANDORA’NIN KUTUSU” GÖSTERİLECEK
 • İZMİR’DE “BAŞKAN TARTAN NİKAHLARA YETİŞMEYE ÇALIŞTI“
 • İZMİR’DE KADİFEKALE-UZUNDERE HATTINDA “HAYAT” VAR
 • İZMİR’DE HAYVANAT BAHÇELERİ “BİRLİK” KURACAK
 • EGE’DE İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ PROF. DR. MÜGE ELDEN DEDİ
 • ET İTHALATI KESİNLİKLE ÇÖZÜM DEĞİL
 • BORNOVA BELEDIYESI'NDEN ÜCRETSIZ 17 DEĞIŞIK KURS
 • İZMİR’ DE SANAT, YENİ SEZONA “ MERHABA” DİYOR
 • İZMİR' E "SİNGAPUR' DAN DAVET VAR"
 • BORNOVA'YA JAPON KUKLASI OYUNU
 • TARTAN’DAN “KEMERALTI ZAMANI” COŞKUSUNA DAVET
 • BORNOVA’NIN ‘12 DEV ADAMINDAN’ BAŞARI SÖZÜ
 • İZMİR'DE BAKAN GÜNAY’DAN TARTAN’A ZİYARET
 • İZMİR’DE “S PLAKA” İHALESİNİ KAZANANLAR YARIN AÇIKLANACAK
 • İZMİR’E “YENİ ÜSTGEÇİTLER GELİYOR”
 • İZMİR’ DE “ANA ARTERLER YENİLENİYOR”
 • İZMİR’E YENİ ÜSTGEÇİTLER GELİYOR
 • İZMİR’E YENİ ÜSTGEÇİTLER GELİYOR
 • İZMİR’DE “TÜRKİYE’NİN İLK KADIN MAKİNİSTLERİ”
 • İZMİR’DE BÜYÜKŞEHİR’DEN YERLİ ÜRETİCİYE DESTEK
 • İZMİR’DE YEREL DEMOKRASİ İÇİN TARİHİ ADIM
 • İZMİR’DE GÜZELYALI’YA MODERN CAMİ
 • İZMİR ARTIK "SAĞLIKLI KENTLER ARASINA GİRDİ"
 • İZMİR' Lİ KADINLARIN AİLE BÜTÇELERİNE DESTEK
 • İZMIR’DE MASTERLER BORNOVA’DA HÜNERLERINI SERGILEYECEK
 • İZMİR “BORNOVA’DA HAYVANLARA AMBULANSLI SAĞLIK HİZMETİ”
 • İZMİR’DE 45.DÜNYA PETANK ŞAMPİYONASI BAŞLIYOR
 • TÜRKİYE’ DE ENGELLİ OLMAK
 • İZMİR’DE NAZIM HİKMET REKREASYON ALANI’NA BÜYÜK İLGİ
 • İZMİR’DE “ TURİZM ZABITASI GÜVEN VERECEK ”
 • İZMİİR’ DE YANGIN TATBİKATI
 • İZMİR DOĞAL YAŞAM PARKI, GÜZELLİK MERKEZİ GİBİ
 • İZMİR'DE SENEYE BULUŞMAK ÜZERE HOŞÇAKALIN
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR’ DEN “ HERKES İÇİN ” MÜZİK
 • İZMİR’DE KONAK BELEDİYESİ’NDEN “DANS AKŞAMI”
 • İZMİR’DE “İNSANLIK NEREYE KAÇTI?” ADLI PANEL GERÇEKLEŞTİRİLECEK
 • İZMİR’DE“KONAK BELEDİYESİ’NDEN SEMİNER”
 • İZMİR’DE “MÜZECİLİK VE TÜRK MÜZECİLİĞİ” ADLI PANEL GERÇEKLEŞTİRİLECEK
 • İZMİR’DE “SOKAK SANATLARI ATÖLYESİ TİYATRO GÖSTERİMİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK
 • İZMİR’DE “KADINLAR VE ERKEKLER” ADLI TİYATRO OYUNU SAHNELENECEK
 • İZMİR’DE “PSİKODRAMA VE SOSYODRAMA GÜNLERİ” DÜZENLENECEK
 • İZMİR’DE “ KONAK BELEDİYESİ’NDEN RESİM SERGİSİ”
 • İZMİR’DE “ATTİLA İLHAN ARAMIZDA” ADLI ETKİNLİK
 • İZMİR’DE “GÖRME TEMBELLİĞİ VE TEDAVİSİ” ANLATILACAK
 • İZMİR’DE “KÖY ENSTİTÜLERİ, DEMOKRATİK ÖĞRETMEN ÖRGÜTLENMESİ VE EDEBİYAT” ADLI PANEL GERÇEKLEŞTİRİLECEK
 • İZMİR’DE MUZAFFER İZGÜ’DEN “YAŞAMIMDAKİ GÜLMECE” ADLI SÖYLEŞİ
 • İZMİR’DE “KARAGÖZ-HACİVAT GÖLGE OYUNU VE KUKLA GÖSTERİSİ DÜZENLENECEK”
 • İZMİR’DE “HARİKALAR SİRKİ” ADLI ÇOCUK TİYATROSU SAHNELENECEK
 • İZMİR’DE “MEME KANSERİ VE YENİ GELİŞMELER” TARTIŞILACAK
 • İZMİR’DE PELİT’İN “DÜŞ ÇOCUKLARI” ADLI RESİM SERGİSİ
 • İZMİR’DE MUZAFFER TİRYAKİ’DEN “RETROSPEKTİF SENFONİ” SERGİSİ
 • İZMİR’DE “HANSEL VE GRATEL” SAHNELENECEK
 • İZMİR’DE “FOTOĞRAFTAN RESİMLER” ADLI SERGİ DÜZENLENECEK
 • İZMİR’DE “AYAK BACAK FABRİKASI”
 • İZMİR’DE “DOĞAÇLAMA TİYATRO”
 • İZMİR’DE “50. YIL KÖŞKÜ’NDE FİLM GÖSTERİMİ”
 • İZMİR’DE “CHOPİN” FİLMİ İZLEYİCİYLE BULUŞACAK
 • İZMİR’DE “RÖNESANS RESMİNDEN MİTOLOJİK ÖYKÜLER”
 • İZMİR’DE “SAN ROMANO SAVAŞI” ADLI FİLM GÖSTERİMİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK
 • İZMİR’DE “İYİ TARIM PROJESİ” İYİ GİDİYOR
 • İZMİR BORNOVA'DA SU KESİNTİSİ
 • İZMİR’DE “BARKODLU KAPI NUMARASI UYGULAMASI”
 • İZMİR’DE HEDEFTE “ALTIN” VAR
 • İZMİR’DE “ANKARA CADDESİ’NE GEÇİCİ METRO DÜZENLEMESİ”
 • İZMİR’DE “ŞİMDİ KEMERALTI ZAMANI”…
 • İZMİR’DE BİTMEYEN “SÜT KARDEŞLİĞİ”
 • İZMİR’DE “SAHNEDE TÜRK-JAPON DOSTLUĞU
 • İZMİR’DE DİŞ HEKİMLİĞİ’NDE SON GELİŞMELER ANLATILACAK
 • İZMİR’DE “ÖDÜLLERE ABONE OLDULAR”
 • İZMİR’DE 50. YIL KÖŞKÜ’NDE FİLM GÖSTERİMİ
 • İZMİR’DE “DÜNYA MİMARLIK GÜNÜ” KUTLANACAK
 • İZMİR’DE “ANAİNA/KADIKALESİ KALESİ” KAZILARI KONFERANSTA ANLATILACAK
 • İZMİR’DE “CHOPİN” FİLMİ İZLEYİCİYLE BULUŞACAK
 • İZMİR’DE “RÖNESANS RESMİNDEN MİTOLOJİK ÖYKÜLER” ANLATILACAK
 • İZMİR’DE “SAN ROMANO SAVAŞI” ADLI FİLM GÖSTERİMİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK
 • İZMİR’DE “BRAMS” FİLMİ İZLEYİCİYLE BULUŞACAK
 • İZMİR’DE “50. YIL KÖŞKÜ’NDE PİYANO ZİYAFETİ”
 • İZMİR’DE “BRUEGEL” FİLMİ İZLEYİCİYLE BULUŞACAK
 • İZMİR’DE “BETHOVEN” FİLMİ İZLEYİCİYLE BULUŞACAK
 • İZMİR’ DE NEDİM SÖNMEZ’DEN “EBRU” KONFERANSI
 • İZMİR’DE “BACH” İZLEYİCİLERLE BULUŞACAK
 • İZMİR’DE “RESİM” ADLI SERGİ AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLECEK
 • İZMİR BAYRAKLI BELEDİYESİ KURS TAKVİMİ
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR” TUR OTOBÜSLERİNİ 5’LEDİ “
 • İZMİR’ DE “ İTFAİYECİ VEFASI ”
 • İZMİR’DE BAŞKAN TARTAN OKULLARA MÜJDESİYLE GELİYOR
 • İZMİR’DE KARŞIYAKA ESNAFINDAN KAPAK KAMPANYASINA BÜYÜK DESTEK
 • İZMİR’ İN YÖNETİMİNE 4 MECLİS DAHA KATILIYOR
 • İZMİR’DE İTFAİYECİLERLE SAĞLIKÇILARIN ORTAK TATKİBATI “PARMAK ISIRTTI”
 • İZMİR YENİFOÇA' DA SU KESİNTİSİ
 • KAPAK KAMPANYASINA KARŞIYAKA BELEDİYESİ’NDEN BÜYÜK DESTEK
 • “EGE ÜNİVERSİTESİ DÜNYA KLASMANINDA”
 • MUHİTTİN EREL ANFİSİNDE “TEK TIP/SAĞLIK” KONULU KONFERANS DÜZENLENECEK
 • İZMİR’DE “PLASTİK KAPAKLAR 10 TON’A KOŞUYOR” KAMPANYA UZATILDI
 • İZMİR ULAŞIM HARİTASI
 • İZMİR'DE ESHOT' UN TARİHÇESİ
 • İZMİR OPERA BİNASI PROJE YARIŞMASI'NIN BİRİNCİSİ BELLİ OLDU
 • İZMİR’DE “BASIN MÜZESİ’NE BAĞIŞLAR DEVAM EDİYOR”
 • İZMİR’DE KESİNTİSİ TORBALI-YAZIBAŞI
 • İZMİR’DE “TARİHE “NOT” DÜŞTÜLER
 • İZMİR’DE “ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN KARTLARI İÇİN VİZE ZAMANI”
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR’DEN “ EYLÜL’ E VEDA ” KONSERLERİ
 • İTFAİYECİLİK GÖNÜL İŞİDİR, ZORLA OLMAZ
 • İZMİR’DE “İTFAİYE HAFTASI TÖRENLE BAŞLADI
 • İZMİR’DE MİLLETVEKİLİ EŞLERİ BULUŞTU
 • İZMİR’İN DEV AÇIKHAVA TİYATROSUNDA İLK KONSER
 • İZMİR’DE “2 BİN 500 YILLIK TÜNEL TURİZME HİZMET EDECEK”
 • İZMİR’DE "10’UNCU SEMT MERKEZİ ASANSÖR’E"
 • İZMİR’DE “BAŞKAN-İŞÇİ EL ELE”
 • ” İZMİR’DE “HUZUREVİ’NDEN ENGELLİLERE SEVGİLERLE”
 • ” İZMİR’DE “BUZDA İLK GÜN İZDİHAMI”VARDI
 • İZMİR’DE “AŞIK VEYSEL AĞACI" KÖK SALACAK
 • İZMİR’E GERÇEKTEN ÇOK YAKIŞTI
 • İZMİR’DE ORKİNOS ÇİFTLİĞİ İZNİ,“SAKİN ŞEHİRİ” HİDDETLENDİRDİ
 • İZMİRDE “ BÖBREK NAKLİ HASTALARI BİRARAYA GELECEK”
 • İZMİRDE “FRANSIZ KÜLTÜR MERKEZİ’NDE SANAT FESTİVALİ”
 • İZMİRDE“DÜNYA MİMARLIK GÜNÜ” KUTLANACAK
 • İZMİR ,ÇİĞLİ'DE SU KESİNTİSİ
 • İZMİR’DE ARTIK İZMİRLİLER KENT YÖNETİMİNE ORTAK
 • BURASI İZMİR’E YAKIŞACAK
 • “EN UFAK BİR KOKU YOK”
 • İZMİR KARŞIYAKA' DA SU KESİNTİSİ
 • “LÖSEV” BAĞIŞÇILARI BEKLİYOR…
 • BAŞKAN KOCAOĞLU, TARIM SEKTÖRÜ İÇİN HEDEF GÖSTERDİ
 • İZMİR'DE "PIRIL PIRIL OLDU"
 • KORKMAYIN , KORUYUN !
 • İZMİR’DE “BİLİM TARİHİNDEN İLGİNÇ KESİTLER” ANLATILACAK
 • İZMİR’DE EÜ TIP FAKÜLTESİNDE AÇILIŞ
 • PROF. DR. NİLGÜN YÜNTEN ADI MR ODASINDA YAŞATILACAK
 • İZMİR’DE “ FRANSIZ KÜLTÜR MERKEZİ’NDE SANAT FESTİVALİ”
 • BAŞKAN TARTAN:DENİZİ DAHA ÇOK KULLANALIM
 • İZMİR’DE ULUSLARARASI TEKSTİL SEMPOZYUMU
 • PROF. DR. YILMAZ, “BU KALP SİZLERİ UNUTMAZ!..”
 • İZMİR’DE “KÜLTÜR MERKEZLERİ”
 • İZMİR’DE “ORKESTRA VE KOROLORIMIZ”
 • İZMİR’DE “GEZİCİ SANAT OTOBÜSÜ”
 • İZMİR'DE KÜLTÜR GEZİLERİMİZ
 • İZMİR GAZİEMİR SEMT GARAJI’NDA “ÜÇÜ BİR ARADA”
 • İZMİR’DE “S PLAKA” İHALESİ ERTELENDİ
 • ATATÜRK VE SAĞLIK DEVRİMİ
 • İZMİR’DE “KEMERALTI’NA TİYATRO EVİ”
 • İZMİR’ DE “BARIŞ’IN ANISINA ”
 • İZMİR’ DE “ CUMARTESİ ŞENLİK VAR”
 • İZMİR’ DE ÇÖPE “ALMAN MODELİ”
 • “KESİCİ VE DELİCİ ALET YARALANMALARI” TARTIŞILACAK
 • BÖFYAP FOTOĞRAFLARI AKM’DE SERGİLENECEK
 • EGE GIDA MÜHENDİSLİĞİ MEZUNLARI BİR ARAYA GELECEK
 • MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ’NDEN YENİ ÖĞRENCİLERE “HOŞGELDİNİZ” TOPLANTISI
 • İZMİR’DE” DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ’NDEN AKADEMİK AÇILIŞ”
 • İZMİR’DE” EÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ’NDEN ATÖLYE ÇALIŞMASI”
 • İZMİR’DE” BEYAZIT ÖZTÜRK AKM’DE”
 • İZMİR’DE “EÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ’NDEN ULUSLARARASI KONGRE”
 • İZMİR’DE EGE ÜNİVERSİTESİ’NDEN “BU KALP SENİ UNUTUR MU?” KONSERİ
 • NEDİM ATİLLA DOKTOR ADAYLARINA İZMİR’İ ANLATTI
 • HALKIN İLGİSİ ONLARA GÜÇ VERİYOR(İZMİR'DE BİZDE ONLARLA GURUR DUYUYORUZ)
 • İZMİR’DE “BAŞKAN’DAN “150 MİLYONLUK” YATIRIM MÜJDESİ
 • İZMİR’DE “KARŞIYAKA-GÖZTEPE VAPURU”YENİDEN SEFERDE
 • İZMİR’DE “ENGELLERİ YIKTILAR”
 • İZMİR’DE PLAJ VOLEYBOL TURNUVASI ÇEKİŞMELİ GEÇTİ
 • PROF. DR. ERDİNÇ: “HEDEFİMİZ BEŞ YILDIZLI HEKİMLER YETİŞTİRMEK”
 • İZMİR’DE “GELECEĞİN HEKİMLERİNE ALTIN ÖĞÜTLER”
 • EGE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ RANDEVU ALMAK İÇİN
 • ENGELLİLERE YARDIM İÇİN “GALATASARAY- BUCASPOR MAÇINDAYDIK”
 • İZMİR'DE GALATASARAY İLE BUCASPOR KARŞI KARŞIYA GELDİ
 • İZMİR KARABAĞLAR'DA SU KESİNTİSİ
 • İİZMİR’DE “SALİH OMURTAK’DA YOL DÜZENLEMESİ ÇALIŞMASI”
 • İZMİR’DE “KADEHLER DOSTLUĞA KALKTI ”
 • İZMİR’DE “GÜNDÜZ ÜNİFORMA, GECE İSE KOSTÜM”
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR, “ŞİMDİ DE KİRAZ ÜRETİCİSİNİN YANINDA”
 • İZMİR’DE “GAZİ DEDELERİNE KOŞTULAR”
 • İZMİR’DE “BAŞKAN’A ZİYARET”
 • İZMİR’DE “TÜRK-YUNAN DOSTLUĞU”
 • İZMİR’DE “DEV KOMPLEKSİ KILIÇDAROĞLU AÇACAK”
 • İZMİR’DE “KORAMİRAL GÜNER, BAŞKAN KOCAOĞLU’NU ZİYARET ETTİ”
 • İZMİR’DE “KİMYA ALANINDA SON GELİŞMELER ANLATILDI”
 • İZMİR’DE “DOKUZUNCU SEMT MERKEZİ AGORA’YA”
 • ÇAY’A GÖZÜMÜZ GİBİ BAKMALIYIZ
 • İZMİR'DE "SU KESİNTİSİ"
 • İZMİR’DE “İEKKK ÜYELERİ, LİMAN YATIRIMI İÇİN ANKARA’YA GİDECEK ”
 • İZMİR’DE “BARIŞ SELÇUK GAZETECİLİK YARIŞMASI SONUÇLANDI”
 • ÜNLÜ OPERA SANATÇISI HAKAN AYSEV İZMİRLİLER İLE BULUŞUYOR
 • İZMİR’DE “ADNAN SAYGUN’DA BÜYÜK BULUŞMA”
 • İZMİR’DE “SOHBETE DOYUM OLMADI”
 • İZMİR’DE “ASARLIK ZİRVESİ
 • BU KONSERDE “YOK” YOK
 • İZMİR’DE İLK PLAJ VOLEYBOL TURNUVASI
 • İZMİR’DE “BÖFYAP FOTOĞRAF VE BÖCEK RESİMLERİ SERGİSİ”
 • TEMİZ, SAĞLIKLI VE KALİTELİ YAŞAM İÇİN BİSİKLETLE TÜRKİYE TURU
 • EGELİ BİSİKLETÇİLER TEKRAR YOLLARDA
 • İZMİR'DE ŞOVMEN BEYAZ’A FAHRİ DİŞ HEKİMLİĞİ DİPLOMASI VERİLECEK
 • 34. DYO RESİM YARIŞMASI’NA REKOR KATILIM
 • İZMİR’DE DAHA TEMİZ YARINLAR İÇİN
 • ALTINÇİLEK ALTIN GİBİ
 • İZMİR' DE SU KESİNTİSİ
 • İZMİR’DE” AKDENİZ SICAKLIĞI” VARDI
 • İZMİR’DE” KAZAN VE BRANDO’NUN 8 OSCAR’LI FİLMİ, İZMİRLİ İZLEYİCİLERLE BULUŞUYOR”
 • İZMİR’DE”BORNOVA MAHVEL KAVŞAĞI’NA “40 GÜNLÜK” DÜZENLEME”
 • İZMİR’DE DOĞAL YAŞAM PARKINI “4 GÜNDE 30 BİN KİŞİ GEZDİ”
 • İZMİR’DE “KARŞIYAKA İLE ÇİĞLİ’NİN 25 YILLIK SU BORULARI DEĞİŞECEK”
 • OPERATWİNS “OPERA İKİZLERİ” İZMİR’DE…
 • İZMİR’DE “E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BASIN TOPLANTISI”
 • İZMİR’ DE “GENÇLER SPOR YAPSIN DİYE”
 • İZMİR’ DE “TÜRK İNSANI ARTIK GERİLİM, GÜRÜLTÜ VE PATIRTI İSTEMİYOR”
 • İZMİR’DE “2011 SONUNDA ARITMASIZ YER KALMAYACAK”
 • İZMİR’DE “KEMERALTI’NDA GECE MESAİSİ”
 • İZMİR’DE “AŞIK VEYSEL AĞACI” BORNOVA’DA KÖK SALACAK
 • İZMİR’DE KOSTÜM MÜZESİ’NE BAĞIŞ YAĞIYOR
 • İZMİR’DE “BUCA KONUTLARI YENİ SAHİPLERİNİ BEKLİYOR”
 • İZMİR’DE “KÜÇÜK KULAÇLARIN BÜYÜK HEYECANI”
 • İZMİR’DE BAYRAM COŞKUSU GÖRÜLMEYE DEĞER
 • İZMİR’DE “KURTULUŞ DESTANI” BU SERGİDE
 • EGE METROPOL GAZETESİ ÇALIŞANLARINI ÖDÜLLENDİRDİ.
 • İZMİR’DE “SİZDE GÖRMEYENLERİN GÖZÜ OLUN”
 • İZMİR’DE BORNOVA BELEDİYESİ’NDEN ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZA BÜYÜK DESTEK
 • İZMİR’DE BÖFYAP FOTOĞRAFLARI AKM’DE SERGİLENECEK
 • İZMİR’DE EGE GIDA MÜHENDİSLİĞİ MEZUNLARI BİR ARAYA GELECEK
 • EGE’DE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ’NDEN YENİ ÖĞRENCİLERE “HOŞGELDİNİZ” TOPLANTISI
 • İZMİR’DE 15 SANİYEDE ‘İŞLEM TAMAM’
 • İZMİR’DE “BAYRAM VE REFERANDUM ÖNLEMLERİ”
 • İZMİR’DE BAŞKAN TARTAN’DAN, ÇALIŞANA MÜJDELİ HABER
 • İZMİR’DE “KONAK’TAN ÖRNEK BİR MÜZE DAHA”
 • İZMİR’DE "9 EYLÜL KURTULUŞ YOL KOŞUSU TAMAMLANDI"
 • İZMİR’DE “BORNOVA METROSUNA YENİDEN START VERİLDİ”
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR ARTIK “ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE”
 • İZMİR’DE “HİTCHCOCK HAYRANLARI BULUŞUYOR”
 • İZMİR'DE ACİL TELEFONLAR
 • İZMİR'DE AKS 110 VE İTFAİYE HİZMETLERİ
 • TÜRKİYE'NİN SPOR KENTİ "İZMİR' İMİZ"
 • İZMİR'DE "YÖNETİMDE KATILIM,YATIRIMDA ADALET"
 • İZMİRLİ İŞADAMI HAKKI KELEŞOĞLU EGE ÜNİVERSİTESİ’NE 800 BİN TL BAĞIŞLADI.
 • İZMİR’DE GÖRME ENGELLİLERİN ÇALIŞMA AZMİ GÖRÜLMEYE DEĞERDİ
 • İŞTE " İZMİR FARKI "
 • İZMİR'DE BAŞKAN YİNE YOLLARA DÜŞTÜ
 • İZMİR'DE "MİLLİ MÜCADELE' YE MÜZİKAL YORUM
 • İZMİR'DE "ENGELLİ ÖĞRENCİLERE "ATLITERAPİ”
 • İZMİR’DE “ÇEVREYE DUYARLI GENÇLER TATİL DİNLEMEDİ”
 • İZMİR’DE “KONAK KIŞA HAZIRLANIYOR”
 • İZMİR’ DE “ EĞİTİME ÖNCELİK ”
 • İZMİR’DE "88 YILDIR AYNI DURUŞ VE KARARLILIKLA YOLA DEVAM"
 • YUNANLI SANATÇI FARANTOURİ İZMİR’E HAYRAN KALDI
 • İZMİR’DEKİ “MISIR YILANLARI’ DA ARTIK “İZMİRLİ”
 • İZMİR’DE “ÇEŞME’DEKİ RÜZGAR SANTRALLERİNİN ÖNÜ AÇILDI”
 • İZMİR’DE “ ENERJİ ZİRVESİ’ NE GÜNEŞ ENERJİLİ ARABAYLA GELDİLER”
 • İZMIR’DE “İŞ GARANTILI IKI PROGRAM DAHA EĞITIME BAŞLIYOR”
 • İZMİR’DE EGE İLETİŞİM DÜNYA BASKETBOL ŞAMPİYONASI’NDA
 • İZMİR'DE "BU SOKAKTA “HAYAT” VAR
 • İZMİR'DE "BARIŞ ŞARKILARI"
 • İZMİR'DE FUAR' A "YILDIZ YAĞMURU" YAĞDI
 • İZMİR'DE “ KEMERALTI NOSTALJİSİ”
 • İZMİR'İN BARIŞ GÜVERCİNLERİ
 • İZMİR’DE “ ECZACILIK FAKÜLTESİ MEZUNLARINI VERECEK”
 • İZMİR’DE “BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU’DAN MEZUNİYET TÖRENİ”
 • İZMİR’DE “BÖFYAP FOTOĞRAFLARI AKM’DE SERGİLENECEK”
 • İZMİR’DE “EGE GIDA MÜHENDİSLİĞİ MEZUNLARI BİR ARAYA GELECEK”
 • İZMİR'DE "YENİ TRENLER BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI"
 • İZMİR’ DE “KONAK STANDI DOPDOLU”
 • İZMİR EGE ÜNİVERSİTESİ’NDEN YAVRU VATANA BİLİMSEL DESTEK
 • İZMİR’DE “ BAŞKAN TARTAN’DAN İFTAR YEMEĞİ “
 • İZMİR "ÇİFTE BAYRAMINA HAZIRLANIYOR"
 • İZMİR’DE HALK İSTEDİ, BAŞKAN “ALTGEÇİT” YAPACAK
 • İZMİR’DE KONAK BELEDİYESİ FUAR’ A ÖZEL SAYI ÇIKARDI
 • İZMİR’DE “EGE ÜNİVERSİTESİ’NDE KAYIT HEYECANI BAŞLADI”
 • İZMİR’DE “AYAVUKLA MUCİZESİ
 • İZMİR’DE “FUAR BEREKETİ”
 • İZMİR’ DE “ DERELER KIŞA HAZIRLANIYOR”
 • İZMİR’DE BAŞKAN’DAN “KÖRFEZ MÜJDELERİ”
 • İZMİR’DE “KAĞIT TORBA” KAMPANYASI
 • İZMİR’DE BAŞKAN’IN “FUAR MARATONU “
 • İZMİR’DE OTOBÜSE “HIZLI TREN AYARI”YAPILDI
 • İZMİR’DE ATATÜRK’ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR, HEP BİR AĞIZDAN SÖYLENDİ
 • İZMİR ’ DE BU MERKEZ ALİAĞA-MENDERES HATTININ “GÖZÜ-KULAĞI” OLACAK
 • İZMİR ’ DE SPORCULAR “9 EYLÜL İÇİN” KOŞACAK
 • İZMİR DÜNYAYA 79. KEZ “MERHABA” DEDİ
 • İZMİR ’ DE KILIÇDAROĞLU’NDAN İZMİR ÖVGÜSÜ
 • İZMİR’DE “4 AYLIK İŞİ 2 AYDA BİTİRDİLER”
 • İZMİR’DE “OPERA BİNASI JURİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI “
 • İZMİR'DE 700 Adet “S PLAKA” İHALESİ YAPILACAKTIR
 • BUCA HALKINDAN 20 BİN PLASTİK KAPAK
 • İZMİR'DE KURTULUŞ KOŞUSUNA KAYITLAR BAŞLADI
 • İZMİR’DE METRO’DA HİÇ DURMADAN YOLA DEVAM
 • İZMİR'DE HAYATI ÖĞRENDİLER
 • İZMİR’DE BAŞKAN’DAN İŞÇİ VE MEMURA “ÇİFTE” MÜJDE
 • ORGANİK ALTIN ÇİLEĞİ İZMİR'DE
 • İZMİR'DE NUSRET PAŞA’ DAN İADE-İ ZİYARET
 • İZMİR'DE ULAŞIMA FUAR AYARI YAPILDI
 • İZMİR'DE TARİHİ HAVAGAZI HATIRASI
 • İZMİR KONAK KENT KONSEYİ’NDEN PAKİSTAN’A YARDIM ELİ
 • İZMİR'Lİ FERHAT “TARİH” YAZDI
 • GAZİEMİR 9 EYLÜL MAHALLESİ'NDE 25 AĞUSTOS GÜNÜ 15 SAATLİK SU KESİNTİSİ UYGULANACAK
 • İŞTE “İZMİR FARKI”
 • İZMİR’DE ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNİ AĞIRLANDI
 • İZMİR’E RUS MÜSTEŞAR “FAHRİ KONSOLOSLUK” İÇİN GELDİ
 • İZMİR’DE ‘ MALTA ŞAHİN İ’ SİNEMATEK’İN KONUĞU OLACAK
 • EGE ÜNİVERSİTESİ TERCİH YAPAN ÖĞRENCİLERİN GÖZDESİ
 • İZMİR, MODERN OPERA BİNASINA KAVUŞUYOR
 • İZMİR’DE “ KURTULUŞ KİTAPLARI
 • İZMİR’DE “ÇİFTE BAYRAM YAŞANACAK”
 • İZMİR’DE “30 YILLIK ARITMA SORUNU ARTIK BİTİYOR
 • İZMİR’DE BÜYÜKŞEHİR AGORA İÇİN “KAZI EVİ” KURACAK
 • İZMİR’DE BORNOVA BELEDİYESİ “KUTSAL MEKANLARDA 365 GÜN TEMİZLİK”YAPIYOR
 • İZMİR’DE BORNOVA BELEDİYE BAŞKANI KAMİL OKYAY SINDIR’DAN VEFA ÖRNEĞİ
 • İZMİR’DE BAŞKAN “GÖNÜLLERİ ALDI, MORAL VERDİ”
 • İZMİR’DE “ TARİHİ PINARBAŞI HAMAMI, YENİDEN HAYAT BULACAK”
 • İZMİR’DE” GAZİ VE FEVZİPAŞA BULVARLARI İÇİN YENİ OTOBÜS GÜZERGAHLARI BELİRLENDİ”
 • İZMİR’DE “EGE MAHALLESİ’NDE YENİ TRAFİK DÜZENİ”
 • İZMİR’DE “GAZİ BULVARI AÇILIYOR, FEVZİPAŞA KAPANIYOR”
 • 79. İZMİR ENTERNASYONAL FUARININ AÇILMASINA SAYILI GÜNLER KALDI
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN RAMAZAN BAYRAMI YARDIMI
 • İZMİR’ DE FUARIMIZ 79 YAŞINDA AMA “ENERJİK” BİR FUAR
 • İZMİR’ DE “MENEMEN İLÇESİNİN “ SU ŞEBEKESİ YENİLENİYOR”
 • İZMİR’DE SPORCULARIMIZA " BAŞKAN DOPİNGİ "
 • İZMİR’ DE “TİYATROSEVERLERE MÜJDE”
 • İZMİR’DE BAŞKAN AZİZ KOCAOĞLU’NDAN STAT AÇIKLAMASI
 • İZMİR FOÇA' DA SU KESİNTİSİ
 • İZMİR' E "MODERN BİR CADDE DAHA KAZANDIRILIYOR"
 • İZMİR' DE İZSU'DAN KÖYLERE BİR HİZMET DAHA
 • İZMİR'DE " EVİME GELMİŞ GİBİYİM"
 • İZMİR'DE "HAYVANLARA KORUYUCU AİLE OLUN"
 • BAŞKAN’DAN VATANDAŞA REFERANDUM VE TC KİMLİK NUMARASI UYARISI
 • İZMİR'DE BAŞKAN'DAN TARIM SEKTÖRÜNE DESTEK
 • İZMİR’DE “WESTERN RÜZGARI ESECEK”
 • SAĞLIKLI GIDA ÜRETİMİ VE TÜKETİMİNE E.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ ÖNCÜLÜK EDECEK
 • İZMİR’DE ARTIK “‘SESİMİ DUYAN VAR MI?” TARİHE KARIŞACAK
 • İZMİR KENT ORKESTRASI BU KEZ BAYRAKLI’DA COŞTURACAK
 • SATRANCIN İZMİRLİ ALTIN ÇOCUĞU VAHAP ŞANAL
 • İZMİR’DE “ÇEVRE HAMLESİ” TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR
 • İZMİR’DE AÇIK HAVADA “SANAT AKADEMİSİ”
 • İZMİR’DE “GENÇ ŞAMPİYONLAR KUPALARINA KAVUŞTU”
 • BUZ SPORLARINDA YENİ ADRES ARTIK “İZMİR” OLACAK
 • İZMİR’DE “SİZ UYURKEN, ONLAR ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR”
 • İZMİR’DE "BAYRAMDA ULAŞIM YÜZDE 50 İNDİRİMLİ"
 • İZMİR’DE BAŞKAN’DAN ;GAZİ BULVARI MÜJDESİ
 • İZMİR’DE “METRO’NUN 10. YILI ANISINA PUL BASTIRILDI”
 • İZMİR’DE “KANTO DA VAR, KARAGÖZ DE”
 • İZMİR’DE EKONOMİK KURUL’DAN “EXPO MARKAJI “
 • İZMİR’DE KOMUTAN’DAN BAŞKAN KOCAOĞLU’NA VEDA ZİYARETİ
 • İZMİR’DE HATAY-KARABAĞLAR “KESTİRMESİ” “KAMULAŞTIRMA REKORU” KIRACAK
 • İZMİR’DE SPORCU GENÇLERİMİZ “DÜNYAYI FETHEDECEKLER”
 • İZMİR’DE “TARİHE SAYGI” YARIŞMASI İÇİN 8 GÜN KALDI
 • İZMİR’E ÇİFTE MÜJDE "80 DÖNÜM YEŞİL ALAN VE MİNYATÜRK EGE"
 • İZMİR’DE “ÇETİN EMEÇ SANAT GALERİSİ EKİM’E HAZIRLANIYOR”
 • İZMİR’DE NAZARKÖY’E İZSU DESTEĞİ
 • SICAK RAMAZAN’DA BESLENMEYE DİKKAT!
 • İZMİR’DE HATAY VE MİTHATPAŞA MAHALLERİ'NDE SU KESİNTİSİ
 • İZMİR’DE BÜYÜKŞEHİR “ YARIM MİLYON ” DİŞ FIRÇASI VE MACUN DAĞITACAK
 • İZMİR’DE ULAŞIMA “SÜPER LİG” AYARI
 • İZMİR’DE ASFALTINIZ “YARIM SAATTE” HAZIR!
 • İZMİR’DE KONAK BELEDİYESİNDEN ÖRNEK BELEDİYECİLİK HİZMETİ
 • İZMİR’DE UZUNDERE’YE “1 GÜNDE” PORTATİF BİR CAMİ KURULDU
 • İZMİR’DE “16 YAŞ TÜRKİYE TENİS ŞAMPİYONASI” BAŞLADI
 • İZMİR’DE MİNİKLERİN “İKİNCİ ADRESİ” OLACAK
 • İZMİR’İN SÜPER GENÇLER”İNE BAŞKAN DOPİNGİ
 • İZMİR'DE AĞAÇTA DÖNÜŞÜM HAREKETİ
 • İZMİR’DE 91 YIL SONRA, YENİDEN
 • AİGAİ’DEN PHOKAİA’YA
 • İZMİR’DE MİNİK ELLERDEN KAMPANYAYA DEV DESTEK
 • 10 BİN 451 GENÇ DAHA EGELİ OLACAK
 • GENÇLER SAKIN BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!
 • İZMİR KALE’ DE BÜYÜK DÖNÜŞÜM
 • İZMİR’DE ÖRNEKKÖY’E İZSU’DAN “4,5 KM YAĞMUR SUYU KANALI”
 • İZMİR’DE HAVAGAZI ADETA DOLDU TAŞTI
 • İZMİR’DE YENİ FOÇA’YA “MÜJDE”
 • İZMİR’DE GAZİEMİR AKÇAY CADDESİ’NE ASANSÖRLÜ 3 ÜSTGEÇİT
 • İZMİR’DE “10 LİRALIK TATİL” ZİRVE YAPTI
 • İZMİR’DE “MAYIN AVCILARI”
 • İZMİR MARKETLERİNDEKİ İNDİRİMLİ FİYATLARI SİTEMİZDE GÖRECEKSİNİZ.
 • HER YÖNÜYLE TÜRKİYE’DE TARIMI ÖĞRENECEKLER
 • İZMİR’DE İZSU, 16.5 MİLYON LİRALIK TESİS KURUYOR
 • İZMİR’Lİ GÜREŞÇİMİZ `GÜMÜŞ MADALYA `ALDI
 • İZMİR’ DE KÖY KÖY OLALI BÖYLE HİZMET GÖRMEMİŞTİR
 • İZMİR’ E ÇOK AMA ÇOK YAKIŞACAK
 • İZMİR’ DE ÇİM’ DE CAZ KEYFİ BÜYÜLEDİ
 • İZMİR’ DE KENT ORKESTRASI KONSERİ
 • İZMİR’ DE ”KEMALPAŞA İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ TÖRENLE AÇILDI”
 • İZMİR’ DE “BÜYÜK ÇEVRE HAREKATI”
 • İZMİR’DE ŞENLİK GÖRÜLMEYE DEĞERDİ
 • İZMİR’DE “KORDON’A ÇEKİ DÜZEN VERİLİYOR “
 • İZMİR’DE “BÜYÜKŞEHİR’DEN BUCA’DA 3+1
 • İZMİR’DE “KAYMAZ” ASFALT
 • İZMİR’DE “ ÇİLEME’NİN KANAL ÇİLESİ BİTİYOR“
 • İZMİR’DE “BİZ MUTLUYUZ, ENGELLİLER DE MUTLU OLSUN!”
 • İZMİR' DE SU KESİNTİSİ
 • İZMİR'DE BAŞKAN'A GENÇLİK AŞISI
 • İZMİR'DE 60 YILLIK HASRETİ BİTECEK
 • İZMİR' DE "DERT BABASI"
 • İZMİR KARŞIYAKA'DA SEYYAR OPERASYONU
 • İZMİR'DE KIYI ŞERİDİ GÜÇLENDİRİLİYOR
 • İZMİR' DE "ANADOLU CADDESİ “10 NUMARA” OLUCAK
 • İZMİR'DE BU FABRİKA DOLU DOLU
 • İZMİR’DE TARIM ALANINDA “GERİ DÖNÜŞÜME” BAŞLIYOR
 • İZMİR’DE ESHOT, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ 10 KURUŞA TAŞIYACAK
 • İZMİR’DE “CASABLANCA İZDİHAMI”
 • İZMİR'DE SU KESİNTİSİ
 • BU GÖRÜNTÜLER, 6 LİRA İÇİN DEĞER Mİ?
 • “YENİ TÜRKÜ” İZMİR’DE
 • KUZEY KIBRIS, ÖZGÜRLÜK BAYRAMINI TÖRENLERLE KUTLUYOR
 • İZMİR’DE BARIŞ SELÇUK HEYECANI BAŞLADI
 • İZMİR’İN “ŞAHANE” ÇARŞAMBA’SI
 • İZMİR’DE MİNİK ÖĞRENCİLERE OKUL HEDİYESİ
 • İZMİR'DE "URLA' YA 2.4 MİLYON TL'LİK KANAL YATIRIMI"
 • İZMİR'DE " SİVRİSİNEĞE AMAN YOK"
 • TÜRKİYE'DE BİR İLK "İZMR'DE GERÇEKLEŞTİ"
 • İZMİR'DE "ROBOCOP'LAR" İŞ BAŞINDA
 • İZMİR'DE "YAŞAMINI YİTİREN İŞÇİYE SON GÖREV"
 • İZMİR ÖZDERE'YE KAMP MERKEZİ YAPILACAK
 • İZMİR'DE SEFERİHİSAR’ IN KURTULUŞ GÜNÜ
 • BAŞKAN “BEN ÖTEKİ DEĞİLİM;GÖLGE ETMESİNLER" DEDİ
 • İZMİR’ DE “İTFAİYE KAVŞAĞI PAZAR GÜNÜ KAPALI”
 • İZMİR’DE BAŞKAN’DAN “FAZLA MESAİ”
 • BÜYÜK KANAL PROJESİ KAPSAMINDA “450 KAMYON ATIK ÇIKTI”
 • İZMİR’DE “ÇİFTE AÇILIŞ” BİRDEN
 • KARDEŞ KENT PROJESİ İÇİN “İZMİR-STRAZBURG EL ELE"
 • İZMİR’DE “EZGİ’NİN GÜNLÜĞÜ’ İZMİR’İ YAZACAK”
 • İZMİR’DE “BAŞKAN YOLLARDA ”
 • İZMİR’DE “HOMA DALYANI ZİRVESİ”
 • İZMİR'DE " SİNEMA NOSTALJİSİ"
 • İZMİR'DE İSTİKAMET ŞİMDİ “TORBALI”
 • İZMİR'DE "EXPO İÇİN TEK VÜCUT"
 • İZMİR'DE "SANATA DOYACAĞIZ"
 • İZMİR'DE "YELKİ'YE KANALİZYON MÜJDESİ"
 • İZMİR'DE "GÖRMÜYORLAR AMA KAZANDILAR"
 • DÜNYA KUPASI, İZMİRDE FUTBOL OKULUNA TALEBİ “PATLATTI”
 • İZMİRDE “EFES VE BERGAMA KULİSİ”
 • İZMİR”DE GENÇLER, ANKARA’YA “MODEL” OLDU
 • İZMİR’DE “ALTI TÜNEL, ÜSTÜ “CENNET” OLACAK ”
 • İZMİR’DE “KARŞIYAKA VAPURUNDA MÜZİK KEYFİ”
 • İZMİR’E “İNSAN HAKLARI İÇİN GELDİLER”
 • İZMİR’DE “SOKAK YERİNE SPOR OKULU”
 • İZMİR, “UNESCO KÜLTÜR MİRASI LİSTESİ'NE ADAY OLMAYI HEDEFLİYOR"
 • İZMİR’ DE “UNİTED TOWERS YURTDIŞI EĞİTİM DANIŞMANLIĞI”
 • İZMİR’ DE “EGESEM’DEN FRANSIZCA DİL KURSU”
 • İZMİR’ DE “NETWORK TWENTY ONE TOPLANTILARI”
 • İZMİR’DE “EGESEM’DEN İTALYANCA DİL KURSU “
 • İZMİR’DE “MAVİ YASEMEN ORGANİZASYON KURSLARI”
 • İZMİRSEM -İŞKUR ORGANİZASYONUNA "EGE ÜNİVERSİTESİ DESTEĞİ"
 • www.linklerrehberi.com , YAYIN HAYATINA BAŞLADI. LİNKLER REHBERİ
 • İZMİR'DE YARDIM TALEBİNE 24 SAAT İÇİNDE YANIT VERİLDİ
 • İZMİR'DE " ÖNDER AİLELER PROJESİ "
 • İZMİR’DE “SANAT OTOBÜSÜ YOLLARDA”
 • İZMİR’DE ‘AVRUPA-AKDENİZ KÖPRÜSÜ’ KURULDU
 • İZMİR’DE “TOKİ UZUNDERE KONUTLARI ÇOK BEĞENİLDİ”
 • İZMİR’DE “CELAL ATİK YÜZME HAVUZU, BAŞTAN AŞAĞI YENİLENDİ”
 • BAŞKAN “İZMİR’DE SANAT YOK’ SAPTAMASI YAPMAK, SAĞLIKLI BİR YAKLAŞIM DEĞİL!”DİYE KONUŞTU
 • BÜYÜKELÇİ BAĞDAT’A GİTMEDEN ÖNCE İZMİR’E GELDİ
 • İZMİR’DE EGE ÜNİ.ZİRAAT FAKÜLTESİ ORGANİK ÜRÜN SATIŞI BAŞLADI
 • EGE’ DE YAZ DÖNEMİ TENİS KURSLARI BAŞLIYOR
 • AIESEC İZMİR YAZ SEZONUNU "ALUMNİ BOT TURU" İLE AÇTI
 • İZMİR’DE “SAĞOLASIN AZİZ AMCA”
 • İZMİR’DE “NARLIDERE’YE DÜZENLEME“
 • İZMİR’DE “ÇEŞME FESTİVALİNDE MUHTEŞEM FİNAL”
 • İZMİR’DE “HAYVAN BARINAKLARI İÇİN DÜZENLENEN KONSER İPTAL EDİLDİ”
 • İZMİR’DE “ALAN DA MEMNUN, SATAN DA”
 • İZMİR’DE HİM, ARTIK ‘CEP’İNİZDE
 • İZMİR ’DE “ AÇILIŞI BİLE BEKLEYEMEDİLER”
 • İZMİR’DE “SUSUZ YAZ” SÖZÜ TARİH OLACAK
 • İZMİR' İN KONAK İLÇESİ ,BONN İLE KARDEŞ ŞEHİR OLUYOR
 • İZMİR’DE “İNTERPLAY” ULUSLARARASI GENÇ OYUN YAZARLARI FESTİVALİ
 • İZMİR “ÇİN BASININDA”
 • SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ’NDE İZMİR’DE VARDI
 • İZMİR HAVAGAZI'NDA “SİVAS İÇİN” DUYGUSAL ANLAR
 • YENİ TEKNOLOJİ ENERJİ TASARRUFU SAĞLAYACAK
 • İZMİR’DE ULAŞIMDA "MUTLU SON"
 • İZMİR’DE 5 BİN YENİ ÇÖP KONTEYNERİ DAĞITILACAK
 • İZMİR’ DEKİ ANKETTEN “EGE” İSMİ ÇIKTI
 • İZMİR'DE YÜZME BİLMEYEN KALMAYACAK
 • İZMİR GÜZELBAHÇE'DE SU KESİNTİSİ
 • İZMİR’ DE “CEM EVİ ŞÜKRANLARINI PLAKETLE SUNDU”
 • TÜRKİYE'NİN İLK KADIN MÜZESİ İZMİR KONAK’TA KURULUYOR
 • İZMİR KÖRFEZ’DE “BAYRAM” VARDI
 • İZMİR’DE “AYAKKABIDA KIŞ ESİNTİLERİ”
 • İZMİR ÇEŞME’DE FESTİVAL COŞKUSU BAŞLADI
 • İZMİR’DE “SİVAS KATLİAMI ANISINA ”
 • İZMİR’DE “BÜYÜK ONUR”
 • İZMİR’DE HAYIRSEVER İŞADAMI E.Ü. TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİ SEVİNDİRDİ
 • BUCA BELEDİYESİ KADIN AKTİVİTE MERKEZİ
 • İZMİR'DE BORNOVA TEMMUZ AYI ETKİNLİKLERİ
 • MARKETLERDE İNDİRİMLİ ÜRÜNLER
 • İZMİR METRO SAATLERİ
 • İZMİR DOLMUŞ HATLARI
 • İZMİR BELEDİYE OTOBÜS SAATLERİ
 • İZMİR’DEN “SAĞLIK SEKTÖRÜNE TAZE KAN”
 • İZMİR’DE İKİ PROJE ÖDÜL ALDI
 • İZMİR’DE KORDON’A ÇEKİ DÜZEN VERİLİYOR
 • BAŞKAN AZİZ KOCAOĞLU:“ULAŞIMDA ÇAĞ ATLIYORUZ” DİYE KONUŞTU
 • İZMİR’E “DÜŞ GEZGİNLERİ” GELİYOR
 • İZMİR’DE ARTIK, ONLARDA SOSYAL YAŞAMIN İÇİNDE
 • İZMİR’DE “CAN DOSTLAR İÇİN KONSERE İLGİ ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR”
 • İZMİR’DE “SAZLI SÖZLÜ MEZUNİYET” YAPILDI
 • İZMİR "EŞREFPAŞA HASTANESİ"HAKKINDA GENEL BİLGİ
 • İZMİR'DE "KADIN DANIŞMA VE KADIN SIĞINMA EVLERİ"
 • İZMİR’DE “KAMPUSLERE ÜCRETSİZ RİNG”
 • HAVA RAPORUNU GÖRMEK İÇİN
 • İZMİR’DE “e-İZSU” ETKİNLİĞİ ARTIYOR
 • İZMİR’DE “BARIŞ SELÇUK HEYECANI BAŞLADI“
 • İZMİR KONAK’TA “KÜLTÜR MAHALLESİ ÖRNEK OLACAK”
 • İZMİR'DE "İKİ BUÇUK SAATTE 1000 İMZA"
 • İZMİR İLİ YETKİLENDİRİLMİŞ AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA REHBERİ
 • İZMİR’DE “HARMANDALI’NA “4 ŞERİTLİ” YOL”
 • İZMİR’DE “KENT ORKESTRASI YİNE COŞTURACAK”
 • İZMİR’ E “TÜRKMENİSTAN’DAN DAVET VAR”
 • İZMİR’DE “ ENGELLİ GENÇLERE” TARTAN VEFASI
 • İZMİR’ DE “KENT EKMEK ÇEŞİTLERİNİ ARTIRDI”
 • İZMİR’ DE “İZSU, GÜVENLİ SÜRÜŞ İÇİN 6,5 MİLYON TL HARCAYACAK”
 • İZMİR’DE “ YASSICAADA KEYFİ “
 • İZMİR’DE KALE’DEKİ KAZILARDA “LÜLE TAŞINDAN PİPO” BİLE ÇIKTI
 • 525’in ÜCRETLİ HALE GELMESİNİE EGE'NİN ÖĞRENCİLERİ TEPKİLİ"
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ "METROYU BİTİRMEKTE KARARLI"
 • İZMİR' DE "EKOLOJİK PAZARDA ÜRÜNLER ADETA KAPIŞILDI"
 • İZMİR'İN SU KAYNAKLARI
 • SU TASARRUFU
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR’İN “SU SEFERBERLİĞİ” SÜRÜYOR
 • BAŞKAN KOCAOĞLU; “TERÖRE ÇÖZÜM HARÇ OLMAKTIR” DİYE KONUŞTU
 • BU KONSERDE CAN DOSTLARIMIZ İÇİN
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR, DEVLERE KARŞI
 • İZMİR'DE GAZİEMİR VE GÜRÇEŞME HEMZEMİN GEÇİTLERİN ALTERNATİFLERİ
 • İZMİR’DE “ BÜYÜK SORUNA MİNİ OPERASYON”
 • İZMİR’DE “MİNİKLERDEN SÜPER PİYANO RESİTALİ”
 • İZMİR BELEDİYESİ KURULUŞ TARİHİ
 • İZMİR,ALİAĞA MENDERES’TE MUTLU SONA AZ KALDI
 • İZMİR'DE "ÖĞRENİM BİRİMLERİ"
 • İZMİR'DE "KAYIP EŞYA BÜROLARI "
 • İZMİR' DE "MEZBAHA HİZMETLERİ"
 • İZMİR'DE "YENİ TÜRKÜ KONSERİ" ERTELENDİ
 • ŞANGAY’DA “İZMİR’İN EXPO HEYECANI”
 • İZMİR’DE İLK “EKOLOJİK PAZAR” AÇILIYOR
 • İZMİR'DE BÜROKRATLARIN BÜYÜK BULUŞMASI
 • İZMİR’DE “HASTALARIN YURT DIŞINA GİTMELERİNE GEREK KALMADI”
 • İZMİR’DE “KONAK’A KADIN ELİ”
 • İZMİR OYUNCAK MÜZESİ “MERAKLI MİNİK SAYFALARINDA”
 • İZMİR’DE “ GÖKYÜZÜNDE KARİYER” ADLI ETKİNLİK
 • İZMİR’ E REKOR YAĞIŞ YAĞIYOR, EKİPLER SEFERBER OLDU
 • ŞANGAY’DA “MÜZE ZİRVESİ” YAPILDI
 • YAZ GELDİ, LÜTFEN YANGINA DİKKAT !
 • İZMİR “KONAK’TA DENİZE GİRMEYEN KALMAYACAK"
 • İZMİR’DE “BALKANLAR’ DA IŞIK VE GÖLGELER”SERGİSİ
 • İZMİR HAVAGAZI’NDA “YENİ TÜRKÜ”
 • İZMİR’DE “BALKANLAR VE ANADOLU GİYSİLERİ MÜZESİ AÇILDI”
 • İZMİR SELÇUK'TA 9 PARMAKLI LEYLEK YAVRUSU BULUNDU
 • İZMİR’DE “MİNİKLERİN BEYİNLERİ YARIŞTI"
 • ÇİN EXPO’DA “BÜYÜK KULİS”
 • İZMİR’’DE “ EĞLENEREK ÖĞRENDİLER”
 • İZMİR’’DE “HAREMLİK –SELAMLIK YENİDEN CAN BULACAK ”
 • İZMİR’’DE “GÖZTEPE İSKELESİ’NDEN VAPUR SEFERLERİ ARTTIRILDI”
 • İZMİR' DE " EGE ÜNİVERSİTESİ'NDEN SANAYİ İLE İŞBİRLİĞİNE BİR HALKA DAHA”
 • İZMİR'DE "İZDENİZ GEÇİCİ OLARAK UYGULANACAK SEFER TARİFESİ"
 • “KURUMSAL ŞİFRE VERİLMİYOR”
 • İZMİR’DE , PROF.DR. FEZAL ÖZDEMİR “BİR İLKE DAHA İMZA ATTI”
 • İZMİR'DE "KONSER İPTALİ"
 • İZMİR’DE “METRO’DA BÜYÜK ÇALIŞMA”
 • İZMİR’DE “AKÇAY CADDESİ’NDE KONFOR ARTIYOR”
 • İZMİR KONAK'TA "MUTLU SON"
 • İZMİR’ E “ KÜLTÜRLERARASI DİYALOG İÇİN GELDİLER”
 • ÇİN’DE “ İZMİR GURURU”
 • İZMİR’DE “MUTLU SON EKİM’DE”
 • İZMİR’DE “BU IZGARALAR YOLDA DEĞİL KALDIRIMDA”
 • İZMİR’DE “YAŞAMA HAZIRLANIYORLAR”
 • ONLAR “UMUT” TAŞIYORLAR
 • İZMİR’DE “LYS ADAYLARINA ÇAY VE SU BELEDİYEDEN”
 • İZMİR’DE “BÜYÜK ÇEVRE YATIRIMI” DEVAM EDİYOR
 • İZMİR’DE “HUZUREVİ’NDE BABALAR GÜNÜ KUTLAMASI”
 • İZMİR’DE “YENİ TRAFİK DÜZENİ İÇİN ÖZEL BROŞÜR
 • İZMİR’DE “ESENYALI MAHALLESİ İLE GÖZTEPE MAHALLESİ’NDE SU KESİNTİLERİ
 • İZMİR’DE “SUDAN ÇIKMAZ OLDULAR”
 • İZMİR’DE ORAN’DAN “İZMİR MODELİNE” ÖVGÜ
 • BAŞKAN AZİZ KOCAOĞLU ÇİN’E GİDİYOR
 • İZMİR’DE “ÇOCUK KOROSU SİZİ BEKLİYOR”
 • İZMİR’DE ŞEREF KÜRSÜSÜNE “ABONE” OLDULAR
 • İZMİR'DE "ENGEL OLMAMAK İÇİN ENGELLİLERLE ELELE"
 • İZMİR’DE “ KARNE HEDİYESİ MÜZE GEZİSİ”
 • İZMİR’DE”EGE ÜNİ.ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ BÖLÜMÜ’NDEN ÇALIŞTAY”
 • İZMİR’DE “40 DERECE SICAKTA METRO SEFERBERLİĞİ"
 • İZMİR’DE “KRAL VE KRALİÇE GİBİ” İLGİ
 • İZMİR’DE “ULAŞIMA SINAV DÜZENLEMESİ”YAPILDI
 • İZMİR’DE HAVAGAZI’NDA “JAPON KUKLASI”
 • İZMİR’DE “DOST ZİYARETİ”
 • "TÜRKİYE'DE SEÇKİN AZINLIK ÇOK İYİ EĞİTİM GÖRÜYOR!"
 • İZMİR’DE HAYAT BİR OYUN YARIŞMASININ GALİBİ “TOPRAK GRUBU"
 • İZMİR’DE “OBJEKTİF GÖZÜYLE BALKAN KÜLTÜRÜ” KAÇIRMAYIN!
 • İZMİR’DE “HAFTASONU GÜRÜLTÜ YAPAN YANDI”
 • İZMİR EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ’NDE “ATIK YEMEK TOPLAMA ÜNİTESİ” KURULACAK
 • İZMİR’DE “TOPLU ULAŞIMDA YENİ DÖNEM”
 • İZMİR’DE “EGE ÜNİVERSİTESİ 55 YILDA 126 BİN, BU YIL 7 BİN 230 MEZUN VERDİ”
 • İZMİR’DEKİ “ÖDÜLLÜ MÜZE MİARGED DERGİSİNDE”
 • İZMİR’E “AMERİKA’DAN KONUKLAR GELDİ”
 • İZMİR’DE “PARKLARDA GÜNEŞ ENERJİLİ AYDINLATMA DÖNEMİ”
 • İZMİR'DE "EŞREFPAŞA HASTANESİ"
 • İZMİR'DE "İNÖNÜ CADDESİ YENİ TRAFİK DÜZENİ"
 • İZMİR’DE “ORGANİK PAZAR İÇİN GÜÇBİRLİĞİ. EKOPAZAR İZMİR PROTOKOLÜ İMZALANDI”
 • İZMİR’DE GAZİLERDEN BAŞKAN TARTAN’A VEFA…
 • İZMİRLİ KADINLAR " ÇANAKKALE’DE"
 • İZMİR’DE UNUTULMAZ BAŞKAN “ÖZLEMLE ANILDI”
 • İZMİR’DE KÖPRÜLERE “GECEYARISI” OPERASYONU
 • İZMİR’DE SANAT “SOKAKTA”
 • İZMİR İLİ SELÇUK İLÇESİ PAMUCAK SAHİLİNDE SU KESİNTİSİ
 • İZMİR’DE BAŞKAN KOCAOĞLU “YÜZDÜK, KUYRUĞUNA GELDİK” DİYE KONUŞTU
 • İZMİR’DE “JAPON KUKLASI”
 • İZMİR’DE “BİR HAFTADA BİR TON MAMA VE GIDA MADDESİ TOPLANDI”
 • İZMİR KIZ LİSESİ "SPOR ALETLERİNE KAVUŞTU"
 • İZMİR’DE “KARNE HEDİYESİ: TİYATRO”
 • İZMİR BÜYÜKŞEHİR’DEN “ÇİFTE” DESTEK
 • İZMİR’DE “USTA OBJEKTİFLERE TAŞ ÇIKARDILAR”
 • İZMİR’DE “VE UZUNDERE’DE “HAYAT” BAŞLADI
 • İZMİR’DE “PİLLERİ TOPLADI, BİSİKLETİ KAPTI”
 • İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 14/06/2010 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN AİLE HEKİMLİĞİ EK YERLEŞTİRMESİ HAKKINDA
 • İZMİR’DE BİR SERGİ” HER BİRİ GÖZ NURU”
 • İZMİR’DE “ İZMİR’İN DÖRT DELİKANLISI BULUŞTU”
 • İZMİR’DE “EGE İLETİŞİM’İN TARİHİ BELGESEL OLDU”
 • İZMİR’DE “EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 50. DÖNEM MEZUNLARINI VERDİ”
 • YARININ BÜYÜKLERİ “TRAFİK CANAVARI OLMAYACAKLAR”
 • İZMİR’DE “BARINAKLARDAKİ HAYVANLAR İÇİN KONSER VERİLECEK”
 • İZMİR’DE “ÇOK BEĞENDİLER”
 • İZMİR’DE EKONOMİK KURUL 1 YAŞINDA”
 • İZMİR’DE “ÇİMDE KONSER KEYFİ” BAŞLADI
 • İZMİR’DE HEDEF “BİLİŞİM KENTİ” OLMAK
 • KURAKLIK ARTIYOR, SUYUMUZ İZMİR'DE DE AZALIYOR